Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1007 ze dne 22. června 2016 o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce s výjimkou výkrmu jehňat, kočky a psy (držitel povolení Latochema Co. Ltd) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1007/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 165/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1007
   ze dne 22. června 2016
   o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce s výjimkou výkrmu jehňat, kočky a psy (držitel povolení Latochema Co. Ltd)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení chloridu amonného. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
            
   
               (3)
            
               Uvedená žádost se týká povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce, kočky a psy se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
            
   
               (4)
            
               Tato doplňková látka již byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 832/2012 (2) povolena pro výkrm jehňat.
            
   
               (5)
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 4. prosince 2015 (3) k závěru, že přípravek chloridu amonného nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může snížit hodnotu pH v moči. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
            
   
               (6)
            
               Posouzení chloridu amonného prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Chlorid amonný uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2012 ze dne 17. září 2012 o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd) (Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 27).
   
      (3)  EFSA Journal 2016; 14(1):4352.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Identifikační číslo doplňkové látky
               
                  Jméno držitele povolení
               
                  Doplňková látka
               
                  Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
               
                  Druh nebo kategorie zvířat
               
                  Maximální stáří
               
                  Minimální obsah
               
                  Maximální obsah
               
                  Jiná ustanovení
               
                  Konec platnosti povolení
               
                  mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
               
                  
                     Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (snížení pH moči).
                  
               
                  4d7
               
                  Latochema Co. Ltd
               
                  Chlorid amonný
               
                  
                     Složení doplňkové látky
                  
                  Chlorid amonný ≥ 99,5
                  Pevná forma
                  
                     Charakteristika účinné látky
                  
                  Chlorid amonný ≥ 99,5 %
                  NH4Cl č. CAS: 12125-02-9
                  Chlorid sodný ≤ 0,5 %
                  Vyroben chemickou syntézou
                  
                     Analytická metoda
                      (1)
                  
                  Kvantifikace chloridu amonného v doplňkové látce: titrace hydroxidem sodným (European Pharmacopoeia, monograph 0007) nebo titrace dusičnanem stříbrným (JECFA monograph ammonium chloride)
               
                  Přežvýkavci s výjimkou výkrmu jehňat
               
                  —
               
                   
               
                  10 000  pro období krmení nepřesahující tři měsíce
                  5 000  pro období krmení přesahující tři měsíce
               
                  
                              1.
                           
                              Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.
                           
                  
                              2.
                           
                              Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.
                           
                  
                              3.
                           
                              Směs různých zdrojů chloridu amonného nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro přežvýkavce, kočky a psy.
                           
               
                  13. července 2026
               
                  Kočky
                  Psi
               
                  5 000
               
      
      
         (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.