Nařízení Rady (EU) 2016/1050 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1050/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 173/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1050
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2016 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se devíti nových výrobků.
            
   
               (2)
            
               Kromě toho by v některých případech měly autonomní celní kvóty Unie být upraveny. U jednoho produktu je z důvodu vyjasnění nezbytné změnit popis zboží. U tří dalších výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.
            
   
               (3)
            
               U jednoho výrobku by měly být od 1. července 2016 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny, neboť další poskytování autonomních celních kvót od uvedeného data není v zájmu Unie.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že se změny celních kvót u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 a 09.2695 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;
            
   
               2)
            
               řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2637, 09.2703, 09.2683 a 09.2659 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;
            
   
               3)
            
               řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2689 se zrušuje;
            
   
               4)
            
               koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:
               
                           „(1)
                        
                           Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 24. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
                  Pořadové číslo
               
                  Kód KN
               
                  TARIC
               
                  Popis zboží
               
                  Kvótové období
               
                  Objem kvóty
               
                  Clo v rámci kvóty (v %)
               
                  09.2691
               
                  ex 2914 70 00
               
                  45
               
                  1-(1-Chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 63141-09-3)
               
                  1.7-31.12
               
                  400 tun
               
                  0 %
               
                  09.2692
               
                  ex 2914 70 00
               
                  55
               
                  2-Chlor-1-(1-chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 120983-72-4)
               
                  1.7-31.12
               
                  1 200  tun
               
                  0 %
               
                  09.2693
               
                  ex 2930 90 99
               
                  28
               
                  Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)
               
                  1.7-31.12
               
                  100 tun
               
                  0 %
               
                  09.2696
               
                  ex 2932 20 90
               
                  25
               
                  Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)
               
                  1.7-31.12
               
                  2 430  kg
               
                  0 %
               
                  09.2697
               
                  ex 2932 20 90
               
                  30
               
                  Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)
               
                  1.7-31.12
               
                  2 080  kg
               
                  0 %
               
                  09.2698
               
                  ex 3204 17 00
               
                  30
               
                  Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více
               
                  1.7-31.12
               
                  75 tun
               
                  0 %
               
                  09.2699
               
                  ex 8526 91 20
                  ex 8527 29 00
               
                  80
                  10
               
                  Integrovaný audiomodul (IAM) s digitálním videovýstupem pro připojení k dotykovému LCD monitoru, připojený přes síť MOST (Media Oriented Systems Transport, sběrnice pro přenos audio a video dat) a přenosem přes vysokorychlostní protokol MOST, též obsahující
                  
                              —
                           
                              desku plošných spojů (PCB) obsahující navigační přijímač GPS, gyroskop a tuner kanálu dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC),
                           
                  
                              —
                           
                              pevný disk podporující více map,
                           
                  
                              —
                           
                              HD rádio,
                           
                  
                              —
                           
                              systém rozpoznávání hlasu,
                           
                  
                              —
                           
                              mechaniku CD a DVD,
                           
                  a obsahující
                  
                              —
                           
                              vstupy pro připojení Bluetooth, MP3 a USB,
                           
                  
                              —
                           
                              napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,
                           
                  pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1)
               
                  1.7-31.12.2016
               
                  500 000  kusů
               
                  0 %
               
                  09.2694
               
                  ex 8714 10 90
               
                  30
               
                  Svorky náprav, pouzdra náprav, můstky vidlic a upínací prvky, ze slitin hliníku, typu používaného pro motocykly
               
                  1.7-31.12
               
                  500 000  kusů
               
                  0 %
               
                  09.2695
               
                  ex 8714 10 90
               
                  40
               
                  Písty pro tlumiče řízení ze slinuté oceli vyrobené podle normy ISO P2054, typu používaného pro motocykly
               
                  1.7-31.12
               
                  1 000 000  kusů
               
                  0 %
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
                  Pořadové číslo
               
                  Kód KN
               
                  TARIC
               
                  Popis zboží
               
                  Kvótové období
               
                  Objem kvóty
               
                  Clo v rámci kvóty (v %)
               
                  09.2637
               
                  ex 0710 40 00
                  ex 2005 80 00
               
                  20
                  30
               
                  Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení (1) (2)
               
                  1.1-31.12
               
                  550 tun
               
                  0 % (3)
               
                  09.2703
               
                  ex 2825 30 00
               
                  10
               
                  Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)
               
                  1.1-31.12
               
                  20 000  tun
               
                  0 %
               
                  09.2683
               
                  ex 2914 19 90
               
                  50
               
                  Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (1)
               
                  1.1-31.12
               
                  150 tun
               
                  0 %
               
                  09.2659
               
                  ex 3802 90 00
               
                  19
               
                  Křemelina průtokově žíhaná sodou
               
                  1.1-31.12
               
                  35 000  tun
               
                  0 %
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.