Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 960/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 160/29
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/960
   ze dne 17. května 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 9 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zaručilo, že jsou činnosti v rámci sondování trhu účinně řízeny a kontrolovány, je nutné zavést opatření, postupy a požadavky pro vedení záznamů. V rámci vhodných opatření by účastníci trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, měli zavést postupy, které budou popisovat způsob, jímž jsou sondování trhu prováděna. Takovéto postupy by měly vymezovat standardní soubor informací, které mají být poskytnuty a požadovány od osob, jimž je určeno sondování trhu, a zaručit, že nebudou šířeny žádné zbytečné potenciálně citlivé informace a že stejnou úroveň informací obdrží všechny osoby, jimž je sondování trhu určeno.
            
   
               (2)
            
               Je nezbytné poskytnout jistotu, pokud jde o obsah informací sdělovaných v průběhu sondování trhu. Proto v případě, že jsou sondování trhu prováděna telefonicky a účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace má přístup k telefonním linkám se záznamem, by měl účastník trhu tyto linky použít. Je-li sondování trhu prováděno jinak než prostřednictvím telefonních linek se záznamem, uchovávají se záznamy komunikace při sondování trhu ve formě zvukového záznamu či videozáznamu nebo v písemné podobě. Z důvodu ochrany osobních údajů, kdy je sondování trhu prováděno prostřednictvím telefonních linek se záznamem nebo je použit zvukový záznam nebo videozáznam, by měl být od osoby, které je sondování trhu určeno, získán souhlas.
            
   
               (3)
            
               Aby mohly příslušné orgány snadněji vyšetřovat případy podezření na zneužití trhu, měl by účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace vést u každého sondování trhu záznam o osobách, jimž je sondování trhu určeno.
            
   
               (4)
            
               Aby se minimalizovalo riziko, že dojde k nepatřičnému zpřístupnění vnitřních informací, měl by účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace vést záznamy o potenciálních investorech, kteří jej informovali, že nejsou ochotni sondování trhu podstoupit. Potenciální investoři by měli být schopni dát najevo přání vyhnout se sondování trhu ve vztahu ke všem potenciálním obchodům nebo konkrétním druhům obchodu.
            
   
               (5)
            
               Při provádění sondování trhu by účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace měli být s to využít předpoklad, že vnitřní informace jsou zpřístupněny v rámci běžného výkonu zaměstnání, povolání nebo funkce dané osoby ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014. V tomto ohledu by se na účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace mělo hledět jako na jednajícího v rámci běžného výkonu zaměstnání, povolání nebo funkce, pouze pokud splňuje veškeré požadavky, včetně požadavků na vedení záznamů podle článku 11 nařízení (EU) č. 596/2014 a tohoto nařízení.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem ke skutečnosti, že posouzení toho, co představuje vnitřní informace, provedené v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014 může být složité, by měli účastníci trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, vést záznamy o veškerých sondováních trhu včetně těch, s nimiž není podle zpřístupňujícího účastníka trhu spojeno zpřístupnění vnitřních informací. Tyto záznamy pomáhají účastníkům trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, předkládat příslušným orgánům důkazy o řádném provedení, a to zejména v případech, kdy se po sondování trhu změní povaha informací nebo kdy by příslušný orgán rád přezkoumal proces kategorizace informací.
            
   
               (7)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
            
   
               (8)
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).
            
   
               (9)
            
               Aby se zaručilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení, která jsou v něm obsažena, uplatňovala od téhož data jako ustanovení, která jsou vymezena v nařízení (EU) č. 596/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Obecné požadavky
   Účastníci trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, zaručí, že opatření a postupy, které zavedou s cílem splnit požadavky čl. 11 odst. 4, 5, 6 a 8 nařízení (EU) č. 596/2014, jsou pravidelně přezkoumávány a v nezbytných případech aktualizovány.
   Článek 2
   Postupy pro účely sondování trhu
   1.   Účastníci trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, zavedou postupy, v nichž bude popsán způsob provádění sondování trhu.
   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace mohou sdělit informace pro účely sondování trhu osobám, kterým je sondování trhu určeno, ústně na fyzickém setkání, prostřednictvím telefonních audio nebo video hovorů, písemně, elektronickou poštou, faxem nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
   2.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace zavedou postup pro telefonické sondování trhu a zaručí, že jsou používány telefonní linky se záznamem, má-li k nim účastník trhu zpřístupňující informace přístup a pokud osoba, které je sondování trhu určeno, souhlasila se zaznamenáním rozhovoru.
   3.   Postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 zaručují, že osoby, které na základě pracovní smlouvy nebo na jiném základě pracují pro účastníka trhu, jenž zpřístupňuje vnitřní informace, používají během telefonních hovorů a při příjmu a odesílání elektronické komunikace pro účely sondování trhu pouze vybavení poskytnuté zpřístupňujícím účastníkem trhu.
   Článek 3
   Standardní soubor informací pro komunikaci s osobami, kterým je určeno sondování trhu
   1.   Účastníci trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, zavedou postupy pro výměnu standardního souboru informací s osobami, kterým je určeno sondování trhu, a to během sondování a v předem stanoveném pořadí.
   2.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace určí standardní soubor informací uvedený v odstavci 1 pro každé sondování trhu, a to ještě před tímto sondováním. Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace používá tento standardní soubor informací pro všechny osoby, kterým je toto sondování trhu určeno.
   3.   Pokud se zpřístupňující účastník trhu domnívá, že při sondování trhu dojde ke zpřístupnění vnitřních informací, bude standardní soubor informací uvedený v odstavci 1 obsahovat právě a výlučně následující prvky v uvedeném pořadí:
   
               a)
            
               prohlášení, které objasňuje, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu;
            
   
               b)
            
               je-li sondování trhu prováděno prostřednictvím telefonních linek se záznamem nebo je použit zvukový záznam nebo videozáznam, prohlášení, které uvádí, že je rozhovor zaznamenán a že s tím osoba, které je určeno sondování trhu a s níž má být rozhovor zaznamenán, souhlasí;
            
   
               c)
            
               žádost o potvrzení od kontaktní osoby, že zpřístupňující účastník trhu komunikuje s osobou, která byla potenciálním investorem pověřena, aby jí bylo určeno sondování trhu, potvrzení a odpověď na tuto žádost;
            
   
               d)
            
               prohlášení, které objasňuje, že pokud kontaktní osoba souhlasí s tím, že jí bude určeno sondování trhu, obdrží tato osoba informace, o nichž má zpřístupňující účastník trhu za to, že jsou vnitřními informacemi, a odkaz na závazek stanovený v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               e)
            
               pokud možno odhad, kdy informace přestanou být informacemi vnitřními, faktory, které mohou tento odhad změnit, a v každém případě informace o způsobu, jímž bude osoba, které je určeno sondování trhu, informována o změně tohoto odhadu;
            
   
               f)
            
               prohlášení, kterým je osoba, které je sondování trhu určeno, informována o závazcích stanovených v čl. 11 odst. 5 pododstavci 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               g)
            
               žádost o souhlas osoby, které je sondování trhu určeno, s tím, že obdrží vnitřní informace, jak stanoví čl. 11 odst. 5 pododstavec 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014, a odpověď na tuto žádost;
            
   
               h)
            
               v případě, že je udělen souhlas požadovaný podle písmene g), informace zpřístupněné pro účely sondování trhu, které určují informace, jež zpřístupňující účastník trhu považuje za informace vnitřní.
            
   4.   Pokud se zpřístupňující účastník trhu domnívá, že při sondování trhu nedojde ke zpřístupnění vnitřních informací, bude standardní soubor informací uvedený v odstavci 1 obsahovat právě a výlučně následující prvky v uvedeném pořadí:
   
               a)
            
               prohlášení, které objasňuje, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu;
            
   
               b)
            
               je-li sondování trhu prováděno prostřednictvím telefonních linek se záznamem nebo je použit zvukový záznam nebo videozáznam, prohlášení, které uvádí, že je rozhovor zaznamenán a že s tím osoba, které je určeno sondování trhu a s níž má být rozhovor zaznamenán, souhlasí;
            
   
               c)
            
               žádost o potvrzení od kontaktní osoby, že zpřístupňující účastník trhu komunikuje s osobou, která byla potenciálním investorem pověřena, aby jí bylo určeno sondování trhu, potvrzení a odpověď na tuto žádost;
            
   
               d)
            
               prohlášení, které objasňuje, že pokud kontaktní osoba souhlasí s tím, že jí bude určeno sondování trhu, obdrží tato osoba informace, o nichž má zpřístupňující účastník trhu za to, že nejsou vnitřními informacemi, a odkaz na závazek stanovený v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               e)
            
               žádost o souhlas osoby, které je určeno sondování trhu, s provedením sondování trhu, a odpověď na tuto žádost;
            
   
               f)
            
               je-li udělen souhlas podle písmene e), informace zpřístupněné pro účely sondování trhu.
            
   5.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace zaručí, že každé z osob, kterým je určeno sondování trhu, jsou ve vztahu k tomuto sondování trhu sděleny informace stejné úrovně.
   Článek 4
   Údaje o osobách, jimž je určeno sondování trhu
   1.   Ke každému provedenému sondování trhu účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace vypracuje seznam s těmito informacemi:
   
               a)
            
               jména/názvy všech fyzických a právnických osob, jimž byly v průběhu sondování trhu zpřístupněny informace;
            
   
               b)
            
               datum a čas každého sdělení informací, k němuž došlo v průběhu sondování trhu nebo po něm;
            
   
               c)
            
               kontaktní údaje osob, jimž je určeno sondování trhu, použité pro účely sondování trhu.
            
   2.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace vypracují seznam potenciálních investorů, kteří je informovali, že si nepřejí, aby jim bylo sondování trhu určeno, a to buď ve vztahu ke všem potenciálním obchodům, nebo konkrétním druhům potenciálních obchodů. Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace se zdrží toho, aby těmto potenciálním investorům sdělil informace pro účely sondování trhu.
   Článek 5
   Postup oznámení, pokud informace přestaly být informacemi vnitřními
   Pokud účastník trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, v souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014 usoudí, že vnitřní informace zpřístupněné v průběhu sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními, poskytne osobě, které bylo určeno sondování trhu, tyto informace:
   
               a)
            
               totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace;
            
   
               b)
            
               identifikaci obchodu, který byl předmětem sondování trhu;
            
   
               c)
            
               datum a čas sondování trhu;
            
   
               d)
            
               skutečnost, že zpřístupněné informace přestaly být vnitřními informacemi;
            
   
               e)
            
               datu, kdy informace přestaly být vnitřními.
            
   Článek 6
   Požadavky na vedení záznamů
   1.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace zaručí, že jsou na trvalém nosiči, který zaručuje dostupnost a čitelnost informací po dobu uchování stanovenou v čl. 11 odst. 8 nařízení (EU) č. 596/2014, uloženy následující údaje:
   
               a)
            
               postupy uvedené v článcích 1 a 2;
            
   
               b)
            
               standardní soubor informací určený pro každé sondování trhu v souladu s článkem 3;
            
   
               c)
            
               údaje o osobách, jimž je určeno sondování trhu, uvedených v článku 4;
            
   
               d)
            
               veškeré sdělování informací – které proběhlo mezi účastníkem trhu zpřístupňujícím vnitřní informace a všemi osobami, jimž bylo určeno sondování trhu – potřebných pro účely sondování trhu, včetně veškerých dokumentů, které účastník trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, poskytl osobám, jimž je sondování trhu určeno;
            
   
               e)
            
               informace, které vedou k posouzení, že informace sdělené během sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními, a relevantní oznámení uvedená v článku 5.
            
   2.   Pro účely čl. 6 odst. 1 písm. d) účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace uchovává:
   
               a)
            
               v případě, že informace byly sděleny telefonicky pomocí linek se záznamem, záznamy telefonních hovorů, ovšem pod podmínkou, že osoby, jimž jsou informace sdělovány, vyjádří s takovýmto záznamem souhlas;
            
   
               b)
            
               v případě, že informace byly sděleny písemně, kopii korespondence;
            
   
               c)
            
               v případě, že informace byly sděleny v průběhu setkání, z nichž byl pořízen zvukový záznam nebo videozáznam, záznamy z těchto setkání, ovšem pod podmínkou, že osoby, jimž jsou informace sdělovány, vyjádří s takovýmto záznamem souhlas;
            
   
               d)
            
               v případě, že informace byly sděleny v průběhu setkání bez záznamu či telefonního rozhovoru bez záznamu, zápis či poznámky z těchto setkání či hovorů.
            
   3.   Zápis či poznámky uvedené v odst. 2 písm. d) vypracuje účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace a budou řádně podepsány jak tímto účastníkem, tak osobou, které je určeno sondování trhu, a budou obsahovat:
   
               a)
            
               datum a dobu setkání či telefonního rozhovoru a totožnost účastníků;
            
   
               b)
            
               podrobnosti o informacích souvisejících se sondováním trhu, které si účastník trhu zveřejňující vnitřní informace a osoba, které je určeno sondování trhu, vyměnili v průběhu sondování trhu, včetně informací, které byly poskytnuty osobě, jíž je určeno sondování trhu, a které byly od osoby, jíž je určeno sondování trhu, vyžádány v souladu se standardním souborem informací uvedeným v článku 3;
            
   
               c)
            
               dokumenty a materiály, které účastník trhu, jenž zpřístupňuje vnitřní informace, v průběhu sondování trhu poskytl osobě, které je sondování trhu určeno.
            
   Pokud se účastník trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, a osoba, které je určeno sondování trhu, do pěti pracovních dnů po sondování trhu nedohodli na obsahu zápisu nebo poznámek, účastník trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, zaznamená jak verzi zápisu či poznámek podepsanou účastníkem trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, tak verzi podepsanou osobou, které je sondování trhu určeno.
   Pokud osoba, které bylo určeno sondování trhu, do pěti pracovních dnů po sondování neposkytla účastníkovi trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, podepsanou verzi zápisu nebo poznámek, účastník trhu, který zpřístupňuje vnitřní informace, si ponechá kopii písemné verze zápisu nebo poznámek, které sám podepsal.
   4.   Záznamy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se na žádost zpřístupní příslušným orgánům.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84)
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.