Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/996 ze dne 16. června 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 996/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 164/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/996
   ze dne 16. června 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek ve formě prášku sestávající ze sušených listů stromu moringa (Moringa oleifera).
                  Výrobek se používá jako přísada do potravin (např. krémů, omáček, salátů, pizzy, masných výrobků, polévek nebo koření) nebo samostatně pro přípravu čaje či jako doplněk stravy.
               
                  1212 99 95
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 1212 , 1212 99  a 1212 99 95 .
                  S ohledem na povahu rostliny není tento výrobek určen výhradně pro přímou spotřebu jako zelenina, ale jeho využití je různorodější a složitější: používá se jako složka v různých potravinách nebo samostatně pro přípravu čaje či jako doplněk stravy.
                  Výrobek Moringa oleifera tedy nelze zařadit jako zeleninu do čísla 0712 .
                  Zařazení do čísla 1211  je vyloučeno, protože i když jde o výrobek s pozitivními účinky na lidské zdraví, hlavním účelem používání tohoto výrobku není „zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům“, jak je uvedeno ve znění tohoto čísla.
                  Vzhledem ke svým vlastnostem by výrobek měl být zařazen do kódu KN 1212 99 95 .
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.