Nařízení Rady (EU) 2016/1051 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1051/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 173/5
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1051
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Je v zájmu Unie, aby byla zcela pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku u 140 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1).
            
   
               (2)
            
               U šesti produktů a výrobků, které jsou v současnosti v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 uvedeny, již není v zájmu Unie, aby bylo toto pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku zachováno.
            
   
               (3)
            
               U 46 produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a u nichž jsou všeobecná cla pozastavena, je s ohledem na jejich technický vývoj, ekonomické trendy na trhu a další přezkoumání klasifikace a jazykové úpravy nutno změnit podmínky pozastavení. Změněné podmínky znamenají změny popisu zboží, klasifikace, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.
            
   
               (4)
            
               Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by koncová poznámka odkazující na nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být zrušena a položky změněné tímto nařízením by měly být označeny hvězdičkou.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k tomu, že se změny pozastavení u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve. Kromě toho, aby se řádně zajistila prospěšnost plynoucí z pozastavení zařazeného do kódu TARIC 7616991030, měl by se nově vložený kód TARIC 8708999750 použít od 1. ledna 2016,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               vkládají se řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013;
            
   
               2)
            
               zrušují se řádky pro produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;
            
   
               3)
            
               koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:
               
                           „(1)
                        
                           Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)“;
                        
            
   
               4)
            
               koncová poznámka 4 se nahrazuje tímto:
               
                           „(4)
                        
                           Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“.
                        
            
   
               5)
            
               koncová poznámka 7 se zrušuje;
            
   
               6)
            
               doplňuje se následující koncová poznámka:
               
                           „*
                        
                           Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (EU) č. 1344/2011, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis zboží.“
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2016.
   Kód TARIC „ex 8708999750“ se však použije od 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 24. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
                  Kód KN
               
                  TARIC
               
                  Popis zboží
               
                  Všeobecná celní sazba
               
                  Doplňková jednotka
               
                  Předpokládané datum povinného přezkumu
               
                  ex 1512 19 10
               
                  10
               
                  Rafinovaný světlicový olej (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:
                  
                              —
                           
                              konjugované linolové kyseliny čísla 3823  nebo
                           
                  
                              —
                           
                              methyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916  (1)
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2008 99 91
               
                  20
               
                  Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1) (2)
               
                  0 % (3)
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2009 89 99
               
                  96
               
                  Kokosová voda
                  
                              —
                           
                              nezkvašená,
                           
                  
                              —
                           
                              bez přídavku alkoholu nebo cukru a
                           
                  
                              —
                           
                              v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více (2)
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2016
               
                  *ex 2106 10 20
               
                  30
               
                  Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 2805 19 90
               
                  20
               
                  Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2017
               
                  ex 2811 22 00
               
                  70
               
                  Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):
                  
                              —
                           
                              ve formě prášku,
                           
                  
                              —
                           
                              o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo vyšší,
                           
                  
                              —
                           
                              o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,
                           
                  
                              —
                           
                              se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2818 30 00
               
                  20
               
                  Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):
                  
                              —
                           
                              ve formě prášku,
                           
                  
                              —
                           
                              o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,
                           
                  
                              —
                           
                              s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,
                           
                  
                              —
                           
                              o velikosti částic 4 μm (± 1 μm),
                           
                  
                              —
                           
                              s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2825 50 00
               
                  30
               
                  Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2836 99 17
               
                  30
               
                  Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 2903 39 29
               
                  10
               
                  1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 2906 29 00
               
                  40
               
                  2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2908 19 00
               
                  40
               
                  3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2908 19 00
               
                  50
               
                  4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2909 30 90
               
                  50
               
                  1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2909 30 90
               
                  60
               
                  1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2909 49 80
               
                  10
               
                  1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2911 00 00
               
                  10
               
                  Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2914 50 00
               
                  75
               
                  7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2915 90 70
               
                  65
               
                  2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2916 14 00
               
                  30
               
                  Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:
                  
                              —
                           
                              0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),
                           
                  
                              —
                           
                              0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % kyseliny methakrylové (CAS RN 79-41-4) a
                           
                  
                              —
                           
                              0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (1)
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2916 39 90
               
                  20
               
                  3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 2916 39 90
               
                  41
               
                  4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2916 39 90
               
                  51
               
                  3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2916 39 90
               
                  61
               
                  2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2917 39 95
               
                  25
               
                  Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2917 39 95
               
                  35
               
                  1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2918 99 90
               
                  13
               
                  3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2918 99 90
               
                  18
               
                  Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2921 49 00
               
                  60
               
                  2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2922 19 85
               
                  35
               
                  2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2922 29 00
               
                  63
               
                  Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2922 39 00
               
                  25
               
                  3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2922 39 00
               
                  35
               
                  5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2922 49 85
               
                  30
               
                  Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2924 29 98
               
                  61
               
                  (S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2924 29 98
               
                  62
               
                  2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2924 29 98
               
                  64
               
                  N-(3′,4′-dichlor-5-fluor[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2926 90 95
               
                  14
               
                  Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2926 90 95
               
                  17
               
                  Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2928 00 90
               
                  23
               
                  Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2930 90 99
               
                  19
               
                  N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N′-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2930 90 99
               
                  22
               
                  Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2930 90 99
               
                  26
               
                  Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2931 90 80
               
                  60
               
                  (4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2931 90 80
               
                  63
               
                  Chlorethenyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2931 90 80
               
                  65
               
                  Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2931 90 80
               
                  67
               
                  Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2931 90 80
               
                  70
               
                  (4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2932 19 00
               
                  20
               
                  Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2932 99 00
               
                  65
               
                  4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 21 00
               
                  55
               
                  1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 29 90
               
                  65
               
                  (S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  13
               
                  Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  14
               
                  N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  16
               
                  Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  17
               
                  3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  19
               
                  Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  23
               
                  2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 39 99
               
                  26
               
                  2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 49 10
               
                  50
               
                  1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 59 95
               
                  18
               
                  1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 59 95
               
                  21
               
                  N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 69 80
               
                  13
               
                  Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 69 80
               
                  17
               
                  Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  16
               
                  Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  17
               
                  Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  21
               
                  1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  26
               
                  (2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  29
               
                  3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2933 99 80
               
                  31
               
                  Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2934 99 90
               
                  36
               
                  Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2934 99 90
               
                  38
               
                  Klomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2934 99 90
               
                  39
               
                  4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2934 99 90
               
                  41
               
                  11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2934 99 90
               
                  42
               
                  1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  ex 2934 99 90
               
                  44
               
                  Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2935 00 90
               
                  52
               
                  (1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2935 00 90
               
                  54
               
                  Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2935 00 90
               
                  56
               
                  N-(p-Toluensulfonyl)-N′-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2935 00 90
               
                  57
               
                  N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 2935 00 90
               
                  58
               
                  1-Methylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 2935 00 90
               
                  59
               
                  Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3201 90 90
                  ex 3202 90 00
               
                  40
                  10
               
                  Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3204 17 00
               
                  16
               
                  Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo vice
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3212 10 00
                  ex 7607 20 90
                  ex 7616 99 90
               
                  10
                  30
                  25
               
                  Metalizovaný film:
                  
                              —
                           
                              sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,
                           
                  
                              —
                           
                              o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,
                           
                  
                              —
                           
                              mající každou vrstvu hliníku oddělenu vrstvou pryskyřice,
                           
                  
                              —
                           
                              na nosném filmu z PET a
                           
                  
                              —
                           
                              v rolích o délce až 50 000  metrů
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  ex 3507 90 90
               
                  20
               
                  Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3701 30 00
               
                  30
               
                  Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 3802 10 00
               
                  10
               
                  Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3808 92 30
               
                  10
               
                  Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší (2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3811 21 00
               
                  12
               
                  Dispergační činidlo:
                  
                              —
                           
                              pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a
                           
                  s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3811 21 00
               
                  14
               
                  Dispergační činidlo:
                  
                              —
                           
                              obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,
                           
                  
                              —
                           
                              s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních
                           
                  
                              —
                           
                              s celkovým číslem alkality nižším než 15
                           
                  pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3811 21 00
               
                  16
               
                  Detergent:
                  
                              —
                           
                              obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a
                           
                  
                              —
                           
                              s celkovým číslem alkality vyšším než 120,
                           
                  pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3811 21 00
               
                  18
               
                  Detergent:
                  
                              —
                           
                              obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a
                           
                  
                              —
                           
                              s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,
                           
                  pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3824 90 92
               
                  21
               
                  Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v toluene
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3824 90 92
               
                  22
               
                  Vodný roztok obsahující:
                  
                              —
                           
                              38 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),
                           
                  
                              —
                           
                              21 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a
                           
                  
                              —
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3824 90 92
               
                  23
               
                  Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3901 10 10
               
                  40
               
                  Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku
                  
                              —
                           
                              s nejvýše 5 % hmotnostními komonomeru
                           
                  
                              —
                           
                              s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a
                           
                  
                              —
                           
                              hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3
                              
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2018
               
                  ex 3901 90 90
               
                  53
               
                  Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9):
                  
                              —
                           
                              o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a
                           
                  
                              —
                           
                              s indexem tání 14 g/10 min. (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo vice
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3901 90 90
               
                  57
               
                  Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny:
                  
                              —
                           
                              s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenu,
                           
                  
                              —
                           
                              s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),
                           
                  
                              —
                           
                              s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min.,
                           
                  
                              —
                           
                              o hustotě (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3,
                           
                  
                              —
                           
                              o ploše gelu nejvýše 20 mm2 na 24,6 cm3 a
                           
                  
                              —
                           
                              o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3901 90 90
               
                  63
               
                  Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:
                  
                              —
                           
                              s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,
                           
                  
                              —
                           
                              s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min. a
                           
                  
                              —
                           
                              o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3
                              
                           
                  pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny (1)
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3901 90 90
               
                  65
               
                  Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku
                  
                              —
                           
                              s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,
                           
                  
                              —
                           
                              s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a
                           
                  
                              —
                           
                              o hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3
                              
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 3901 90 90
               
                  67
               
                  Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3903 90 90
               
                  46
               
                  Kopolymer ve formě granulí obsahující:
                  
                              —
                           
                              74 % (± 4 %) hmotnostních styrenu,
                           
                  
                              —
                           
                              24 % (± 2 %) hmotnostních N-butylakrylátu a
                           
                  
                              —
                           
                              0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní kyseliny methakrylové
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3903 90 90
               
                  70
               
                  Kopolymer ve formě granulí obsahující:
                  
                              —
                           
                              75 % (± 7 %) hmotnostních styrenu a
                           
                  
                              —
                           
                              25 % (± 7 %) hmotnostních methylmethakrylátu
                           
               
                  0 %
               
                  m3
                  
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3907 10 00
               
                  10
               
                  Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3907 10 00
               
                  20
               
                  Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3907 30 00
               
                  15
               
                  Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:
                  
                              —
                           
                              obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,
                           
                  
                              —
                           
                              neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující rozpouštědla
                           
                  pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3907 30 00
               
                  25
               
                  Epoxidová pryskyřice:
                  
                              —
                           
                              obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,
                           
                  
                              —
                           
                              neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a
                           
                  
                              —
                           
                              obsahující rozpouštědla
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3907 40 00
               
                  35
               
                  α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 3910 00 00
               
                  15
               
                  Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3919 10 80
               
                  63
               
                  Reflexní film sestávající z:
                  
                              —
                           
                              vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,
                           
                  
                              —
                           
                              vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,
                           
                  
                              —
                           
                              vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,
                           
                  
                              —
                           
                              kovové vrstvy,
                           
                  
                              —
                           
                              akrylové lepicí vrstvy a
                           
                  
                              —
                           
                              snímatelného filmu
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3919 10 80
                  ex 3919 90 00
               
                  73
                  50
               
                  Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:
                  
                              —
                           
                              též s vodoznakem,
                           
                  
                              —
                           
                              též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem;
                           
                  reflexní fólie sestává z:
                  
                              —
                           
                              vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů,
                           
                  
                              —
                           
                              vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy,
                           
                  
                              —
                           
                              pokovené vrstvy,
                           
                  
                              —
                           
                              lepicí fólie a
                           
                  
                              —
                           
                              snímatelné fólie,
                           
                  
                              —
                           
                              též s další vrstvou polyesteru
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 3919 90 00
               
                  52
               
                  Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě:
                  
                              —
                           
                              z přilnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 μm nebo více, avšak nejvýše 17 μm,
                           
                  
                              —
                           
                              z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 μm nebo více, avšak nejvýše 40 μm a
                           
                  
                              —
                           
                              z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 μm
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 3919 90 00
               
                  54
               
                  Film z poly(vinylchloridu), též potažený na jedné straně vrstvou polymeru:
                  
                              —
                           
                              obsahující akrylové lepidlo s lepivostí 70 N/m nebo více, též snižující se při ozáření,
                           
                  
                              —
                           
                              o celkové tloušťce bez snímatelné krycí fólie 78 mikronů nebo více a
                           
                  
                              —
                           
                              se snímatelnou krycí fólií, též opatřenou zploštělými kuličkami a na jedné straně raženou
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 3920 20 29
               
                  60
               
                  Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 μm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:
                  
                              —
                           
                              pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a
                           
                  
                              —
                           
                              pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa,
                           
                  
                              —
                           
                              jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 3920 20 29
               
                  70
               
                  Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:
                  
                              —
                           
                              tloušťku 55 μm nebo více, avšak nejvýše 97 μm
                           
                  
                              —
                           
                              modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a
                           
                  modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 3920 99 59
               
                  65
               
                  Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 μm nebo větší, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 3921 19 00
               
                  40
               
                  Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:
                  
                              —
                           
                              o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,
                           
                  pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 3921 90 55
               
                  50
               
                  Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivy a anorganickými plnivy, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů (1)
               
                  0 %
               
                  m2
                  
               
                  31.12.2020
               
                  ex 4016 93 00
               
                  20
               
                  Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienu), s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku:
                  
                              —
                           
                              o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 4104 41 51
               
                  10
               
                  Kůže zpracovaná na crust z druhů zebu nebo hybridních druhů zebu o plošné výměře jednoho kusu převyšující 2,6 m2 a s otvorem po hřbetním hrbolu o velikosti 450cm2 nebo více, avšak nejvýše 2 850  cm2, pro použití při výrobě materiálů pro potahy sedadel motorových vozidel (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 5403 39 00
               
                  10
               
                  Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 6804 21 00
               
                  20
               
                  Kotouče:
                  
                              —
                           
                              ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,
                           
                  
                              —
                           
                              vykazující samobrousicí efekt díky neustálému uvolňování diamantů,
                           
                  
                              —
                           
                              vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,
                           
                  
                              —
                           
                              též s otvorem uprostřed,
                           
                  
                              —
                           
                              též na nosiči,
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a
                           
                  
                              —
                           
                              o vnějším průměru nejvýše 206 mm
                           
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 6813 89 00
               
                  20
               
                  Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástek (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 7009 10 00
               
                  40
               
                  Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:
                  
                              —
                           
                              držáku zrcátka,
                           
                  
                              —
                           
                              plastového krytu,
                           
                  
                              —
                           
                              integrovaného obvodu,
                           
                  pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 7616 99 10
                  ex 8708 99 97
               
                  30
                  50
               
                  Hliníková vzpěra motoru
                  
                              —
                           
                              o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                  s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:
                  
                              —
                           
                              vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              vnější pórovitost nejvýše 2 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší
                           
                  typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8108 20 00
               
                  40
               
                  Ingot ze slitiny titanu:
                  
                              —
                           
                              o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti 680 kg nebo více,
                           
                  obsahující tyto slitinové prvky:
                  
                              —
                           
                              3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,
                           
                  
                              —
                           
                              2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,
                           
                  
                              —
                           
                              2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia,
                           
                  
                              —
                           
                              0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,
                           
                  
                              —
                           
                              0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu,
                           
                  
                              —
                           
                              0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8108 20 00
               
                  50
               
                  Ingot ze slitiny titanu:
                  
                              —
                           
                              o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti 680 kg nebo více,
                           
                  obsahující tyto slitinové prvky:
                  
                              —
                           
                              3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,
                           
                  
                              —
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,
                           
                  
                              —
                           
                              3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zinku,
                           
                  
                              —
                           
                              4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8108 20 00
               
                  60
               
                  Ingot ze slitiny titanu:
                  
                              —
                           
                              o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti 6 350  kg nebo více,
                           
                  obsahující tyto slitinové prvky:
                  
                              —
                           
                              5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku,
                           
                  
                              —
                           
                              3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8113 00 90
               
                  20
               
                  Rozpěrka ve tvaru kvádru vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8302 20 00
               
                  20
               
                  Rejdovací kolečka
                  
                              —
                           
                              o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U,
                           
                  
                              —
                           
                              s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a používaným jako vnitřní kroužek
                           
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8407 90 10
               
                  10
               
                  Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm3, pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432 , 8433 , 8436  nebo 8508  (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2016
               
                  *ex 8408 90 43
                  ex 8408 90 45
                  ex 8408 90 47
               
                  40
                  30
                  50
               
                  Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor
                  
                              —
                           
                              o obsahu nejvýše 3 850  cm3 a
                           
                  
                              —
                           
                              s jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,
                           
                  pro použití při výrobě vozidel čísla 8427  (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2017
               
                  ex 8415 90 00
               
                  30
               
                  Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky:
                  
                              —
                           
                              o délce 166 mm (+/– 1 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru 70 mm (+/– 1 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o vnitřním objemu 280 cm3 nebo větším,
                           
                  
                              —
                           
                              s mírou absorpce vody 17 g nebo více a
                           
                  
                              —
                           
                              o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm2,
                           
                  typu používaného v klimatizačních systémech automobilů
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8415 90 00
               
                  40
               
                  Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8415 90 00
               
                  50
               
                  Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:
                  
                              —
                           
                              o délce 291 mm (+/– 1 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru 32 mm (+/– 1 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,
                           
                  typu používaného v klimatizačních systémech automobilů
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8436 99 00
               
                  10
               
                  Součást obsahující:
                  
                              —
                           
                              jednofázový motor na střídavý proud,
                           
                  
                              —
                           
                              planetovou převodovku,
                           
                  
                              —
                           
                              řeznou čepel
                           
                  a též obsahující:
                  
                              —
                           
                              kondenzátor,
                           
                  
                              —
                           
                              součást osazenou svorníkem,
                           
                  pro použití při výrobě zahradních drtičů (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8479 89 97
               
                  15
               
                  Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury:
                  
                              —
                           
                              s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli typu 316L,
                           
                  
                              —
                           
                              s kapacitou zpracování 50 litrů, 500 litrů, 3 000  litrů, 5 000  litrů, 10 000  litrů nebo 15 000  litrů,
                           
                  
                              —
                           
                              též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií
                           
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 8482 10 10
                  ex 8482 10 90
               
                  30
                  20
               
                  Kuličková ložiska:
                  
                              —
                           
                              o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,
                           
                  
                              —
                           
                              o vnějším průměru nejvýše 100 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce nejvýše 40 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              též zapouzdřená,
                           
                  pro použití při výrobě řemenových rozvodů motorů, elektrických systémů řízení nebo převodek řízení (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8501 10 10
               
                  20
               
                  Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:
                  
                              —
                           
                              o délce bez osy 24 mm (+/– 0,3),
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru 49,3 mm (+/– 0,3),
                           
                  
                              —
                           
                              s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,
                           
                  
                              —
                           
                              s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,
                           
                  
                              —
                           
                              s příkonem nejvýše 4 W,
                           
                  
                              —
                           
                              o rychlosti otáček 4 ot./min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot./min,
                           
                  
                              —
                           
                              s výstupním točivým momentem nejvýše 10 kgf/cm
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8501 10 99
               
                  55
               
                  Elektrický ovládač turbodmychadla:
                  
                              —
                           
                              s motorem na stejnosměrný proud o výstupním výkonu 10 W nebo větším, avšak nejvýše 15 W
                           
                  
                              —
                           
                              s integrovaným převodovým mechanismem,
                           
                  
                              —
                           
                              o tažné síle 250 N nebo větší při zvýšené teplotě okolí 160 °C
                           
                  
                              —
                           
                              o tažné síle 250 N nebo větší v každé poloze zdvihu,
                           
                  
                              —
                           
                              o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 20 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              též s rozhraním pro palubní diagnostiku
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8501 10 99
               
                  57
               
                  Motor na stejnosměrný proud:
                  
                              —
                           
                              s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500  ot/min.,
                           
                  
                              —
                           
                              o jmenovitém napětí 12,0 V (± 0,1),
                           
                  
                              —
                           
                              s předepsaným rozsahem teplot – 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 165 °C,
                           
                  
                              —
                           
                              též se spojovacím pastorkem,
                           
                  
                              —
                           
                              též s konektorem motoru
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8501 31 00
                  ex 8501 32 00
               
                  35
                  70
               
                  Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:
                  
                              —
                           
                              o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 000  otáček za minutu,
                           
                  
                              —
                           
                              s výkonem 400 W nebo větším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru příruby nejméně 90 mm a nejvýše 150 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o maximální délce 190 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,
                           
                  
                              —
                           
                              o maximální délce pouzdra 150 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,
                           
                  
                              —
                           
                              s dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory) s těsněním (drážkou s těsnicí podložkou a mazivem),
                           
                  
                              —
                           
                              se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a
                           
                  
                              —
                           
                              s povrchovými magnety
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8501 32 00
                  ex 8501 33 00
               
                  60
                  15
               
                  Trakční motor:
                  
                              —
                           
                              s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,
                           
                  
                              —
                           
                              s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,
                           
                  
                              —
                           
                              se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500  ot./min.,
                           
                  pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)
                  
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8505 11 00
                  ex 8505 19 90
               
                  55
                  40
               
                  Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu:
                  
                              —
                           
                              o délce 30,4 mm (± 0,05 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce 12,5 mm (± 0,15 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o tloušťce 6,9 mm (± 0,05 mm) nebo sestávající z ferritů ve tvaru čtvrtinových objímek:
                           
                  
                              —
                           
                              o délce 46 mm (± 0,75 mm),
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce 29,7 mm (± 0,2 mm),
                           
                  určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8506 50 10
               
                  10
               
                  Válcové lithiové galvanické články:
                  
                              —
                           
                              o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o délce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V,
                           
                  
                              —
                           
                              o kapacitě 0,80 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah,
                           
                  pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických zařízení, elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8507 10 20
               
                  30
               
                  Olověné akumulátory nebo moduly:
                  
                              —
                           
                              o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah,
                           
                  
                              —
                           
                              o délce nejvýše 205 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce nejvýše 130 mm a
                           
                  
                              —
                           
                              o výšce nejvýše 190 mm,
                           
                  pro použití při výrobě výrobků čísla 8711  (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 8507 60 00
               
                  71
               
                  Lithium-iontové nabíjecí baterie:
                  
                              —
                           
                              o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820  mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660  mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti 280 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,
                           
                  o výkonu nejvýše 130 kWh
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2017
               
                  *ex 8508 70 00
                  ex 8537 10 99
               
                  10
                  96
               
                  Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládání kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8512 20 00
               
                  30
               
                  Osvětlovací modul obsahující alespoň:
                  
                              —
                           
                              dvě diody vyzařující světlo (LED),
                           
                  
                              —
                           
                              čočky ze skla nebo plastů soustřeďující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami,
                           
                  
                              —
                           
                              reflektory přesměrovávající světlo vyzařované LED diodami,
                           
                  v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8512 20 00
               
                  40
               
                  Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:
                  
                              —
                           
                              plastový držák se třemi nebo více úchyty,
                           
                  
                              —
                           
                              jednu nebo více 12 V žárovek,
                           
                  
                              —
                           
                              konektor,
                           
                  
                              —
                           
                              plastový kryt,
                           
                  
                              —
                           
                              též připojovací kabel,
                           
                  pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8512 30 90
               
                  20
               
                  Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:
                  
                              —
                           
                              desku plošných spojů,
                           
                  
                              —
                           
                              konektor,
                           
                  
                              —
                           
                              též v kovovém držáku,
                           
                  typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8518 90 00
               
                  60
               
                  Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilových reproduktorů
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8523 51 99
               
                  10
               
                  SD paměťová karta s neaktualizovatelným souborem nahraných map, určená pro zabudování do automobilových navigačních systémů (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8525 80 19
               
                  70
               
                  Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949):
                  
                              —
                           
                              s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 17 μm,
                           
                  
                              —
                           
                              s rozlišením až 640 × 512 pixelů,
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti nejvýše 400 g,
                           
                  
                              —
                           
                              o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              též v pouzdře,
                           
                  
                              —
                           
                              se zástrčkou pro použití v automobilech a
                           
                  
                              —
                           
                              s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %
                           
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  35
               
                  LCD moduly:
                  
                              —
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,
                           
                  
                              —
                           
                              s podsvícením LED,
                           
                  
                              —
                           
                              s deskou plošných spojů s pamětí EPROM, mikrořadičem, časovým řadičem, řídicím modulem sběrnice LIN a dalšími aktivními a pasivními prvky,
                           
                  
                              —
                           
                              s osmipólovou zastrčkou pro napájení a čtyřpólovým rozhraním LVDS,
                           
                  
                              —
                           
                              též v pouzdře,
                           
                  k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  36
               
                  LCD modul:
                  
                              —
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 20,3 cm,
                           
                  
                              —
                           
                              též bez dotykové obrazovky,
                           
                  
                              —
                           
                              s podsvícením LED,
                           
                  
                              —
                           
                              s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,
                           
                  
                              —
                           
                              dvanáctipólovou zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,
                           
                  
                              —
                           
                              v pouzdře s monitorem a jinými ovládacími funkcemi,
                           
                  k zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  55
               
                  Moduly OLED, sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, obsahující organický materiál, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky a s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, pro použití při výrobě televizorů a monitorů (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8529 90 92
               
                  85
               
                  Barevný LCD modul v pouzdře:
                  
                              —
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,
                           
                  
                              —
                           
                              bez dotykové obrazovky,
                           
                  
                              —
                           
                              s podsvícením a mikrořadičem,
                           
                  
                              —
                           
                              s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,
                           
                  
                              —
                           
                              bez modulu pro zpracování signálu,
                           
                  
                              —
                           
                              s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,
                           
                  
                              —
                           
                              s motorizovaným pohybem obrazovky,
                           
                  k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8535 90 00
               
                  20
               
                  Deska plošných spojů sestávající z plátů izolačního materiálu s elektrickými spoji a pájecími body, pro použití při výrobě jednotek podsvícení pro LCD panely (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2018
               
                  ex 8536 69 90
               
                  60
               
                  Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči (1)
                  
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8536 90 85
               
                  20
               
                  Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000  V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8536 90 85
               
                  30
               
                  Nýtové kontakty:
                  
                              —
                           
                              měděné,
                           
                  
                              —
                           
                              pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady,
                           
                  
                              —
                           
                              s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)
                           
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8537 10 91
               
                  50
               
                  Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:
                  
                              —
                           
                              objímky, též bez pojistek,
                           
                  
                              —
                           
                              připojovací porty,
                           
                  
                              —
                           
                              desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,
                           
                  typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8537 10 91
                  ex 8537 10 99
               
                  60
                  45
               
                  Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň:
                  
                              —
                           
                              se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V,
                           
                  
                              —
                           
                              se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V,
                           
                  
                              —
                           
                              s automatickým jističem,
                           
                  
                              —
                           
                              s hlavním vypínačem,
                           
                  
                              —
                           
                              s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely,
                           
                  
                              —
                           
                              v pouzdře o rozměrech 281 mm × 180 mm × 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm × 420 mm × 230 mm,
                           
                  typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2018
               
                  ex 8537 10 99
               
                  35
               
                  Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující:
                  
                              —
                           
                              2 otočné voliče,
                           
                  
                              —
                           
                              nejméně 27 tlačítek,
                           
                  
                              —
                           
                              LED žárovky,
                           
                  
                              —
                           
                              2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN
                           
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8538 90 91
                  ex 8538 90 99
               
                  20
                  50
               
                  Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:
                  
                              —
                           
                              anténový modul v plastovém pouzdře,
                           
                  
                              —
                           
                              připojovací kabel se zástrčkou,
                           
                  
                              —
                           
                              nejméně dvě montážní konzoly,
                           
                  
                              —
                           
                              též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,
                           
                  typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8544 30 00
                  ex 8544 42 90
               
                  80
                  60
               
                  Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:
                  
                              —
                           
                              gumovou průchodku,
                           
                  
                              —
                           
                              plastovou trubku,
                           
                  
                              —
                           
                              kovovou připevňovací konzolu,
                           
                  typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8544 42 90
               
                  70
               
                  Elektrické vodiče:
                  
                              —
                           
                              o napětí nejvýše 80 V,
                           
                  
                              —
                           
                              o délce nejvýše 120 cm,
                           
                  
                              —
                           
                              osazené konektory,
                           
                  pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8544 49 93
               
                  30
               
                  Elektrické vodiče:
                  
                              —
                           
                              o napětí nejvýše 80 V,
                           
                  
                              —
                           
                              ze slitiny platiny a iridia,
                           
                  
                              —
                           
                              potažené polytetrafluorethylenem,
                           
                  
                              —
                           
                              bez konektorů,
                           
                  pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči (1)
               
                  0 %
               
                  m
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8708 30 10
               
                  20
               
                  Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:
                  
                              —
                           
                              o jmenovitém napětí 13,5 V (± 0,5 V) a
                           
                  
                              —
                           
                              s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,
                           
                  pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  ex 8708 40 50
               
                  10
               
                  Automatická hydrodynamická převodovka s hydraulickým měničem momentu, bez rozdělovací převodovky, kardanové hřídele a diferenciálu přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8708 50 55
               
                  10
               
                  Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8708 91 99
               
                  30
               
                  Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:
                  
                              —
                           
                              s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,
                           
                  
                              —
                           
                              se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,
                           
                  
                              —
                           
                              s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a
                           
                  
                              —
                           
                              s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,
                           
                  typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8714 10 90
               
                  20
               
                  Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídavných zařízení (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 8714 91 30
                  ex 8714 91 30
                  ex 8714 91 30
               
                  24
                  34
                  71
               
                  Přední vidlice s hliníkovými rameny pro použití při výrobě jízdních kol (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2018
               
                  ex 8714 96 10
               
                  10
               
                  Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 8714 99 90
               
                  30
               
                  Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 9001 50 41
                  ex 9001 50 49
               
                  30
                  30
               
                  Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované:
                  
                              —
                           
                              o průměru 4,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,2 cm,
                           
                  
                              —
                           
                              o výšce 0,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 1,8 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,
                           
                  typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí
               
                  1.45 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 9001 50 80
               
                  30
               
                  Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, dokončené z jedné strany:
                  
                              —
                           
                              o průměru 5,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,5 cm a
                           
                  
                              —
                           
                              o výšce 1,2 cm nebo větší, avšak nejvýše 3,5 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,
                           
                  typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2019
               
                  ex 9002 11 00
                  ex 9002 19 00
               
                  15
                  10
               
                  Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:
                  
                              —
                           
                              využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,
                           
                  
                              —
                           
                              zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,
                           
                  
                              —
                           
                              s velikostí zorného pole 3 ° × 2,25 ° a 9 ° × 6,75 °,
                           
                  
                              —
                           
                              o hmotnosti nejvýše 230 g,
                           
                  
                              —
                           
                              o délce nejvýše 88 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              o průměru nejvýše 46 mm,
                           
                  
                              —
                           
                              atermalizované,
                           
                  pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  *ex 9025 80 40
               
                  50
               
                  Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin:
                  
                              —
                           
                              atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin,
                           
                  
                              —
                           
                              v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z:
                           
                  
                              —
                           
                              jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),
                           
                  
                              —
                           
                              jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,
                           
                  typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 9031 80 38
               
                  15
               
                  Zařízení k měření rychlosti otáček kol vozidel (polovodičový snímač otáček kol) sestávající z:
                  
                              —
                           
                              monolitického integrovaného obvodu v pouzdře
                           
                  
                              —
                           
                              jednoho či více diskrétních SMD kondenzátorů připojených paralelně k integrovanému obvodu,
                           
                  
                              —
                           
                              též s integrovanými permanentními magnety
                           
                  pro detekci pohybu generátoru impulzů
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2018
               
                  *ex 9031 80 38
               
                  25
               
                  Elektronický polovodičový snímač pro měření zrychlení a/nebo úhlové rychlosti:
                  
                              —
                           
                              též v kombinaci se snímačem magnetického pole,
                           
                  
                              —
                           
                              v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologii Bare Die sestávající z:
                           
                  
                              —
                           
                              jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),
                           
                  
                              —
                           
                              jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,
                           
                  
                              —
                           
                              též s integrovaným mikrořadičem,
                           
                  typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2019
               
                  *ex 9401 90 80
               
                  20
               
                  Bočnice o tloušťce 0,8 mm nebo více, avšaknejvýše 3,0 mm, používané při výrobě polohovatelných automobilových sedadel (1)
               
                  0 %
               
                  p/st
               
                  31.12.2018
               
                  ex 9607 20 10
               
                  10
               
                  Jezdce, úzké ozubené pásky, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
                  ex 9607 20 90
               
                  10
               
                  Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů (1)
               
                  0 %
               
                  —
               
                  31.12.2020
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
                  Kód KN
               
                  TARIC
               
                  *ex 2008 99 91
               
                  10
               
                  *ex 2009 89 99
               
                  94
               
                  *ex 2106 10 20
               
                  10
               
                  *ex 2805 19 90
               
                  10
               
                  *ex 2836 99 17
               
                  20
               
                  *ex 2903 39 29
               
                  10
               
                  *ex 2916 39 90
               
                  20
               
                  *ex 2922 29 00
               
                  60
               
                  *ex 2935 00 90
               
                  41
               
                  *ex 3201 90 90
               
                  40
               
                  ex 3204 17 00
               
                  70
               
                  *ex 3212 10 00
               
                  10
               
                  *ex 3701 30 00
               
                  10
               
                  *ex 3824 90 92
               
                  62
               
                  *ex 3901 10 10
               
                  30
               
                  ex 3901 30 00
               
                  80
               
                  *ex 3901 90 90
               
                  60
               
                  *ex 3901 90 90
               
                  82
               
                  *ex 3919 10 80
               
                  67
               
                  *ex 3919 90 00
               
                  46
               
                  *ex 3919 90 00
               
                  48
               
                  *ex 3920 20 29
               
                  92
               
                  *ex 3920 20 29
               
                  93
               
                  *ex 3920 99 59
               
                  60
               
                  *ex 6804 21 00
               
                  10
               
                  *ex 6813 89 00
               
                  10
               
                  ex 7606 12 92
               
                  40
               
                  *ex 7607 20 90
               
                  30
               
                  *ex 7616 99 10
               
                  30
               
                  *ex 8407 90 10
               
                  10
               
                  *ex 8408 90 43
               
                  30
               
                  *ex 8408 90 45
               
                  20
               
                  *ex 8408 90 47
               
                  30
               
                  ex 8408 90 47
               
                  40
               
                  *ex 8479 89 97
               
                  60
               
                  *ex 8482 10 10
               
                  20
               
                  *ex 8501 32 00
               
                  60
               
                  *ex 8501 33 00
               
                  15
               
                  *ex 8507 10 20
               
                  30
               
                  *ex 8507 60 00
               
                  63
               
                  *ex 8508 70 00
               
                  10
               
                  *ex 8512 20 00
               
                  10
               
                  ex 8512 90 90
               
                  10
               
                  *ex 8525 80 19
               
                  25
               
                  ex 8526 91 20
               
                  80
               
                  ex 8527 29 00
               
                  10
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  35
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  36
               
                  *ex 8529 90 92
               
                  55
               
                  *ex 8535 90 00
               
                  20
               
                  *ex 8537 10 91
               
                  40
               
                  *ex 8537 10 99
               
                  96
               
                  *ex 8708 30 10
               
                  10
               
                  *ex 8714 91 30
               
                  24
               
                  *ex 8714 91 30
               
                  34
               
                  *ex 8714 91 30
               
                  71
               
                  *ex 9001 50 41
               
                  20
               
                  *ex 9001 50 49
               
                  20
               
                  *ex 9001 50 80
               
                  20
               
                  *ex 9025 80 40
               
                  40
               
                  *ex 9029 10 00
               
                  20
               
                  *ex 9031 80 38
               
                  40
               
                  *ex 9401 90 80
               
                  20
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.