Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1024 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1024/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 168/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1024
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 a čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“) v místech vstupu na území zmíněná v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.
            
   
               (2)
            
               Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam má být s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.
            
   
               (3)
            
               Zkušenosti získané za posledních šest let ukazují, že je vhodné snížit standardní četnost přezkumů přílohy I na jeden přezkum za půl roku, přičemž Komise bude mít nadále možnost revidovat seznam v případě potřeby častěji. Díky tomuto zjednodušení by se měla zvýšit účinnost a zároveň by měly zůstat zachovány hlavní prvky a cíle nařízení. Snížení standardní četnosti přezkumů přílohy I na půlroční frekvenci by mělo být doplněno o odpovídající změnu četnosti podávání zpráv členskými státy Komisi. Členské státy by proto měly předkládat své zprávy jednou za půl roku.
            
   
               (4)
            
               Výskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, zjištění auditů provedených ředitelstvím pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin ve třetích zemích, jakož i čtvrtletní zprávy o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které členské státy podávají Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být změněn.
            
   
               (5)
            
               Zejména v případě zásilek lískových ořechů pocházejících z Gruzie udávají informační zdroje výskyt nových rizik, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Na seznam by proto měla být zařazena položka týkající se těchto zásilek.
            
   
               (6)
            
               Ze seznamu by dále měly být odstraněny položky pro komodity, u nichž dostupné informace prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž nejsou zesílené úřední kontroly nadále opodstatněné. Položky na seznamu týkající se sušených hroznů z Afghánistánu a mandlí z Austrálie by proto měly být odstraněny.
            
   
               (7)
            
               V zájmu zajištění konzistence a srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 669/2009 zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán.“
            
   
               2)
            
               V čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Tuto zprávu předloží do konce měsíce následujícího po každém pololetí.“
            
   
               3)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
               Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu
            
            
                        Krmiva a potraviny
                        (zamýšlené použití)
                     
                        Kód KN (1)
                        
                     
                        Třídění TARIC
                     
                        Země původu
                     
                        Riziko
                     
                        Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Fazole
                                    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 0708 20 00 ;
                                 
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Kambodža (KH)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (3)
                        
                     
                        50
                     
                        ex 0710 22 00
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Lilek
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    0709 30 00 ;
                                 
                     
                         
                     
                        ex 0710 80 95
                     
                        
                           72
                        
                     
                        
                           
                              (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                           
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Miřík celer (Apium graveolens)
                        
                           
                              (Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        ex 0709 40 00
                     
                        
                           20
                        
                     
                        
                           Kambodža (KH)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (4)
                        
                     
                        50
                     
                        Brassica oleracea
                        (jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“) (5)
                        
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        ex 0704 90 90
                     
                        
                           40
                        
                     
                        
                           Čína (CN)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                        
                     
                        50
                     
                        Čaj, též aromatizovaný
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                        0902
                     
                         
                     
                        
                           Čína (CN)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (6)
                        
                     
                        10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Fazole
                                    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 0708 20 00 ;
                                 
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Dominikánská republika (DO)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (7)
                        
                     
                        20
                     
                        ex 0710 22 00
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Papriky (sladké a jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    0709 60 10 ;
                                 
                     
                         
                     
                        0710 80 51
                     
                        
                           
                              (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                           
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 0709 60 99 ;
                                 
                     
                        
                           20
                        
                     
                        ex 0710 80 59
                     
                        
                           20
                        
                     
                        Jahody
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        0810 10 00
                     
                         
                     
                        
                           Egypt (EG)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (8)
                        
                     
                        10
                     
                        Papriky (sladké a jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                     
                        
                                    —
                                 
                                    0709 60 10 ;
                                 
                     
                         
                     
                        
                           Egypt (EG)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (9)
                        
                     
                        10
                     
                        0710 80 51
                     
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
                           
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 0709 60 99 ;
                                 
                     
                        
                           20
                        
                     
                        ex 0710 80 59
                     
                        
                           20
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 41 00
                     
                         
                     
                        
                           Gambie (GM)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 42 00
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                     
                        
                                    —
                                 2008 11 10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                 
                     
                        2008 11 96 ;
                     
                        2008 11 98
                     
                        
                           
                              (Krmiva a potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Lískové ořechy ve skořápce
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0802 21 00
                     
                         
                     
                        
                           Gruzie (GE)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        20
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Lískové ořechy bez skořápky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0802 22 00
                     
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        Palmový olej
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                        1511 10 90 ;
                     
                         
                     
                        
                           Ghana (GH)
                        
                     
                        Barviva Sudan (10)
                        
                     
                        50
                     
                        1511 90 11 ;
                     
                         
                     
                        ex 1511 90 19 ;
                     
                        
                           90
                        
                     
                        1511 90 99
                     
                         
                     
                        Sezamová semena
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        1207 40 90
                     
                         
                     
                        
                           Indie (IN)
                        
                     
                        Salmonela (11)
                        
                     
                        20
                     
                        Enzymy; připravené enzymy
                        
                           
                              (Krmiva a potraviny)
                           
                        
                     
                        3507
                     
                         
                     
                        
                           Indie (IN)
                        
                     
                        Chloramfenikol
                     
                        50
                     
                        Hrách setý (nevyluštěný)
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        ex 0708 10 00
                     
                        
                           40
                        
                     
                        
                           Keňa (KE)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (12)
                        
                     
                        10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 41 00
                     
                         
                     
                        
                           Madagaskar (MG)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 42 00
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                     
                        
                                    —
                                 2008 11 10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                 
                     
                        2008 11 96 ;
                     
                        2008 11 98
                     
                        
                           
                              (Krmiva a potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        Maliny
                        
                           
                              (Potraviny – zmrazené)
                           
                        
                     
                        0811 20 31 ;
                     
                         
                     
                        
                           Srbsko (RS)
                        
                     
                        Norovirus
                     
                        10
                     
                        ex 0811 20 11 ;
                     
                        
                           10
                        
                     
                        ex 0811 20 19
                     
                        
                           10
                        
                     
                        Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené
                     
                        ex 1207 70 00 ;
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Sierra Leone (SL)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        50
                     
                        ex 1106 30 90 ;
                     
                        
                           30
                        
                     
                        ex 2008 99 99
                     
                        
                           50
                        
                     
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 41 00
                     
                         
                     
                        
                           Súdán (SD)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 1202 42 00
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                     
                        
                                    —
                                 2008 11 10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                 
                     
                        2008 11 96 ;
                     
                        2008 11 98
                     
                        
                           
                              (Krmiva a potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        ex 0709 60 99
                     
                        
                           20
                        
                     
                        
                           Thajsko (TH)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (13)
                        
                     
                        10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Fazole
                                    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 0708 20 00 ;
                                 
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Thajsko (TH)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (14)
                        
                     
                        20
                     
                        ex 0710 22 00
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Lilek
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    0709 30 00 ;
                                 
                     
                         
                     
                        ex 0710 80 95
                     
                        
                           72
                        
                     
                        
                           
                              (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                           
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Sušené meruňky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0813 10 00
                     
                         
                     
                        
                           Turecko (TR)
                        
                     
                        Siřičitany (15)
                        
                     
                        10
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Meruňky, jinak upravené nebo konzervované
                                 
                     
                        
                                    —
                                 2008 50 61
                     
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
                           
                        
                     
                        0805 50 10
                     
                         
                     
                        
                           Turecko (TR)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                        
                     
                        10
                     
                        Sladká paprika (Capsicum annuum)
                     
                        0709 60 10 ;
                     
                         
                     
                        
                           Turecko (TR)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (16)
                        
                     
                        10
                     
                        0710 80 51
                     
                        
                           
                              (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                           
                        
                     
                         
                     
                        Listy révy vinné
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                        ex 2008 99 99
                     
                        
                           11; 19
                        
                     
                        
                           Turecko (TR)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (17)
                        
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Pistácie ve skořápce
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0802 51 00
                     
                         
                     
                        
                           Spojené státy americké (US)
                        
                     
                        Aflatoxiny
                     
                        20
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Pistácie bez skořápky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0802 52 00
                     
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Sušené meruňky
                                 
                     
                        
                                    —
                                 0813 10 00
                     
                         
                     
                        
                           Uzbekistán (UZ)
                        
                     
                        Siřičitany (15)
                        
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Meruňky, jinak upravené nebo konzervované
                                 
                     
                        
                                    —
                                 2008 50 61
                     
                        
                           
                              (Potraviny)
                           
                        
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Listy koriandru
                                 
                     
                        
                                    —
                                 ex 0709 99 90
                     
                        
                           72
                        
                     
                        
                           Vietnam (VN)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (18)
                        
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Bazalka (pravá)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 1211 90 86 ;
                                 
                     
                        
                           20
                        
                     
                        ex 2008 99 99
                     
                        
                           75
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Máta
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    ex 1211 90 86 ;
                                 
                     
                        
                           30
                        
                     
                        ex 2008 99 99
                     
                        
                           70
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Petrželová nať
                                 
                     
                        
                                    —
                                 ex 0709 99 90
                     
                        
                           40
                        
                     
                        
                           
                              (Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Okra
                                 
                     
                        
                                    —
                                 ex 0709 99 90
                     
                        
                           20
                        
                     
                        
                           Vietnam (VN)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (18)
                        
                     
                        50
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                                 
                     
                        
                                    —
                                 ex 0709 60 99
                     
                        
                           20
                        
                     
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Pitahaya (dračí ovoce)
                                 
                        
                           
                              (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                           
                        
                     
                        
                                    —
                                 ex 0810 90 20
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Vietnam (VN)
                        
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (18)
                        
                     
                        20
                     
         
      
      
      
         (1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
      
         (2)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).
      
         (3)  Rezidua chlorbufamu.
      
         (4)  Rezidua fenthoátu.
      
         (5)  Druh Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice“, „Jie Lan“.
      
         (6)  Rezidua trifluralinu.
      
         (7)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).
      
         (8)  Rezidua hexaflumuronu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), fenthoátu a thiofanát-methylu.
      
         (9)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.
      
         (10)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).
      
         (11)  Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
      
         (12)  Rezidua acefátu a diafenthiuronu.
      
         (13)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.
      
         (14)  Rezidua acefátu, dikrotofosu, prothiofosu, kvinalfosu a triforinu.
      
         (15)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.
      
         (16)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), a thiofanát-methylu.
      
         (17)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.
      
         (18)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.