Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1045 ze dne 28. června 2016, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1045/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 170/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1045
   ze dne 28. června 2016,
   kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
   
               (2)
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
   
               (5)
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze uvedeného rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně společnosti Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd („Shinetime China“) spolu s její společností ve spojení v Unii (SHINETIME SOLAR GMBH, „Shinetime Europe“), pod doplňkovým kódem TARIC: B919.
            
   
               (6)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh skupiny vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
   
               (7)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (8)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (9)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
   
               (10)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního antidumpingového nařízení zveřejněním oznámení o zahájení přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (11)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle článku 18 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (12)
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a podle článku 19 základního antisubvenčního nařízení zveřejněním oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (13)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (14)
            
               Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (15)
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU
   
               (16)
            
               Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích souvisejícího ročního objemu dovozu do Unie (dále jen „roční objem“) stanoveného v závazku.
            
   
               (17)
            
               V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Tento seznam uvádí zejména vystavení obchodní faktury nebo faktury při dalším prodeji, u níž podkladová finanční transakce (například částka skutečně obdržená od kupujícího po provedení veškerých úprav s ohledem mimo jiné na dobropisy a vrubopisy) není v souladu s nominální hodnotou obchodní faktury.
               Vyvážející výrobce je odpovědný za porušení způsobené kteroukoli ze stran ve spojení, jež jsou vymezeny v závazku.
            
   
               (18)
            
               Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém jejich prodeji na vývoz do Unie a dalším prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že nahlášené transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku.
            
   
               (19)
            
               Aby se zajistilo dodržování závazku, vyvážející výrobci se rovněž zavázali poskytovat veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.
            
   C.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ
   
               (20)
            
               Komise v rámci monitorování dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem, které předložila společnost Shinetime China a její společnost ve spojení v Unii. Komise rovněž obdržela od celních orgánů jednoho členského státu důkazy na základě čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.
            
   
               (21)
            
               Výsledná zjištění stanovená ve 22. až 25. bodu odůvodnění se zabývají problémy, které byly zjištěny u společnosti Shinetime China a její společnosti ve spojení v Unii, z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě tohoto vyvážejícího výrobce odvolat přijetí závazku.
            
   D.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU
   a)   Prodej společnosti Shinetime China
   
               (22)
            
               Získané důkazy a veřejně dostupné informace svědčí o tom, že dovozce v Unii, který údajně není ve spojení, sdílel, alespoň po určitou dobu, stejnou adresu jako společnost Shinetime Europe. Tento dovozce, který údajně není ve spojení, vystavil svému konečnému odběrateli za jednu transakci týkající se solárních modulů dvě faktury při dalším prodeji: jednu fakturu, na níž byla minimální dovozní cena dodržena, a další fakturu, na níž minimální dovozní cena dodržena nebyla. Čísla faktur, objem modulů a podnikové kódy výrobku byly totožné. Platba od konečného odběratele za tuto transakci byla poskytnuta společnosti Shinetime China a odpovídala hodnotě na faktuře, u níž nebyla dodržena minimální dovozní cena. K takovému postupu došlo přinejmenším jedenkrát.
            
   
               (23)
            
               Získané důkazy navíc svědčí o existenci jiného druhu obcházení závazku. Společnost Shinetime China vystavila odběrateli v Unii, který není ve spojení, proforma fakturu pod minimální dovozní cenou. Tento zákazník se zavázal, že zaplatí částku, která je nižší než minimální dovozní cena, na účet společnosti Shinetime China v Hongkongu.
            
   b)   Prodej společnosti Shinetime Europe
   
               (24)
            
               Ze získaných důkazů vyplývá, že rovněž společnost Shinetime Europe vystavila prvnímu odběrateli v Unii, který není ve spojení, za jednu transakci týkající se solárních modulů dvě faktury při dalším prodeji: jednu fakturu, na níž byla minimální dovozní cena dodržena, a další fakturu, na níž minimální dovozní cena dodržena nebyla. Čísla faktur, objem modulů a podnikové kódy výrobku byly totožné. Platba, kterou první odběratel v Unii, jenž není ve spojení, společnosti Shinetime Europe za tuto transakci poskytl, odpovídala hodnotě na faktuře, u níž nebyla dodržena minimální dovozní cena.
            
   
               (25)
            
               Navíc v období, v němž proběhla transakce uvedená ve 24. bodě odůvodnění, společnost Shinetime Europe Komisi nepředložila čtvrtletní zprávu o prodejích.
            
   
               (26)
            
               Komise posoudila předložené důkazy i uvedené nevykazování a dospěla k závěru, že došlo k porušení závazku.
            
   E.   PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÉ FAKTURY ZA NEPLATNOU
   
               (27)
            
               Ze získaných důkazů vyplývá, že faktura při dalším prodeji uvedená v 24. bodě odůvodnění je spojena s touto transakcí:
               
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                           Datum
                        
                           Vystavena společností
                        
                           Vystavena společnosti
                        
                           XTSSG1501-004-CI
                        
                           16. ledna 2015
                        
                           Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd
                        
                           SHINETIME SOLAR GMBH
                        
               Proto je tato faktura v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 prohlášena za neplatnou. Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány podle čl. 105 odst. 3 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (19) vybrána v okamžiku, kdy vstoupí v platnost odvolání závazku ve vztahu ke společnosti Shinetime China, společně s její společností ve spojení v Unii. Vnitrostátní celní orgány příslušné k vybírání cla budou příslušným způsobem informovány.
               V této souvislosti Komise připomíná, že podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 je dovoz osvobozen od cla pouze tehdy, pokud faktura uvádí cenu a případné rabaty. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je clo splatné, i když Komise obchodní fakturu doprovázející dané zboží neprohlásila za neplatnou.
            
   F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU
   
               (28)
            
               Závazek stanoví, že jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě Komise posoudí dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (29)
            
               Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany společnosti Shinetime China a její společnosti ve spojení v Unii na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (30)
            
               Odpovědnost za porušení nese pouze dotčený vyvážející výrobce; monitorování doposud neodhalilo žádné systematické porušování ze strany velkého počtu vyvážejících výrobců nebo CCCME.
            
   
               (31)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že celkové fungování závazku není ohroženo a že v současnosti neexistují důvody pro odvolání jeho přijetí u všech vyvážejících výrobců a CCCME.
            
   G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
               (32)
            
               Zúčastněné strany měly možnost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení. Společnost Shinetime China podala připomínky jménem společností Shinetime China a Shinetime Europe a zúčastnila se slyšení.
            
   
      Pravost faktur vystavených společnostmi Shinetime China a Shinetime Europe
   
   
               (33)
            
               Společnost Shinetime China napadla tvrzení, že by společnosti Shinetime China a Shinetime Europe vystavily faktury a faktury při dalším prodeji, u nichž nebyla dodržena minimální dovozní cena. Shinetime China vysvětlila, že podle jejich interních pravidel musí být všechny oficiální faktury podepsány a orazítkovány. Jelikož faktury uvedené ve 23. a 24. bodě odůvodnění podepsané a orazítkované nebyly, Shinetime China je nemohla ve svém systému vysledovat. Shinetime China potvrdila pouze, že vystavila jednu fakturu při dalším prodeji, v níž byla minimální dovozní cena dodržena.
            
   
               (34)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá. Komise se nezabývala tím, zda jsou faktury uvedené v předchozích bodech odůvodnění oficiálními fakturami společnosti Shinetime China a oficiálními fakturami při dalším prodeji společnosti Shinetime Europe.
            
   
               (35)
            
               Tvrzení společnosti Shinetime China o pravosti těchto faktur je irelevantní. Komise zjistila, že určitý odběratel v Unii, jenž není ve spojení, se zavázal zaplatit společnosti Shinetime China za transakci uvedenou ve 23. bodě odůvodnění částku nižší, než minimální dovozní cena. Komise toto zjištění zakládá na korespondenci, kterou společnost Shinetime China podle svého tvrzení nemůže vyvrátit z důvodu odchodu příslušných pracovníků. Komise má za to, že pouhé prohlášení společnosti Shinetime China, že není schopna příslušnou korespondenci ani dotyčnou fakturu vysledovat ve svém systému, případně že tato společnost nemá účet v Hongkongu, nepostačuje k tomu, aby se uvedené zjištění změnilo.
            
   
               (36)
            
               Komise dále zjistila, že platba od prvního odběratele v Unii, jenž není ve spojení, pro společnost Shinetime Europe za transakci uvedenou ve 24. bodě odůvodnění odpovídala hodnotě na faktuře při dalším prodeji, u níž nebyla minimální dovozní cena dodržena. Proto i kdyby společnost Shinetime China tvrdila, že faktura při dalším prodeji vystavená na částku nižší než minimální dovozní cena není pravá, podkladová finanční transakce (např. finanční částka skutečně obdržená od kupujícího po provedení veškerých úprav s ohledem mimo jiné na dobropisy a vrubopisy) nebyla v souladu s nominální hodnotou obchodní faktury při dalším prodeji, jež byla potvrzena jako oficiální faktura při dalším prodeji společnosti Shinetime Europe. Argumenty společnosti Shinetime China týkající se úhrady faktury jsou řešeny ve 41. až 48. bodě odůvodnění.
            
   
      Prodej za cenu nižší, než je minimální dovozní cena společností Shinetime China
   
   
               (37)
            
               Společnost Shinetime China tvrdila, že platba obdržená od dovozce, jenž údajně není ve spojení, uvedená v 22. bodě odůvodnění, představovala pouze předběžnou platbu. Shinetime China toto tvrzení doložila předložením vývozní dokumentace a výpisu z knihy zákazníků týkajícího se tohoto dovozce, který údajně není ve spojení.
            
   
               (38)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá. Důkazy získané od vnitrostátních celních orgánů prokazují, že konečný odběratel v Unii fakturu při dalším prodeji, kterou vystavil dovozce, jenž údajně není ve spojení, uvedený v 22. bodě odůvodnění, zaplatil přímo společnosti Shinetime China. Při této platbě (za cenu nižší, než je minimální dovozní cena) pro společnost Shinetime China bylo uvedeno číslo faktury při dalším prodeji, kterou vystavil dovozce, jenž údajně není ve spojení.
            
   
               (39)
            
               Výpis z knihy zákazníků bez jakéhokoli dalšího důkazu o souvislosti mezi platbou obdrženou od dovozce, jenž údajně není ve spojení, a transakcí konečného odběratele v Unii je irelevantní, a nevyvrací tedy důkazy, s nimiž byla společnost Shinetime China seznámena. Argument ohledně možné předběžné platby od dovozce, jenž údajně není ve spojení, je v tomto ohledu rovněž irelevantní.
            
   
               (40)
            
               Komise proto trvá na svém zjištění, že společnost Shinetime China tím, že prostřednictvím dovozce v Unii, jenž údajně není ve spojení, uskutečnila prodej za cenu nižší, než je minimální dovozní cena, porušila svůj závazek.
            
   
      Prodej za cenu nižší, než je minimální dovozní cena, společností Shinetime Europe
   
   
               (41)
            
               Společnost Shinetime China prohlásila, že dokumentace týkající se transakce uvedené ve 24. bodě odůvodnění je v souladu s požadavky závazku a že minimální dovozní cenu dodržela. Shinetime China předložila podkladovou vývozní dokumentaci a celní prohlášení.
            
   
               (42)
            
               Komise výše uvedené tvrzení odmítá. Údajné dodržení minimální dovozní ceny na základě takové dokumentace je irelevantní pro účely posouzení toho, zda podkladová platební transakce potvrdila, že minimální dovozní cena byla skutečně dodržena.
            
   
               (43)
            
               Společnost Shinetime China rovněž tvrdila, že platba pro společnost Shinetime Europe byla pouze předběžnou platbou. Zůstatek včetně úroků z prodlení z důvodu zastavení obchodní činnosti společnosti Shinetime Europe byl společnosti Shinetime China uhrazen o deset měsíců později. Shinetime China své tvrzení o částečné platbě doložila předložením podkladového potvrzení o platbě.
            
   
               (44)
            
               Komise tento argument nemůže přijmout z následujících důvodů.
            
   
               (45)
            
               Za prvé, daná platba byla v podkladové faktuře při dalším prodeji v platebních podmínkách jasně označena jako platba předem ve výši 100 %. Kromě toho platba od odběratele v Unii, který není ve spojení, neodkazovala na předběžnou platbu. Odkazovala naopak na fakturu při dalším prodeji a odpovídala hodnotě faktury při dalším prodeji, která nedodržela minimální dovozní cenu.
            
   
               (46)
            
               Za druhé, oznámení o dodání předložené společností Shinetime China naznačuje, že solární moduly byly skutečně dodány odběrateli v Unii, který není ve spojení, a to i přes nedodržení platebních podmínek. Zůstatek platby nebyl požadován po dobu téměř deseti dalších měsíců po uskutečnění dodávky.
            
   
               (47)
            
               Za třetí, Shinetime China kromě potvrzení o zaplacení daných částek nepředložila žádné další důkazy na podporu svého tvrzení týkajícího se údajné částečné platby a platby úroků z prodlení (například dohodu s odběratelem o údajné částečné platbě nebo vrubopis pro úhradu úroků z prodlení).
            
   
               (48)
            
               Navíc žádná z údajných žádostí o platbu, včetně žádosti o platbu úroků z prodlení, nebyla oznámena Komisi.
            
   
               (49)
            
               Komise proto považuje argumenty společnosti Shinetime China za nepodložené a trvá na svém závěru, že společnost Shinetime Europe uskutečněním prodeje za nižší než minimální dovozní cenu odběrateli v Unii, který není ve spojení, porušila svůj závazek.
            
   
      Nevykazování
   
   
               (50)
            
               Společnost Shinetime China prohlásila, že společnost Shinetime Europe předložila příslušnou čtvrtletní zprávu o prodejích pozdě. Kromě toho Shinetime China přiznala, že transakce uvedená ve 24. bodě odůvodnění nebyla oznámena Komisi.
            
   
               (51)
            
               Nehledě na to, že Shinetime China nedodržela svou povinnost informovat Komisi o ukončení obchodní činnosti společnosti Shinetime Europe, Komise upozorňuje, že oznamovací povinnost se vztahuje na všechny transakce v daném kalendářním čtvrtletí. Shinetime Europe neoznámila transakci uvedenou ve 24. bodě odůvodnění, k níž došlo ve čtvrtletí předcházejícím ukončení její obchodní činnosti. Komise proto trvá na svém závěru, že společnost Shinetime Europe porušila oznamovací povinnost vyplývající ze závazku.
            
   
               (52)
            
               Shinetime China rovněž tvrdila, že opožděné předložení čtvrtletní zprávy samo o sobě neodůvodňuje prohlášení transakce uvedené ve 24. bodě odůvodnění za neplatnou.
            
   
               (53)
            
               Komise upozorňuje, že důvody k prohlášení dané transakce za neplatnou jsou vysvětleny ve 24. a 27. bodě odůvodnění. Opožděné předložení čtvrtletní zprávy o prodejích a zejména skutečnost, že předmětná transakce nebyla vykázána, představují porušení oznamovací povinnosti vyplývající ze závazku. I když takováto porušení představují dostatečné důvody pro odvolání společnosti Shinetime China ze závazku, nejsou při posuzování týkajícím se prohlášení dané transakce za neplatnou brány v úvahu.
            
   H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
               (54)
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnost Shinetime China společně s její společností ve spojení v Unii musí být odvoláno.
            
   
               (55)
            
               V důsledku toho se na základě čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společností Shinetime China (doplňkový kód TARIC: B919) automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (56)
            
               V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž přijetí závazku stanovené prováděcím rozhodnutím 2013/707/EU není dotčeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku, pokud jde o Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd společně s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B919, se tímto odvolává.
   Článek 2
   Obchodní faktura č. XTSSG1501-004-CI, vystavená dne 16. ledna 2015 společností Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd společnosti SHINETIME SOLAR GMBH, je prohlášena za neplatnou. Vnitrostátní celní orgány se vyzývají k vymáhání celního dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 23.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam společností:
      
      
                  Název společnosti
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B798
               
                  Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd
               
                  B799
               
                  Anhui Chaoqun Power Co. Ltd
               
                  B800
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B802
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
               
                  B801
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
                  B803
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
                  B804
               
                  Changzhou NESL Solartech Co. Ltd
               
                  B806
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd
               
                  B807
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
                  B808
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B811
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B812
               
                  CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd
               
                  B813
               
                  CSG PVtech Co. Ltd
               
                  B814
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B809
               
                  Delsolar (Wujiang) Ltd
               
                  B792
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd
               
                  B816
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
                  B817
               
                  Era Solar Co. Ltd
               
                  B818
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
                  B820
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
                  B821
               
                  Konca Solar Cell Co. Ltd
                  Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
                  Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                  GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                  GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                  GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
               
                  B850
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd
               
                  B822
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
                  B824
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd
               
                  B826
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd
               
                  B827
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
                  B828
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd
               
                  B829
               
                  Jetion Solar (China) Co. Ltd
                  Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
                  Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
               
                  B830
               
                  Jiangsu Green Power PV Co. Ltd
               
                  B831
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd
               
                  B832
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B833
               
                  Jiangsu Runda PV Co. Ltd
               
                  B834
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
                  B835
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  B836
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
                  B837
               
                  Jiangsu Sinski PV Co. Ltd
               
                  B838
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd
               
                  B839
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd
               
                  B840
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd
               
                  B841
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
                  B793
               
                  Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
                  Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Taicang Hareon Solar Co. Ltd
                  Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
                  Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
               
                  B842
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
               
                  B843
               
                  JingAo Solar Co. Ltd
                  Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
                  JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.
                  Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.
                  Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.
               
                  B794
               
                  Jinko Solar Co. Ltd
                  Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
                  ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
               
                  B845
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B795
               
                  Juli New Energy Co. Ltd
               
                  B846
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd
               
                  B847
               
                  King-PV Technology Co. Ltd
               
                  B848
               
                  Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)
               
                  B849
               
                  Lightway Green New Energy Co. Ltd
                  Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
               
                  B851
               
                  MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD
               
                  B852
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
                  B853
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B854
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B856
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd
               
                  B857
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd
               
                  B858
               
                  Ningbo Osda Solar Co. Ltd
               
                  B859
               
                  Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd
               
                  B860
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd
               
                  B861
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd
               
                  B862
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd
               
                  B863
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B864
               
                  Perlight Solar Co. Ltd
               
                  B865
               
                  Phono Solar Technology Co. Ltd
                  Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
               
                  B866
               
                  RISEN ENERGY CO. LTD
               
                  B868
               
                  SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD
               
                  B869
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
                  B870
               
                  Shanghai BYD Co. Ltd
                  BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
               
                  B871
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
                  Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
               
                  B872
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
               
                  B873
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B874
               
                  SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
                  Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd
                  Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
               
                  B875
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
                  B876
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd
               
                  B878
               
                  Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
                  Shanxi Topray Solar Co. Ltd
                  Leshan Topray Cell Co. Ltd
               
                  B880
               
                  Sopray Energy Co. Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
                  B881
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
               
                  B882
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
                  B883
               
                  TDG Holding Co. Ltd
               
                  B884
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
                  B885
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
                  B886
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd
               
                  B877
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd
               
                  B879
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd
               
                  B889
               
                  Wuxi Saijing Solar Co. Ltd
               
                  B890
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd
               
                  B891
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd
               
                  B892
               
                  Wuxi Suntech Power Co. Ltd
                  Suntech Power Co. Ltd
                  Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
                  Luoyang Suntech Power Co. Ltd
                  Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
                  Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
               
                  B796
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
                  Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
               
                  B893
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B896
               
                  Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
                  Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B897
               
                  Years Solar Co. Ltd
               
                  B898
               
                  Yingli Energy (China) Co. Ltd
                  Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
               
                  B797
               
                  Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
                  Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd
               
                  B899
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd
               
                  B900
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd
               
                  B902
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd
               
                  B903
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B904
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd
               
                  B905
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B906
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd
               
                  B907
               
                  Zhejiang Koly Energy Co. Ltd
               
                  B908
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B910
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B911
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
                  B912
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B914
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd
               
                  B915
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd
               
                  B916
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
                  B917
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
               
                  B918
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
                  B920
               
                  Zhongli Talesun Solar Co. Ltd
               
                  B922
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.