Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/933 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 933/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 155/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/933
   ze dne 8. června 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek ve formě žlutého prášku s banánovým aroma, skládající se z:
                  
                              —
                           
                              enzymaticky hydrolyzovaného izolátu syrovátkových bílkovin (90 % hmotnostních vyjádřených jako proteiny),
                           
                  
                              —
                           
                              sójového lecitinu (emulgátoru),
                           
                  
                              —
                           
                              přírodního banánového aroma,
                           
                  
                              —
                           
                              barviva E 104 a
                           
                  
                              —
                           
                              sukralózy.
                           
                  Výrobek je předkládán v plastové nádobě pro drobný prodej o čistém obsahu 1,8 kg.
                  Je určen ke smíchání s nápoji. Podle údajů na štítku se jedna odměrka (30 g) musí smíchat se zhruba 3 dl vody nebo mléka.
               
                  2106 90 92
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106 , 2106 90  a 2106 90 92 .
                  Výrobek obsahuje hydrolyzované bílkoviny, a proto nemůže být zařazen do čísla 3502 .
                  Nemůže být zařazen ani do čísla 3504  vzhledem k přítomnosti některých složek (inter alia sladidel, barviv a emulgátorů), díky nimž má povahu potravinového přípravku spadajícího do čísla 2106 .
                  Výrobek je potravinovým přípravkem, upraveným pro drobný prodej, a proto je třeba jej zařadit do čísla 2106 90 92 .
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.