Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1047 ze dne 28. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1047/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 170/36
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1047
   ze dne 28. června 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 (2) stanoví odstranění nebo snížení cel pro určitý počet produktů. Aby bylo možné provést opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí do kombinované nomenklatury, je nutno dotčené produkty určit pomocí kódů KN. V případě, že stávající kódy KN zahrnují širší skupinu produktů než ty, jichž se týká odstranění nebo snížení cel, mělo by být bezcelní zacházení nebo snížení cla povoleno pouze u produktů uvedených v rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že rozhodnutí (EU) 2016/971 vstupuje v platnost dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne vstupu rozhodnutí v platnost.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 ze dne 17. června 2016 o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 2).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:
      
                  a)
               
                  v části první hlavě II se doplňuje nové písmeno G, které zní:
                  „G.   Bezcelní zacházení s „vícesložkovými integrovanými obvody“ (MCO):
                  
                  
                              1.
                           
                              Osvobození od cla se vztahuje na „vícesložkové integrované obvody“ (MCO), které jsou definovány jako:
                              kombinace jednoho nebo více monolitických, hybridních nebo multičipových integrovaných obvodů nejméně s jednou z těchto komponent: senzory, ovladači (aktuátory), oscilátory, rezonátory na bázi křemíku nebo jejich kombinacemi, nebo komponentami plnícími funkce výrobků, které lze zařadit do čísel 8532, 8533, 8541, či induktory, které lze zařadit do čísla 8504, které pro všechny záměry a účely vytváří jediný neoddělitelný celek v podobě integrovaného obvodu jakožto komponenty, která se používá k montáži na desku plošných spojů nebo jiný nosič pomocí spojovacích kolíků, vedení, kuliček, destiček, výstupků nebo podložek.
                              Pro účely této definice v předchozím pododstavci:
                              
                                          1.
                                       
                                          „Komponenty“ mohou být samostatné, nezávisle vyrobené a následně zkompletované se zbytkem vícesložkového integrovaného obvodu nebo integrované do jiných komponent.
                                       
                              
                                          2.
                                       
                                          Výrazem „na bázi křemíku“ se rozumí vystavěný na křemíkovém podkladu nebo vyrobený z křemíkových materiálů nebo namontovaný na čip integrovaného obvodu.
                                       
                              
                                          3.
                                       
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                      „Senzory na bázi křemíku“ jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je detekce fyzikálních nebo chemických veličin a jejich převod na elektrické signály, k nimž dochází v důsledku proměn elektrických vlastností nebo deformací mechanické struktury. Výraz „fyzikální nebo chemické veličiny“ se týká fenoménů vyskytujících se v reálném světě, jako je tlak, akustické vlny, zrychlení, vibrace, pohyb, orientace, napětí, intenzita magnetického pole, intenzita elektrického pole, světlo, radioaktivita, vlhkost, proudění, koncentrace chemických látek atd.
                                                   
                                          
                                                      b)
                                                   
                                                      „Ovladače na bázi křemíku“ jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je měnit elektrické signály na fyzický pohyb.
                                                   
                                          
                                                      c)
                                                   
                                                      „Rezonátory na bázi křemíku“ jsou komponenty, které jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je v reakci na vnější podnět vytvářet mechanické nebo elektrické kmitání předem stanovené frekvence, která závisí na fyzické geometrii těchto struktur.
                                                   
                                          
                                                      d)
                                                   
                                                      „Oscilátory na bázi křemíku“ jsou aktivní komponenty, které jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je vytvářet mechanické nebo elektrické kmitání předem stanovené frekvence, která závisí na fyzické geometrii těchto struktur.
                                                   
                                       
                           
                  
                              2.
                           
                              Zboží způsobilé pro osvobození od cla a uvedené v odstavci 1 může spadat do následujících podpoložek KN:
                              8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.
                           
                  
                              3.
                           
                              Při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění MCO do volného oběhu celnímu orgánu členského státu uvede deklarant v kolonce 44 jednotného správního dokladu (JSD) kód „Y035“ (nařízení (EU) 2016/341 (příloha 9)).“;
                           
               
      
                  b)
               
                  část druhá se mění takto:
                  
                              1)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 3215 až 3215 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „3215
                                          
                                       
                                          
                                             Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé:
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Tiskařské barvy:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             3215 11 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Černé
                                                   
                                       
                                          6,5 (1)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             3215 19 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          6,5 (3)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             3215 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          6,5 (5)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              2)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 3506 91 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „3506 91 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Lepidla na bázi polymerů čísel 3901  až 3913  nebo na bázi kaučuku
                                                   
                                       
                                          6,5 (7)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              3)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 3701 30 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „3701 30 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní desky a filmy, s kteroukoliv stranou převyšující 255 mm
                                                   
                                       
                                          4,9
                                       
                                          m2“
                                       
                           
                  
                              4)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 3701 99 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „3701 99 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          4,9
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              5)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 3705 90 10 a 3705 90 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „3705 90 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Mikrofilmy
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             3705 90 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              6)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 3707 90 20 a 3707 90 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „3707 90 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Vývojky a ustalovače
                                                   
                                       
                                          
                                             4,5
                                              (8)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             3707 90 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              7)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 3907 99 až 3907 99 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „3907 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             3907 99 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát)
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             3907 99 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          6,5 (9)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              8)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 3919 90 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „3919 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          6,5 (11)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              9)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 3923 10 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „3923 10 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Krabice, bedny, přepravky a podobné výrobky
                                                   
                                       
                                          6,5 (13)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              10)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 5911 90 90 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „5911 90 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          6 (15)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              11)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8414 10 až 8414 10 89 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8414 10
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Vývěvy:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8414 10 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Pro použití při výrobě polovodičů
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8414 10 25
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Rotační pístové vývěvy, posuvné křídlové rotační vývěvy, molekulární vývěvy a Rootsovy vývěvy
                                                   
                                       
                                          1,7 (17)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8414 10 81
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Difuzní vývěvy, kryogenní vývěvy a adsorpční vývěvy
                                                   
                                       
                                          1,7 (17)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8414 10 89
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (17)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                           
                  
                              12)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8414 59 až 8414 59 80 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8414 59
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8414 59 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Axiální ventilátory
                                                   
                                       
                                          2,3 (18)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8414 59 40
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Odstředivé ventilátory
                                                   
                                       
                                          2,3 (18)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8414 59 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          2,3 (18)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                           
                  
                              13)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8419 50 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8419 50 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Výměníky tepla
                                                   
                                       
                                          1,7 (19)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              14)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8420 10 až 8420 10 80 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8420 10
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Kalandry nebo jiné válcovací stroje:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8420 10 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Typu používaného v textilním průmyslu
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8420 10 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Typu používaného v papírenském průmyslu
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8420 10 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (21)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              15)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8421 29 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8421 29 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (23)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              16)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8421 39 až 8421 39 80 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8421 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8421 39 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu
                                                   
                                       
                                          1,7 (25)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění jiných plynů:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8421 39 60
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Katalytickým procesem
                                                   
                                       
                                          1,7 (25)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8421 39 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (25)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              17)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8421 99 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8421 99 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (29)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              18)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8423 20 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8423 20 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících
                                                   
                                       
                                          1,7 (31)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                           
                  
                              19)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8423 30 00 až 8423 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8423 30 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů do pytlů nebo jiných obalů, včetně násypných vah
                                                   
                                       
                                          1,7 (33)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8423 81
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      S maximálním zatížením nepřesahujícím 30 kg:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8423 81 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností
                                                   
                                       
                                          1,7 (35)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 81 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Stroje a zařízení k určování hmotnosti a označování předem zabaleného zboží
                                                   
                                       
                                          1,7 (35)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 81 50
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Váhy používané v prodejnách
                                                   
                                       
                                          1,7 (35)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 81 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (35)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 82
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      S maximálním zatížením převyšujícím 30 kg, avšak nepřesahujícím 5 000  kg:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8423 82 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností
                                                   
                                       
                                          1,7 (40)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 82 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (40)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 89 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (43)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8423 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Závaží pro váhy všech druhů; části a součásti přístrojů a zařízení k určování hmotnosti
                                                   
                                       
                                          1,7 (45)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              20)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8424 89 00 až 8424 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8424 89 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (47)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8424 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          1,7 (50)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              21)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8442 30 až 8442 50 80 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8442 30
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Stroje, přístroje a zařízení:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8442 30 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Fotosázecí stroje
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8442 30 91
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Pro lití a sázení písma (například linotypů, monotypů, intertypů), též se zařízením pro odlévání
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8442 30 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8442 40 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů a zařízení
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8442 50
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné):
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8442 50 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      S grafickými znaky
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8442 50 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              22)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8443 31 až 8443 99 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8443 31
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 31 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Stroje vykonávající digitální kopírování jako hlavní funkci, kdy je kopírování vykonáváno prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 31 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 32
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 32 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Tiskárny
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 32 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Telefaxové přístroje (faxy)
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 32 91
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Stroje vykonávající funkci kopírování prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 32 93
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní stroje s optickým systémem vykonávající funkci kopírování
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 32 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 39 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Stroje vykonávající funkci kopírování prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní kopírovací stroje:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 39 31
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      S optickým systémem
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 39 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8443 39 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 91
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných pomůcek čísla 8442 :
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 91 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Přístrojů podpoložky 8443 19 40  (1)
                                                      
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 91 91
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Z litiny nebo lité oceli
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8443 91 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8443 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8443 99 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Elektronické sestavy
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8443 99 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              23)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8456 10 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8456 10 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Pracující pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků
                                                   
                                       
                                          4,5 (51)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                           
                  
                              24)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8466 93, 8466 93 30 a 8466 93 70 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8466 93
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Pro stroje čísel 8456  až 8461 :
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8466 93 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Pro stroje podpoložky 8456 90 20
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8466 93 70
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,2 (54)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              25)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8472 10 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8472 10 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Rozmnožovací stroje
                                                   
                                       
                                          
                                             1,5
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              26)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8472 90 až 8472 90 70 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8472 90
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8472 90 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Stroje na třídění, počítání nebo balení mincí
                                                   
                                       
                                          
                                             1,7
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8472 90 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Automatické bankovní stroje (bankomaty)
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8472 90 70
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,7
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              27)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8473 10 19 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8473 10 19
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              28)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8473 40 18 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8473 40 18
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              29)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8475 21 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8475 21 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              30)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8475 90 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8475 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          1,7 (140)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              31)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8476 89 00 a 8476 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8476 89 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (57)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8476 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          1,7 (59)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              32)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8479 89 až 8479 90 80 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8479 89
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8479 89 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Pojízdné hydraulicky ovládané výztuhy důlních chodeb
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8479 89 60
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Centrální mazací systémy
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8479 89 97
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (61)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8479 90
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8479 90 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Z litiny nebo lité oceli
                                                   
                                       
                                          1,7
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8479 90 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          1,7 (63)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              33)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8486 20 až 8486 30 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8486 20
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronických integrovaných obvodů:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8486 20 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Obráběcí stroje pracující pomocí ultrazvuku
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8486 20 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 30
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu plochých panelových displejů:
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 30 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Přístroje pro chemické pokovování podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) srážením kovových par
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 30 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Přístroje pro suché leptání předloh na podložky zařízení s kapalnými krystaly (LCD)
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 30 50
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Přístroje pro fyzikální pokovování podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) rozprašováním
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 30 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              34)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8486 90 až 8486 90 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8486 90
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8486 90 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy; upínací zařízení
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8486 90 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části a součásti odstředivek na povlékání podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) fotografickými emulzemi
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části a součásti tryskacích strojů na čištění a odstraňování nečistot z kovových ploch polovodičových součástí před elektrickým pokovováním
                                                   
                                       
                                          
                                             bez)
                                             
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 40
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části a součásti přístrojů pro fyzikální pokovování podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) rozprašováním
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 50
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství přístrojů pro suché leptání předloh na podložky zařízení s kapalnými krystaly (LCD)
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 60
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství přístrojů pro chemické pokovování podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) srážením kovových par
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 70
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Části, součásti a příslušenství obráběcích strojů pracujících pomocí ultrazvuku
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8486 90 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              35)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8504 40 55 až 8504 90 99 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8504 40 55
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Nabíječe akumulátorů
                                                   
                                       
                                          
                                             2,5
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 40 82
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Usměrňovače
                                                   
                                       
                                          
                                             2,5
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Invertory:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 40 84
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      S výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA
                                                   
                                       
                                          
                                             2,5
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 40 88
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      S výkonem převyšujícím 7,5 kVA
                                                   
                                       
                                          
                                             2,5
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 40 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             2,5
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 50
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní induktory:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 50 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Používané s telekomunikačními přístroji a napájecími zdroji k zařízením pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkám
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 50 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             2,8
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 90
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Transformátorů a induktorů:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 90 05
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Elektronické sestavy strojů podpoložky 8504 50 20
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 90 11
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ferritová jádra
                                                   
                                       
                                          
                                             1,7
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 90 18
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,7
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Statických měničů:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8504 90 91
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Elektronické sestavy strojů podpoložky 8504 40 30
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8504 90 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,7
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              36)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8505 90 až 8505 90 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8505 90
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní, včetně částí a součástí:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8505 90 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Elektromagnety; sklíčidla, svěráky a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická
                                                   
                                       
                                          1,8 (70)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8505 90 50
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Elektromagnetické zdvihací hlavy
                                                   
                                       
                                          2,2
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8505 90 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          1,8
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              37)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8514 30 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8514 30 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní pece
                                                   
                                       
                                          2,2 (72)
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                           
                  
                              38)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8514 90 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8514 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          2,2 (75)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              39)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8515 19 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8515 19 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          2,7 (78)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              40)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8515 90 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8515 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          2,7 (80)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              41)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8517 69 39 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8517 69 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              42)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8517 70 15 a 8517 70 19 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8517 70 15
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje nebo pro přístroje určené k zabudování do motorových vozidel
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8517 70 19
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              43)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8518 10 až 8518 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8518 10
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Mikrofony a jejich stojany:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8518 10 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Mikrofony s frekvencí v rozsahu od 300 Hz do 3,4 kHz, o průměru nepřesahujícím 10 mm a o výšce nepřesahující 3 mm, pro použití v telekomunikacích
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8518 10 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,9
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Reproduktory, též vestavěné:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8518 21 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Jednoduché reproduktory, vestavěné
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 22 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Složené reproduktory, vestavěné
                                                   
                                       
                                          
                                             3,4
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 29
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8518 29 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Reproduktory s frekvencí v rozsahu od 300 Hz do 3,4 kHz, o průměru nepřesahujícím 50 mm, pro použití v telekomunikacích
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 29 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             2,3
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 30
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8518 30 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Drátové mikrotelefony
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8518 30 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,5
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8518 40
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Elektrické nízkofrekvenční zesilovače:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8518 40 30
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Telefonní a měřicí zesilovače
                                                   
                                       
                                          
                                             2,3
                                          
                                       
                                          —
                                       
                                          
                                             8518 40 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             3,4
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 50 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Elektrické zesilovače zvuku
                                                   
                                       
                                          
                                             1,5
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8518 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Části a součásti
                                                   
                                       
                                          
                                             1,5
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              44)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8519 81 až 8519 81 21 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8519 81
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Používající magnetická, optická nebo polovodičová média:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Přístroje pro reprodukci zvuku (včetně kazetových přehrávačů), bez zařízení pro záznam zvuku:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 11
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Přístroje na přepis záznamu
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní zvukové reprodukční přístroje:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 15
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Kapesní kazetové přehrávače
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní, kazetového typu:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 21
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      S analogovým a digitálním snímacím systémem
                                                   
                                       
                                          
                                             6,8
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              45)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8519 81 25 až 8519 89 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8519 81 25
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      S laserovým snímacím systémem:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 31
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – – –
                                                   
                                                      Používané v motorových vozidlech, typu používajícího kompaktní disky o průměru nepřesahujícím 6,5 cm
                                                   
                                       
                                          
                                             6,8
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 35
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             7,1
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 45
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             3,4
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní přístroje:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 51
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Diktafony provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Kazetového typu:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      S vestavěným zesilovačem a s jedním nebo několika zabudovanými reproduktory:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 55
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – – –
                                                   
                                                      Provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 61
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 65
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Kapesní magnetofony
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 75
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 81 81
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Používající magnetické pásky na cívkách, umožňující záznam nebo reprodukci zvuku buď při jediné rychlosti 19 cm za sekundu nebo při několika rychlostech, pokud jsou tyto rychlosti pouze 19 cm za sekundu a nižší
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 85
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 81 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             1,5
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 89
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Přístroje pro reprodukci zvuku, bez zařízení pro záznam zvuku:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8519 89 11
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Gramofony, jiné než položky 8519 20
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 89 15
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Přístroje na přepis záznamu
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 89 19
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8519 89 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              46)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8521 10 až 8521 90 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8521 10
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Používající magnetické pásky:
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             8521 10 20
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Používající pásku o šířce nepřesahující 1,3 cm a umožňující záznam nebo reprodukci při rychlosti posunu pásky nepřesahující 50 mm za sekundu
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8521 10 95
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             6
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8521 90 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             12,2
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              47)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8522 90 49 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8522 90 49
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             3
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              48)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8522 90 80 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8522 90 80
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             3
                                              (90)
                                          
                                       
                                          —
                                       
                           
                  
                              49)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 21 00 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 21 00
                                          
                                       
                                          
                                                      – –
                                                   
                                                      Karty se zabudovaným magnetickým proužkem
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              50)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8523 29 39 a 8523 29 90 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8523 29 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8523 29 90
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              51)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 49 31 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 49 31
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      O průměru nepřesahujícím 6,5 cm
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              52)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 49 39 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 49 39
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – –
                                                   
                                                      O průměru převyšujícím 6,5 cm
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              53)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8523 49 51 a 8523 49 59 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8523 49 51
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Digitální víceúčelové disky (DVD)
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8523 49 59
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              54)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 49 99 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 49 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              55)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 51 99 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 51 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              56)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 52 10 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 52 10
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Se dvěma nebo více elektronickými integrovanými obvody
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              57)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 59 99 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 59 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          p/st“
                                       
                           
                  
                              58)
                           
                              řádek týkající se kódu KN 8523 80 99 se nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „8523 80 99
                                          
                                       
                                          
                                                      – – –
                                                   
                                                      Ostatní
                                                   
                                       
                                          
                                             bez
                                          
                                       
                                          —“
                                       
                           
                  
                              59)
                           
                              řádky týkající se kódů KN 8525 50 00 až 8526 92 00 se nahrazují tímto:
                              
                                          
                                             „8525 50 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Vysílací přístroje
                                                   
                                       
                                          
                                             2,7
                                          
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8525 60 00
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení
                                                   
                                       
                                          bez
                                       
                                          p/st
                                       
                                          
                                             8525 80
                                          
                                       
                                          
                                                      –
                                                   
                                                      Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry):
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                           
                                    &