Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/978 ze dne 17. června 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 978/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 161/33
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/978
   ze dne 17. června 2016,
   kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 1384/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016 na podobdobí od 1. července do 30. září 2016, nedosahují dostupného množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti, a přičíst je k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1384/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Pořadové číslo
               
                  Nevyžádané množství, jež se má přičíst k množství dostupnému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016
                  (v kg)
               
                  09.4091
               
                  420 000
               
                  09.4092
               
                  2 800 000
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.