Nařízení Rady (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1042/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 170/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1042
   ze dne 24. června 2016
   o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Odvětví mléka a mléčných výrobků prochází delším obdobím závažné nerovnováhy na trhu. Světová poptávka po dovozu mléka a mléčných výrobků v roce 2015 zůstala ve srovnání s rokem 2014 celkově stabilní, ale výroba v Unii a ostatních hlavních vývozních regionech výrazně vzrostla.
            
   
               (2)
            
               Investice do kapacit na výrobu mléka v Unii provedené s výhledem na zrušení kvót na mléko a s ohledem na na pozitivní střednědobé vyhlídky na světovém trhu vedly ke stabilnímu růstu výroby mléka v Unii. Nadbytečné množství mléka je zpracováváno na dlouhodobě skladovatelné výrobky, jako je máslo a sušené odstředěné mléko.
            
   
               (3)
            
               V letech 2014 a 2015 proto ceny sušeného odstředěného mléka v Unii klesaly, přičemž se dostaly až na úroveň cen v rámci veřejné intervence.
            
   
               (4)
            
               Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (1) stanoví množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu podle uvedeného nařízení. Po dosažení daných omezení se nákup má provádět na základě nabídkového řízení s cílem určit maximální nákupní cenu.
            
   
               (5)
            
               Původního množstevního omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoveného nařízením (EU) č. 1370/2013, které činilo 109 000 tun, bylo dosaženo 31. března 2016.
            
   
               (6)
            
               S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu za přetrvávající vážné situace na trhu a zachovat důvěru v účinnost veřejných intervencí byla množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu na rok 2016 zdvojnásobena nařízením Rady (EU) 2016/591 (2).
            
   
               (7)
            
               Předtím, než nařízení (EU) 2016/591 vstoupilo v platnost, proběhlo nabídkové řízení, v jehož rámci bylo nakoupeno 27 000 tun sušeného odstředěného mléka.
            
   
               (8)
            
               Po obnovení nákupu za pevnou cenu v rámci nového množstevního omezení se každý týden nakupovala výrazně vyšší množství sušeného odstředěného mléka než na začátku roku. Proto se očekává, že nového množstevního omezení bude rychle dosaženo.
            
   
               (9)
            
               V případě nabídkového řízení zahájeného před vstupem tohoto nařízení v platnost by jakákoli množství, která byla na základě tohoto nabídkového řízení vykoupena, neměla být brána v úvahu při určování dostupných množství pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevné ceny v roce 2016.
            
   
               (10)
            
               K zajištění toho, aby dočasné opatření stanovené tímto nařízením mělo okamžitý dopad na trh a přispělo ke stabilizaci cen, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1370/2013 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
   
      „Odchylně od prvního pododstavce se v roce 2016 množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoví na 100 000 tun másla a 350 000 tun sušeného odstředěného mléka. Jakákoli množství nakoupená v nabídkovém řízení probíhajícím ke dni 29. června 2016 se do uvedených množstevních omezení nezapočítávají.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/591 ze dne 15. dubna 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.