Nařízení Komise (EU) 2016/1003 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acechinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prochinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1003/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 167/46
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1003
      ze dne 17. června 2016,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acechinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prochinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro abamektin, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, propamokarb, prohexadion a tebukonazol byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro acechinocyl, fluopikolid, fosetyl, mepikvat a prochinazid byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro benzovindiflupyr nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  V rámci postupu za účelem povolení používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku abamektin k ošetření jádrového ovoce, tykvovité plodové zeleniny s jedlou slupkou, zelí penkingského, „salátu a ostatních salátových rostlin“ kódu 0251000, špenátu, fazolových a hrachových lusků a celeru řapíkatého byla v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
               
      
                  (3)
               
                  Pokud jde o acechinocyl, byla taková žádost podána u třešní a švestek. Pokud jde o acetamiprid, byla taková žádost podána u košťálové zeleniny listové. Pokud jde o bromoxynil, byla taková žádost podána u pažitky. Pokud jde o fluopikolid, byla taková žádost podána u ostružin, špenátu a šruchy. Pokud jde o fosetyl, byla taková žádost podána u ostružin, celeru bulvového a fenyklu obecného sladkého. Pokud jde o mepikvat, byla taková žádost podána u pěstovaných hub. Pokud jde o propamokarb, byla taková žádost podána u celeru bulvového, šruchy, kard, celerové natě a fenyklu obecného sladkého. Pokud jde o prochinazid, byla taková žádost podána u rybízu a angreštu. V případě tebukonazolu byla taková žádost podána u žita a pšenice.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití fludioxonilu k ošetření ananasu a pro použití prohexadionu k ošetření třešní. Žadatel tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření těchto plodin ve Spojených státech vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.
               
      
                  (5)
               
                  V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
               
      
                  (6)
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Tato stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
               
      
                  (7)
               
                  Úřad ve svém odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že pokud jde o použití fluopyramu k ošetření „salátu a ostatních salátových rostlin“ a špenátu, nejsou poskytnuté údaje ke stanovení nových MLR dostatečné. Stávající MLR by proto měly být zachovány.
               
      
                  (8)
               
                  Pokud jde o použití fosetylu k ošetření ostružin, doporučil úřad stanovit hodnotu MLR ve výši 100 mg/kg. V souladu se stávajícími pokyny Unie pro extrapolaci MLR je vhodné stanovit uvedený MLR také u malin.
               
      
                  (9)
               
                  Pokud jde o mepikvat, z nedávných údajů z monitoringu vyplývá, že se rezidua vyskytují na povrchu neošetřených pěstovaných hub v míře přesahující mez stanovitelnosti. Tato rezidua jsou výsledkem křížové kontaminace se slámou zákonně ošetřenou mepikvatem. Úřad v případě těchto produktů navrhl, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, zvážily pro tyto produkty tři různé MLR, které vyly založeny na přístupech doporučených Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro stanovení MLR u koření a vnějších MLR (3). Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro uvedené produkty stanoven v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni odpovídající 99. percentilu výsledků všech vzorků. Tento MLR se stanoví jako dočasný s platností do 31. prosince 2018. Po tomto datu bude MLR činit 0,02* mg/kg, pokud nebude dále změněn nařízením na základě nových informací, které musí být poskytnuty do 30. dubna 2018.
               
      
                  (10)
               
                  V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.
               
      
                  (11)
               
                  Pokud jde o benzovindiflupyr, úřad předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik této účinné látky z hlediska pesticidů (4). V daném rámci úřad doporučil stanovit MLR tak, aby pokryly jak reprezentativní použití podle správné zemědělské praxe v Unii, tak přípustnou odchylku pro dovoz na žádosti z Brazílie. Komise konzultovala příslušné meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie.
               
      
                  (12)
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (13)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (14)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. června 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, p. 1.
      
         (2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums. EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas. EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives. EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples. EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes. EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel. EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries. EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops. EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries. EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat. EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 s.].
               
      
         (3)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 s.
      
         (4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pencycuron. EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 s.].
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 sloupce pro abamektin, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, prohexadion, propamokarb a tebukonazol se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                             Číselný kód
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                             Abamektin (suma avermektinu B1a, avermektinu B1b a delta-8,9 izomeru avermektinu B1a vyjádřeného jako avermektin B1a) (F) (R )
                                          
                                             Acetamiprid (R)
                                          
                                             Bromoxynil a jeho soli, vyjádřeno jako bromoxynil
                                          
                                             Fludioxonyl (F) (R)
                                          
                                             Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion)
                                          
                                             Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) (R)
                                          
                                             Tebukonazol (R)
                                          
                                             (1)
                                          
                                             (2)
                                          
                                             (3)
                                          
                                             (4)
                                          
                                             (5)
                                          
                                             (6)
                                          
                                             (7)
                                          
                                             (8)
                                          
                                             (9)
                                          
                                             0100000
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0110000
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                             0,0,5 (+)
                                          
                                             0,9
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110010
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0110020
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,9
                                          
                                             0110030
                                          
                                             Citrony
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0110040
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0110050
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0110990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0120000
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,07
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0120010
                                          
                                             Mandle
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120020
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120030
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120040
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120050
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120060
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120070
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120080
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120090
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120100
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120110
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0130000
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                             0,03 (+)
                                          
                                             0,8
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0,1
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0130010
                                          
                                             Jablka
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0130020
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0130030
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0130040
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0130050
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0130990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0140000
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0140010
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                             0,8
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0140020
                                          
                                             Třešně
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             1,5
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             0140030
                                          
                                             Broskve
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                             0,8
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0140040
                                          
                                             Švestky
                                          
                                             0,01 (*) (+)
                                          
                                             0,03
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                             0140990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0150000
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0151000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                          
                                             0,01 (*) (+)
                                          
                                             0,5
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0151010
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0151020
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             4
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             0152000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                          
                                             0,15 (+)
                                          
                                             0,5
                                          
                                              
                                          
                                             4 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0153000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0153010
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                             0,08 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0153020
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0153030
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                             0,08 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0153990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0154000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1,5
                                          
                                             0154010
                                          
                                             Brusnice / borůvky
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154020
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154030
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                             (+)
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154040
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                             (+)
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154050
                                          
                                             Šípky
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154060
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154070
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154080
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0,8
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0154990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0160000
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0161000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0161010
                                          
                                             Datle
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161020
                                          
                                             Fíky
                                          
                                              
                                          
                                             0,03
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161030
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0161040
                                          
                                             Kumquaty / kumkváty
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161050
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161060
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161070
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0161990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0162010
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162020
                                          
                                             Liči
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162030
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                             0162040
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162050
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162060
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0162990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0163010
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163020
                                          
                                             Banány
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0163030
                                          
                                             Mango
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0163040
                                          
                                             Papája
                                          
                                             0,03 (+)
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0163050
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163060
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163070
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163080
                                          
                                             Ananas
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                7
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163090
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163100
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163110
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0163990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0200000
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0210000
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0211000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0212000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0212010
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212020
                                          
                                             Batáty
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212030
                                          
                                             Jamy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212040
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0213000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0213010
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0213020
                                          
                                             Mrkev / karotka
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                             0213030
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,09
                                             
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0213040
                                          
                                             Křen
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                             0213050
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0213060
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                             0213070
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                             0213080
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0213090
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                             0213100
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0213110
                                          
                                             Vodnice
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0213990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0220000
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0220010
                                          
                                             Česnek
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0220020
                                          
                                             Cibule
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,5
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0220030
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0220040
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             30
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0220990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0230000
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0231000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0231010
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                             0,09 (+)
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             4
                                          
                                             0,9
                                          
                                             0231020
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                             0,07 (+)
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0231030
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                             0,09 (+)
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                             4
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                             0231040
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0231990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0232000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             0232010
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0232020
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0232030
                                          
                                             Cukety
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0232990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0233000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             0233010
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2 (+)
                                          
                                             0233020
                                          
                                             Dýně
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0233030
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0233990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0234000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0239000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0240000
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0241000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0241010
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0241020
                                          
                                             Květák
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             10 (+)
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0241990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0242000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0242010
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                              
                                          
                                             0,05
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0242020
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             0242990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0243000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                1,5
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0243010
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                              
                                          
                                             20
                                          
                                              
                                          
                                             0243020
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             20
                                          
                                              
                                          
                                             0243990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0244000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0250000
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0251000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0251010
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251020
                                          
                                             Salát
                                          
                                             0,09 (+)
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             40
                                          
                                              
                                          
                                             40
                                          
                                              
                                          
                                             0251030
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                             0,1 (+)
                                          
                                             1,5
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251040
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251050
                                          
                                             Barborky
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251060
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                             0,0,5 (+)
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             30
                                          
                                              
                                          
                                             0251070
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251080
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0251990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0252000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0252010
                                          
                                             Špenát
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             30
                                          
                                              
                                          
                                             40
                                          
                                              
                                          
                                             0252020
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             
                                                40
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0252030
                                          
                                             Mangold
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                30
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0252990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0253000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0254000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             10
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             0255000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                          
                                             0,01 (*) (+)
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0,01 (*)
                                             
                                          
                                             15
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0256000
                                          
                                             
                                                         f)
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             15
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                             30 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0256010
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256020
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                0,08
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0256030
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                             0,09 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256040
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0256050
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256060
                                          
                                             Rozmarýn
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256070
                                          
                                             Tymián
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256080
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256090
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256100
                                          
                                             Estragon
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                 (**)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)
                                             
                                          
                                             0256990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (*)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (*)