Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/922 ze dne 10. června 2016, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 922/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 154/21
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/922
      ze dne 10. června 2016,
      kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (2) stanoví mimo jiné podmínky pro vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie. Část 1 přílohy II uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup takových zásilek na území Unie, jakož i zvláštní podmínky nebo doplňkové záruky požadované od některých třetích zemí.
               
      
                  (2)
               
                  Argentina a Brazílie jsou pro účely zařazení do tohoto seznamu regionalizovány. Regionalizovaná území jsou uvedena v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jako části těchto zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie.
               
      
                  (3)
               
                  Čtyři části území Argentiny jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jako části, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie. Data, od kterých mohou být tato zvířata poražena, aby byl možný vstup čerstvého masa těchto zvířat na území Unie, jsou uvedena u každé části území Argentiny jako data zahájení. Na některé z těchto částí se vztahují doplňkové záruky a zvláštní podmínky s cílem eliminovat některá veterinární rizika spojená se vstupem čerstvého masa na území Unie.
               
      
                  (4)
               
                  Argentina požádala, aby byl seznam uvedených částí jejího území aktualizován, aby mohly být určité části jejího území sloučeny na základě toho, zda se na tyto části vztahují doplňkové záruky a zvláštní podmínky, či nikoli. To by mělo vyjasnit regionalizaci Argentiny. Vzhledem k tomu, že se na současnou regionalizaci vztahují různá data zahájení, mělo by se použít nejpozdější datum zahájení ze sloučených části území. Vzhledem k tomu, že ne ze všech těchto částí Argentiny je povolen dovoz čerstvého masa volně žijících nezdomácnělých kopytníků, na které se vztahuje osvědčení „RUW“, mělo by to být uvedeno v poznámce pod čarou.
               
      
                  (5)
               
                  Oblast přísného dozoru Argentiny vymezená podél hranic s Bolívií a Paraguayí tvoří nyní část území Argentiny uznaného Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) jako pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde se provádí očkování (3). Argentina požádala, aby byl z této oblasti povolen vstup čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků na území Unie. Vzhledem k tomu, že je oblast považována za pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde se provádí očkování, a že Argentina poskytla dostatečné veterinární záruky na podporu své žádosti, měl by být z uvedené oblasti povolen vstup čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků na území Unie, se stejnými doplňkovými zárukami, které se vztahují na jiné části Argentiny prosté slintavky a kulhavky s očkováním.
               
      
                  (6)
               
                  Oblast přísného dozoru Brazílie vymezená podél hranic s Paraguayí tvoří nyní část území Brazílie uznaného Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) jako pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde se provádí očkování (3). Brazílie požádala, aby byl z této oblasti povolen vstup čerstvého masa domácího skotu na území Unie. Vzhledem k tomu, že je oblast považována za pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde se provádí očkování, a že Brazílie poskytla dostatečné veterinární záruky na podporu své žádosti, by měl být z uvedené oblasti povolen vstup čerstvého masa domácího skotu na území Unie, se stejnými doplňkovými zárukami, které se vztahují na jiné části Brazílie prosté slintavky a kulhavky s očkováním.
               
      
                  (7)
               
                  Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (8)
               
                  Aby se zamezilo jakémukoli narušení vstupu zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie, veterinární osvědčení s uvedením kódu území AR-4 vydaná podle nařízení (EU) č. 206/2010 před změnami provedenými tímto nařízením, by měla být nadále povolena během přechodného období.
               
      
                  (9)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Přechodná ustanovení
      Během přechodného období do 1. září 2016 je nadále povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků z Argentiny, ke kterým je připojeno veterinární osvědčení pro čerstvé maso, v němž je uveden kód území AR-4 v souladu s částí 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 před změnami provedenými tímto nařízením, na území Unie, pokud bylo osvědčení vydáno nejpozději do 1. srpna 2016.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 10. června 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
      
         (3)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
      
      
         PŘÍLOHA
         Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     položka týkající se Argentiny se nahrazuje tímto:
                     
                                 „AR –Argentina
                              
                                 AR-0
                              
                                 Celá země
                              
                                 EQU
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 AR-1
                              
                                 Provincie:
                                 
                                              
                                          
                                             Buenos Aires,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Catamarca,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Corrientes (*),
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Entre Ríos,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             La Rioja,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Mendoza,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Misiones,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého v AR-2),
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého v AR-2),
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             San Juan,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             San Luis,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Santa Fe,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Tucuman,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Cordoba,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             La Pampa,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Santiago del Estero,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Chaco,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Formosa,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Jujuy,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Salta (kromě území zahrnutého v AR-3).
                                          
                              
                                 BOV
                                 RUF
                                 RUW (*)
                                 
                              
                                 A
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 1. srpna 2010
                              
                                 AR-2
                              
                                 Provincie:
                                 
                                              
                                          
                                             Chubut,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Santa Cruz,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Tierra del Fuego,
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             část provincie Neuquén (kromě těchto oblastí: v Confluencii – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17, a v Picun Leufú – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17),
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             část provincie Río Negro (kromě těchto oblastí: v Avellanedě – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 a východně od provinční silnice 250, v Conese – oblast nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s departmentem Avellaneda, a v San Antoniu – oblast nacházející se východně od provinčních silnic 250 a 2).
                                          
                              
                                 BOV
                                 OVI
                                 RUW
                                 RUF
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 1. srpna 2008
                              
                                 AR-3
                              
                                 Část provincie Salta: zóna o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa (dřívější nárazníková zóna přísného dozoru)
                              
                                 BOV
                                 RUF
                                 RUW
                              
                                 A
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 1. července 2016
                              
                  
         
                     2)
                  
                     položka týkající se Brazílie se nahrazuje tímto:
                     
                                 „BR – Brazílie
                              
                                 BR-0
                              
                                 Celá země
                              
                                 EQU
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 BR-1
                              
                                 Stát Minas Gerais,
                                 stát Espírito Santo,
                                 stát Goiás,
                                 stát Mato Grosso,
                                 stát Rio Grande Do Sul,
                                 stát Mato Grosso Do Sul (kromě území zahrnutého v BR-4).
                              
                                 BOV
                              
                                 A a H
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 1. prosince 2008
                              
                                 BR-2
                              
                                 Stát Santa Catarina
                              
                                 BOV
                              
                                 A a H
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 31. ledna 2008
                              
                                 BR-3
                              
                                 Státy Paraná a São Paulo
                              
                                 BOV
                              
                                 A a H
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 1. srpna 2008
                              
                                 BR-4
                              
                                 Část státu Mato Grosso Do Sul: oblast o šířce 15 km podél vnějších hranic v samosprávných obcích Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã a Mundo Novo a oblast v samosprávných obcích Corumbá a Ladário (dřívější vymezená oblast přísného dozoru)
                              
                                 BOV
                              
                                 A a H
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 1. července 2016“
                              
                  
         
         
            (*)  V případě „RUW“: Kromě těchto departmentů provincie Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar.“;
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.