Nařízení Rady (EU) 2016/983 ze dne 20. června 2016, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 983/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 162/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/983
   ze dne 20. června 2016,
   kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/994 ze dne 20. června 2016, kterým se zrušuje společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 25. května 2016 rozhodla Rada bezpečnosti OSN rezolucí 2288 (2016) ukončit vzhledem k situaci v Libérii s okamžitým účinkem zbrojní embargo.
            
   
               (2)
            
               Dne 20. června 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/994, kterým se zrušuje společný postoj 2008/109/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii.
            
   
               (3)
            
               Je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení Rady (ES) č. 234/2004 (2) se zrušuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 20. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 (Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.