Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/959 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 959/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 160/23
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/959
   ze dne 17. května 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 10 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace jsou povinni vést záznamy o sdělování informací pro účely sondování trhu mezi sebou a všemi osobami, jimž je sondování trhu určeno. Tyto záznamy by měly účastníkům trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, pomoci předkládat příslušným orgánům důkazy o řádném provedení, a to zejména v případech, kdy se po sondování trhu změní povaha informací nebo kdy příslušný orgán potřebuje přezkoumat proces kategorizace informací. Za tímto účelem by všechny takové záznamy měly být vedeny v elektronickém formátu.
            
   
               (2)
            
               V zájmu zajištění toho, aby byly sdělené informace konzistentně zaznamenávány i v případech, kdy sondování trhu probíhá během schůzek nebo telefonních hovorů bez záznamu, by měl být vypracován jednotný vzor pro písemný zápis nebo poznámky, které má z těchto schůzek a hovorů pořizovat účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění toho, aby byly sdělené informace konzistentně zaznamenávány, měli by účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace vést záznamy o písemných sděleních s cílem informovat osoby, které obdržely sondování trhu, pokud informace zpřístupněné při sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.
            
   
               (4)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
            
   
               (5)
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).
            
   
               (6)
            
               Aby se zajistilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení stanovená v tomto nařízení použila od téhož data jako ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Elektronický formát pro záznamy
   Veškeré záznamy uvedené v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 (3), se vedou v elektronickém formátu.
   Článek 2
   Formát pro uchovávání písemného zápisu nebo poznámek
   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace vypracuje písemný zápis nebo poznámky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 v elektronickém formátu s použitím
   
               a)
            
               vzoru stanoveného v příloze I, pokud se účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace domnívají, že sondování trhu zahrnuje zpřístupnění vnitřních informací;
            
   
               b)
            
               vzoru stanoveného v příloze II, pokud se účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace domnívají, že sondování trhu nezahrnuje zpřístupnění vnitřních informací.
            
   Článek 3
   Formát pro uchovávání údajů o potenciálních investorech
   1.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace uchovává záznamy o informacích uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ve formě samostatných seznamů pro každé sondování trhu.
   2.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace uchovává záznamy o informacích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ve formě jediného seznamu.
   Článek 4
   Formát pro sdělování a zaznamenávání skutečnosti, že informace přestaly být informacemi vnitřními
   1.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace písemně informují osoby, které obdržely sondování trhu, že informace zpřístupněné v průběhu sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.
   2.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace zaznamenávají informace podle odstavce 1 v souladu se vzorem stanoveným v příloze III.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (viz strana 29 tohoto Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Vzor písemného zápisu a poznámek uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, pokud se zpřístupňují vnitřní informace
      
      
                  Položka
               
                  Textové pole
               
                  
                              i.
                           
                              Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace
                           
               
                  
                     Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              ii.
                           
                              Totožnost osoby, které je sdělení určeno
                           
               
                  
                     Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              iii.
                           
                              Datum a čas sdělení
                           
               
                  
                     Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.
                  
               
                  
                              iv.
                           
                              Objasnění povahy hovoru v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam prohlášení, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu.
                  
               
                  
                              v.
                           
                              Potvrzení totožnosti osoby, které je sondování trhu určeno, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam informací týkajících se potvrzení od kontaktované osoby, že účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace komunikuje s osobou, která je pověřena potenciálním investorem, aby převzala sondování trhu.
                  
               
                  
                              vi.
                           
                              Vysvětlení v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, že budou sděleny vnitřní informace
                           
               
                  
                     Záznam prohlášení, v němž se vysvětluje, že v případě souhlasu s převzetím sondování trhu osoba, které je sdělení údajů určeno, obdrží informace, které účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace považuje za informace vnitřní, a odkaz na povinnost uvedenou v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014.
                  
               
                  
                              vii.
                           
                              Informace o odhadované době, od níž informace přestanou být informacemi vnitřními, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam o případných poskytnutých informacích, o odhadované době, od kdy se předpokládá, že by informace měly být zveřejněny nebo operace zahájena, s vysvětlením, proč může tato doba podléhat změně a jak dotyčná osoba, které je sondování trhu určeno, bude informována v případě, že odhadovaná doba již neplatí.
                  
               
                  
                              viii.
                           
                              Prohlášení o povinnostech osoby, které je sdělení určeno, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam prohlášení, v němž se osobě přijímající sdělení vysvětlují povinnosti, které se vztahují na držení vnitřních informací, v souladu s čl. 11 odst. 5 pododstavcem 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) č. 596/2014.
                  
               
                  
                              ix.
                           
                              Potvrzení o souhlasu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam informací o souhlasu osoby, které je sondování trhu určeno, s obdržením vnitřních informací podle čl. 11 odst. 5 pododstavcem 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014 (žádost a odpověď).
                  
               
                  
                              x.
                           
                              Zpřístupnění informací v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Popis informací zpřístupněných pro účely sondování trhu, přičemž se určí informace, které se považují za informace vnitřní.
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Vzor písemného zápisu a poznámek uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, pokud se nezpřístupňují vnitřní informace
      
      
                  Položka
               
                  Textové pole
               
                  
                              i.
                           
                              Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace
                           
               
                  
                     Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              ii.
                           
                              Totožnost osoby, které je sdělení určeno
                           
               
                  
                     Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              iii.
                           
                              Datum a čas sdělení
                           
               
                  
                     Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.
                  
               
                  
                              iv.
                           
                              Objasnění povahy hovoru v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam prohlášení, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu.
                  
               
                  
                              v.
                           
                              Potvrzení totožnosti v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam informací týkajících se potvrzení od kontaktované osoby, že účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace komunikuje s osobou, která je pověřena potenciálním investorem, aby převzala sondování trhu.
                  
               
                  
                              vi.
                           
                              Vysvětlení v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, že budou sděleny vnitřní informace
                           
               
                  
                     Záznam prohlášení, v němž se vysvětluje, že v případě souhlasu s převzetím sondování trhu osoba, které je sdělení údajů určeno, obdrží informace, které účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace nepovažuje za informace vnitřní, a odkaz na povinnost uvedenou v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014.
                  
               
                  
                              vii.
                           
                              Potvrzení o souhlasu v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Záznam informací o souhlasu osoby, které je sondování trhu určeno, aby se přikročilo k sondování trhu (žádost a odpověď).
                  
               
                  
                              viii.
                           
                              Zpřístupnění informací v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960
                           
               
                  
                     Popis informací zpřístupněných pro účely sondování trhu.
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Vzor pro zaznamenávání sdělení podle čl. 11 odst. 6 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014, jímž se informuje osoba, které je sondování trhu určeno, že zpřístupněné informace přestaly být informacemi vnitřními
      
      
                  Položka
               
                  Textové pole
               
                  
                              i.
                           
                              Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace
                           
               
                  
                     Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              ii.
                           
                              Totožnost osoby, které je sdělení určeno
                           
               
                  
                     Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.
                  
               
                  
                              iii.
                           
                              Datum a čas sdělení
                           
               
                  
                     Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.
                  
               
                  
                              iv.
                           
                              Identifikace transakce
                           
               
                  
                     Informace k identifikaci transakce, která byla předmětem sondování trhu.
                  
                  
                     Může zahrnovat informace o druhu transakce, například IPO/sekundární nabídka/fúze/blokový obchod/soukromé umisťování/navýšení základního kapitálu.
                  
               
                  
                              v.
                           
                              Datum a čas sondování trhu
                           
               
                  
                     Informace o datu a čase, kdy byly zpřístupněny vnitřní informace jako součást sondování trhu.
                  
               
                  
                              vi.
                           
                              Sdělení, že informace přestaly být informacemi vnitřními
                           
               
                  
                     Prohlášení, kterým je příjemce sondování trhu informován o skutečnosti, že zpřístupněné informace přestaly být informacemi vnitřními.
                  
               
                  
                              vii.
                           
                              Datum, od něhož informace přestaly být informacemi vnitřními
                           
               
                  
                     Den, od něhož informace zpřístupněné jako součást sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.