Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1009 ze dne 22. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1009/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 165/15
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1009
   ze dne 22. června 2016,
   kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 2535/2001 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2016 do 10. června 2016 na podobdobí od 1. července 2016 do 31. prosince 2016, nedosahují [u některých kvót] dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna 2017 do 30. června 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).
   
   
      PŘÍLOHA
      I.A
      
                  Pořadové číslo
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2017 do 30.6.2017
                  (v kg)
               
                  09.4590
               
                  34 268 500
               
                  09.4599
               
                  5 680 000
               
                  09.4591
               
                  2 680 000
               
                  09.4592
               
                  9 219 000
               
                  09.4593
               
                  2 673 236
               
                  09.4594
               
                  10 003 500
               
                  09.4595
               
                  6 412 500
               
                  09.4596
               
                  9 596 200
               
      I.F
      
         Produkty pocházející ze Švýcarska
      
      
                  Pořadové číslo
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2017 do 30.6.2017
                  (v kg)
               
                  09.4155
               
                  828 000
               
      I.I
      
         Produkty pocházející z Islandu
      
      
                  Pořadové číslo
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2017 do 30.6.2017
                  (v kg)
               
                  09.4205
               
                  25 000
               
                  09.4206
               
                  0
               
      I.K
      
         Produkty pocházející z Nového Zélandu
      
      
                  Pořadové číslo
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.10.2016 do 31.12.2016
                  (v kg)
               
                  09.4514
               
                  7 000 000
               
                  09.4515
               
                  4 000 000
               
                  09.4182
               
                  33 612 000
               
                  09.4195
               
                  40 877 000
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.