Nařízení Komise (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1004/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 165/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1004
   ze dne 22. června 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a f) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje seznam předpisů EHK OSN připojených k „revidované dohodě z roku 1958“ (3), jejichž použití je povinné. Tento seznam je třeba aktualizovat tak, aby na úrovni EU odrážel uplatňování nových požadavků příslušných předpisů EHK OSN.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 14 nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje dodatek k příloze IV uvedeného nařízení zrušené směrnice, podle nichž by schválení typu udělená před 1. listopadem 2012 měla být nadále platná, nezačnou-li platit nové požadavky. Vzhledem k aktualizaci přílohy IV začnou platit nové požadavky na úrovni EU, proto je rovněž nezbytné aktualizovat dodatek k příloze IV uvedeného nařízení.
            
   
               (3)
            
               Jelikož v důsledku nových požadavků předpisů EHK OSN č. 107 a 118 budou výrobci muset přizpůsobit svá vozidla, měla by být na uplatňování těchto požadavků poskytnuta dostatečná doba.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   S účinkem ode dne 1. července 2016 budou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se nepřímého výhledu považovat prohlášení o shodě nových vozidel kategorií N2 a N3 schválených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES (4) za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakáží registraci, prodej a uvedení těchto vozidel do provozu.
   Článek 3
   S účinkem ode dne 1. července 2016 budou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se jejich obecných konstrukčních vlastností považovat prohlášení o shodě nových vozidel kategorií M2 a M3 za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakáží registraci, prodej a uvedení těchto vozidel do provozu, pokud nesplňují ustanovení předpisu EHK OSN č. 107 ve znění série změn 05.
   Článek 4
   S účinkem ode dne 1. července 2016 budou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se vlastností materiálů používaných v konstrukci při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo považovat prohlášení o shodě nových vozidel kategorie M3, třídy II a III za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakáží registraci, prodej a uvedení těchto vozidel do provozu, pokud nesplňují ustanovení předpisu EHK OSN č. 118 ve znění série změn 01.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Úř. věst. L 25 29.1.2004 s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Změny nařízení (ES) č. 661/2009
      
      Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V tabulce se položky týkající se předpisů EHK OSN č. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 a 121 nahrazují tímto:
                  
                              
                                 „13
                              
                           
                              Brzdění vozidel a přípojných vozidel
                           
                              Doplněk 13 k sérii změn 11
                           
                              
                                 Úř. věst. L 42, 18.2.2016, s. 1
                              
                           
                              M2, M3, N, O (b)
                           
                              
                                 13-H
                              
                           
                              Brzdění osobních automobilů
                           
                              Doplněk 16 k původnímu znění předpisu
                           
                              
                                 Úř. věst. L 335, 22.12.2015, s. 1.
                           
                              M1, N1 (c)
                           
                              
                                 14
                              
                           
                              Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů ISOFIX a kotevní úchyty horního upínání ISOFIX
                           
                              Doplněk 5 k sérii změn 07
                           
                              
                                 Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 27.
                           
                              M, N
                           
                              
                                 16
                              
                           
                              Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy ISOFIX
                           
                              Doplněk 5 k sérii změn 06
                           
                              
                                 Úř. věst. L 304, 20.11.2015, s. 1.
                           
                              M, N (d)
                           
                              
                                 58
                              
                           
                              Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)
                           
                              Doplněk 3 k sérii změn 02
                           
                              
                                 Úř. věst. L 89, 27.3.2013, s. 34.
                           
                              M, N, O
                           
                              
                                 95
                              
                           
                              Ochrana cestujících v případě bočního nárazu
                           
                              Doplněk 4 k sérii změn 03
                           
                              
                                 Úř. věst. L 183, 10.7.2015, s. 91.
                           
                              M1, N1
                              
                           
                              
                                 100
                              
                           
                              Elektrická bezpečnost
                           
                              Doplněk 1 k sérii změn 02
                           
                              
                                 Úř. věst. L 87, 31.3.2015, s. 1.
                           
                              M, N
                           
                              
                                 107
                              
                           
                              Vozidla kategorií M2 a M3
                              
                           
                              Doplněk 1 k sérii změn 06
                           
                              
                                 Úř. věst. L 153, 18.6.2015, s. 1.
                           
                              M2, M3
                              
                           
                              
                                 110
                              
                           
                              Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn
                           
                              Doplněk 2 k sérii změn 01
                           
                              
                                 Úř. věst. L 166, 30.6.2015, s. 1.
                           
                              M, N
                           
                              
                                 118
                              
                           
                              Požární odolnost materiálů používaných v autobusech
                           
                              Doplněk 1 k sérii změn 02
                           
                              
                                 Úř. věst. L 102, 21.4.2015, s. 67.
                           
                              M3
                              
                           
                              
                                 121
                              
                           
                              Umístění a označení ručních ovladačů, kontrolek a indikátorů
                           
                              Série změn 01
                           
                              
                                 Úř. věst. L 5, 8.1.2016, s. 9.
                           
                              M, N“
                           
               
      
                  2)
               
                  Dodatek se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              položka týkající se předpisu č. 46 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „46
                                          
                                       
                                          Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž
                                       
                                          Směrnice 2003/97/ES
                                       
                                          
                                             Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1.
                                       
                                          M, N1, konstrukční část“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              položka týkající se předpisu č. 118 se zrušuje.
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.