Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1027 ze dne 24. června 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1027/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 168/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1027
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Oddíl 3 kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (2) stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.
            
   
               (2)
            
               Článek 29 nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví, že hospodářské subjekty mohou podávat žádosti o vývozní licence od 20. do 30. května pro vývoz během kvótového roku od 1. července do 30. června následujícího roku. Je vhodné podle čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009 určit, v jakém rozsahu lze licence na požadovaná množství udělit, a stanovit koeficient přidělení pro každou část kvóty.
            
   
               (3)
            
               Žádosti podané mezi 20. až 30. květnem 2016 se vztahují na menší množství, než které je dostupné. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit zbývající množství, na které mohou být žádosti podány od 1. do 10. listopadu 2016,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijímají se žádosti o vývozní licence podané v období od 20. do 30. května 2016.
   Množství, na které se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce tohoto článku pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí těmito přídělovými koeficienty:
   
               —
            
               1,00 u žádostí podaných pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1187/2009,
            
   
               —
            
               1,00 u žádostí podaných pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1187/2009.
            
   Zbývající množství uvedené v čl. 31 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1187/2009 činí 8 095 tun.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.