Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/935 ze dne 8. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 935/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 155/16
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/935
   ze dne 8. června 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek sestávající z metalizované polyethylentereftalátové (dále jen „PET“) fólie používaný jako surovina při výrobě hliníkového pigmentu s následujícími vlastnostmi:
                  
                              —
                           
                              nejméně osm vrstev hliníku o čistotě 99,8 % nebo vyšší,
                           
                  
                              —
                           
                              optická hustota každé hliníkové vrstvy činí nejvýše 3,0 D,
                           
                  
                              —
                           
                              každá hliníková vrstva je oddělena vrstvou akrylátového polymeru,
                           
                  
                              —
                           
                              tloušťka každé hliníkové vrstvy je až 30 nanometrů (0,03 μm),
                           
                  
                              —
                           
                              vrstvy hliníku a akrylátového polymeru se nacházejí na nosné fólii z PET (polyethylentereftalátu) o tloušťce 12 μm.
                           
                  Výrobek je předkládán v rolích o délce až 50 000  metrů.
               
                  7616 99 90
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7616 , 7616 99  a 7616 99 90 .
                  Zařazení do čísla 3212  jako ražební fólie je vyloučeno, neboť výrobek nesestává z kovového prášku aglomerovaného pojivem nebo z kovu či pigmentu naneseného na podložku, a není používán k potiskování. Výrobek tedy v souladu s poznámkou 6 ke kapitole 32 není ražební fólií.
                  Vzhledem k tomu, že nosná PET fólie slouží jako konstrukční podkladová vrstva pro vrstvy hliníku a akrylátového polymeru nacházející se po obou stranách nosné PET fólie, nedává výrobku jeho podstatné rysy. Podstatné rysy mu dává hliník. Zařazení do čísel 3920  nebo 3921  jako fólie z polyesterů či plastů je proto vyloučeno.
                  V souladu s poznámkou 1 d) ke kapitole 76 sestávají fólie čísla 7607  pouze z jedné vrstvy hliníku, která může být na podložce například z plastů. Tento výrobek má složitější strukturu, neboť sestává z několika hliníkových vrstev oddělených vrstvami akrylátového polymeru a uprostřed této struktury je vyztužen nosnou PET fólií. Zařazení do čísla 7607  jako hliníková fólie na podložce z plastů je proto rovněž vyloučeno.
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7616 99 90  jako ostatní výrobky z hliníku.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.