Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/957 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 957/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 160/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/957
   ze dne 9. března 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy a rovněž vzory oznámení, které se mají používat k prevenci, odhalování a oznamování zneužívání trhu či podezřelých pokynů nebo obchodů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 16 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Je třeba upřesnit vhodné požadavky na opatření, postupy a systémy, které by organizátoři trhu, investiční podniky provozující činnost obchodního systému a osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, měli zavést pro oznamování pokynů a obchodů, které by podle nařízení (EU) č. 596/2014 mohly představovat obchodování zasvěcené osoby nebo manipulaci s trhem či pokusy o ně. Tyto požadavky by měly napomoci prevenci a odhalování zneužívání trhu. Měly by rovněž pomoci zajistit, že oznámení podaná příslušným orgánům budou smysluplná, úplná a užitečná. Aby bylo zajištěno, že odhalování zneužívání trhu bude účinné, je třeba zavést vhodné systémy, které budou pokyny a obchody sledovat. Tyto systémy by měly zajistit analýzu provedenou člověkem, kterou vypracují vhodně vyškolení zaměstnanci. Systémy pro sledování zneužívání trhu by měly být schopny hlásit výstrahy podle předem definovaných parametrů, aby mohla být provedena další analýza možného obchodování zasvěcené osoby nebo manipulace s trhem či pokusů o ně. Celý proces bude pravděpodobně vyžadovat určitou míru automatizace.
            
   
               (2)
            
               Aby byl usnadněn a podporován jednotný přístup a postupy týkající se prevence a odhalování zneužívání trhu v celé Unii, je vhodné přijmout podrobná ustanovení harmonizující obsah, vzor a dobu podání pro oznámení podezřelých pokynů a obchodů.
            
   
               (3)
            
               Osoby profesně sjednávající nebo provádějící obchody, které se zabývají algoritmickým obchodováním a vztahuje se na ně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (2), by měly zavést a zachovávat systémy uvedené v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. 596/2014 a dále by se na ně měl vztahovat čl. 17 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
            
   
               (4)
            
               Osoby, které se profesně zabývají sjednáváním nebo prováděním obchodů, by měly být za vhodných podmínek schopny delegovat sledování, odhalování a určování podezřelých pokynů a obchodů v rámci skupiny nebo delegovat analýzu údajů a vytváření výstrah. Taková delegace by měla umožnit sdílení zdrojů, centrální vytváření a údržbu sledovacích systémů a budování odborných znalostí v souvislosti se sledováním pokynů a obchodů. Taková delegace by neměla bránit tomu, aby příslušné orgány kdykoli posoudily, zda systémy, opatření a postupy, které používá osoba, na niž byly funkce delegovány, účinně plní povinnost sledovat a odhalovat zneužívání trhu. Povinnost podávat oznámení a povinnost dodržovat toto nařízení a článek 16 nařízení (EU) č. 596/2014 by měla nadále nést delegující osoba.
            
   
               (5)
            
               Obchodní systémy by měly mít vhodná pravidla obchodování, která pomohou zabránit obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem a pokusům o ně. Obchodní systémy by rovněž měly být vybaveny zařízením, které je schopno znovu zobrazit evidenci příkazů, aby bylo možno analyzovat činnosti během burzovního dne týkající se algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování.
            
   
               (6)
            
               Dodržování požadavků stanovených v tomto nařízení a v článku 16 nařízení (EU) č. 596/2014 na trzích, kde stále více dochází k přeshraničním pokynům a obchodům, by měl napomoci jednotný a harmonizovaný vzor pro elektronické podání oznámení podezřelého obchodu a pokynu („STOR“). Rovněž by měl napomoci efektivnímu sdílení údajů o podezřelých pokynech a obchodech mezi příslušnými orgány při přeshraničním vyšetřování.
            
   
               (7)
            
               Pokud jsou příslušná informační pole vzoru vyplněna jasně, úplně, objektivně a přesně, mělo by to příslušným orgánům napomoci okamžitě vyhodnotit podezření a přistoupit k příslušným opatřením. Vzor by tedy měl osobám, které podávají oznámení, umožnit poskytnout o podezřelých pokynech a obchodech informace, které považují za významné, a vysvětlit důvody podezření. Vzor by měl rovněž dovolit poskytnutí osobních údajů, které by umožnily identifikovat osoby zapojené do podezřelých pokynů a obchodů, a měl by napomoci příslušným orgánům k tomu, aby při vyšetřování rychle analyzovaly obchodní chování podezřelých osob a nalezly propojení s osobami zapojenými do jiných podezřelých obchodů. Tyto informace by měly být poskytnuty na začátku, aby nebyla integrita vyšetřování narušena tím, že by se příslušný orgán případně musel při vyšetřování znovu obrátit na osobu, která STOR podala. Měl by obsahovat datum narození, adresu, informace o zaměstnání a účtech osoby, a případně identifikační kód klienta a vnitrostátní identifikační číslo dotčených osob.
            
   
               (8)
            
               Aby bylo podání oznámení STOR jednodušší, mělo by být možné ke vzoru přiložit dokumenty a podklady, které osoba podávající oznámení považuje za nutné k doložení oznámení, a to rovněž ve formě příloh se seznamy pokynů či obchodů významných pro dané oznámení a s podrobnostmi o jejich ceně a objemu.
            
   
               (9)
            
               Organizátoři trhů, investiční podniky provozující činnost obchodního systému a osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, by neměli oznamovat všechny přijaté pokyny či provedené obchody, kvůli kterým byla vyhlášena interní výstraha. Takový požadavek by byl v rozporu s požadavkem posuzovat případ od případu, zda existují dostatečné důvody pro podezření.
            
   
               (10)
            
               Oznámení podezřelých pokynů a obchodů by mělo být příslušnému orgánu podáno neprodleně po nabytí důvodného podezření, že tyto pokyny a obchody by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby nebo manipulaci s trhem či pokusy o ně. Analýza, která určí, zda by měl být daný pokyn či obchod považován za podezřelý, by měla být založena na faktech, nikoli na dohadech či předpokladech, a měla být provedena nejrychleji, jak je to možné. Pozdržet podání oznámení, aby bylo možno do něj zahrnout další podezřelé pokyny či obchody, není slučitelné s povinností jednat neprodleně poté, co vzniklo důvodné podezření. V každém případě by podání oznámení STOR měla být jednotlivě zhodnocena, aby se určilo, zda by některé pokyny či obchody mohly být zahrnuty do jednoho oznámení STOR. Požadavku oznámit podezřelé jednání neprodleně rovněž nevyhovuje případ, kdy subjekt před podáním oznámení STOR čeká, až se mu shromáždí určitý počet těchto oznámení.
            
   
               (11)
            
               Za určitých okolností může důvodné podezření na obchodování zasvěcené osoby nebo manipulaci s trhem či pokusy o ně vzniknout na základě pozdějších událostí či dostupných informací určitou dobu poté, co k podezřelému jednání došlo. Nemělo by to být důvodem pro to, aby subjekt podezřelé jednání příslušnému orgánu nenahlásil. Aby osoba podávající oznámení prokázala, že za těchto zvláštních okolností vyhověla požadavkům, měla by být schopna časový nesoulad mezi podezřelým jednáním a vznikem odůvodněného podezření na obchodování zasvěcené osoby nebo manipulaci s trhem či pokusy o ně odůvodnit.
            
   
               (12)
            
               Důležitou součástí postupů k odhalování zneužívání trhu je uchovávání podaných oznámení STOR a přístup k nim a uchovávání analýz podezřelých pokynů a obchodů, na jejichž základě oznámení STOR nebyla podána. Schopnost znovu dohledat a zhodnotit analýzu podaných oznámení STOR i podezřelých pokynů a obchodů, které byly analyzovány, ale závěrem bylo, že k podezření není dostatečný důvod, pomůže osobám, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátorům trhu či investičním podnikům provozujícím činnost obchodního systému dojít k rozhodnutí při posuzování dalších podezřelých pokynů nebo obchodů. Analýza podezřelých pokynů a obchodů, na jejímž základě oznámení STOR nakonec nebylo podáno, napomůže těmto osobám zdokonalovat své sledovací systémy a odhalovat vzorce opakujícího se chování, jejichž úhrn by při celkovém pohledu mohl vést k důvodnému podezření na obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně. Uvedené záznamy rovněž pomohou prokázat, že osoba vyhověla požadavkům stanoveným v tomto nařízení a usnadní příslušným orgánům výkon pravomoci v oblasti dohledu, vyšetřování a prosazování práva v souladu s nařízením (EU) č. 596/2014.
            
   
               (13)
            
               Jakékoli zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo být prováděno v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy provádějícími směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).
            
   
               (14)
            
               Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předložil Komisi.
            
   
               (15)
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).
            
   
               (16)
            
               Aby se zajistilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení stanovená tímto nařízením použila od téhož data jako ustanovení stanovená nařízením (EU) č. 596/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               a)
            
               „oznámením podezřelého obchodu a pokynu“ (STOR) oznámení podezřelých pokynů a obchodů, včetně jejich zrušení či změn, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně podle čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               b)
            
               „elektronickými prostředky“ elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků;
            
   
               c)
            
               „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (5);
            
   
               d)
            
               „pokynem“ každý jednotlivý pokyn, včetně každé jednotlivé kotace bez ohledu na to, zda je jeho cílem počáteční podání, úprava, aktualizace či zrušení pokynu, a bez ohledu na jeho typ.
            
   Článek 2
   Obecné požadavky
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, zavedou a zachovávají opatření, systémy a postupy, které zajistí:
   
               a)
            
               účinné a průběžné sledování všech obdržených a předaných pokynů a všech provedených obchodů s cílem odhalit a rozpoznat pokyny a obchody, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně;
            
   
               b)
            
               předání oznámení STOR příslušným orgánům v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením a za použití vzoru v příloze.
            
   2.   Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují na pokyny a obchody, které se týkají jakéhokoli finančního nástroje a platí bez ohledu na:
   
               a)
            
               funkci, v jejímž rámci je zadán pokyn nebo proveden obchod;
            
   
               b)
            
               typy dotčených klientů;
            
   
               c)
            
               to, zda byly pokyny zadány či obchody provedeny v obchodním systému, nebo mimo něj.
            
   3.   Organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systém zavedou a zachovávají opatření, systémy a postupy, které zajistí:
   
               a)
            
               účinné a průběžné sledování všech obdržených a předaných pokynů a všech provedených obchodů s cílem předejít obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem a pokusům o ně a odhalovat a rozpoznávat takovéto praktiky;
            
   
               b)
            
               předání oznámení STOR příslušným orgánům v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením a za použití vzoru obsaženého v příloze.
            
   4.   Povinnosti uvedené v odstavci 3 se vztahují na pokyny a obchody, které se týkají jakéhokoli finančního nástroje a platí bez ohledu na:
   
               a)
            
               funkci, v jejímž rámci je zadán pokyn nebo proveden obchod;
            
   
               b)
            
               typy dotčených klientů.
            
   5.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zajistí, aby opatření, systémy a postupy uvedené v odstavcích 1 a 3:
   
               a)
            
               byly vhodné a přiměřené rozsahu, velikosti a povaze jejich obchodní činnosti;
            
   
               b)
            
               byly pravidelně hodnoceny, přinejmenším při každoročním auditu a vnitřním přezkumu, a v případě potřeby byly aktualizovány;
            
   
               c)
            
               byly jasně písemně doloženy, včetně veškerých změn či aktualizací, ke kterým u nich došlo, za účelem plnění tohoto nařízení, a aby doložené informace byly uchovávány po dobu pěti let.
            
   Osoby uvedené v prvním pododstavci jsou na požádání povinny příslušnému orgánu poskytnout informace uvedené v písmenech b) a c) uvedeného pododstavce.
   Článek 3
   Prevence, sledování a odhalování
   1.   Opatření, systémy a postupy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 3 musí:
   
               a)
            
               umožňovat individuální i srovnávací analýzu každého jednotlivého provedeného obchodu a pokynu, který byl zadán, změněn, zrušen nebo zamítnut v obchodovacím systému a v případě osob, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, rovněž mimo obchodovací systém;
            
   
               b)
            
               hlásit výstrahy oznamující jednání, které je třeba dále analyzovat s cílem odhalit možné obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně;
            
   
               c)
            
               zahrnovat celý rozsah obchodních činností, které dotčené osoby provádějí.
            
   2.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy poskytnou příslušnému orgánu na vyžádání informace, kterými prokážou, že jejich systémy jsou vhodné a přiměřené rozsahu, velikosti a povaze jejich obchodní činnosti, včetně informací o míře automatizace těchto systémů.
   3.   Organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy používají softwarové systémy a mají zavedeny postupy – na úrovni, která je vhodná a přiměřená rozsahu, velikosti a povaze jejich obchodní činnosti –, které napomáhají k prevenci obchodování zasvěcené osoby, manipulace s trhem nebo pokusů o ně a odhalování těchto praktik.
   Systémy a postupy uvedené v prvním pododstavci zahrnují software, který umožňuje pozdější automatické čtení, přehrávání a analýzu údajů z evidence pokynů a má dostatečnou kapacitu na to, aby fungoval v prostředí algoritmického obchodování.
   4.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zavedou a zachovávají opatření a postupy, které zaručí dostatečnou úroveň člověkem prováděné analýzy při sledování, odhalování a rozpoznávání obchodů a pokynů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně.
   5.   Organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zavedou a zachovávají opatření a postupy, které zaručí dostatečnou úroveň člověkem prováděné analýzy rovněž při prevenci obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusů o ně.
   6.   Osoba, která profesně sjednává nebo provádí obchody, má právo prostřednictvím písemné dohody delegovat provádění úkolů sledování, odhalování a rozpoznávání pokynů a obchodů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně, na právnickou osobu, která je součástí téže skupiny. Osoba, která tyto úkoly deleguje, je nadále plně zodpovědná za splnění všech svých povinností v souladu s tímto nařízením a článkem 16 nařízení (EU) č. 596/2014 a zajistí jasné zdokumentování těchto ujednání a jednoznačné přidělení a odsouhlasení úkolů a povinností včetně doby trvání delegace.
   7.   Osoba, která profesně sjednává nebo provádí obchody, má právo prostřednictvím písemné dohody delegovat provádění úkolů analýzy údajů včetně údajů týkajících se pokynů a obchodů a hlášení výstrah, které jsou nutné k tomu, aby tato osoba mohla sledovat, odhalovat a rozpoznávat pokyny a obchody, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně, na třetí stranu („poskytovatel“). Osoba, která tyto úkoly deleguje, je nadále plně zodpovědná za splnění všech svých povinností v souladu s tímto nařízením a článkem 16 nařízení (EU) č. 596/2014 a musí stále splňovat tyto podmínky:
   
               a)
            
               má odbornost a prostředky nutné k průběžnému hodnocení kvality poskytovaných služeb a organizační přiměřenosti poskytovatelů, k dohledu nad delegovanými službami a k řízení rizik spojených s delegováním uvedených funkcí;
            
   
               b)
            
               má přímý přístup ke všem příslušným informacím, které se týkají analýzy údajů a hlášení varování.
            
   Písemná dohoda obsahuje popis práv a povinností osoby, která deleguje funkce uvedené v prvním pododstavci, a práv a povinností poskytovatele. Rovněž jsou v ní uvedeny důvody, které osobě, jež úkoly deleguje, umožňují tuto dohodu ukončit.
   8.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy uchovávají v rámci opatření a postupů uvedených v čl. 2 odst. 1 a 3 informace, které dokládají analýzy provedené v souvislosti s pokyny a obchody, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně, a důvody vedoucí k podání či nepodání oznámení STOR, po dobu pěti let. Uvedené informace se na vyžádání poskytnou příslušnému orgánu.
   Osoby uvedené v prvním pododstavci zajistí, aby opatření a postupy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 3 zaručovaly a zachovávaly důvěrnost informací uvedených v prvním pododstavci.
   Článek 4
   Školení
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zajistí a poskytnou pracovníkům zabývajícím se sledováním, odhalováním a rozpoznáváním pokynů a obchodů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně, včetně pracovníků zabývajících se zpracováváním pokynů a obchodů, účinné a úplné školení. Toto školení se koná pravidelně a je vhodné a přiměřené rozsahu, velikosti a povaze obchodní činnosti.
   2.   Organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy navíc poskytnou školení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří se zabývají prevencí obchodování zasvěcené osoby, manipulace s trhem nebo pokusů o ně.
   Článek 5
   Povinnosti týkající se podávání oznámení
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zavedou a zachovávají účinná opatření, systémy a postupy, které jim umožní za účelem podání oznámení STOR posoudit, zda by obchod či pokyn mohl představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem nebo pokusy o ně. Tato opatření, systémy a postupy náležitě zohlední prvky představující uskutečněné obchodování zasvěcené osoby či manipulaci s trhem podle článků 8 a 12 nařízení (EU) č. 596/2014 či pokusy o ně a rovněž zohlední neúplný výčet ukazatelů manipulace s trhem uvedený v příloze I uvedeného nařízení, jak je dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 (6).
   2.   Veškeré osoby uvedené v odstavci 1, které se zabývají zpracováním téhož pokynu či obchodu, jsou odpovědné za posouzení, zda je třeba podat oznámení STOR.
   3.   Osoby uvedené v odstavci 1 zajistí, aby informace, jež oznámení STOR obsahuje, byly založeny na skutečnostech a analýze, přičemž zohlední veškeré informace, které mají k dispozici.
   4.   Osoby uvedené v odstavci 1 zavedou postupy, které zajistí, aby osoba, o níž bylo podáno oznámení STOR, a kdokoli, u něhož není nezbytné, aby o podání oznámení STOR na základě své funkce či pozice v rámci osoby podávající oznámení věděl, nebyli o tom, že příslušnému orgánu bylo či bude oznámení STOR podáno nebo že je takové podání zamýšleno, informováni.
   5.   Osoby uvedené v odstavci 1 vypracují oznámení STOR, aniž by informovaly osobu, o níž bylo oznámení STOR podáno, či kohokoli, u něhož není nezbytné, aby o podání oznámení STOR věděl, a to ani prostřednictvím požadavků na informace týkající se osoby, o níž je oznámení STOR podáváno, za účelem vyplnění určitých polí.
   Článek 6
   Doba podání oznámení STOR
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy zajistí, aby měli zavedeny účinná opatření, systémy a postupy pro neprodlené podání oznámení STOR v souladu s čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014 poté, co získají důvodné podezření, že došlo k obchodování zasvěcené osoby či manipulaci s trhem nebo k pokusu o ně.
   2.   Opatření, systémy a postupy uvedené v odstavci 1 umožňují podat oznámení STOR týkající se obchodů a pokynů, které proběhly v minulosti, pokud ve vztahu k nim vyvstalo podezření na základě následných událostí či informací.
   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy vysvětlí v takovýchto případech v oznámení STOR příslušnému orgánu, za jakých konkrétních okolností v tomto případě došlo k prodlevě mezi předpokládaným porušením předpisů a podáním oznámení STOR.
   3.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy podají příslušnému orgánu veškeré relevantní dodatečné informace, s nimiž se seznámí po počátečním podání oznámení STOR, a veškeré informace či dokumenty, které si příslušný orgán vyžádá.
   Článek 7
   Obsah oznámení STOR
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy podají oznámení STOR pomocí vzoru uvedeného v příloze.
   2.   Osoby uvedené v odstavci 1, která podávají oznámení STOR, jasně a přesně vyplní informační pole týkající se oznamovaných pokynů či obchodů. Oznámení STOR obsahuje přinejmenším tyto informace:
   
               a)
            
               totožnost osoby, která podává oznámení STOR, a v případě osob, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, rovněž funkci, v níž osoba podávající oznámení vystupuje, a to především při obchodování na vlastní účet nebo provádění pokynů jménem třetích stran;
            
   
               b)
            
               popis pokynu či obchodu včetně:
               
                           i)
                        
                           typu pokynu a typu obchodování, především u blokových obchodů, a kde k danému jednání došlo,
                        
               
                           ii)
                        
                           ceny a objemu;
                        
            
   
               c)
            
               důvody k podezření, že pokyn či obchod představuje obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně;
            
   
               d)
            
               způsoby rozpoznání jakýchkoli osob zapojených do pokynu či obchodu, který by mohl představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně, včetně osoby, která pokyn zadala či provedla, a osoby, jejímž jménem byl pokyn zadán či proveden;
            
   
               e)
            
               jakékoli další informace a podpůrné dokumenty, které může příslušný orgán považovat za relevantní, aby mohl odhalit a prošetřit obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně a vymáhat v takovém případě právo.
            
   Článek 8
   Způsoby předání
   1.   Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, organizátoři trhů a investiční podniky provozující obchodní systémy podají oznámení STOR – včetně všech podpůrných dokumentů a příloh – příslušnému orgánu uvedenému v čl. 16 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 596/2014 pomocí elektronických prostředků, které upřesní konkrétní příslušný orgán.
   2.   Příslušné orgány zveřejní elektronické prostředky uvedené v odstavci 1 na svých webových stránkách. Tyto elektronické prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.
   Článek 9
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací povinnosti (Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Vzor oznámení STOR
      
      ODDÍL 1 –   TOTOŽNOST SUBJEKTU/OSOBY PODÁVAJÍCÍ/HO OZNÁMENÍ STOR
               
                  
                     Osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody/organizátoři trhů a investiční podniky provozující činnost obchodního systému – v každém případě upřesněte:
                  
               
                  Jméno fyzické osoby
               
                  [Křestní jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je v rámci subjektu podávajícího oznámení STOR za podání odpovědná.]
               
                  Pozice v rámci subjektu podávajícího oznámení
               
                  [Pozice fyzické osoby, která je v rámci subjektu podávajícího oznámení STOR za podání odpovědná.]
               
                  Název subjektu podávajícího oznámení
               
                  [Celý název subjektu podávajícího oznámení, v případě právnických osob rovněž:
                  
                              —
                           
                              případně právní formu uvedenou v rejstříku země v souladu s právem, podle nějž je subjekt zapsán, a
                           
                  
                              —
                           
                              případně identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 Kód LEI.]
                           
               
                  Sídlo subjektu podávajícího oznámení
               
                  [Úplná adresa (např. ulice, orientační číslo budovy, poštovní směrovací číslo, obec, země/provincie) a stát.]
               
                  Funkce subjektu ve vztahu k pokynům či obchodům, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně
               
                  [Popis funkce, v níž subjekt podávající oznámení vystupoval ve vztahu k pokynům či obchodům, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně: např. provádění pokynů jménem klientů, obchodování na vlastní účet, provozování obchodního systému, systematický internalizátor.]
               
                  Typ obchodní činnosti (tvorba trhu, arbitráž atd.) a typ nástrojů (cenné papíry, deriváty atd.), se kterými subjekt podávající oznámení obchoduje
               
                  (Je-li k dispozici)
               
                  Vztah k osobě, o níž je oznámení STOR podáváno.
               
                  [Popis jakýchkoli podnikových, smluvních nebo organizačních uspořádání nebo okolností či vztahů.]
               
                  Kontakt pro žádost o doplňující informace
               
                  [Osoba v rámci subjektu podávajícího oznámení, na kterou je možno se obrátit s žádostí o informace doplňující toto oznámení (např. osoba pověřená výkonem činnosti compliance) a příslušné kontaktní údaje:
                  
                              —
                           
                              křestní jméno(a) a příjmení,
                           
                  
                              —
                           
                              pozice kontaktní osoby v rámci subjektu podávajícího oznámení,
                           
                  
                              —
                           
                              pracovní e-mailová adresa.]
                           
               ODDÍL 2 –   OBCHOD/POKYN
               
                  Popis finančního nástroje:
               
                  [Popište finanční nástroj, o němž se podává oznámení STOR, a uveďte:
                  
                              —
                           
                              celý název či popis finančního nástroje,
                           
                  
                              —
                           
                              případně identifikační kód nástroje ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatého podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 nebo jiné kódy,
                           
                  
                              —
                           
                              typ finančního nástroje podle taxonomie používané k zařazení finančního nástroje a příslušný kód (kód CFI podle normy ISO 10962).]
                           
                  [Další prvky v případě pokynů a obchodů, které se týkají OTC derivátů
                  (Níže uvedený seznam údajů není vyčerpávající)
                  
                              —
                           
                              Uveďte typ OTC derivátu (např. rozdílové smlouvy (CFD), swapy, swapy úvěrového selhání (CDS) a mimoburzovní (OTC) opce) podle typů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1247/2012.
                           
                  
                              —
                           
                              Charakterizujte OTC deriváty přinejmenším uvedením následujících údajů, pokud se vztahují k příslušnému typu derivátů:
                              
                                          —
                                       
                                          nominální hodnota,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          měna, v níž je uvedena cena,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          datum splatnosti,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          prémie (cena),
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          úroková sazba.
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Uveďte přinejmenším následující údaje, pokud se vztahují k příslušnému typu OTC derivátů:
                              
                                          —
                                       
                                          marži, platbu předem a nominální velikost či hodnotu podkladového finančního nástroje,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          podmínky obchodu, jako jsou realizační cena, smluvní podmínky (např. zisk ze sázek na spready nebo ztráta z ticku).
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Popište podkladový finanční nástroj OTC derivátu a uveďte:
                              
                                          —
                                       
                                          celý název podkladového finančního nástroje či popis finančního nástroje,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          případně identifikační kód nástroje ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatého podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 nebo jiné kódy,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          typ finančního nástroje podle taxonomie používané k zařazení finančního nástroje a příslušný kód (kód CFI podle normy ISO 10962).]
                                       
                           
               
                  Datum a čas obchodů či pokynů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně
               
                  [Uveďte data a časy pokynů či obchodů a upřesněte časové pásmo.]
               
                  Trh, na kterém k pokynu či obchodu došlo
               
                  [Uveďte:
                  
                              —
                           
                              název a kód určující obchodní systém, systematického internalizátora nebo organizovanou obchodní platformu mimo Unii, kde byl pokyn zadán a obchod proveden ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatého podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014, nebo
                           
                  
                              —
                           
                              pokud pokyn nebyl zadán nebo obchod nebyl proveden v žádném z výše uvedených systémů, uveďte „mimo obchodní systém“.]
                           
               
                  Místo (stát)
               
                  [Celý název státu a dvoumístný kód státu podle normy ISO 3166-1.]
                  [Uveďte:
                  
                              —
                           
                              kde je pokyn zadán (je-li dostupné),
                           
                  
                              —
                           
                              kde je pokyn proveden.]
                           
               
                  Popis pokynu či obchodu
               
                  [Uveďte přinejmenším následující charakteristiky pokynů či obchodů, jež oznamujete:
                  
                              —
                           
                              referenční číslo obchodu/pokynu, případně referenční číslo,
                           
                  
                              —
                           
                              datum a čas vypořádání,
                           
                  
                              —
                           
                              kupní cenu/prodejní cenu,
                           
                  
                              —
                           
                              objem/množství finančních nástrojů,
                              [Pokud existuje více obchodů či pokynů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně, lze údaje o cenách a objemech těchto pokynů a obchodů příslušnému orgánu poskytnout v příloze oznámení STOR.]
                           
                  
                              —
                           
                              údaje o zadání pokynu zahrnující přinejmenším:
                              
                                          —
                                       
                                          typ pokynu (např. „koupit s limitem x EUR“),
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          způsob, jakým byl pokyn zadán (např. elektronická evidence pokynů),
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          čas, kdy byl pokyn zadán,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          osobu, která pokyn skutečně zadala,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          osobu, která pokyn skutečně přijala,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          způsob, jakým je pokyn předán;
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              případně údaje o zrušení či změně pokynu:
                              
                                          —
                                       
                                          čas změny či zrušení,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          osoba, která pokyn změnila či zrušila,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          povaha změny (např. změna ceny či množství) a rozsah změny,
                                          [Pokud existuje více pokynů či obchodů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně, lze údaje o cenách a objemech těchto pokynů a obchodů příslušnému orgánu poskytnout v příloze oznámení STOR.]
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          prostředek, kterým byl pokyn změněn (např. e-mail, telefon atd.).]
                                       
                           
               ODDÍL 3 –   POPIS POVAHY PODEZŘENÍ
               
                  Povaha podezření
               
                  [Uveďte, jaký typ porušení by oznámené pokyny či obchody mohly představovat:
                  
                              —
                           
                              manipulaci s trhem,
                           
                  
                              —
                           
                              obchodování zasvěcené osoby,
                           
                  
                              —
                           
                              pokus o manipulaci s trhem,
                           
                  
                              —
                           
                              pokus o obchodování zasvěcené osoby.]
                           
               
                  Důvody podezření
               
                  [Popis činnosti (obchody a pokyny, způsob zadávání pokynů či provádění obchodů a charakteristiky pokynů a obchodů, které vzbuzují podezření) a popis, jakým způsobem záležitost vzbudila pozornost oznamující osoby; uveďte též důvody podezření.
                  Pomocná kritéria mohou zahrnovat:
                  
                              —
                           
                              u finančních nástrojů přijatých k obchodování/obchodovaných v obchodním systému: popis povahy interakcí v evidenci pokynů/obchodů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně,
                           
                  
                              —
                           
                              u OTC derivátů údaje o obchodech nebo zadaných pokynech týkajících se podkladového aktiva a informace o jakémkoli možném spojení mezi obchodováním s podkladovým aktivem na hotovostním trhu a oznamovaným obchodováním s OTC deriváty.]
                           
               ODDÍL 4 –   TOTOŽNOST OSOBY, JEJÍŽ POKYNY ČI OBCHODY BY MOHLY PŘEDSTAVOVAT OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÉ OSOBY, MANIPULACI S TRHEM ČI POKUSY O NĚ („PODEZŘELÁ OSOBA“)
               
                  Jméno/název
               
                  [U fyzických osob: křestní jméno(a) a příjmení.]
                  [U právnických osob: plný název, případně právní forma uvedená v rejstříku země v souladu s právem, podle nějž je subjekt zapsán, a případně identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442.]
               
                  Datum narození
               
                  [Pouze u fyzických osob.]
                  [rrrr-mm-dd]
               
                  Případné vnitrostátní identifikační číslo
               
                  [Používá-li se v příslušném členském státě.]
                  [Číslo a/nebo text]
               
                  Adresa
               
                  [Úplná adresa (např. ulice, orientační číslo budovy, poštovní směrovací číslo, obec, země/provincie) a stát.]
               
                  Informace o zaměstnání:
                  
                              —
                           
                              Místo
                           
                  
                              —
                           
                              Pozice
                           
               
                  [Údaje o zaměstnání podezřelé osoby z informačních zdrojů interně dostupných subjektu podávajícímu oznámení (např. dokumentace k účtům v případě klientů, personální informační systém v případě zaměstnance subjektu, který oznámení podává).]
               
                  Čísla účtů
               
                  [Čísla peněžních účtů a účtů cenných papírů, jakýchkoli společných účtů či plné moci týkající se účtu, který(é) podezřelá osoba/podezřelý subjekt má.]
               
                  Identifikační kód klienta, jehož se hlášení obchodů týká, podle nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (nebo jiný identifikační kód)
               
                  [Pokud je podezřelá osoba klientem subjektu podávajícího oznámení.]
               
                  Vztah k emitentovi příslušných finančních nástrojů (je-li na místě a pokud je znám)
               
                  [Popis jakýchkoli podnikových, smluvních nebo organizačních uspořádání nebo okolností či vztahů.]
               ODDÍL 5 –   DALŠÍ INFORMACE
               
                  
                     Doplňující nebo jakékoli další informace, které subjekt podávající oznámení pokládá za podstatné pro oznámení
                  
               
                  [Uvedený seznam není vyčerpávající.
                  
                              —
                           
                              Pozice podezřelé osoby (např. neprofesionální zákazník, instituce),
                           
                  
                              —
                           
                              Povaha jednání podezřelého subjektu/podezřelé osoby (na svůj vlastní účet, jménem klienta, jiné),
                           
                  
                              —
                           
                              Velikost portfolia podezřelého subjektu/podezřelé osoby,
                           
                  
                              —
                           
                              Datum, kdy začal obchodní vztah s klientem, pokud je podezřelý subjekt/podezřelá osoba klientem osoby/subjektu, který(á) podává oznámení,
                           
                  
                              —
                           
                              Typ činnosti obchodního oddělení (pokud je k dispozici) podezřelého subjektu,
                           
                  
                              —
                           
                              Vzorce obchodování podezřelého subjektu/podezřelé osoby. Pro informaci jsou zde uvedeny příklady údajů, které mohou být užitečné:
                              
                                          —
                                       
                                          obchodní zvyklosti podezřelého subjektu/podezřelé osoby týkající se využívání finanční páky a krátkého prodeje a četnost využívání těchto možností,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          srovnatelnost velikosti oznamovaného pokynu/obchodu s průměrnou velikostí pokynů zadaných/obchodů provedených podezřelým subjektem/podezřelou osobou za uplynulých 12 měsíců,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          zvyklosti podezřelého subjektu/podezřelé osoby ohledně emitentů, s jejichž cennými papíry obchodoval/a či typy finančních nástrojů, se kterými obchodoval/a za uplynulých 12 měsíců, především zda se oznamovaný pokyn/obchod týká emitenta, s jehož cennými papíry podezřelý subjekt/podezřelá osoba obchodoval/a v uplynulém roce,
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Další subjekty/osoby, o nichž je známo, že jsou zapojeny do pokynů či obchodů, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokusy o ně:
                              
                                          —
                                       
                                          jména,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          činnost (např. provádění pokynů jménem klientů, obchodování na vlastní účet, provozování obchodního systému, systematický internalizátor atd.).]
                                       
                           
               ODDÍL 6 –   PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE
               
                  [Vyjmenujte podpůrné přílohy a materiály, které předkládáte společně s oznámením STOR.
                  Příklady takovýchto dokumentů jsou e-maily, nahrávky rozhovorů, evidence pokynů/obchodů, potvrzení, zprávy makléřů, dokumenty týkající se plné moci a případně vyjádření sdělovacích prostředků.
                  Pokud se podrobné údaje o pokynech/obchodech uvedených v oddíle 2 tohoto vzoru nacházejí ve zvláštní příloze, uveďte název této přílohy.]
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.