Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1006/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 165/8
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1006
   ze dne 22. června 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 255/2010 (2) se požaduje, aby plánování, koordinace a provádění opatření uspořádání toku letového provozu (ATFM) stranami (nebo zástupci jednajícími jejich jménem) zapojenými do činností souvisejících s ATFM a uvedenými v čl. 1 odst. 3 byly v souladu s předpisy ICAO upřesněnými v příloze. Uvedená příloha odkazuje na definice a různá ustanovení stanovená v příloze 11 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), a konkrétněji v jejím třináctém vydání z července 2001, ve kterém je zahrnuta změna č. 47. Od doby, kdy bylo nařízení (EU) č. 255/2010 přijato, organizace ICAO změnila četné definice a ustanovení přílohy 11 Chicagské úmluvy, naposledy zahrnutím změny č. 49.
            
   
               (2)
            
               Příloha nařízení (EU) č. 255/2010 odkazuje také na ustanovení stanovená v regionálních doplňkových postupech ICAO (dokument 7030), a konkrétněji v jejich pátém vydání z roku 2007. Nicméně páté vydání dokumentu č. 7030 je ve skutečnosti z roku 2008 a odkaz na rok vydání 2007 musí být opraven.
            
   
               (3)
            
               Odkazy v nařízení (EU) č. 255/2010 na přílohu 11 Chicagské úmluvy a dokument ICAO č. 7030 by proto měly být opraveny a aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) č. 255/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe zřízeného článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 255/2010 se nahrazuje tímto:
   
      
         „PŘÍLOHA
         
            Seznam ustanovení ICAO o uspořádání toku letového provozu
         
         
                     1.
                  
                     Hlava 3 odst. 3.7.5 (Uspořádání toku letového provozu) přílohy 11 Chicagské úmluvy – Letové provozní služby (13. vydání – červenec 2001, zahrnující změnu č. 49).
                  
         
                     2.
                  
                     Hlava 3 (Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu) dokumentu 4444 předpisů ICAO – Postupy pro letové navigační služby – uspořádání letového provozu (15. vydání – 2007).
                  
         
                     3.
                  
                     Hlava 8 odst. 8.3 (Výjimky z přidělování ATFM slotů) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).
                  
         
                     4.
                  
                     Hlava 8 odst. 8.4.1 písm. c) (Dodržování opatření ATFM provozovateli letadel) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).
                  
         
                     5.
                  
                     Hlava 2 odst. 2.3.2 (Změny EOBT) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).“
                  
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 10).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.