Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 921/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 154/3
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/921
   ze dne 10. června 2016,
   kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 7. srpna 2014 zavedla ruská vláda zákaz dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Unie do Ruska. Tento zákaz přinesl vážnou hrozbu narušení trhu, protože přestal být dostupný významný vývozní trh a došlo k značnému poklesu cen. Dne 24. června 2015 byl zákaz prodloužen do srpna 2016. V lednu 2016 byl ruský zákaz rozšířen i na Turecko. To dříve vyváželo do Ruska obrovské množství ovoce a zeleniny. Vzhledem k rozšíření působnosti ruského zákazu existuje riziko, že budou produkty pocházející z Turecka přesměrovávány do Unie nebo na trhy třetích zemí, kde budou konkurovat produktům z Unie. To platí zejména v některých členských státech, kde se odvětví vyznačuje nízkým stupněm organizovanosti. Za těchto okolností zůstávají hrozby narušení trhu v Unii reálné, a dokud bude ruský zákaz trvat, bude zapotřebí přijímat a provádět vhodná opatření.
            
   
               (2)
            
               Hrozba narušení trhu je obzvláště významná v odvětví ovoce a zeleniny, které dříve do Ruska vyváželo velké množství produktů rychle podléhajících zkáze. Přesměrovávání celé produkce jinam se ukázalo jako obtížné. Nejistota ohledně obnovení zákazu by mohla u řady produktů tohoto odvětví negativně ovlivnit zahájení sezóny.
            
   
               (3)
            
               Na trhu Unie tedy stále panuje situace, ve které se běžná opatření dostupná podle nařízení (EU) č. 1308/2013 jeví jako nedostatečná.
            
   
               (4)
            
               Aby se předešlo závažnému a dlouhodobému narušení trhu, byly v nařízeních Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (2), (EU) č. 932/2014 (3), (EU) č. 1031/2014 (4) a (EU) 2015/1369 (5) stanoveny maximální částky podpory, které lze poskytnout na stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů a které se vypočítávají na základě tradičního vývozu do Ruska. Jelikož hrozba narušení trhu přetrvává, opatření původně zavedená těmito nařízeními je nutné upravit.
            
   
               (5)
            
               Dočasná mimořádná podpůrná opatření by proto měla být prodloužena o další rok, nebo do doby, než se změní obchodní vztahy mezi Unií a Ruskem, a to u všech produktů, na které se vztahovalo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014. Na seznam produktů způsobilých pro podporu by navíc měly být doplněny třesně a tomely, protože některé členské státy je do Ruska dříve vyvážely.
            
   
               (6)
            
               Dočasná finanční podpora Unie by se měla poskytovat s přihlédnutím k odhadovanému množství, kterého se zákaz dotkl. Výpočet tohoto množství by se měl provádět pro každý členský stát v souladu s množstvím uvedeným v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1369. Množství by kromě toho mělo být podstatně sníženo tak, aby zohledňovalo skutečnost, že producenti měli více času na přizpůsobení a na získání nových odbytišť.
            
   
               (7)
            
               Pokud se v rámci některého členského státu těchto výjimečných podpůrných opatření u určitého produktu využívá velmi málo, a administrativní náklady na poskytování podpory jsou proto nepřiměřeně vysoké, daný členský stát by měl mít možnost se rozhodnout, že tato opatření provádět nebude.
            
   
               (8)
            
               Předpokládá se, že produkty, na které se vztahuje toto nařízení a které by byly vyváženy do Ruska, již jsou nebo budou přesměrovávány na trhy jiných členských států. Producenti týchž produktů v těchto jiných členských státech, které své produkty do Ruska tradičně nevyvážejí, mohou tudíž čelit výraznému narušení trhu a poklesu cen. Z toho důvodu a za účelem další stabilizace trhu by měla být dočasná finanční podpora Unie dostupná také pro producenty ve všech členských státech ve vztahu k jednomu nebo více produktům, na něž se vztahuje toto nařízení, nicméně příslušné množství by nemělo překročit 3 000 tun na jeden členský stát.
            
   
               (9)
            
               Členské státy by měly mít i nadále možnost se rozhodnout, že množství 3 000 tun nevyužijí. Pokud tak učiní, měly by o tom včas informovat Komisi, aby mohla rozhodnout o případném přerozdělení množství, které nebylo využito.
            
   
               (10)
            
               V případě přebytku ovoce a zeleniny z důvodu dočasných a nepředvídatelných okolností jsou účinnými opatřeními pro řešení krize stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů. Členské státy by měly mít možnost přiřadit množství, které mají k dispozici, k jednomu nebo k několika těmto opatřením, aby byly dostupné částky využity co nejefektivněji.
            
   
               (11)
            
               Jak je stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014, mělo by se dočasně zrušit omezení podpory stahování z trhu ve výši 5 % objemu produkce uváděné na trh. Finanční podpora Unie by se proto měla poskytovat i v případě, že stažení z trhu překročí strop ve výši 5 %.
            
   
               (12)
            
               Dočasná finanční podpora Unie poskytovaná na stahování z trhu by měla vycházet z příslušných částek stanovených v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (6) pro stahování produktů z trhu a jejich bezplatné rozdělení a pro stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením. V případě produktů, pro něž není v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 stanovena žádná částka, by měly být maximální částky stanoveny v tomto nařízení.
            
   
               (13)
            
               Vzhledem k tomu, že částky pro rajčata podle přílohy XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se týkají hospodářského roku rajčat určených ke zpracování a rajčat pro spotřebu v čerstvém stavu, je vhodné objasnit, že maximální částka použitelná na rajčata pro spotřebu v čerstvém stavu se pro účely tohoto nařízení vztahuje na období od 1. listopadu do 31. května.
            
   
               (14)
            
               S ohledem na výjimečné narušení trhu a aby bylo zajištěno, že Unie podpoří všechny producenty ovoce a zeleniny, by dočasná finanční podpora Unie na stahování produktů z trhu měla být rozšířena i na producenty ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů.
            
   
               (15)
            
               Aby se podpořilo bezplatné rozdělování ovoce a zeleniny stažených z trhu některým organizacím, jako jsou charitativní organizace a školy, a veškerá další rovnocenná určení schválená členskými státy, mělo by se 100 % maximálních částek stanovených v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 rovněž vztahovat na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. V případě stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením by tito producenti měli obdržet 50 % stanovených maximálních částek. V této souvislosti by producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, měli splňovat stejné nebo podobné podmínky jako organizace producentů. Měla by se na ně tedy podobně jako v případě uznaných organizací producentů vztahovat příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
            
   
               (16)
            
               Organizace producentů jsou hlavními aktéry v odvětví ovoce a zeleniny a jsou nejvhodnějšími subjekty k zajištění toho, aby byla dočasná finanční podpora Unie na stahování produktů z trhu vyplácena producentům, kteří členy žádné uznané organizace producentů nejsou. Vyplacení této podpory producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, by měly tyto organizace zajistit uzavřením smlouvy. Jelikož stupeň organizovanosti nabídky na trhu s ovocem a zeleninou není ve všech členských státech stejný, je záhodno povolit příslušným orgánům členských států, aby v řádně odůvodněných případech vyplácely podporu přímo producentům.
            
   
               (17)
            
               Částku podpory v případě nesklízení a sklízení nezralých produktů by členské státy měly stanovit na hektar na úrovni, která nepřekročí 90 % maximální částky na stahování z trhu uplatnitelné na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením uvedené v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, nebo v případě produktů, pro něž nebyla v uvedené příloze stanovena žádná částka, v tomto nařízení. U rajčat pro spotřebu v čerstvém stavu by částkou, již mají členské státy zohledňovat, měla být částka stanovená v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 na období od 1. listopadu do 31. května. Nesklízení by se mělo podporovat i tehdy, pokud již byla z dané produkční oblasti během normálního produkčního cyklu sklizena produkce k obchodním účelům.
            
   
               (18)
            
               Organizace producentů soustřeďují dodávky a jsou schopny jednat rychleji než producenti, kteří nejsou členy takových organizací, v případech, kdy se musí vypořádat s větším množstvím, a mají tudíž bezprostřední dopad na trh. Aby se proto provádění mimořádných podpůrných opatření stanovených v tomto nařízení zefektivnilo a rychleji se stabilizoval trh, je vhodné pro producenty, kteří jsou členy uznaných organizací producentů, zvýšit dočasnou finanční podporu Unie na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením na 75 % příslušných maximálních částek stanovených pro podporu na stahování z trhu s jiným určením.
            
   
               (19)
            
               Dočasná finanční podpora Unie na činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů by stejně, jako je tomu v případě stahování z trhu, měla být rozšířena i na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Finanční podpora by měla činit 50 % maximálních částek podpory stanovené pro organizace producentů.
            
   
               (20)
            
               Vzhledem k vysokému počtu producentů, kteří nejsou členy organizace producentů, a k nezbytnosti provádět kontroly, které jsou spolehlivé a zároveň proveditelné, by se dočasná finanční podpora Unie neměla poskytovat producentům, kteří nejsou členy organizace producentů, na sklízení nezralého ovoce a zeleniny, jejichž normální sklizeň již začala, a na nesklízení, pokud již byla z dané produkční oblasti během normálního produkčního cyklu sklizena produkce k obchodním účelům. V této souvislosti by se na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, měla podobně jako v případě uznaných organizací producentů vztahovat příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
            
   
               (21)
            
               V případě producentů, kteří nejsou členy organizace producentů, by měl dočasnou finanční podporu Unie na činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů vyplácet přímo příslušný orgán členského státu. Příslušný orgán by měl producentům vyplatit příslušné částky v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 543/2011 a s příslušnými vnitrostátními předpisy a postupy.
            
   
               (22)
            
               Aby se zajistilo využívání dočasné finanční podpory Unie producentům některého ovoce a zeleniny k zamýšleným účelům a účinné využívání prostředků z unijního rozpočtu, měly by členské státy provádět přiměřené kontroly. Měly by se provádět zejména kontroly dokladů a totožnosti a fyzické kontroly, jakož i kontroly na místě, které se budou vztahovat na přiměřené množství produktů, oblastí, organizací producentů a producentů, kteří nejsou členy žádné uznané organizace producentů. V případě rajčat by měly členské státy zajistit, aby se činnosti související se stahováním produktů z trhu, se sklízením nezralých plodů a s nesklízením týkaly pouze odrůd určených ke spotřebě v čerstvém stavu.
            
   
               (23)
            
               Členské státy by měly Komisi pravidelně oznamovat činnosti, které uskutečnili organizace producentů a producenti, kteří nejsou členy žádné organizace producentů.
            
   
               (24)
            
               Aby se předešlo závažnému a dlouhodobému narušení trhu a efektivně se zaručila stabilizace cen, je zapotřebí, aby bez přerušení i nadále platila stávající podpůrná opatření, jejichž platnost má vypršet 30. června 2016. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení a mělo by být použitelné od téhož dne, nebo od 1. července 2016 podle toho, co nastane později,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět a oblast působnosti
   1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro finanční podporu Unie (dále jen „finanční podpora“) na dočasná podpůrná opatření, jež bude poskytována organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny uznaným v souladu s článkem 154 nařízení (EU) č. 1308/2013 a producentům, kteří nejsou členy takových organizací.
   Tato dočasná podpůrná opatření se vztahují na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů.
   2.   Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje na níže uvedené produkty odvětví ovoce a zeleniny určené ke spotřebě v čerstvém stavu:
   
               a)
            
               rajčata kódu KN 0702 00 00;
            
   
               b)
            
               mrkev kódu KN 0706 10 00;
            
   
               c)
            
               zelí kódu KN 0704 90 10;
            
   
               d)
            
               sladkou papriku kódu KN 0709 60 10;
            
   
               e)
            
               květák a brokolici květákovou kódu KN 0704 10 00;
            
   
               f)
            
               okurky salátové kódu KN 0707 00 05;
            
   
               g)
            
               okurky nakládačky kódu KN 0707 00 90;
            
   
               h)
            
               houby rodu Agaricus kódu KN 0709 51 00;
            
   
               i)
            
               jablka kódu KN 0808 10;
            
   
               j)
            
               hrušky kódu KN 0808 30;
            
   
               k)
            
               švestky kódu KN 0809 40 05;
            
   
               l)
            
               bobuloviny kódů KN 0810 20, 0810 30 a 0810 40;
            
   
               m)
            
               čerstvé stolní vinné hrozny kódu KN 0806 10 10;
            
   
               n)
            
               kiwi kódu KN 0810 50 00;
            
   
               o)
            
               sladké pomeranče kódu KN 0805 10 20;
            
   
               p)
            
               klementinky kódu KN 0805 20 10;
            
   
               q)
            
               mandarinky (včetně tangerine a satsuma), wilkingy a podobné citrusové hybridy kódů KN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 a 0805 20 90;
            
   
               r)
            
               citrony kódu KN 0805 50 10;
            
   
               s)
            
               broskve a nektarinky kódu KN 0809 30;
            
   
               t)
            
               třešně kódu KN 0809 29 00;
            
   
               u)
            
               tomely kódu KN 0810 70 00.
            
   3.   Podpora uvedená v odstavci 1 se vztahuje na činnosti prováděné v období od 1. července 2016, nebo od data vstupu tohoto nařízení v platnost podle toho, co nastane později, do dne, kdy bude v jednotlivých dotčených členských státech vyčerpáno množství uvedené v čl. 2 odst. 1, nebo do 30. června 2017 podle toho, co nastane dříve.
   4.   Pokud se situace ohledně dovozu některých produktů z Unie do Ruska změní před 30. červnem 2017, může Komise toto nařízení odpovídajícím způsobem změnit nebo zrušit.
   Článek 2
   Přidělení maximálního množství členským státům
   1.   Finanční podpora na podpůrná opatření podle čl. 1 odst. 1 bude členským státům poskytnuta na množství produktů stanovené v příloze I.
   Finanční podpora bude členským státům k dispozici také na činnosti související se stahováním produktů z trhu, se sklízením nezralých produktů nebo s nesklízením u jednoho nebo více produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, jak to určí členský stát, za předpokladu, že toto další množství nepřesáhne 3 000 t na jeden členský stát.
   2.   Pokud jde o množství na členský stát podle odstavce 1, mohou členské státy určit pro každý produkt uvedený v čl. 1 odst. 2:
   
               a)
            
               množství v případě stahování produktů z trhu k bezplatnému rozdělení;
            
   
               b)
            
               množství v případě stahování produktů z trhu s jiným určením než k bezplatnému rozdělení;
            
   
               c)
            
               odpovídající plochu pro sklízení nezralých produktů a nesklízení.
            
   3.   Pokud je množství produktů skutečně stažené z trhu v některém členském státě v období od 8. srpna 2015 do 30. června 2016 v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 u určité kategorie produktů definované v příloze Ib uvedeného nařízení menší než 5 % celkového množství, jež bylo danému členskému státu pro uvedenou kategorii produktů přiděleno, může se tento členský stát rozhodnout, že množství, které mu bylo přiděleno v souladu s přílohou I, nevyužije. V takovém případě dotčený členský stát oznámí Komisi své rozhodnutí do 31. října 2016. Od okamžiku oznámení nebudou činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů u dané kategorie produktů v tomto členském státě způsobilé pro finanční podporu.
   4.   Členské státy se mohou do 31. října 2016 rozhodnout, že nevyužijí množství 3 000 tun uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nebo jeho část. Do téhož data oznámí dotčený členský stát Komisi, jakého množství nebylo využito. Od okamžiku oznámení nebudou činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů u dané kategorie produktů v tomto členském státě způsobilé pro finanční podporu podle tohoto nařízení.
   Článek 3
   Rozdělení množství mezi producenty
   Členské státy rozdělí množství uvedené v čl. 2 odst. 1 mezi organizace producentů a producenty, kteří nejsou členy organizací producentů, podle systému, ve kterém má přednost ten, kdo se dříve přihlásí.
   Členské státy se však mohou rozhodnout, že pro rozdělování množství zavedou jiný systém, za předpokladu, že bude založen na základě objektivních a nediskriminačních kritériích. Členské státy mohou za tímto účelem zohlednit, do jaké míry se příslušných producentů ruský zákaz dovozu dotkl.
   Článek 4
   Společná ustanovení týkající se stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů prováděného organizacemi producentů
   1.   Podpora na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů prováděné organizacemi producentů v souladu s tímto nařízením se organizacím producentů poskytuje i tehdy, když takové činnosti nestanoví jejich operační programy ani vnitrostátní strategie členských států.
   Podpora uvedená v prvním pododstavci se nezohledňuje pro účely výpočtu stropů podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.
   Na finanční podporu podle tohoto nařízení se nepoužije čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 ani čl. 55 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   2.   Na výdaje vynaložené na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením nebo se sklízením nezralých produktů v rámci tohoto nařízení se nevztahuje strop ve výši jedné třetiny výdajů uvedený v čl. 33 odst. 3 čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013 ani 25 % maximální strop pro zvýšení provozního fondu uvedený v čl. 66 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   3.   Výdaje vynaložené v souladu s články 5 a 7 jsou součástí provozního fondu organizací producentů.
   4.   Bylo-li uznání některé organizace producentů pozastaveno v souladu s čl. 114 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, považují se její členové pro účely článků 6 a 8 za producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů.
   Článek 5
   Finanční podpora na stahování produktů z trhu určená organizacím producentů
   1.   Na činnosti v rámci tohoto nařízení se nepoužije 5 % strop podle čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 ani čl. 79 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   2.   Maximální částky finanční podpory na stahování produktů z trhu určené organizacím producentů jsou stanoveny v příloze II.
   3.   Odchylně od čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí finanční podpora na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením 75 % maximálních částek podpory na jiná určení, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 6
   Finanční podpora na stahování produktů z trhu určená producentům, kteří nejsou členy organizací producentů
   1.   Maximální částky finanční podpory na stahování produktů z trhu a jejich bezplatné rozdělení poskytované producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, jsou stanoveny v příloze II.
   Maximální částky finanční podpory na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením poskytované producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, činí 50 % částek stanovených v příloze II.
   2.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, uzavřou s takovou organizací smlouvu na celé množství produktů, jež mají být dodány. Organizace producentů přijmou všechny přiměřené žádosti producentů, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Množství dodané producenty, kteří nejsou členy organizace producentů, musí být v souladu s regionálními výnosy a dotčenou plochou.
   Finanční podporu producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, vyplácí organizace producentů, s níž uzavřeli výše uvedenou smlouvu.
   Částky, jež odpovídají skutečným nákladům vynaloženým organizací producentů na stažení příslušných produktů z trhu, si ponechává tato organizace. Tyto náklady se dokládají fakturami.
   3.   V řádně odůvodněných případech, jako je omezený stupeň organizovanosti producentů v dotčeném členském státě, a podle zásady nediskriminace mohou členské státy povolit, aby producent, který není členem uznané organizace producentů, směl namísto podpisu smlouvy uvedené v odstavci 2 podat příslušnému orgánu členského státu oznámení o množství, jež má být dodáno. Pro taková oznámení se obdobným způsobem použije článek 78 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Množství dodané producenty, kteří nejsou členy organizace producentů, musí být v souladu s regionálními výnosy a dotčenou plochou.
   V těchto případech vyplácí příslušný orgán členského státu finanční podporu přímo producentovi. Členské státy pro tento účel přijmou nové vnitrostátní předpisy či postupy, nebo použijí vnitrostátní předpisy či postupy již existující.
   4.   Na tento článek se použije obdobně nařízení (EU) č. 1308/2013, prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a článek 4 tohoto nařízení.
   Článek 7
   Finanční podpora na nesklízení a na sklízení nezralých produktů určená organizacím producentů
   1.   Odchylně od čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví členské státy výši podpory (zahrnující jak finanční podporu Unie, tak příspěvek organizace producentů na nesklízení a sklízení nezralých produktů) na hektar a v takové výši, aby nepřekračovala 90 % částek, které byly stanoveny v příloze II tohoto nařízení pro stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením. Podpora na sklízení nezralých produktů se vztahuje pouze na produkty, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.
   Odchylně od čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí finanční podpora Unie na nesklízení a na sklízení nezralých produktů 75 % částek, které stanoví členské státy v souladu s prvním pododstavcem.
   2.   Odchylně od čl. 85 odst. 3 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 lze k opatřením souvisejícím s nesklízením ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení přistoupit i tehdy, pokud již v dotčené produkční oblasti během normálního produkčního cyklu proběhla komerční sklizeň. V takových případech se částky podpory podle odstavce 1 tohoto článku úměrně sníží podle již sklizené produkce, jejíž objem se zjistí z evidence zásob a finančních výkazů příslušných organizací producentů.
   Článek 8
   Finanční podpora na nesklízení a na sklízení nezralých produktů určená producentům, kteří nejsou členy organizací producentů
   1.   Odchylně od čl. 85 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 platí, že:
   
               a)
            
               podpora na sklízení nezralých produktů se vztahuje pouze na produkty, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách, které jsou skutečně sklízeny nezralé a u kterých ještě nezačala normální sklizeň;
            
   
               b)
            
               k nesklízení se nepřistupuje, pokud již v dotčené oblasti během normálního produkčního cyklu proběhla komerční sklizeň;
            
   
               c)
            
               u téhož produktu a v téže oblasti nelze v žádném případě přistoupit jak ke sklízení nezralých produktů, tak k nesklízení.
            
   2.   Částky finanční podpory na činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů činí 50 % částek, které stanoví členské státy v souladu s čl. 7 odst. 1.
   3.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, podají odpovídající oznámení příslušnému orgánu členského státu v souladu s prováděcími předpisy přijatými členským státem podle čl. 85 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   4.   Příslušný orgán členského státu vyplácí finanční podporu přímo producentovi. Členské státy pro tento účel přijmou nové vnitrostátní předpisy či postupy, nebo použijí vnitrostátní předpisy či postupy již existující.
   5.   Na tento článek se použije obdobně nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011.
   Článek 9
   Kontroly při stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů
   1.   Činnosti související se stahováním produktů z trhu podle článků 5 a 6 podléhají:
   
               a)
            
               kontrolám prvního stupně v souladu s článkem 108 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Tyto kontroly se nicméně vztahují na přinejmenším 10 % množství produktů stažených z trhu a na přinejmenším 10 % organizací producentů, které využívají finanční podpory uvedené v článku 5 tohoto nařízení.
               U stahování produktů z trhu v případech uvedených v čl. 6 odst. 3 se však kontroly prvního stupně vztahují na 100 % množství stažených produktů;
            
   
               b)
            
               kontrolám druhého stupně v souladu s článkem 109 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Kontroly na místě se však vztahují na přinejmenším 40 % subjektů, které podléhají kontrolám prvního stupně, a na přinejmenším 5 % množství stažených produktů.
            
   2.   Činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů podle článků 7 a 8 podléhají kontrolám a podmínkám stanoveným v článku 110 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 s výjimkou požadavku, aby v případech uplatnění odchylky stanovené v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení nebyla provedena žádná částečná sklizeň. Kontroly se vztahují na přinejmenším 25 % dotčených produkčních oblastí.
   U činností souvisejících s nesklízením a se sklízením nezralých produktů podle článku 8 se kontroly vztahují na 100 % dotčených produkčních oblastí.
   3.   Členské státy přijmou vhodná kontrolní opatření, aby zajistily, že u rajčat se budou činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů týkat pouze odrůd určených ke spotřebě v čerstvém stavu.
   Článek 10
   Žádosti o finanční podporu a její vyplácení
   1.   Organizace producentů požádají o výplatu finanční podpory uvedené v článcích 5 a 7 do 31. července 2017.
   2.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů a nepodepsali smlouvu s uznanou organizací producentů, podají žádost o finanční podporu uvedenou v článcích 6 a 8 do 31. července 2017 sami příslušným orgánům, které byly vyplácením této podpory pověřeny ze strany členských států.
   3.   K žádostem o platbu se přikládají podpůrné dokumenty opodstatňující výši předmětné finanční podpory a součástí žádosti je písemné prohlášení, že žadatel v souvislosti s činnostmi, na jejichž základě může žádat o finanční podporu poskytovanou podle tohoto nařízení, neobdržel a neobdrží dvojí finanční prostředky z unijního nebo vnitrostátního zdroje ani náhradu na základě pojistné smlouvy.
   Článek 11
   Oznámení
   1.   První den každého měsíce až do 1. října 2017 členské státy Komisi v souvislosti s každým produktem oznamují:
   
               a)
            
               množství stažené z trhu k bezplatnému rozdělení;
            
   
               b)
            
               množství stažené z trhu s jiným určením než k bezplatnému rozdělení;
            
   
               c)
            
               odpovídající plochu pro sklízení nezralých produktů a nesklízení;
            
   
               d)
            
               celkové výdaje vynaložené na množství nebo plochy uvedené v písmenech a), b) a c).
            
   V oznámení se uvádějí pouze uskutečněné činnosti.
   Členské státy pro tato oznámení používají vzor uvedený v příloze III.
   2.   Při předkládání prvního oznámení sdělí členské státy Komisi výši podpory, kterou stanovily v souladu s čl. 79 odst. 1 nebo čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a s články 5 až 8 tohoto nařízení, přičemž použijí vzory uvedené v příloze IV.
   Článek 12
   Vyplácení finanční podpory Unie
   Výdaje členských států ve vztahu k platbám podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu pouze tehdy, pokud byly zaplaceny do 30. září 2017.
   Článek 13
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. července 2016, nebo ode dne jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie podle toho, co nastane později.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. L 248, 22.8.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. L 259, 30.8.2014, s. 2).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 22).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 17).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Maximální množství produktů přidělené členskému státu uvedené v čl. 2 odst. 1
      
      
                  (v tunách)
               
                   
               
                  Jablka a hrušky
               
                  Švestky, stolní vinné hrozny a kiwi
               
                  Rajčata, mrkev, sladká paprika, okurky salátové a okurky nakládačky
               
                  Pomeranče, klementinky, mandarinky a citrony
               
                  Broskve a nektarinky
               
                  Bulharsko
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  300
               
                  Belgie
               
                  25 700
               
                   
               
                  5 000
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  1 900
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Řecko
               
                  800
               
                  4 900
               
                  400
               
                  2 400
               
                  6 300
               
                  Španělsko
               
                  2 300
               
                  1 500
               
                  6 900
               
                  16 600
               
                  11 500
               
                  Francie
               
                  3 600
               
                   
               
                  1 000
               
                   
               
                  100
               
                  Chorvatsko
               
                  600
               
                   
               
                   
               
                  1 000
               
                   
               
                  Itálie
               
                  5 300
               
                  4 600
               
                  200
               
                  1 000
               
                  2 800
               
                  Kypr
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  3 600
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  200
               
                   
               
                  400
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                   
               
                   
               
                  900
               
                   
               
                   
               
                  Maďarsko
               
                   
               
                  100
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nizozemsko
               
                  6 900
               
                   
               
                  6 800
               
                   
               
                   
               
                  Rakousko
               
                  600
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  88 900
               
                  500
               
                  9 400
               
                   
               
                  600
               
                  Portugalsko
               
                  1 100
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Maximální částky podpory na stahování produktů z trhu uvedené v článcích 5, 6 a 7
      
      
                  (EUR/100 kg)
               
                  Produkt
               
                  Maximální podpora
               
                  Bezplatné rozdělení
               
                  Jiná určení
               
                  Květák
               
                  15,69
               
                  10,52
               
                  Rajčata
               
                  27,45
               
                  18,30
               
                  Jablka
               
                  16,98
               
                  13,22
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                  39,16
               
                  26,11
               
                  Nektarinky
               
                  26,90
               
                  26,90
               
                  Broskve
               
                  26,90
               
                  26,90
               
                  Hrušky
               
                  23,85
               
                  15,90
               
                  Pomeranče
               
                  21,00
               
                  21,00
               
                  Mandarinky
               
                  19,50
               
                  19,50
               
                  Klementinky
               
                  22,16
               
                  19,50
               
                  Satsumy
               
                  19,50
               
                  19,50
               
                  Citrony
               
                  23,99
               
                  19,50
               
                  Mrkev
               
                  12,81
               
                  8,54
               
                  Zelí
               
                  5,81
               
                  3,88
               
                  Sladká paprika
               
                  44,40
               
                  30,00
               
                  Brokolice květáková
               
                  15,69
               
                  10,52
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                  24,00
               
                  16,00
               
                  Houby
               
                  43,99
               
                  29,33
               
                  Švestky
               
                  34,00
               
                  20,40
               
                  Bobuloviny
               
                  12,76
               
                  8,50
               
                  Kiwi
               
                  29,69
               
                  19,79
               
                  Tomely
               
                  21,02
               
                  14,01
               
                  Třešně a višně
               
                  48,14
               
                  32,09
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Vzory pro oznamování uvedené v čl. 11 odst. 1
      
      
         
            OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – BEZPLATNÉ ROZDĚLENÍ
         
      
      
                  Členský stát: …
               
                  Za období: …
               
                  Datum: …
               
      
         
      
      
                  Produkt
               
                  Organizace producentů
               
                  Producenti-nečlenové
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
                  Celková finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
                  Stažení
               
                  Přeprava
               
                  Třídění a balení
               
                  CELKEM
               
                  Stažení
               
                  Přeprava
               
                  Třídění a balení
               
                  CELKEM
               
                  (a)
               
                  (b)
               
                  (c)
               
                  (d)
               
                  (e) = (b) + (c) + (d)
               
                  (f)
               
                  (g)
               
                  (h)
               
                  (i)
               
                  (j) = (g) + (h) + (i)
               
                  (k) = (a) + (f)
               
                  (l) = (e) + (j)
               
                  Jablka
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Hrušky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Rajčata
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mrkev
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Sladká paprika
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Zelenina celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Švestky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Kiwi
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní ovoce celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Pomeranče
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Klementinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mandarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Citrony
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Broskve
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nektarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Zelí
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Květák a brokolice květáková
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Houby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Bobuloviny
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Třešně a višně
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Tomely
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     CELKEM
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
      
         
            OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ
         
      
      
                  Členský stát: …
               
                  Za období: …
               
                  Datum: …
               
      
         
      
      
                  Produkt
               
                  Organizace producentů
               
                  Producenti-nečlenové
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
                  Celková finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
                  (a)
               
                  (b)
               
                  (c)
               
                  (d)
               
                  (e) = (a) + (c)
               
                  (f) = (b) + (d)
               
                  Jablka
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Hrušky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Rajčata
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mrkev
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Sladká paprika
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Zelenina celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Švestky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Kiwi
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní ovoce celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Pomeranče
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Klementinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mandarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Citrony
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Broskve
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nektarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Zelí
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Květák a brokolice květáková
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Houby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Bobuloviny
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Třešně a višně
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Tomely
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     CELKEM
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
      
         
            OZNÁMENÍ O NESKLÍZENÍ A O SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ
         
      
      
                  Členský stát: …
               
                  Za období: …
               
                  Datum: …
               
      
         
      
      
                  Produkt
               
                  Organizace producentů
               
                  Producenti-nečlenové
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
                  Celková finanční podpora Unie (EUR)
               
                  Plocha
                  (ha)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
                  Plocha
                  (ha)
               
                  Množství
                  (t)
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
                  (a)
               
                  (b)
               
                  (c)
               
                  (d)
               
                  (e)
               
                  (f)
               
                  (g) = (b) + (e)
               
                  (h) = (c) + (f)
               
                  Jablka
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Hrušky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Rajčata
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mrkev
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Sladká paprika
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Zelenina celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Švestky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Kiwi
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní ovoce celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Pomeranče
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Klementinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mandarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Citrony
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Broskve
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nektarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Zelí
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Květák a brokolice květáková
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Houby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Bobuloviny
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Třešně a višně
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Tomely
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     CELKEM
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Vzory informací, jež mají být zaslány s prvním oznámením podle čl. 11 odst. 2
      
      
         STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ
      
      
         
            Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 79 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a článkem 5 tohoto nařízení
         
      
      
                  Členský stát: …
               
                  Datum: …
               
      
         
      
      
                  Produkt
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/100 kg)
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/100 kg)
               
                  Jablka
               
                   
               
                   
               
                  Hrušky
               
                   
               
                   
               
                  Rajčata
               
                   
               
                   
               
                  Mrkev
               
                   
               
                   
               
                  Zelí
               
                   
               
                   
               
                  Sladká paprika
               
                   
               
                   
               
                  Květák a brokolice květáková
               
                   
               
                   
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                   
               
                   
               
                  Houby
               
                   
               
                   
               
                  Švestky
               
                   
               
                   
               
                  Bobuloviny
               
                   
               
                   
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                   
               
                   
               
                  Kiwi
               
                   
               
                   
               
                  Pomeranče
               
                   
               
                   
               
                  Klementinky
               
                   
               
                   
               
                  Mandarinky
               
                   
               
                   
               
                  Citrony
               
                   
               
                   
               
                  Broskve
               
                   
               
                   
               
                  Nektarinky
               
                   
               
                   
               
                  Třešně a višně
               
                   
               
                   
               
                  Tomely
               
                   
               
                   
               
      
         NESKLÍZENÍ A SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ
      
      
         
            Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a článkem 7 tohoto nařízení
         
      
      
                  Členský stát: …
               
                  Datum: …
               
      
         
      
      
                  Produkt
               
                  Volně pěstované
               
                  Ve skleníku
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/ha)
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/ha)
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/ha)
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/ha)
               
                  Jablka
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Hrušky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Rajčata
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mrkev
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Zelí
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Sladká paprika
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Květák a brokolice květáková
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Okurky salátové a okurky nakládačky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Houby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Švestky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Bobuloviny
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Stolní vinné hrozny, čerstvé
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Kiwi
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Pomeranče
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Klementinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Mandarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Citrony
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Broskve
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nektarinky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Třešně a višně
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Tomely
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.