Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/934 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 934/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 155/13
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/934
      ze dne 8. června 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. června 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Výrobek sestávající z těchto složek, balený jako souprava:
                     
                                 —
                              
                                 Obdélníková podložka (o rozměrech přibližně 14 × 21 cm) vyrobená z dvouvrstvé plastové fólie a na přední straně potištěná černobílými motivy. Podložka je na zadní straně opatřena samolepicí páskou. Z této podložky lze odlepit šest předřezaných plastických samolepek (vrchní plastová fólie je reliéfní).
                              
                     
                                 —
                              
                                 Tři fixy různých barev opatřené pórovitým hrotem. Fixy jsou zabaleny společně v malém plastovém balíčku.
                              
                     Nálepky se mají s pomocí fixů vybarvit a poté použít pro dekorativní účely.
                     Viz obrázek (*)
                     
                  
                     4911 91 00
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 ke třídě VII kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4911  a 4911 91 00 .
                     Výrobek je předkládán jako souprava pro maloobchodní prodej. Jeho podstatný charakter dávají nálepky.
                     Zařazení do čísla 3919  je vyloučeno, neboť tvar předřezaných plastických nálepek není plochý.
                     Zařazení do čísla 3926  je vyloučeno, neboť potištění není jen podružné vzhledem k primárnímu použití zboží (viz poznámka 2 ke třídě VII).
                     Kapitola 49 zahrnuje kromě několika výjimek veškeré tiskoviny, jejichž podstatné vlastnosti a použití jsou dány skutečností, že jsou potištěné znakovými nebo obrázkovými motivy (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 49, všeobecné vysvětlivky, první odstavec).
                     Samolepicí potištěné nálepky určené k použití jako dekorace patří do čísla 4911  (viz také vysvětlivky k HS k číslu 4911 , bod 10)).
                     Výrobek je proto nutno zařadit do kódu KN 4911 91 00 .
                  
         
         
         
            (*)  Fotografie slouží pouze k informačním účelům.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.