Nařízení Komise (EU) 2016/1002 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT, dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1002/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 167/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1002
      ze dne 17. června 2016,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT, dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro dikvat byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Maximální limity reziduí (MLR) pro dodin, glufosinát a tritosulfuron byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (2)
               
                  Pokud jde o dikvat, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (2). Pokud jde o MLR pro ječmen, kukuřici a pšenici, zjistil úřad riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Pokud jde o MLR pro všechny ostatní produkty, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
      
                  (3)
               
                  Pokud jde o dodin, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Pokud jde o MLR pro produkty živočišného původu, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro brusnice/borůvky, klikvy, rybíz, angrešt a celer řapíkatý, nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
      
                  (4)
               
                  Pokud jde o glufosinát, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení (4). Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro brusnice/borůvky, angrešt, řeřichu, barborky, roketu, čevenou hořčici a mladé listy plodin, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že MLR pro kukuřici cukrovou, růžičkovou kapustu, zelí hlávkové, zelí pekingské, kadeřávek, kedlubny, kardy, celer řapíkatý, fenykl, pór a rebarboru nebyly k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Vzhledem k dodatečným informacím o správné zemědělské praxi, které Maďarsko poskytlo po uveřejnění odůvodněného stanoviska, a ke skutečnosti, že nebylo zjištěno žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro brambory stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni.
               
      
                  (5)
               
                  Pokud jde o tritosulfuron, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Úřad navrhl stanovit dvě různé definice, jednu pro tritosulfuron a druhou pro jeho metabolit AMTT, které by zohledňovaly jejich odlišné toxikologické vlastnosti. U tritosulfuronu úřad doporučil stávající MLR zachovat. Pokud jde o metabolit AMTT, doporučil úřad stanovit všechny MLR na relevantní mezi stanovitelnosti. Je třeba vyvinout analytické metody pro dosažení nejnižší možné mezi stanovitelnosti pro AMTT. Jakmile budou tyto metody k dispozici, lze úrovně stanovené tímto nařízení být v kterékoli fázi přezkoumány.
               
      
                  (6)
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není povoleno použití příslušného přípravku na ochranu rostlin a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (7)
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
      
                  (8)
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (9)
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
      
                  (10)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (11)
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajících MLR nelze vyloučit, hodnoty 0,02 mg/kg pro dikvat u ječmene, kukuřice a pšenice se měly vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
               
      
                  (12)
               
                  Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.
               
      
                  (13)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky dodin, glufosinát a tritosulfuron a metabolit AMTT všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované do 14. ledna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Pokud jde o účinnou látku dikvat ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou ostružin, kadeřávku, salátu a endivie, na produkty vyprodukované do 14. ledna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 14. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. června 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(1):3972.
      
         (3)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3946.
      
         (4)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for glufosinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(1):3950.
      
         (5)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tritosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3964.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 sloupec pro dikvat se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                             Číselný kód
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                             Dikvat (suma dikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako dikvat)
                                          
                                             (1)
                                          
                                             (2)
                                          
                                             (3)
                                          
                                             0100000
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0110000
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0110010
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                              
                                          
                                             0110020
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                              
                                          
                                             0110030
                                          
                                             Citrony
                                          
                                              
                                          
                                             0110040
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                              
                                          
                                             0110050
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                              
                                          
                                             0110990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0120000
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0120010
                                          
                                             Mandle
                                          
                                              
                                          
                                             0120020
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120030
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120040
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                              
                                          
                                             0120050
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120060
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120070
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120080
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120090
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                              
                                          
                                             0120100
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                              
                                          
                                             0120110
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                              
                                          
                                             0120990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0130000
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0130010
                                          
                                             Jablka
                                          
                                              
                                          
                                             0130020
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                              
                                          
                                             0130030
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                              
                                          
                                             0130040
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                              
                                          
                                             0130050
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                              
                                          
                                             0130990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0140000
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0140010
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                              
                                          
                                             0140020
                                          
                                             Třešně
                                          
                                              
                                          
                                             0140030
                                          
                                             Broskve
                                          
                                              
                                          
                                             0140040
                                          
                                             Švestky
                                          
                                              
                                          
                                             0140990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0150000
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0151000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                                (+)
                                             
                                          
                                             0151010
                                          
                                             Stolní hrozny
                                          
                                              
                                          
                                             0151020
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                              
                                          
                                             0152000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                             0153000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0153010
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                              
                                          
                                             0153020
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                              
                                          
                                             0153030
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                             0153990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0154000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0154010
                                          
                                             Brusnice / borůvky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154020
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154030
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154040
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154050
                                          
                                             Šípky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154060
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154070
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0154080
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0154990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0160000
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0161010
                                          
                                             Datle
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0161020
                                          
                                             Fíky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0161030
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0161040
                                          
                                             Kumquaty / kumkváty
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0161050
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0161060
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0161070
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0161990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0162000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0162010
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                             0162020
                                          
                                             Liči
                                          
                                              
                                          
                                             0162030
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                              
                                          
                                             0162040
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                              
                                          
                                             0162050
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                              
                                          
                                             0162060
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                              
                                          
                                             0162990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0163000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0163010
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163020
                                          
                                             Banány
                                          
                                             
                                                0,02
                                             
                                          
                                             0163030
                                          
                                             Mango
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163040
                                          
                                             Papája
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163050
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163060
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163070
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163080
                                          
                                             Ananas
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163090
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163100
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163110
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0163990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0200000
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0210000
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0211000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0212000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0212010
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                              
                                          
                                             0212020
                                          
                                             Batáty
                                          
                                              
                                          
                                             0212030
                                          
                                             Jamy
                                          
                                              
                                          
                                             0212040
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                              
                                          
                                             0212990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0213000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0213010
                                          
                                             Řepa červená / salátová
                                          
                                              
                                          
                                             0213020
                                          
                                             Mrkev / karotka
                                          
                                              
                                          
                                             0213030
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                              
                                          
                                             0213040
                                          
                                             Křen
                                          
                                              
                                          
                                             0213050
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                              
                                          
                                             0213060
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                              
                                          
                                             0213070
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                              
                                          
                                             0213080
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                              
                                          
                                             0213090
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                              
                                          
                                             0213100
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                              
                                          
                                             0213110
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                              
                                          
                                             0213990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0220000
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0220010
                                          
                                             Česnek
                                          
                                              
                                          
                                             0220020
                                          
                                             Cibule
                                          
                                              
                                          
                                             0220030
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                              
                                          
                                             0220040
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                              
                                          
                                             0220990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0230000
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0231000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0231010
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                              
                                          
                                             0231020
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                              
                                          
                                             0231030
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                              
                                          
                                             0231040
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                              
                                          
                                             0231990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0232000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0232010
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                              
                                          
                                             0232020
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                              
                                          
                                             0232030
                                          
                                             Cukety
                                          
                                              
                                          
                                             0232990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0233000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0233010
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                              
                                          
                                             0233020
                                          
                                             Dýně
                                          
                                              
                                          
                                             0233030
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                              
                                          
                                             0233990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0234000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0239000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         statní plodová zelenina
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0240000
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0241000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0241010
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                              
                                          
                                             0241020
                                          
                                             Květák
                                          
                                              
                                          
                                             0241990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0242000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0242010
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                              
                                          
                                             0242020
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                              
                                          
                                             0242990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0243000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0243010
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                              
                                          
                                             0243020
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                              
                                          
                                             0243990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0244000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0250000
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0251000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0251010
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                              
                                          
                                             0251020
                                          
                                             Salát
                                          
                                              
                                          
                                             0251030
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                              
                                          
                                             0251040
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                              
                                          
                                             0251050
                                          
                                             Barborky
                                          
                                              
                                          
                                             0251060
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                              
                                          
                                             0251070
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                              
                                          
                                             0251080
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                              
                                          
                                             0251990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0252000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0252010
                                          
                                             Špenát
                                          
                                              
                                          
                                             0252020
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                              
                                          
                                             0252030
                                          
                                             Mangold
                                          
                                              
                                          
                                             0252990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0253000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0254000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0255000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0256000
                                          
                                             
                                                         f)
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0256010
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                              
                                          
                                             0256020
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                              
                                          
                                             0256030
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                              
                                          
                                             0256040
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                              
                                          
                                             0256050
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                              
                                          
                                             0256060
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                              
                                          
                                             0256070
                                          
                                             Tymián
                                          
                                              
                                          
                                             0256080
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                              
                                          
                                             0256090
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                              
                                          
                                             0256100
                                          
                                             Estragon
                                          
                                              
                                          
                                             0256990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0260000
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0260010
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                              
                                          
                                             0260020
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                              
                                          
                                             0260030
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                              
                                          
                                             0260040
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                              
                                          
                                             0260050
                                          
                                             Čočka
                                          
                                              
                                          
                                             0260990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0270000
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0270010
                                          
                                             Chřest
                                          
                                             
                                                (+)
                                             
                                          
                                             0270020
                                          
                                             Kardy
                                          
                                              
                                          
                                             0270030
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                              
                                          
                                             0270040
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                              
                                          
                                             0270050
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                              
                                          
                                             0270060
                                          
                                             Pór
                                          
                                              
                                          
                                             0270070
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                              
                                          
                                             0270080
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                              
                                          
                                             0270090
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                              
                                          
                                             0270990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0280000
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0280010
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                              
                                          
                                             0280020
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                              
                                          
                                             0280990
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                              
                                          
                                             0290000
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0300000
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0300010
                                          
                                             Fazole
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0300020
                                          
                                             Čočka
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0300030
                                          
                                             Hrách
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                             0300040
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                             0300990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0400000
                                          
                                             
                                                OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0401000
                                          
                                             
                                                Olejnatá semena
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0401010
                                          
                                             Lněná semena
                                          
                                             
                                                5 (+)
                                             
                                          
                                             0401020
                                          
                                             Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401030
                                          
                                             Maková semena
                                          
                                             
                                                0,1 (+)
                                             
                                          
                                             0401040
                                          
                                             Sezamová semena
                                          
                                             
                                                0,1 (+)
                                             
                                          
                                             0401050
                                          
                                             Slunečnicová semena
                                          
                                             
                                                0,9
                                             
                                          
                                             0401060
                                          
                                             Semena řepky olejky
                                          
                                             
                                                1,5
                                             
                                          
                                             0401070
                                          
                                             Sójové boby
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                             0401080
                                          
                                             Hořčičná semena
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                             0401090
                                          
                                             Bavlníková semena
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401100
                                          
                                             Dýňová semena
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401110
                                          
                                             Semena světlice barvířské
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401120
                                          
                                             Semena brutnáku lékařského
                                          
                                             
                                                0,1 (+)
                                             
                                          
                                             0401130
                                          
                                             Semena lničky seté
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401140
                                          
                                             Konopná semena
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                             0401150
                                          
                                             Semena skočce obecného
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0401990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0402000
                                          
                                             
                                                Olejnaté plody
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0402010
                                          
                                             Olivy na olej
                                          
                                              
                                          
                                             0402020
                                          
                                             Jádra plodů palem
                                          
                                              
                                          
                                             0402030
                                          
                                             Plody palem
                                          
                                              
                                          
                                             0402040
                                          
                                             Vlnovec pětimužný / kapok
                                          
                                              
                                          
                                             0402990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0500000
                                          
                                             
                                                OBILOVINY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0500010
                                          
                                             Ječmen
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500020
                                          
                                             Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500030
                                          
                                             Kukuřice
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500040
                                          
                                             Proso
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500050
                                          
                                             Oves
                                          
                                             2
                                          
                                             0500060
                                          
                                             Rýže
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500070
                                          
                                             Žito
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500080
                                          
                                             Čirok
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500090
                                          
                                             Pšenice
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0500990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0600000
                                          
                                             
                                                ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0610000
                                          
                                             
                                                Čaje
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0620000
                                          
                                             
                                                Kávová zrna
                                             
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0630000
                                          
                                             
                                                Bylinné čaje z
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0631000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         květů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0631010
                                          
                                             Heřmánek
                                          
                                              
                                          
                                             0631020
                                          
                                             Ibišek súdánský
                                          
                                              
                                          
                                             0631030
                                          
                                             Růže
                                          
                                              
                                          
                                             0631040
                                          
                                             Jasmín
                                          
                                              
                                          
                                             0631050
                                          
                                             Lípa
                                          
                                              
                                          
                                             0631990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0632000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         listů a nadzemních částí rostlin
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0632010
                                          
                                             Jahodník
                                          
                                              
                                          
                                             0632020
                                          
                                             Roibos
                                          
                                              
                                          
                                             0632030
                                          
                                             Cesmína paraguayská / yerba maté
                                          
                                              
                                          
                                             0632990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0633000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         kořenů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0633010
                                          
                                             Kozlík lékařský / baldrián
                                          
                                              
                                          
                                             0633020
                                          
                                             Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                                          
                                              
                                          
                                             0633990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0639000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         veškerých jiných částí rostlin
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             0640000
                                          
                                             
                                                Kakaové boby
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0650000
                                          
                                             
                                                Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0700000
                                          
                                             
                                                CHMEL
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                                (+)
                                             
                                          
                                             0800000
                                          
                                             
                                                KOŘENÍ
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0810000
                                          
                                             
                                                Semena
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0810010
                                          
                                             Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                                          
                                              
                                          
                                             0810020
                                          
                                             Bulvuška
                                          
                                              
                                          
                                             0810030
                                          
                                             Miřík celer
                                          
                                              
                                          
                                             0810040
                                          
                                             Koriandr setý
                                          
                                              
                                          
                                             0810050
                                          
                                             Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                                          
                                              
                                          
                                             0810060
                                          
                                             Kopr vonný
                                          
                                              
                                          
                                             0810070
                                          
                                             Fenykl sladký
                                          
                                              
                                          
                                             0810080
                                          
                                             Pískavice řecké seno
                                          
                                              
                                          
                                             0810090
                                          
                                             Muškátový oříšek
                                          
                                              
                                          
                                             0810990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0820000
                                          
                                             
                                                Plody
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0820010
                                          
                                             Nové koření
                                          
                                              
                                          
                                             0820020
                                          
                                             Žlutodřev
                                          
                                              
                                          
                                             0820030
                                          
                                             Kmín kořenný
                                          
                                              
                                          
                                             0820040
                                          
                                             Kardamom
                                          
                                              
                                          
                                             0820050
                                          
                                             Jalovcové bobule
                                          
                                              
                                          
                                             0820060
                                          
                                             Pepř (bílý, černý a zelený)
                                          
                                              
                                          
                                             0820070
                                          
                                             Vanilka
                                          
                                              
                                          
                                             0820080
                                          
                                             Tamarind / indické datle
                                          
                                              
                                          
                                             0820990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0830000
                                          
                                             
                                                Kůra
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0830010
                                          
                                             Skořice
                                          
                                              
                                          
                                             0830990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0840000
                                          
                                             
                                                Kořeny a oddenky
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0840010
                                          
                                             Lékořice
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0840020
                                          
                                             Zázvor
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0840030
                                          
                                             Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0840040
                                          
                                             Křen
                                          
                                             
                                                (+)
                                             
                                          
                                             0840990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0850000
                                          
                                             
                                                Pupeny
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0850010
                                          
                                             Hřebíček
                                          
                                              
                                          
                                             0850020
                                          
                                             Kapary
                                          
                                              
                                          
                                             0850990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0860000
                                          
                                             
                                                Květinové pestíky
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0860010
                                          
                                             Šafrán
                                          
                                              
                                          
                                             0860990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0870000
                                          
                                             
                                                Semenné míšky
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0870010
                                          
                                             Muškátový květ
                                          
                                              
                                          
                                             0870990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0900000
                                          
                                             
                                                CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             0900010
                                          
                                             Řepa cukrovka (kořen)
                                          
                                              
                                          
                                             0900020
                                          
                                             Cukrová třtina
                                          
                                              
                                          
                                             0900030
                                          
                                             Kořen čekanky
                                          
                                              
                                          
                                             0900990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1000000
                                          
                                             
                                                PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                                             
                                          
                                             (+)
                                          
                                             1010000
                                          
                                             
                                                Tkáně z
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             1011000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         prasat
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1011010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1011020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1011030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1011040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1011050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1011990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1012000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         skotu
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1012010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1012020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1012030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1012040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1012050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1012990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1013000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ovcí
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1013010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1013020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1013030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1013040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1013050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1013990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1014000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         koz
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1014010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1014020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1014030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1014040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1014050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1014990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1015000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         koňovitých
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1015010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1015020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1015030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1015040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1015050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1015990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1016000
                                          
                                             
                                                         f)
                                                      
                                                         drůbeže
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1016010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1016020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1016030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1016040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1016050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1016990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1017000
                                          
                                             
                                                         g)
                                                      
                                                         ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             1017010
                                          
                                             Svalovina
                                          
                                              
                                          
                                             1017020
                                          
                                             Tuková tkáň
                                          
                                              
                                          
                                             1017030
                                          
                                             Játra
                                          
                                              
                                          
                                             1017040
                                          
                                             Ledviny
                                          
                                              
                                          
                                             1017050
                                          
                                             Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                                          
                                              
                                          
                                             1017990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1020000
                                          
                                             
                                                Mléko
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             1020010
                                          
                                             Kravské
                                          
                                              
                                          
                                             1020020
                                          
                                             Ovčí
                                          
                                              
                                          
                                             1020030
                                          
                                             Kozí
                                          
                                              
                                          
                                             1020040
                                          
                                             Kobylí
                                          
                                              
                                          
                                             1020990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1030000
                                          
                                             
                                                Ptačí vejce
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                             1030010
                                          
                                             Slepičí
                                          
                                              
                                          
                                             1030020
                                          
                                             Kachní
                                          
                                              
                                          
                                             1030030
                                          
                                             Husí
                                          
                                              
                                          
                                             1030040
                                          
                                             Křepelčí
                                          
                                              
                                          
                                             1030990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             1040000
                                          
                                             
                                                Med a další včelařské produkty
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             1050000
                                          
                                             
                                                Obojživelníci a plazi
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             1060000
                                          
                                             
                                                Suchozemští bezobratlí živočichové
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                                             1070000
                                          
                                             
                                                Volně žijící suchozemští obratlovci
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*)
                                             
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 doplňují se nové sloupce pro dodin a glufosinát, které znějí:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                             Číselný kód
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)
                                             
                                          
                                             Dodin
                                          
                                             Glufosinát (suma izomérů glufosinátu, jeho solí a metabolitů 3-[hydroxy(methyl)fosfinoyl]propionová kyselina (MPP) a N-acetyl-glufosinát (NAG), vyjádřeno jako glufosinát)
                                          
                                             (1)
                                          
                                             (2)
                                          
                                             (3)
                                          
                                             (4)
                                          
                                             0100000
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110000
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                             0110010
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110020
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110030
                                          
                                             Citrony
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110040
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110050
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120000
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0120010
                                          
                                             Mandle
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120020
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120030
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120040
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120050
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120060
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120070
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120080
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120090
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120100
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120110
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0130000
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0130010
                                          
                                             Jablka
                                          
                                             0,9
                                          
                                              
                                          
                                             0130020
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                             0,9
                                          
                                              
                                          
                                             0130030
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                             
                                                5
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0130040
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                             
                                                5
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0130050
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                             
                                                5
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0130990
                                          
                                             Jiný
                                          
                                             0,9
                                          
                                              
                                          
                                             0140000
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,15
                                             
                                          
                                             0140010
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0140020
                                          
                                             Třešně
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             0140030
                                          
                                             Broskve
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0140040
                                          
                                             Švestky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0140990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0150000
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0151000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,15
                                             
                                          
                                             0151010
                                          
                                             Stolní hrozny
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0151020
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0152000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                             0153000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0153010
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0153020
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0153030
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0153990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154010
                                          
                                             Brusnice / borůvky
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                             0154020
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154030
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                1
                                             
                                          
                                             0154040
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                             0154050
                                          
                                             Šípky
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154060
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154070
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154080
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0154990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,03
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0160000
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0161000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0161010
                                          
                                             Datle
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161020
                                          
                                             Fíky
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161030
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                             
                                                20
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161040
                                          
                                             Kumquaty / kumkváty
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161050
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161060
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161070
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0161990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0162000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0162010
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0162020
                                          
                                             Liči
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0162030
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0162040
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0162050
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0162060
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0162990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0163000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0163010
                                          
                                             Avokáda
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0163020
                                          
                                             Banány
                                          
                                             
                                                0,5
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0163030
                                          
                                             Mango
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0163040
                                          
                                             Papája
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,1
                                             
                                          
                                             0163050
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                0,1
                 &n