Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 950/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 159/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/950
   ze dne 15. června 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (2)
            
               Pro dobu platnosti schválení účinných látek karfentrazonethyl, kyazofamid, ethofumesát, fenamidon, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutol, linuron, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin a trifloxystrobin byla stanovena odchylka nařízením Komise (EU) č. 823/2012 (3). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 31. července 2016.
            
   
               (3)
            
               Pro dobu platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrin, Coniothyrium minitans kmen CON/M/91-08 (DSM 9660), deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, jodosulfuron, iprodion, maleinohydrazid, pikoxystrobin a silthiofam byla stanovena odchylka nařízením (EU) č. 823/2012. Platnost schválení uvedených látek skončí dne 31. října 2016.
            
   
               (4)
            
               Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
   
               (7)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 823/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu (Úř. věst. L 250, 15.9.2012, s. 13).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
                  (1)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 29, ethofumesát, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (2)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 40, deltamethrin, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (3)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 41, imazamox, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (4)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 42, oxasulfuron, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (5)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 44, foramsulfuron, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (6)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 46, kyazofamid, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (7)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 47, 2,4DB, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (8)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 48, betacyfluthrin, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (9)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 50, iprodion, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (10)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 51, linuron, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (11)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 52, maleinohydrazid, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (12)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 53, pendimethalin, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (13)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 59, trifloxystrobin, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (14)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 60, karfentrazonethyl, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (15)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 61, mesotrion, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (16)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 62, fenamidon, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (17)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 63, isoxaflutol, datum nahrazuje datem „31. července 2017“;
               
      
                  (18)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 64, flurtamon, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (19)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 65, flufenacet, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (20)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 66, jodosulfuron, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (21)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 67, dimethenamid-P, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (22)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 68, pikoxystrobin, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (23)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 69, fosthiazát, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (24)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 70, silthiofam, datum nahrazuje datem „31. října 2017“;
               
      
                  (25)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 71, Coniothyrium minitans kmen CON/M/91-08 (DSM 9660), datum nahrazuje datem „31. října 2017“.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.