Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1025 ze dne 24. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, pokud jde o vymezení skupin lovných zařízení používajících vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla v některých zeměpisných oblastech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1025/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 168/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1025
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, pokud jde o vymezení skupin lovných zařízení používajících vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla v některých zeměpisných oblastech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 1342/2008 stanoví, že se intenzita rybolovu přiděluje skupinám intenzity vymezeným podle skupin lovných zařízení a zeměpisných oblastí, jak je stanoveno v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky je zamezit nehospodárným výmětům. Pro rybolov některých druhů žijících při dně, na něž se v současnosti vztahuje režim intenzity rybolovu podle nařízení (ES) č. 1342/2008, bude postupně od roku 2016 a nejpozději do roku 2019 zaváděna povinnost vykládky.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k zavádění povinnosti vykládky je třeba, aby byl stávající režim intenzity rybolovu pružnější, a rybáři tak mohli používat selektivnější zařízení s většími oky. V této souvislosti se zdálo nutné přezkoumat, zda stávající struktura skupin podle intenzity je i nadále nákladově efektivní, pokud jde o zátěž z hlediska řízení v poměru k potřebám ochrany.
            
   
               (4)
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) byl proto požádán, aby posoudil možnost sloučit skupiny lovných zařízení vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla BT1 a BT2, jež vymezovaly skupiny intenzity. VTHVR se domnívá (2), že sloučení skupin lovných zařízení BT1 a BT2 by mohlo mít u tresky obecné za následek riziko zvýšení míry úmrtnosti způsobené rybolovem. Výbor se také domnívá, že nové seskupení by bylo z hlediska ulovených biologických populací různorodější, než u oddělených skupin BT1 a BT2. Výbor se domnívá, že nákladová efektivnost by se pravděpodobně nezlepšila, protože by musela být přijata další opatření, která by zamezila možnému zvýšení míry úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem. VTHVR se však také domnívá, že takovéto spojení by umožnilo rybářům selektivnější rybolov. Sloučení skupin lovných zařízení by mohlo snížit nežádoucí úlovky platýse evropského a dalších druhů platýsů.
            
   
               (5)
            
               VTHVR rovněž uvádí, že odlov skupin zařízení BT1 a BT2 dohromady představuje pouze 5 % celkového odlovu tresky obecné v Severním moři a že potenciální dopady na míru úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem by u takovéhoto spojení byly omezené.
            
   
               (6)
            
               Nedávné sloučení skupin lovných zařízení vlečné sítě pro lov u dna a nevody TR prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2324 (3) mělo negativní důsledky pro ty členské státy, které pravidelně převáděly intenzitu ze skupin BT do skupiny TR2. Sloučení skupin BT tyto negativní dopady napraví.
            
   
               (7)
            
               Snížením administrativních nákladů pro vnitrostátní orgány a pro rybáře se díky sloučení výrazně sníží náklady na řízení. Je tomu tak zvláště proto, že mnoho rybářů používá zároveň více zařízení a patří tak do více skupin intenzity, což má za následek potřebu složitých výpočtů při přidělování intenzity rybolovu.
            
   
               (8)
            
               Podle doporučení výboru ICES (4) se stav populace tresky obecné v Severním moři v podoblasti ICES IV, divizi ICES VIId a v západní části divize ICES IIIa (Skagerrak) z hlediska ochrany výrazně zlepšil.
            
   
               (9)
            
               Z těchto důvodů není vhodné zachovávat rozdělení skupin lovných zařízení BT1 a BT2 v těchto oblastech: Skagerrak, část oblasti ICES IIIa nezahrnutá do Skagerraku a Kattegatu, oblast ICES IV a vody Unie v oblasti ICES IIa a oblast ICES VIId. Vzhledem ke špatnému stavu populace tresky obecné v oblasti Kattegat, v oblastech ICES VIIa a VIa a ve vodách Unie v oblasti ICES Vb by se slučování skupin lovných zařízení nemělo na tyto oblasti vztahovat.
            
   
               (10)
            
               Komise bude pečlivě sledovat dopad sloučení skupin lovných zařízení BT1 a BT2 na míru úmrtnosti tresky obecné způsobenou rybolovem. Pokud to bude vhodné a pokud se míra úmrtnosti tresky obecné způsobená rybolovem v důsledku výmětů zvýší, strukturu skupin lovných zařízení upraví.
            
   
               (11)
            
               Aby Komise i členské státy mohly sledovat vývoj situace, aniž by se zvýšily správní náklady, je vhodné neměnit stávající systém podávání zpráv.
            
   
               (12)
            
               Nařízení (ES) č. 1342/2008 by proto mělo být změněno.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze I nařízení (ES) č. 1342/2008 se doplňuje tento bod:
   
      
                  „4.
               
                  Odchylně od bodu 1 se pro řízení intenzity rybolovu v oblasti uvedené v bodě 2 písm. b) považují skupiny lovných zařízení BT1 a BT2 za jedinou skupinu lovných zařízení s velikostí ok nejméně 80 mm. Členské státy nadále podávají zprávy o intenzitě odděleně pro skupiny lovných zařízení BT1 a BT2, jak je uvedeno v článcích 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009.“
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.
   
      (2)  Sloučení kategorií zařízení BT1 a BT2 v Severním moři (VTHVR-16-02).
   
      (3)  Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 101.
   
      (4)  Doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří ICES týkající se rybolovných práv, odlovu a intenzity v ekoregionech Severního moře v širším smyslu a Keltského moře: 6.3.4 treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní části Lamanšského průlivu, Skagerrak), 30.6.2015.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.