Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 963/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 160/50
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/963
   ze dne 16. června 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 (2) byl vytvořen seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví („EASA“) Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Podstatné informace sdělily rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.
            
   
               (3)
            
               Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu.
            
   
               (4)
            
               Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) („Výbor pro leteckou bezpečnost“).
            
   
               (5)
            
               Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Angoly, Botswany, Gruzie, Guinejské republiky, Indie, Indonésie, Íránu, Kazachstánu, Madagaskaru, Mosambiku, Súdánu, Tchaj-wanu, Thajska a Zambie. Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Afghánistánu, Iráku, Kyrgyzské republice, Libanonu, Nepálu, Pákistánu, na Ukrajině a v Zimbabwe a informace o odborných konzultacích s Ruskou federací.
            
   
               (6)
            
               Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví („ICAO“) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby stanovily priority při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali licenci od států, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad bezpečností provozu vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky stanovování priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali licenci v těchto státech.
            
   
               (7)
            
               Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).
            
   
               (8)
            
               Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve státech, jichž se týkají opatření nebo sledování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení veškerého nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterálním základě v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ (SCAN) – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.
            
   
               (9)
            
               Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a o aktuálních statistických údajích, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.
            
   
      Letečtí dopravci Unie
   
   
               (10)
            
               Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie nebo z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Norsko informovalo Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o opatřeních přijatých v souvislosti s leteckým dopravcem Airwing A/S.
               
            
   
               (11)
            
               Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.
            
   
      Letečtí dopravci z Angoly
   
   
               (12)
            
               Nařízení (ES) č. 474/2006 umožňuje leteckému dopravci TAAG Angola Airlines, který získal osvědčení v Angole, používat k letům do Unie čtyři letadla typu Boeing 737-700 s poznávacími značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ, tři letadla typu Boeing 777-200 s poznávacími značkami D2-TED, D2-TEE a D2-TEF a tři letadla typu Boeing 777-300 s poznávacími značkami D2-TEG, D2-TEH a D2-TEI.
            
   
               (13)
            
               Dopravce TAAG Angola Airlines podal dne 25. dubna 2016 prostřednictvím příslušných orgánů Angoly, Instituto Nacional da Aviação Civil („INAVIC“), žádost o doplnění nového letadla typu Boeing 777-300 s poznávací značkou D2-TEJ a nového letadla typu Boeing 737-700 s poznávací značkou D2-TBK do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006.
            
   
               (14)
            
               V rámci vydávání svého oprávnění provozovateli ze třetí země podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (6) letecký dopravce TAAG Angola Airlines vede od listopadu 2014 průběžný dialog s agenturou EASA a poskytuje jí podrobné faktické údaje o svém letadlovém parku a provozu. Tento proces byl završen auditem provozovatele ze třetí země (TCO) na místě, který se uskutečnil ve dnech 1. až 3. února 2016. Auditorský tým zaznamenal omezený počet nálezů úrovně 2 a jednu připomínku podle části TCO. Letecký dopravce TAAG Angola Airlines předal agentuře EASA plán nápravných opatření, který byl přijat, a nálezy se řeší.
            
   
               (15)
            
               Průběžný dialog, který byl navázán s dopravcem TAAG Angola Airlines, podrobné a přesné údaje, které společnost TAAG Angola Airlines poskytla o svém letadlovém parku a své činnosti, jakož i pozitivní výsledek auditu provozovatele ze třetí země na místě – to vše je známkou toho, že společnost TAAG Angola Airlines je schopna provozovat letadla Boeing 737-700, 777-200 a 777-300 v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Komise proto považuje za vhodné, aby kromě vyhovění žádosti dopravce TAAG Angola Airlines byl částečně zmírněn současný zákaz tím, že společnosti TAAG Angola Airlines bude povoleno provozovat leteckou dopravu do Unie všemi letadly typu Boeing 737-700, Boeing 777-200 a Boeing 777-300 v jejím letadlovém parku.
            
   
               (16)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a zařadit všechna letadla typu Boeing 737-700, jakož i všechna letadla typu Boeing 777-200 a 777-300 dopravce TAAG Angola Airlines do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 jako letadla, která smějí létat do Unie.
            
   
               (17)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat, zda letecký dopravce TAAG Angola Airlines účinně dodržuje příslušné bezpečnostní normy stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel tohoto dopravce podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
      Letečtí dopravci z Botswany
   
   
               (18)
            
               Botswanský úřad pro civilní letectví („CAAB“) poskytl Komisi dopisem ze dne 23. prosince 2015 informace o pokroku při řešení významných bezpečnostních problémů a jiných nálezů organizace ICAO. Výsledky validační mise koordinované ICAO představují zlepšení účinného provádění mezinárodních bezpečnostních norem až do výše 71 %. Na základě tohoto výsledku organizace ICAO dne 31. prosince 2015 potvrdila, že oba významné bezpečnostní problémy byly vyřešeny. Úřad CAAB poskytl doplňující informace týkající se bezpečnostního dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Botswaně.
            
   
               (19)
            
               Ze zlepšení v provádění mezinárodních bezpečnostních norem a dostupných bezpečnostních informací je patrné, že došlo k výraznému rozvoji úřadu CAAB a nevyplývá z nich, že by přetrvávaly negativní trendy související s bezpečností leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Botswaně, které by vedly k obavám z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
            
   
               (20)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Botswany na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
            
   
      Letečtí dopravci z Gruzie
   
   
               (21)
            
               Organizace ICAO v dubnu 2016 přezkoumala nápravná opatření přijatá úřadem pro civilní letectví Gruzie („GCAA“) s cílem řešit významný bezpečnostní problém související s procesem vydávání osvědčení leteckého provozovatele („AOC“). Uvedený významný bezpečnostní problém byl zjištěn během validační mise koordinované ICAO v říjnu 2013. Na základě tohoto přezkumu došla organizace ICAO k závěru, že nápravná opatření přijatá úřadem GCAA uvedený významný bezpečnostní problém úspěšně vyřešila.
            
   
               (22)
            
               Ze zlepšení v provádění mezinárodních bezpečnostních norem a dostupných bezpečnostních informací je patrné pevné odhodlání úřadu GCAA řešit bezpečnostní nedostatky a nevyplývá z nich, že by přetrvávaly negativní trendy související s bezpečností leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Gruzii, které by opravňovaly k obavám z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
            
   
               (23)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Gruzie na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
            
   
      Letečtí dopravci z Guinejské republiky
   
   
               (24)
            
               Jak bylo dohodnuto na odborném jednání s Komisí v Bruselu v lednu 2013, příslušné orgány Guinejské republiky (úřad Direction nationale de l'aviation civile, DNAC) pravidelně poskytovaly Komisi informace o průběžném provádění plánu nápravných opatření, který organizace ICAO schválila v prosinci 2012, jakož i o všech činnostech, které s ním souvisejí.
            
   
               (25)
            
               Poslední zpráva o pokroku předložená úřadem DNAC, kterou Komise obdržela dne 3. května 2016, popisuje nejnovější činnosti a poslední vývoj týkající se provádění plánu nápravných opatření, který se v současné době soustřeďuje na výcvik inspektorů v oblastech provozu, letové způsobilosti, vydávání licencí personálu a letiště, pokračování procesu vydávání osvědčení leteckých dopravců a program dohledu. Byl dokončen úplný (pětistupňový) proces vydávání osvědčení leteckého dopravce Konair Guinée podle předpisů ICAO a tento letecký dopravce získal osvědčení leteckého provozovatele dne 17. září 2015 (AOC č. 03/DNAC/2015). Tři další letečtí dopravci, konkrétně Sahel Aviation Service Guinée, Fly Nimba Airlines a Ijet Aviation, pokračují v procesu vydávání osvědčení. Podle úřadu DNAC byl vypracován a zaveden program dohledu.
            
   
               (26)
            
               Validační mise koordinovaná ICAO je plánována na 23. až 29. listopadu 2016.
            
   
               (27)
            
               Postupné provádění plánu nápravných opatření v souladu s tím, co organizace ICAO schválila v prosinci 2012, a dostupné bezpečnostní informace v současnosti nedávají důvod k rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Guinejské republice. Komise však má v úmyslu situaci nadále pozorně sledovat s přihlédnutím k výsledkům validační mise koordinované ICAO v listopadu 2016.
            
   
               (28)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Guinejské republiky na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
            
   
               (29)
            
               Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci z Indie
   
   
               (30)
            
               Dne 3. května 2016 se konaly odborné konzultace mezi Komisí, agenturou EASA, členským státem a zástupci indického generálního ředitelství pro civilní letectví („indický úřad DGCA“) a leteckým dopravcem Air India, který získal osvědčení v Indii. Tyto konzultace proběhly v rámci předchozí dohody s indickým úřadem DGCA o pořádání odborných konzultací s Komisí s cílem projednat s indickým úřadem DGCA povinnosti v oblasti vydávání osvědčení a dohledu, pokud jde o letecké dopravce z Indie, kterým vydal osvědčení.
            
   
               (31)
            
               Během těchto konzultací indický úřad DGCA poskytl svou analýzu výkonnosti indických leteckých dopravců, včetně společnosti Air India, v rámci programu SAFA. Indický úřad DGCA oznámil, že vytvořil zvláštní oddělení pro prohlídky na odbavovací ploše s cílem napomoci řídícím opatřením v rámci programu SAFA. Indický úřad DGCA rovněž poskytl údaje týkající se prvního čtvrtletí roku 2016 vyplývající z jeho vlastních prohlídek na odbavovací ploše. Kromě toho indický úřad DGCA poskytl konkrétní podrobnosti týkající se činnosti v oblasti dohledu, který vykonává nad některými indickými leteckými dopravci. Předložené údaje zahrnovaly přehled činností dohledu prováděných během roku 2015. Kromě toho indický úřad DGCA poskytl aktualizované informace o iniciativách udržitelnosti, které vyvinul. Mezi tyto iniciativy patřily nábor a výcvik kvalifikovaných zaměstnanců, rozvoj správy databází a aktualizace týkající se úkolů při obnovení osvědčení.
            
   
               (32)
            
               Dopravce Air India předložil podrobné informace, pokud jde o jeho systém řízení bezpečnosti a kvality. Dopravce Air India rovněž prezentoval údaje z analýzy bezpečnosti letů za rok 2015, jakož i svůj přístup k šíření informací o bezpečnosti letů a svůj program řízení SAFA. Údaje poskytnuté společností Air India v rámci programu SAFA obsahovaly její vlastní hloubkovou analýzu činnosti v rámci tohoto programu, která se na ni vztahovala. K tomu dopravce Air India poskytl přehled svých vnitřních procesů a postupů, včetně podrobností ohledně analýzy hlavních příčin a souvisejících zmírňujících opatření, která provedl. Kromě toho společnost Air India uvedla, že pravidelně spolupracuje s indickým úřadem DGCA, včetně svých řídících opatření v rámci programu SAFA.
            
   
               (33)
            
               V dopisech ze dne 24. května 2016 Komise indickému úřadu DGCA zopakovala řadu zpráv, včetně toho, že úřad DGCA musí i nadále pečlivě sledovat výsledky indických leteckých dopravců v rámci programu SAFA. Komise rovněž společnosti Air India sdělila, že vzala na vědomí řídící opatření v rámci programu SAFA, která společnost Air India zavedla, avšak uvedla, že uvedená opatření musí přinést trvalá a udržitelná zlepšení v rámci programu SAFA. Kromě toho Komise připomněla jak indickému úřadu DGCA, tak dopravci Air India povinnost agentury EASA podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014 posuzovat bezpečnost provozovatelů z třetích zemí a že jedním z hlavních aspektů, ke kterým EASA přihlíží, jsou výsledky v rámci programu SAFA.
            
   
               (34)
            
               Komise bere na vědomí informace poskytnuté indickým úřadem DGCA a dopravcem Air India. Na základě všech dostupných informací, včetně podrobných údajů poskytnutých jak indickým úřadem DGCA, tak společností Air India na odborné konzultační schůzce dne 3. května 2016, jakož i předběžných výsledků nedávného auditu společnosti Air India provedeného agenturou EASA v rámci nařízení Komise (EU) č. 452/2014, se má za to, že v současné době neexistují žádné důvody pro uložení zákazu nebo omezení provozování leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indii. Je však nezbytné vést další odborné konzultace, aby bylo možno průběžně řešit otázky související s bezpečností.
            
   
               (35)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Indie na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
            
   
               (36)
            
               Komise hodlá pokračovat v oficiálních konzultacích s indickým úřadem DGCA podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
            
   
               (37)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat, zda indičtí letečtí dopravci účinně dodržují příslušné bezpečnostní normy stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
      Letečtí dopravci z Indonésie
   
   
               (38)
            
               Návštěva Unie na místě za účelem posouzení situace v Indonésii se uskutečnila v dubnu 2016 za účasti odborníků z Komise, agentury EASA a členských států. Návštěva na místě za účelem posouzení situace proběhla v prostorách generálního ředitelství civilního letectví v Indonésii („indonéský úřad DGCA“) a u řady leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, konkrétně u společností Citilink, Lion Air, Batik Air, Indonesia Air Asia a Aviastar Mandiri (osvědčení získáno podle bezpečnostních předpisů pro civilní letectví CASR-135, vnitrostátní a charterové lety).
            
   
               (39)
            
               Odborníci zjistili, že počáteční vydávání osvědčení leteckých dopravců se provádí prostřednictvím přiměřeného pětistupňového procesu a že s dalšími útvary v rámci indonéského úřadu DGCA probíhá dostatečná koordinace. Audity týkající se vydávání osvědčení jsou dokumentovány, nálezy jsou zjišťovány a návazná opatření od leteckých dopravců jsou vyžadována, včetně nápravných opatření a analýzy hlavních příčin.
            
   
               (40)
            
               Odborníci zjistili, že činnosti dohledu, a to jak auditů, tak inspekcí, jsou plánovány na ročním základě a že činnosti dohledu obecně jsou prováděny podle plánu. Odborníci konstatovali, že v poslední době byl přijat značný počet inspektorů pro letový provoz a palubních inspektorů pro leteckou bezpečnost, kteří ale ještě musí absolvovat odborný výcvik ohledně inspekčních postupů a specifických předpisů. Kromě toho je i nadále nezbytná normalizace pracovních metod inspektorů, pokud jde o podávání zpráv, sdělování nálezů, přijímání nápravných opatření, včetně analýzy hlavních příčin a dohody o lhůtách pro řešení zjištěných nedostatků.
            
   
               (41)
            
               Indonéský úřad DGCA byl schopen prokázat, že přijímá donucovací opatření. Například osvědčení leteckého provozovatele Aviastar Mandiri (osvědčení získáno podle bezpečnostních předpisů pro civilní letectví CASR-121, pravidelná vnitrostátní doprava, mezinárodní doprava pod vlajkou státu a doplňkové činnosti leteckého dopravce, číslo AOC 121–043) bylo zrušeno kvůli nedodržení nařízení o minimálním počtu letadel v letadlovém parku.
            
   
               (42)
            
               Z důkazů předložených společností Citilink během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace vyplývá, že dopravce Citilink je schopen zajistit soulad s vnitrostátními a mezinárodními bezpečnostními normami. Dopravce Citilink prokázal, že má dobře propracovaný systém řízení bezpečnosti a kvality, jakož i vyspělou organizaci zachování letové způsobilosti, a že uplatňuje aktivní přístup k bezpečnosti.
            
   
               (43)
            
               Skupinu Lion Group tvoří šest leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve třech různých státech, přičemž skupina uplatňuje integrovaný přístup k zajištění provozu a řízení bezpečnosti a kvality. V rámci skupiny Lion Group jsou dva držitelé osvědčení leteckého provozovatele, kteří získali osvědčení v Indonésii – společnosti Lion Air a Batik Air. Dopravci Lion Air a Batik Air prokázali věrohodně odborníkům, že oba mají dobře fungující systémy řízení bezpečnosti a zajištění kvality a systém řízení. Vrcholné vedení uvedených dvou leteckých dopravců, jakož i vedení skupiny Lion Group mají dobré znalosti uvedených systémů a využívají je ke zjišťování rizik a přijímání náležitých opatření za účelem zmírnění nejvyšších rizik na přijatelnou úroveň. Odborníci zjistili, že dopravci Lion Air a Batik Air zaměstnávají kvalifikované posádky a pracovníky a mají zavedeny systémy pro řízení různých činností. Vedení, a to jak na úrovni jednotlivých leteckých dopravců, tak na úrovni skupiny, přijímá informace a analýzy o bezpečnosti a kvalitě, a na jejich základě jedná. Zveřejňuje také informace a nápravná opatření prostřednictvím interních publikací, v elektronické či jiné formě.
            
   
               (44)
            
               Indonéský úřad DGCA a letečtí dopravci Citilink, Lion Air a Batik Air se dne 31. května 2016 dostavili ke slyšení před Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Indonéský úřad DGCA předložil svou stávající organizační strukturu, včetně podrobností o počtu zaměstnanců přidělených jeho ředitelství pro letovou způsobilost a provoz letadel a rozpočtových prostředcích, které jsou k dispozici pro úkoly dohledu nad bezpečností a odbornou přípravu inspektorů. Indonéský úřad DGCA poskytl podrobnosti o významných opatřeních přijatých v uplynulém roce, zejména aktualizaci bezpečnostních předpisů v oblasti civilního letectví, aktualizaci služebních pokynů pro inspektory, zlepšení systému řízení bezpečnosti informací a zahájení rozvoje státního programu bezpečnosti. Indonéský úřad DGCA poskytl ve své prezentaci souhrn nápravných opatření s ohledem na připomínky odborníků během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace.
            
   
               (45)
            
               Dopravce Citilink předložil plán nápravných opatření, který vypracoval na základě připomínek vyplývajících z návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace. Tento nápravný akční plán obsahuje nápravná a preventivní opatření a vychází z důkladné analýzy hlavních příčin uvedených připomínek. Kromě toho byly zdůrazněny nejvýznamnější události od listopadu 2015, včetně lepšího provádění programu analýzy letových údajů, dalších zdrojů pro bezpečnost a kvalitu, jakož i pokračujícího vývoje softwaru pro elektronické podávání zpráv o bezpečnosti.
            
   
               (46)
            
               Během prezentace společností Lion Air a Batik Air byla zdůrazněna strategie týkající se šesti leteckých dopravců ve skupině Lion Group. Na základě vývoje trhu se strategie skupiny nyní zaměřuje na růst na trzích mimo Indonésii. Společnosti Lion Air a Batik Air přednesly prezentaci o nápravném akčním plánu, jenž byl vypracován na základě připomínek vyplývajících z návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace. Tento plán obsahuje nápravná opatření na základě analýzy hlavních příčin těchto připomínek. Dopravce Batik Air kromě toho informoval o svém vyšetřování nedávného narušení dráhy, týkajícího se jednoho z jeho letadel, včetně bezpečnostních opatření, které dopravce Batik Air přijal bezprostředně po nehodě.
            
   
               (47)
            
               V průběhu slyšení indonéský úřad DGCA Komisi oznámil, že v uplynulých šesti měsících provedla organizace ICAO validaci na dálku týkající se nápravných opatření přijatých indonéským úřadem DGCA. Konečný výsledek této validace není dosud k dispozici. Indonéský úřad DGCA rovněž informoval, že s Federálním leteckým úřadem spolupracuje na zlepšení systému bezpečnostního dohledu. Federální letecký úřad provedl v únoru 2016 posouzení bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy; výsledkem bylo sedm nálezů a následná návštěva v květnu 2016. Podle indonéského úřadu DGCA byly všechny nálezy vyřešeny, ačkoli Federální letecký úřad vyžaduje, aby indonéský úřad DGCA každý měsíc předkládal zprávy o pokroku v odborné přípravě inspektorů.
            
   
               (48)
            
               Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, a informací poskytnutých během slyšení se Komise domnívá, že indonéský úřad DGCA dosáhl od roku 2014 zlepšení. Indonéský úřad DGCA ovšem v každém případě musí mimo jiné dosáhnout dalšího zlepšení svého systému bezpečnostního dohledu, jakož i odborné přípravy a normalizace pracovních metod svých inspektorů.
            
   
               (49)
            
               Komise konstatovala, že dopravci Citilink, Lion Air a Batik Air jsou všichni schopni poskytovat konkrétní podrobné údaje, pokud jde o bezpečné provádění jejich letů. Komise má za to, že existují dostatečné důkazy o dodržování platných indonéských předpisů a mezinárodních bezpečnostních norem ze strany uvedených leteckých dopravců.
            
   
               (50)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn a dopravci Aviastar Mandiri (číslo AOC 121-043), Citilink, Lion Air a Batik Air by měli být z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 vyřazeni.
            
   
               (51)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (52)
            
               Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci z Íránu
   
   
               (53)
            
               Letecký dopravce Iran Air, který získal osvědčení od organizace pro civilní letectví Íránské islámské republiky („CAO-IRI“), byl v březnu 2010 zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006. Po návštěvě Unie na místě za účelem posouzení situace byla v červenci 2010 blíže upřesněna provozní omezení týkající se letadlového parku leteckého dopravce Iran Air.
            
   
               (54)
            
               Nová návštěva Unie na místě za účelem posouzení situace v Íránu se uskutečnila v květnu 2016 za účasti odborníků z Komise, agentury EASA a členských států. Uvedená návštěva na místě za účelem posouzení situace proběhla v prostorách organizace pro civilní letectví Íránské islámské republiky a v prostorách a zařízeních dopravce Iran Air.
            
   
               (55)
            
               Odborníci zjistili, že úřad CAO-IRI je dobře strukturovaným úřadem civilního letectví, který se jako regulační subjekt zabývá všemi aspekty civilního letectví. Odborníci rovněž zjistili, že Írán má zaveden komplexní regulační systém, který je často aktualizován. Na základě skutečností zjištěných během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace došli odborníci k závěru, že ze strany úřadu CAO-IRI nechybí schopnost ani vůle řešit bezpečnostní nedostatky.
            
   
               (56)
            
               Odborníci zjistili, že od poslední návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v červenci 2010 dopravce Iran Air vyřešil připomínky vznesené při zmíněné příležitosti. Řízení zachování letové způsobilosti letadlového parku Airbus A320 se zlepšilo a nyní je na stejné úrovni jako u letadlových parků Airbus A300 a A310. Odborníci zjistili, že systém řízení bezpečnosti dopravce Iran Air se v průběhu let zlepšil, i když prostor pro další zlepšování zde stále je, zejména v oblasti účinného uplatňování popsaných postupů a další integrace funkce řízení bezpečnosti a řízení kvality na úrovni podniku. V oblasti letové způsobilosti vznesli odborníci několik připomínek, které mohou společnosti Iran Air pomoci dále zlepšit bezpečnost a kvalitu provozu.
            
   
               (57)
            
               Dne 1. června 2016 se úřad CAO-IRI a dopravce Iran Air dostavili ke slyšení před Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Úřad CAO-IRI přednesl prezentaci o činnostech v oblasti letectví v Íránu, organizační struktuře úřadu CAO-IRI a popsal předpisy týkající se bezpečnosti letectví v Íránu. Kromě toho úřad CAO-IRI předložil podrobné informace o své zprávě o auditu provedeném organizací ICAO a přijatých nápravných opatřeních. Tyto akce zahrnují legislativní změny s cílem zajistit dostatečné zdroje pro úřad CAO-IRI a jeho nezávislost při plnění funkcí dohledu nad bezpečností. Uvedená prezentace potvrdila celkový pozitivní vývoj pozorovaný během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace.
            
   
               (58)
            
               Dopravce Iran Air poskytl přehled o společnosti, včetně jejího stávajícího letadlového parku a dostupných zdrojů a zařízení, a zdůraznil, že podle jeho názoru je schopen svůj letadlový park obnovit a rozšířit. Kromě toho společnost Iran Air informovala o nápravných opatřeních, která provedla na základě připomínek vyplývajících z návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, která se uskutečnila v červenci 2010, včetně zlepšení řízení letové způsobilosti letadel letadlového parku Airbus A320 a zlepšení řízení bezpečnosti a kvality. Dopravce Iran Air předložil plán nápravných opatření, který vypracoval na základě připomínek vznesených během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v květnu 2016. Hlavními prvky tohoto plánu jsou zlepšení programu analýzy letových údajů a zavedení lepšího softwaru na podporu systému řízení bezpečnosti.
            
   
               (59)
            
               Důležitá část prezentace byla věnována plánům společnosti Iran Air na obnovení a rozšíření jejího letadlového parku. Společnost Iran Air má v úmyslu rozšířit letadlový park o stávající typ letadel a rovněž o nový typ letadla. Podle její prezentace je vytvořeno komplexní řízení změnového projektu včetně projektového týmu jmenovaného za tímto účelem, aby se aktivně identifikovala, řídila a zmírňovala bezpečnostní rizika, jež s sebou nese zavedení nového typu letadla. Pro vnější i vnitřní změny provozu spojené se zaváděním nového typu letadla, které mohou mít nepříznivé důsledky pro bezpečnost, se používají standardní dokumentované postupy.
            
   
               (60)
            
               Nicméně pokud jde o stávající typy letadel Fokker F100 a Boeing B747 v letadlovém parku dopravce Iran Air, nebyly poskytnuty žádné relevantní informace o zlepšeních týkajících se řízení jejich letové způsobilosti.
            
   
               (61)
            
               Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v květnu 2016 a slyšení, se Komise domnívá, že dopravce Iran Air dosáhl trvalého zlepšení řízení letové způsobilosti letadlového parku Airbus A320 a že dopravce Iran Air prokázal, že má schopnost zavádět nové typy letadel do svého letadlového parku.
            
   
               (62)
            
               Uznává se rovněž, že ze strany úřadu CAO-IRI a dopravce Iran Air nechybí ochota spolupracovat s Komisí. Byl učiněn závěr, že úřad CAO-IRI má dostatečnou schopnost plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Íránu. Pokud jde o dopravce Iran Air, Komise má za to, že existují dostatečné důkazy o dodržování platných mezinárodních bezpečnostních norem a doporučených postupů. Nicméně řízení letadlového parku letadel Fokker F100 a Boeing B747 stále vyžaduje zlepšení. Na tomto základě se Komise domnívá, že stávající provozní omezení společnosti Iran Air lze zrušit, s výjimkou současných omezení pro letadla typu Fokker F100 a Boeing B747 v letadlovém parku dopravce Iran Air, která musí zůstat v platnosti.
            
   
               (63)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn tak, aby se provozní omezení pro dopravce Iran Air vztahovala pouze na všechna letadla typu Fokker F100 a Boeing B747 v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006.
            
   
               (64)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Íránu, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (65)
            
               Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci z Kazachstánu
   
   
               (66)
            
               Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, s výjimkou jednoho, podléhají od července 2009 úplnému zákazu provozování letecké dopravy, a to zejména kvůli neschopnosti orgánu odpovědného za dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, tj. výboru pro civilní letectví Kazachstánu („CAC“), zavést a prosazovat platné mezinárodní bezpečnostní normy. Letecký dopravce Air Astana, který získal osvědčení v Kazachstánu, byl v prosinci 2015 vyřazen z přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 a je oprávněn provozovat leteckou dopravu v Unii.
            
   
               (67)
            
               Validační mise koordinovaná ICAO v Kazachstánu se uskutečnila v dubnu 2016. Úřad CAC informoval Komisi, že podle předběžného výsledku se účinné provádění mezinárodních bezpečnostních norem zlepšilo ze 64 % na 74 %. Na základě předběžných výsledků uvedené validační mise koordinované ICAO rozhodla ICAO dne 20. dubna 2016, že významný bezpečnostní problém byl ze strany výboru CAC úspěšně vyřešen. Závěrečná zpráva o validační misi koordinované ICAO bude k dispozici v červenci 2016.
            
   
               (68)
            
               Na základě informací, které má Komise v současné době k dispozici, byl vyvozen závěr, že projekt regulační reformy v Kazachstánu v oblasti civilního letectví dosáhl dalšího pokroku. Nicméně podrobné informace o výsledcích validační mise koordinované ICAO z dubna 2016 dosud nejsou k dispozici. Před přijetím jakéhokoliv rozhodnutí o změně omezení týkajících se leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, je nutné provést inspekci na místě, pokud jde o zlepšení systému dohledu nad bezpečností civilního letectví.
            
   
               (69)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Kazachstánu.
            
   
      Letečtí dopravci z Madagaskaru
   
   
               (70)
            
               Letecký dopravce Air Madagascar, který získal osvědčení na Madagaskaru, podléhá provozním omezením a je uveden v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006. Byly vedeny konzultace s příslušnými orgány Madagaskaru („ACM“) a dopravcem Air Madagascar s cílem získat aktuální informace o pokroku při provádění nápravných opatření.
            
   
               (71)
            
               Dne 2. října 2015 se uskutečnily odborné konzultace mezi odborníky z Komise, agentury EASA a vedoucími představiteli úřadu ACM a dopravce Air Madagascar. Během tohoto jednání úřad ACM a dopravce Air Madagascar informovali o pokroku, jehož dosáhli v souvislosti se svými příslušnými plány nápravných a preventivních opatření, které prováděli s cílem řešit bezpečnostní nedostatky uvedené v 66. až 74. bodu odůvodnění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 390/2011 (7). Vzhledem k tomu, že tyto bezpečnostní nedostatky byly odpovídajícím způsobem vyřešeny, úřad ACM společně s dopravcem Air Madagascar požádal o přehodnocení provozních omezení uložených společnosti Air Madagascar.
            
   
               (72)
            
               Tento požadavek byl projednán v listopadu 2015. I když Komise uznává pokrok, jehož bylo úřadem ACM a dopravcem Air Madagascar dosaženo, dospěla k závěru, že před jakoukoli změnou současného částečného zákazu uplatňovaného na dopravce Air Madagascar je stále nutno ověřit skutečné provádění mezinárodních bezpečnostních norem na místě.
            
   
               (73)
            
               V březnu 2016 odborníci z agentury EASA v doprovodu odborného pozorovatele z členského státu provedli audit dopravce Air Madagascar v rámci žádosti podané společností Air Madagascar o oprávnění provozovatele ze třetí země udělované agenturou EASA podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014.
            
   
               (74)
            
               V rámci uvedeného auditu odborníci z agentury EASA a odborný pozorovatel také navštívili úřad ACM. Během uvedené návštěvy úřad ACM předložil týmu odborníků důkazy o účinnosti svého plánu nápravných a preventivních opatření zpracovaného a provedeného po uložení provozních omezení dopravci Air Madagascar. Rovněž předložil důkazy o schopnosti plnit své povinnosti podle norem ICAO v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. Úřad ACM prokázal, že od návštěvy zástupců Unie na místě za účelem posouzení situace v únoru 2014 úspěšně dokončil proces obnovení osvědčení u devíti leteckých dopravců, odmítl obnovení osvědčení leteckého provozovatele u jednoho leteckého dopravce a zahájil vydávání osvědčení nového leteckého dopravce. Skupina odborníků, která přezkoumala spisy týkající se vydávání osvědčení, zjistila, že jsou dobře organizované a strukturované v souladu s postupem pro vydávání osvědčení podle organizace ICAO. Program dohledu byl přezkoumán u čtyř provozovatelů a tým odborníků zjistil, že úřad ACM přešel od tradičního programu dohledu nad dodržováním předpisů k plánu dohledu nad činnostmi založeném na koncepci posouzení rizik. Skupina odborníků rovněž zjistila, že 90 % plánovaných činností v oblastech provozu, vydávání licencí a zachování letové způsobilosti v období 2014–2015 bylo účinně provedeno.
            
   
               (75)
            
               Audit společnosti Air Madagascar prokázal účinnost nápravných a preventivních opatření vypracovaných a provedených tímto leteckým dopravcem. Letecký dopravce Air Madagascar zejména prokázal, že úroveň řízení jeho letadlového parku A340 je stejná jako u všech jeho ostatních letadlových parků a že letadlový park Airbus A340 je rovněž plně zahrnut do jeho systémů řízení kvality a bezpečnosti. Z příslušných vzorků činností dopravce Air Madagascar nevyplynuly žádné důkazy o nesouladu s mezinárodními bezpečnostními normami v bezpečnostně nejdůležitějších oblastech.
            
   
               (76)
            
               Návštěva na místě za účelem posouzení společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 v březnu 2016 prokázala, že úřad ACM a dopravce Air Madagascar jsou ochotni a schopni řešit zbývající bezpečnostní nedostatky. Kromě toho bylo prokázáno, že úřad ACM má dostatečnou schopnost provádět a v případě potřeby prosazovat příslušné mezinárodní bezpečnostní normy, včetně leteckých bezpečnostních předpisů vydaných úřadem ACM.
            
   
               (77)
            
               Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně výsledků auditu z března 2016, se Komise domnívá, že úřad ACM a dopravce Air Madagascar postupně dosáhli trvalého zlepšení. Uznává se rovněž, že ze strany úřadu ACM a dopravce Air Madagascar nechybí ochota průběžně spolupracovat s Komisí. Má se za to, že úřad ACM je schopen plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení na Madagaskaru, a že existují dostatečné důkazy o dodržování platných mezinárodních bezpečnostních norem a doporučených postupů ze strany dopravce Air Madagascar.
            
   
               (78)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn a dopravce Air Madagascar, který získal osvědčení na Madagaskaru, by měl být z přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 vyřazen.
            
   
               (79)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat, zda letecký dopravce Air Madagascar účinně dodržuje příslušné bezpečnostní normy stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012. Pokud by z výsledků těchto kontrol nebo z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci z Mosambiku
   
   
               (80)
            
               Projekt technické pomoci, který byl zřízen po návštěvě Unie na místě za účelem posouzení situace v dubnu 2015, nadále poskytoval podporu v různých oblastech příslušným orgánům pro civilní letectví v Mosambiku, Instituto de Aviação Civil de Moçambique („IACM“). Právní předpis, kterým byl ustaven úřad IACM s rozšířenou pravomocí a autonomií, byl schválen parlamentem jednomyslnou shodou dne 30. března 2016 a očekává se jeho vyhlášení hlavou státu. Byla důkladně přezkoumána řada právních a technických specifických předpisů, které se v současné době nacházejí v různých fázích vývoje nebo schválení. Pokračovala odborná příprava stávajícího technického personálu v oblasti letové způsobilosti, provozu, vydávání licencí personálu, letišť, uspořádání letového provozu, uspořádání leteckých informací a ochrany letectví před protiprávními činy. Bylo provedeno nové kolo náboru technického personálu v oblastech provozu, letové způsobilosti a ochrany letectví před protiprávními činy. Na základě protokolu o spolupráci s Portugalskem byli vyškoleni posudkoví lékaři. Pokračují práce na systematickém řešení a uzavírání všech nevyřešených nálezů zjištěných v rámci všeobecného auditu dohledu nad bezpečností provedeného organizací ICAO s cílem výrazně zlepšit míru účinného provádění. Pokračovaly pravidelné kontakty se všemi stávajícími provozovateli a proběhla různá kola jednání týkající se zlepšení jejich provozu. V minulosti byly zjištěny všechny vnitřní postupy a procesy úřadu IACM, které vyžadují značné korekce, a práce na zavedení významných zlepšení pokračují.
            
   
               (81)
            
               U leteckého dopravce Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), který získal osvědčení v Mosambiku, došlo dne 29. listopadu 2013 v Namibii k letecké nehodě. Závěrečná zpráva o nehodě byla oficiálně zveřejněna ředitelstvím pro vyšetřování leteckých nehod ministerstva prací a dopravy Namibijské republiky dne 30. března 2016. Zpráva došla k závěru, že pád letadla byl výsledkem úmyslného jednání kapitána. Zpráva obsahuje pět doporučení určených organizaci ICAO a jedno doporučení určené úřadu IACM, aby nařídil přítomnost dvou členů posádky v pilotním prostoru během všech fází letu. Úřad IACM provedl doporučení prostřednictvím směrnice o bezpečnosti DOS-02/16 zveřejněné v květnu 2016.
            
   
               (82)
            
               Schopnost úřadu IACM dohlížet na civilní letectví v Mosambiku však není v současné době zatím plně v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Důkazy, které by odůvodňovaly rozhodnutí o změně zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Mosambiku, tedy nejsou dostatečné.
            
   
               (83)
            
               I když zlepšení nejsou dostatečná na to, aby opravňovala ke změně současného zákazu, situace je dostatečně slibná, aby opravňovala k vykonání další návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v nadcházejících měsících.
            
   
               (84)
            
               Podle seznamu poskytnutého úřadem IACM dne 13. května 2016 bylo v Mosambiku vydáno osvědčení dvěma novým leteckým dopravcům, a sice dopravcům CHC Helicópteros Lda (AOC MOZ-22) a Inter Airways Lda (AOC MOZ-24). Úřad IACM však nebyl schopen prokázat, že dohled nad bezpečností provozu těchto leteckých dopravců je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Prostřednictvím stejného seznamu informoval úřad IACM Komisi o zrušení osvědčení leteckého provozovatele leteckých dopravců Kaya Airlines Lda (AOC MOZ-09) a Trabalhos e Transportes Aéreos Lda (AOC MOZ-16).
            
   
               (85)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn tak, aby v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 zahrnoval letecké dopravce CHC Helicópteros Lda a Inter Airways Lda a aby letečtí dopravci Kaya Airlines Lda a Trabalhos e Transportes Aéreos Lda byli z této přílohy vyřazeni.
            
   
      Letečtí dopravci z Ruské federace
   
   
               (86)
            
               Komise, agentura EASA a členské státy v uplynulém období nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně stanovování priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (87)
            
               Komise se společně s agenturou EASA sešla dne 4. března 2016 se zástupci ruské federální agentury pro leteckou dopravu (FATA). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti ruských leteckých dopravců na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA v období od 21. února 2015 do 20. února 2016 a určit případy, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.
            
   
               (88)
            
               Během tohoto jednání Komise podrobněji přezkoumala výsledky dosažené v rámci programu SAFA u čtyř leteckých dopravců z Ruské federace. Agentura FATA Komisi informovala o zrušení osvědčení leteckého dopravce v prosinci 2015 u jednoho z těchto čtyř leteckých dopravců, jakož i o opatřeních přijatých přímo dvěma dalšími z těchto čtyř leteckých dopravců.
            
   
               (89)
            
               Kromě toho se na tomto jednání agentura FATA zavázala zintenzívnit spolupráci se čtvrtým leteckým dopravcem s cílem zajistit, aby dosáhl lepších výsledků v rámci programu SAFA. Vzhledem k tomu, že tento letecký dopravce rovněž předložil žádost o oprávnění provozovatele ze třetí země udělované agenturou EASA podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014, Komise využila příležitosti, aby na tomto jednání objasnila spojitost mezi nařízením (ES) č. 2011/2005 a nařízením Komise (EU) č. 452/2014. Výsledkem dalších jednání mezi agenturou FATA a tímto čtvrtým leteckým dopravcem bylo, že agentura FATA vyňala povolení tohoto leteckého dopravce pro lety do EU z oblasti působnosti jeho osvědčení leteckého provozovatele. Následně se tento letecký dopravce rozhodl svou žádost u agentury EASA stáhnout.
            
   
               (90)
            
               Na základě dostupných informací byl učiněn závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Ruské federaci, dostavili na zasedání Komise a Výboru pro leteckou bezpečnost. Bylo však dohodnuto, že se pravidelné schůzky odborníků na bezpečnost mezi Komisí a ruskými orgány budou konat i nadále, a to nejméně jednou před každým jednáním Výboru pro leteckou bezpečnost.
            
   
               (91)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Ruské federace na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
            
   
               (92)
            
               Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Ruské federace stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (93)
            
               Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruské federace opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci ze Súdánu
   
   
               (94)
            
               Súdánský úřad pro civilní letectví („SCAA“) v uplynulém období udržoval pravidelné kontakty s Komisí, zejména pokud jde o posouzení leteckých dopravců registrovaných v Súdánu. Podle aktualizovaného seznamu leteckých dopravců ze Súdánu, které úřad SCAA poskytl dne 22. prosince 2015, nebylo vydáno osvědčení žádným novým leteckým dopravcům a šesti leteckým dopravcům bylo osvědčení leteckého provozovatele zrušeno: Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company a Mid Airlines. V témže dopise úřad SCAA informoval Komisi, že Súdán vypracoval svou příručku obsahující státní program bezpečnosti a súdánské předpisy pro civilní letectví, část 19 – řízení bezpečnosti, která obsahuje normy a regulační požadavky na zřízení a udržování systémů řízení bezpečnosti příslušnými poskytovateli služeb.
            
   
               (95)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a letečtí dopravci Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company a Mid Airlines by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
            
   
      Letečtí dopravci z Tchaj-wanu
   
   
               (96)
            
               Komise pokračovala v konzultacích s příslušným tchajwanským orgánem, úřadem pro civilní letectví, (tchajwanský úřad „CAA“). Dne 23. května 2016 se konalo jednání mezi Komisí, agenturou EASA a odborníky z tchajwanského úřadu CAA a odborníky leteckého dopravce TransAsia Airways („TNA“), který získal osvědčení na Tchaj-wanu.
            
   
               (97)
            
               Během uvedeného jednání prezentoval tchajwanský úřad CAA pokrok při provádění akcí zahájených po nehodách a incidentech, které se týkaly dopravce TNA, jakož i výsledky programu dozoru nad TNA. Tchajwanský úřad CAA rovněž uvedl, že všechna doporučení vydaná externími organizacemi jako výsledek jejich návštěv na místě za účelem posouzení situace v roce 2015 byla přijata a provedena.
            
   
               (98)
            
               Kromě toho tchajwanský úřad CAA Komisi informoval, že dopravci TNA umožní zvýšit počet operací pouze poté, až tchajwanský úřad CAA potvrdí účinnost zmírňujících opatření provedených dopravcem TNA. Tchajwanský úřad CAA a dopravce TNA nakonec souhlasili s dalšími odbornými konzultacemi, aby Komise mohla sledovat provádění příslušných plánů nápravných a preventivních opatření a zajistit, aby veškeré otázky související s bezpečností mohly být řádně projednány.
            
   
               (99)
            
               Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl přijat závěr, že není nutné, aby se tchajwanský úřad CAA a dopravce TNA dostavili před Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost a že vůči leteckým dopravcům z Tchaj-wanu není nutné uplatnit zákaz provozování letecké dopravy.
            
   
               (100)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Tchaj-wanu.
            
   
      Letečtí dopravci z Thajska
   
   
               (101)
            
               Dne 2. května 2016 se uskutečnilo odborné jednání v rámci aktivní konzultace s thajským Úřadem pro civilní letectví („CAAT“), aby Komise získala aktuální informace o pokroku, kterého bylo dosaženo od listopadu 2015. Úřad CAAT poskytl aktuální informace o klíčových činnostech vedoucích k prosazení zajištění bezpečnosti, zahrnujících zrušení jednoho osvědčení leteckého provozovatele, zákaz letu letadla kvůli bezpečnostním problémům, zrušení registrace letadel kvůli finanční nezpůsobilosti leteckých dopravců a kontroly doby letu a služby. Kromě toho úřad CAAT informoval o pokroku při obnovování osvědčení leteckého provozovatele s podporou externí organizace, vytváření udržitelnosti a budování kapacit organizace CAAT, jakož i o stávající organizaci úřadu CAAT.
            
   
               (102)
            
               Úřad CAAT několikrát vyjádřil názor, že považuje za důležitější přijetí udržitelných nápravných opatření než „rychlých provizorních řešení“. Úřad CAAT uvedl, že k tomuto přístupu existuje dostatek politické vůle, ale je potřebný určitý čas. Na základě uzavřené smlouvy s externím subjektem bude v krátké době zahájen proces obnovení osvědčení leteckých dopravců s cílem obnovit osvědčení mezinárodních dopravců během následujících devíti měsíců. To bude také tvořit základ pro usnesení o významném bezpečnostním problému zjištěném organizací ICAO.
            
   
               (103)
            
               Pokud jde o dlouhodobý projekt na budování kapacit, který chce úřad CAAT realizovat s pomocí agentury EASA v rámci memoranda o porozumění, které bylo podepsáno v roce 2015, úřad CAAT požaduje, aby měl odborníky z agentury EASA v sedmi klíčových strategických odděleních úřadu CAAT, kteří by při provádění mezinárodních bezpečnostních norem fungovali jako školitelé vedoucích pracovníků CAAT.
            
   
               (104)
            
               Vláda Thajska a úřad CAAT dávají najevo jednoznačné odhodlání zlepšit systém dohledu nad bezpečností v Thajsku a prokázaly, že v minulém roce bylo dosaženo významného pokroku. Dostupné bezpečnostní informace o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Thajsku, navíc nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy. V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
            
   
               (105)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.
            
   
               (106)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (107)
            
               Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
      Letečtí dopravci ze Zambie
   
   
               (108)
            
               Návštěva Unie na místě za účelem posouzení situace v Zambii se uskutečnila v dubnu 2016. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a členských států. Návštěva Unie na místě za účelem posouzení situace proběhla v prostorách zambijského úřadu pro civilní letectví („ZCAA“) a formou relevantního vzorku v prostorách leteckých dopravců Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) a Royal Air Charters, kteří získali osvědčení v Zambii.
            
   
               (109)
            
               Hlavní závěry zmíněné návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, pokud jde o úřad ZCAA, lze shrnout následovně. Úřad ZCAA je celkově ochoten a schopen řešit bezpečnostní nedostatky a má dostatečnou schopnost zavádět a v případě potřeby prosazovat příslušné mezinárodní bezpečnostní normy, jakož i své vlastní zambijské požadavky na civilní letectví. Úřad ZCAA byl schopen prokázat, že celkově mají jeho zaměstnanci odpovídající zkušenosti a kvalifikaci k řádnému vykonávání dohledu. Na druhé straně odborníci uvedli, že by bylo užitečné, aby úřad ZCAA dále stavěl na svém dosavadním pokroku, pokud jde o normalizaci jeho činnosti dohledu, včetně průběžného výcviku jeho inspektorů dohledu. Stejně tak by bylo užitečné, kdyby úřad ZCAA věnoval zvláštní pozornost dalšímu zlepšování procesů a postupů, pokud jde o řízení dokumentace a přístup k ní.
            
   
               (110)
            
               Hlavním závěrem návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, pokud jde o dopravce Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia), je ten, že neexistuje nedostatek ochoty a celkově ani nedostatečné schopnosti leteckého dopravce řešit bezpečnostní nedostatky. Kromě toho odborníci zjistili, že existují dostatečné důkazy, z kterých vyplývá, že obecně je dopravce Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) schopen zajistit dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem a zambijských požadavků na civilní letectví.
            
   
               (111)
            
               Hlavním závěrem návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, pokud jde o dopravce Royal Air Charters, je ten, že neexistuje nedostatek ochoty ani nedostatečné schopnosti leteckého dopravce řešit bezpečnostní nedostatky. Kromě toho odborníci zjistili, že existují dostatečné důkazy, z kterých vyplývá, že dopravce Royal Air Charters je schopen zajistit dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem a zambijských požadavků na civilní letectví.
            
   
               (112)
            
               Úřad ZCAA byl dne 1. června 2016 vyslechnut Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost. Při této příležitosti byl rovněž vyslechnut dopravce Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia).
            
   
               (113)
            
               Úřad ZCAA informoval o své současné organizační struktuře, včetně odborné přípravy a kvalifikace inspektorů. Uvedl, že je i nadále odhodlán pokračovat v normalizaci svého inspekčního týmu. Pokud jde o činnosti vydávání osvědčení a dohledu, úřad ZCAA uvedl, že v současné době odpovídá za dohled pouze nad deseti držiteli osvědčení leteckého provozovatele. Úřad ZCAA poskytl informace ohledně vydávání osvědčení těmto dopravcům a shrnul hlavní prvky dohledu, které se na ně vztahují. Kromě toho úřad ZCAA zdůraznil své odhodlání nadále pokračovat ve své politice neustálého zlepšování, včetně své hlavní práce na normalizaci bezpečnostního dohledu.
            
   
               (114)
            
               Úřad ZCAA rovněž poskytl souhrnný přehled svých nápravných opatření s ohledem na připomínky učiněné během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v dubnu 2016.
            
   
               (115)
            
               Dopravce Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) představil podrobnosti o své organizační struktuře, své plány rozvoje a specifické podmínky týkající se jeho systémů řízení bezpečnosti a kvality, včetně postupu a podrobností týkajících se posuzování bezpečnostních zpráv a nakládání s nimi. Kromě toho informoval o svých nápravných opatřeních s ohledem na připomínky učiněné během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v dubnu 2016.
            
   
               (116)
            
               Komise konstatovala, že dopravce Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia) se na slyšení prezentoval uspokojivě a byl schopen poskytnout konkrétní údaje o bezpečném provádění svých operací.
            
   
               (117)
            
               Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a informací poskytnutých během slyšení, se Komise domnívá, že existují dostatečné důkazy o dodržování platných mezinárodních bezpečnostních norem a doporučených postupů ze strany leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Zambii.
            
   
               (118)
            
               Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, a informací poskytnutých během slyšení, se Komise domnívá, že úřad ZCAA dosáhl udržitelných zlepšení. Komise rovněž uznává, že ze strany úřadu ZCAA nebyla zjištěna neochota spolupracovat průběžně s Komisí, a že úřad ZCAA je transparentní v tom, že uznává, že musí pokračovat v dalším rozvoji svých postupů v oblasti bezpečnostního dohledu a dozoru. Byl učiněn závěr, že úřad ZCAA je schopen plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Zambii. Během slyšení se úřad ZCAA zavázal, že bude pokračovat v dialogu o bezpečnosti s Komisí, včetně dalších jednání nebo návštěv, kdykoli to Komise bude považovat za nutné.
            
   
               (119)
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam Unie uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Zambii, by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
            
   
               (120)
            
               Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Zambii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
   
               (121)
            
               Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
            
   
               (122)
            
               Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (123)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
   
               (1)
            
               Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
            
   
               (2)
            
               Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2011 ze dne 19. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství ( Úř. věst. L 104, 20.4.2011, s. 10) .
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            „PŘÍLOHA A
            
               SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII
                (1)
            
            
                        Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                     
                        Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence
                     
                        Označení letecké společnosti podle ICAO
                     
                        Stát provozovatele
                     
                        
                           BLUE WING AIRLINES
                        
                     
                        SRBWA-01/2002
                     
                        BWI
                     
                        Surinam
                     
                        
                           IRAQI AIRWAYS
                        
                     
                        001
                     
                        IAW
                     
                        Irák
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                     
                        
                           ARIANA AFGHAN AIRLINES
                        
                     
                        AOC 009
                     
                        AFG
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                        
                           KAM AIR
                        
                     
                        AOC 001
                     
                        KMF
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                        
                           PAMIR AIRLINES
                        
                     
                        Není známo
                     
                        PIR
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                        
                           SAFI AIRWAYS
                        
                     
                        AOC 181
                     
                        SFW
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Angolská republika
                        
                     
                        
                           AEROJET
                        
                     
                        AO 008-01/11
                     
                        TEJ
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           AIR GICANGO
                        
                     
                        009
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           AIR JET
                        
                     
                        AO 006-01/11-MBC
                     
                        MBC
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           AIR NAVE
                        
                     
                        017
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           AIR26
                        
                     
                        AO 003-01/11-DCD
                     
                        DCD
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           ANGOLA AIR SERVICES
                        
                     
                        006
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           DIEXIM
                        
                     
                        007
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           FLY540
                        
                     
                        AO 004-01 FLYA
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           GIRA GLOBO
                        
                     
                        008
                     
                        GGL
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           HELIANG
                        
                     
                        010
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           HELIMALONGO
                        
                     
                        AO 005-01/11
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           MAVEWA
                        
                     
                        016
                     
                        Není známo
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           SONAIR
                        
                     
                        AO 002-01/10-SOR
                     
                        SOR
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Beninská republika
                        
                     
                        
                           AERO BENIN
                        
                     
                        PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS
                     
                        AEB
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           AFRICA AIRWAYS
                        
                     
                        Není známo
                     
                        AFF
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           ALAFIA JET
                        
                     
                        PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS
                     
                        Není známo
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           BENIN GOLF AIR
                        
                     
                        PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.
                     
                        BGL
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           BENIN LITTORAL AIRWAYS
                        
                     
                        PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.
                     
                        LTL
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           COTAIR
                        
                     
                        PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.
                     
                        COB
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           ROYAL AIR
                        
                     
                        PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS
                     
                        BNR
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           TRANS AIR BENIN
                        
                     
                        PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS
                     
                        TNB
                     
                        Beninská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Konžská republika
                        
                     
                        
                           AERO SERVICE
                        
                     
                        RAC06-002
                     
                        RSR
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           CANADIAN AIRWAYS CONGO
                        
                     
                        RAC06-012
                     
                        Není známo
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           EMERAUDE
                        
                     
                        RAC06-008
                     
                        Není známo
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           EQUAFLIGHT SERVICES
                        
                     
                        RAC 06-003
                     
                        EKA
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           EQUAJET
                        
                     
                        RAC06-007
                     
                        EKJ
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.
                        
                     
                        RAC 06-014
                     
                        Není známo
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           MISTRAL AVIATION
                        
                     
                        RAC06-011
                     
                        Není známo
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           TRANS AIR CONGO
                        
                     
                        RAC 06-001
                     
                        TSG
                     
                        Konžská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                     
                        
                           AIR FAST CONGO
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0112/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           AIR KASAI
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0053/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           AIR KATANGA
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0056/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           AIR TROPIQUES
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/00625/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           BLUE AIRLINES
                        
                     
                        106/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                        BUL
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           BLUE SKY
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0028/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           BUSY BEE CONGO
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0064/2010
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0050/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           CONGO AIRWAYS
                        
                     
                        019/CAB/MIN/TVC/2015
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           DAKOTA SPRL
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/071/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           DOREN AIR CONGO
                        
                     
                        102/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           GOMAIR
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/011/2010
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           KIN AVIA
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0059/2010
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           KORONGO AIRLINES
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/001/2011
                     
                        KGO
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           MALU AVIATION
                        
                     
                        098/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           MANGO AIRLINES
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/009/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           SERVE AIR
                        
                     
                        004/CAB/MIN/TVC/2015
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           SERVICES AIR
                        
                     
                        103/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           SWALA AVIATION
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0084/2010
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           TRANSAIR CARGO SERVICES
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/073/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           WILL AIRLIFT
                        
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0247/2011
                     
                        Není známo
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Džibutsko
                        
                     
                        
                           DAALLO AIRLINES
                        
                     
                        Není známo
                     
                        DAO
                     
                        Džibutsko
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                     
                        
                           CEIBA INTERCONTINENTAL
                        
                     
                        2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS
                     
                        CEL
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                        
                           Cronos AIRLINES
                        
                     
                        2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS
                     
                        Není známo
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                        
                           PUNTO AZUL
                        
                     
                        2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS
                     
                        Není známo
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                        
                           TANGO AIRWAYS
                        
                     
                        Není známo
                     
                        Není známo
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Eritrea
                        
                     
                        
                           ERITREAN AIRLINES
                        
                     
                        AOC No 004
                     
                        ERT
                     
                        Eritrea
                     
                        
                           NASAIR ERITREA
                        
                     
                        AOC No 005
                     
                        NAS
                     
                        Eritrea
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Gabonská republika
                        
                     
                        
                           AFRIC AVIATION
                        
                     
                        010/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        EKG
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           ALLEGIANCE AIR TOURIST
                        
                     
                        007/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        LGE
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)
                        
                     
                        008/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        NRG
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           SKY GABON
                        
                     
                        009/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        SKG
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           SOLENTA AVIATION GABON
                        
                     
                        006/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        SVG
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           TROPICAL AIR-GABON
                        
                     
                        011/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        Není známo
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air and Batik Air, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Indonéská republika
                        
                     
                        
                           AIR BORN INDONESIA
                        
                     
                        135-055
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           AIR PACIFIC UTAMA
                        
                     
                        135-020
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ALDA TRANS PAPUA
                        
                     
                        135-056
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ALFA TRANS DIRGANTATA
                        
                     
                        135-012
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ANGKASA SUPER SERVICES
                        
                     
                        135-050
                     
                        LBZ
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ASI PUDJIASTUTI
                        
                     
                        135-028
                     
                        SQS
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           AVIASTAR MANDIRI
                        
                     
                        135-029
                     
                        VIT
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           DABI AIR NUSANTARA
                        
                     
                        135-030
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           DERAYA AIR TAXI
                        
                     
                        135-013
                     
                        DRY
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           DERAZONA AIR SERVICE
                        
                     
                        135-010
                     
                        DRZ
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           DIRGANTARA AIR SERVICE
                        
                     
                        135-014
                     
                        DIR
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           EASTINDO
                        
                     
                        135-038
                     
                        ESD
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ELANG LINTAS INDONESIA
                        
                     
                        135-052
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ELANG NUSANTARA AIR
                        
                     
                        135-053
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ENGGANG AIR SERVICE
                        
                     
                        135-045
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           ERSA EASTERN AVIATION
                        
                     
                        135-047
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           GATARI AIR SERVICE
                        
                     
                        135-018
                     
                        GHS
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           HEAVY LIFT
                        
                     
                        135-042
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           INDONESIA AIR ASIA EXTRA
                        
                     
                        121-054
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           INDONESIA AIR TRANSPORT
                        
                     
                        121-034
                     
                        IDA
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           INTAN ANGKASA AIR SERVICE
                        
                     
                        135-019
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           JAYAWIJAYA DIRGANTARA
                        
                     
                        121-044
                     
                        JWD
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           JOHNLIN AIR TRANSPORT
                        
                     
                        135-043
                     
                        JLB
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           KAL STAR
                        
                     
                        121-037
                     
                        KLS
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           KARTIKA AIRLINES
                        
                     
                        121-003
                     
                        KAE
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           KOMALA INDONESIA
                        
                     
                        135-051
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           KURA-KURA AVIATION
                        
                     
                        135-016
                     
                        KUR
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           MARTABUANA ABADION
                        
                     
                        135-049
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           MATTHEW AIR NUSANTARA
                        
                     
                        135-048
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           MIMIKA AIR
                        
                     
                        135-007
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           MY INDO AIRLINES
                        
                     
                        121-042
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           NAM AIR
                        
                     
                        121-058
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           NATIONAL UTILITY HELICOPTER
                        
                     
                        135-011
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           NUSANTARA AIR CHARTER
                        
                     
                        121-022
                     
                        SJK
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           PEGASUS AIR SERVICES
                        
                     
                        135-036
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           PELITA AIR SERVICE
                        
                     
                        121-008
                     
                        PAS
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
                        
                     
                        135-026
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           PURA WISATA BARUNA
                        
                     
                        135-025
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           RIAU AIRLINES
                        
                     
                        121-016
                     
                        RIU
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           SAYAP GARUDA INDAH
                        
                     
                        135-004
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           SMAC
                        
                     
                        135-015
                     
                        SMC
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           SRIWIJAYA AIR
                        
                     
                        121-035
                     
                        SJY
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           SURYA AIR
                        
                     
                        135-046
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
                        
                     
                        121-048
                     
                        TNU
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRANSWISATA PRIMA AVIATION
                        
                     
                        135-021
                     
                        TWT
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE
                        
                     
                        121-038
                     
                        XAR
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRAVIRA UTAMA
                        
                     
                        135-009
                     
                        TVV
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRI MG INTRA ASIA AIRLINES
                        
                     
                        121-018
                     
                        TMG
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           TRIGANA AIR SERVICE
                        
                     
                        121-006
                     
                        TGN
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           UNINDO
                        
                     
                        135-040
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           WESTSTAR AVIATION INDONESIA
                        
                     
                        135-059
                     
                        Není známo
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           WING ABADI AIRLINES
                        
                     
                        121-012
                     
                        WON
                     
                        Indonéská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckého dopravce Air Astana, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Republika Kazachstán
                        
                     
                        
                           AIR ALMATY
                        
                     
                        AK-0483-13
                     
                        LMY
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           ATMA AIRLINES
                        
                     
                        AK-0469-12
                     
                        AMA
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR
                        
                     
                        AK-0467-12
                     
                        SAP
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           BEK AIR
                        
                     
                        AK-0463-12
                     
                        BEK
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           BEYBARS AIRCOMPANY
                        
                     
                        AK-0473-13
                     
                        BBS
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           BURUNDAYAVIA AIRLINES
                        
                     
                        KZ-01/001
                     
                        BRY
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           COMLUX-KZ
                        
                     
                        KZ-01/002
                     
                        KAZ
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           EAST WING
                        
                     
                        KZ-01/007
                     
                        EWZ
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           EURO-ASIA AIR
                        
                     
                        AK-0472-13
                     
                        EAK
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           FLY JET KZ
                        
                     
                        AK-0477-13
                     
                        FJK
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           INVESTAVIA
                        
                     
                        AK-0479-13
                     
                        TLG
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           IRTYSH AIR
                        
                     
                        AK-0468-13
                     
                        MZA
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           JET AIRLINES
                        
                     
                        KZ-01/003
                     
                        SOZ
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           KAZAIR JET
                        
                     
                        AK-0474-13
                     
                        KEJ
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           KAZAIRTRANS AIRLINE
                        
                     
                        AK-0466-12
                     
                        KUY
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           KAZAVIASPAS
                        
                     
                        AK-0484-13
                     
                        KZS
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           PRIME AVIATION
                        
                     
                        AK-0478-13
                     
                        PKZ
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           SCAT
                        
                     
                        KZ-01/004
                     
                        VSV
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           ZHETYSU AIRCOMPANY
                        
                     
                        AK-0470-12
                     
                        JTU
                     
                        Republika Kazachstán
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                     
                        
                           AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)
                        
                     
                        15
                     
                        EAA
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           AIR MANAS
                        
                     
                        17
                     
                        MBB
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           AVIA TRAFFIC COMPANY
                        
                     
                        23
                     
                        AVJ
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)
                        
                     
                        13
                     
                        CBK
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           HELI SKY
                        
                     
                        47
                     
                        HAC
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           AIR KYRGYZSTAN
                        
                     
                        03
                     
                        LYN
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           MANAS AIRWAYS
                        
                     
                        42
                     
                        BAM
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           S GROUP INTERNATIONAL
                        
                        
                           (dříve S GROUP AVIATION)
                        
                     
                        45
                     
                        IND
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           SKY BISHKEK
                        
                     
                        43
                     
                        BIS
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           SKY KG AIRLINES
                        
                     
                        41
                     
                        KGK
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           SKY WAY AIR
                        
                     
                        39
                     
                        SAB
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           TEZ JET
                        
                     
                        46
                     
                        TEZ
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           VALOR AIR
                        
                     
                        07
                     
                        VAC
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Libérie
                        
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Libye
                        
                     
                        
                           AFRIQIYAH AIRWAYS
                        
                     
                        007/01
                     
                        AAW
                     
                        Libye
                     
                        
                           AIR LIBYA
                        
                     
                        004/01
                     
                        TLR
                     
                        Libye
                     
                        
                           BURAQ AIR
                        
                     
                        002/01
                     
                        BRQ
                     
                        Libye
                     
                        
                           GHADAMES AIR TRANSPORT
                        
                     
                        012/05
                     
                        GHT
                     
                        Libye
                     
                        
                           GLOBAL AVIATION AND SERVICES
                        
                     
                        008/05
                     
                        GAK
                     
                        Libye
                     
                        
                           LIBYAN AIRLINES
                        
                     
                        001/01
                     
                        LAA
                     
                        Libye
                     
                        
                           PETRO AIR
                        
                     
                        025/08
                     
                        PEO
                     
                        Libye
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Mosambická republika
                        
                     
                        
                           AMBASSADOR LDA
                        
                     
                        MOZ-21
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA
                        
                     
                        MOZ-07
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           CHC HELICÓPTEROS LDA
                        
                     
                        MOZ-22
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           COA – COASTAL AVIATION
                        
                     
                        MOZ-15
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           CPY – CROPSPRAYERS
                        
                     
                        MOZ-06
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           CRA – CR AVIATION LDA
                        
                     
                        MOZ-14
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA
                        
                     
                        MOZ-04
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           EVERETT AVIATION LDA
                        
                     
                        MOZ-18
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA
                        
                     
                        MOZ-11
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA
                        
                     
                        MOZ-19
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           INTER AIRWAYS LDA
                        
                     
                        MOZ-24
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.
                        
                     
                        MOZ-01
                     
                        LAM
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           MAKOND, LDA
                        
                     
                        MOZ-20
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX
                        
                     
                        MOZ-02
                     
                        MXE
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA
                        
                     
                        MOZ-17
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           SAF – SAFARI AIR LDA
                        
                     
                        MOZ-12
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA
                        
                     
                        MOZ-10
                     
                        Není známo
                     
                        Mosambická republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                     
                        
                           AIR DYNASTY HELI. S.
                        
                     
                        035/2001
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           AIR KASTHAMANDAP
                        
                     
                        051/2009
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           BUDDHA AIR
                        
                     
                        014/1996
                     
                        BHA
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           FISHTAIL AIR
                        
                     
                        017/2001
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           GOMA AIR
                        
                     
                        064/2010
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           HIMALAYA AIRLINES
                        
                     
                        084/2015
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           MAKALU AIR
                        
                     
                        057 A/2009
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           MANANG AIR PVT LTD
                        
                     
                        082/2014
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           MOUNTAIN HELICOPTERS
                        
                     
                        055/2009
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           MUKTINATH AIRLINES
                        
                     
                        081/2013
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           NEPAL AIRLINES CORPORATION
                        
                     
                        003/2000
                     
                        RNA
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           SAURYA AIRLINES
                        
                     
                        083/2014
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           SHREE AIRLINES
                        
                     
                        030/2002
                     
                        SHA
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           SIMRIK AIR
                        
                     
                        034/2000
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           SIMRIK AIRLINES
                        
                     
                        052/2009
                     
                        RMK
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           SITA AIR
                        
                     
                        033/2000
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           TARA AIR
                        
                     
                        053/2009
                     
                        Není známo
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           YETI AIRLINES DOMESTIC
                        
                     
                        037/2004
                     
                        NYT
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Svatý Tomáš a Princův ostrov
                        
                     
                        
                           AFRICA'S CONNECTION
                        
                     
                        10/AOC/2008
                     
                        ACH
                     
                        Svatý Tomáš a Princův ostrov
                     
                        
                           STP AIRWAYS
                        
                     
                        03/AOC/2006
                     
                        STP
                     
                        Svatý Tomáš a Princův ostrov
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Sierra Leone
                        
                     
                        
                           AIR RUM, LTD
                        
                     
                        Není známo
                     
                        RUM
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           DESTINY AIR SERVICES, LTD
                        
                     
                        Není známo
                     
                        DTY
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           HEAVYLIFT CARGO
                        
                     
                        Není známo
                     
                        Není známo
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
                        
                     
                        Není známo
                     
                        ORJ
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           PARAMOUNT AIRLINES, LTD
                        
                     
                        Není známo
                     
                        PRR
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
                        
                     
                        Není známo
                     
                        SVT
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           TEEBAH AIRWAYS
                        
                     
                        Není známo
                     
                        Není známo
                     
                        Sierra Leone
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Súdánská republika
                        
                     
                        
                           ALFA AIRLINES SD
                        
                     
                        54
                     
                        AAJ
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           BADR AIRLINES
                        
                     
                        35
                     
                        BDR
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           BLUE BIRD AVIATION
                        
                     
                        11
                     
                        BLB
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           ELDINDER AVIATION
                        
                     
                        8
                     
                        DND
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           GREEN FLAG AVIATION
                        
                     
                        17
                     
                        Není známo
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           HELEJETIC AIR
                        
                     
                        57
                     
                        HJT
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           KATA AIR TRANSPORT
                        
                     
                        9
                     
                        KTV
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           KUSH AVIATION CO.
                        
                     
                        60
                     
                        KUH
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           NOVA AIRWAYS
                        
                     
                        46
                     
                        NOV
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           SUDAN AIRWAYS CO.
                        
                     
                        1
                     
                        SUD
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           SUN AIR
                        
                     
                        51
                     
                        SNR
                     
                        Súdánská republika
                     
                        
                           TARCO AIR
                        
                     
                        56
                     
                        TRQ
                     
                        Súdánská republika“
                     
         
      
      
      
         (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         
            „PŘÍLOHA B
            
               SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII
                (1)
            
            
                        Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                     
                        Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
                     
                        Označení letecké společnosti podle ICAO
                     
                        Stát provozovatele
                     
                        Typ letadla podléhající omezení
                     
                        Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení
                     
                        Stát zápisu do rejstříku
                     
                        
                           TAAG ANGOLA AIRLINES
                        
                     
                        001
                     
                        DTA
                     
                        Angolská republika
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, a letadel typu Boeing B777-300.
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, a letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC.
                     
                        Angolská republika
                     
                        
                           AIR SERVICE COMORES
                        
                     
                        06-819/TA-15/DGACM
                     
                        KMD
                     
                        Komory
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou LET 410 UVP.
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou D6-CAM (851336).
                     
                        Komory
                     
                        
                           AFRIJET BUSINESS SERVICE
                            (2)
                        
                     
                        002/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        ABS
                     
                        Gabonská republika
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.
                     
                        Gabonská republika
                     
                        
                           NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)
                        
                     
                        003/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                        NVS
                     
                        Gabonská republika
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou TR-AAG, ZS-AFG.
                     
                        Gabonská republika, Jihoafrická republika
                     
                        
                           IRAN AIR
                        
                     
                        FS100
                     
                        IRA
                     
                        Íránská islámská republika
                     
                        Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747
                     
                        Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC
                     
                        Íránská islámská republika
                     
                        
                           AIR KORYO
                        
                     
                        GAC-AOC/KOR-01
                     
                        KOR
                     
                        Korejská lidově demokratická republika
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou 2 letadel typu TU-204.
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou P-632, P-633.
                     
                        Korejská lidově demokratická republika
                     
         
      
      
      
         (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
      
         (2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat ke své současné úrovni provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.