Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1044 ze dne 15. června 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ginja de Óbidos e Alcobaça (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1044/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 170/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1044
   ze dne 15. června 2016
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ginja de Óbidos e Alcobaça (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Žádost o zápis názvu „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ předložená Portugalskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
   
               (2)
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ zapsán do rejstříku,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 91, 8.3.2016, s. 12.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.