Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1054 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1054/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 173/44
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1054
   ze dne 29. června 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 (4) Rada uložila také konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky do Unie.
            
   
               (3)
            
               Společnost Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd („dotčená společnost“), doplňkový kód TARIC B872, na niž se vztahuje individuální sazba antidumpingového cla ve výši 41,3 % a individuální sazba vyrovnávacího cla ve výši 6,4 %, informovala Komisi o změně svého názvu na GCL System Integration Technology Co., Ltd.
            
   
               (4)
            
               V roce 2014 byl na dotčenou společnost vyhlášen konkurs. V únoru 2015 dotčenou společnost získala společnost Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, která je součástí skupiny společností s doplňkovým kódem TARIC B850.
            
   
               (5)
            
               Dotčená společnost uvedla, že změna jejího názvu nemá vliv na její právo nadále využívat individuální sazbu antidumpingového cla a individuální sazbu vyrovnávacího cla, které se na ni uplatňovaly.
            
   
               (6)
            
               V důsledku sloučení však dotčená společnost nejen změnila svůj název na GCL System Integration Technology Co., Ltd., nýbrž stala se rovněž součástí skupiny společností s doplňkovým kódem TARIC B850 (5).
            
   
               (7)
            
               Na dotčenou společnost i skupinu společností uvedenou ve 4. bodě odůvodnění se vztahuje individuální sazba antidumpingového cla ve výši 41,3 % a individuální sazba vyrovnávacího cla ve výši 6,4 %. Komise proto dospěla k závěru, že tato změna názvu nemá v žádném případě vliv na zjištění uvedená v prováděcích nařízeních (EU) č. 1238/2013 a (EU) č. 1239/2013.
            
   
               (8)
            
               Komise všechny zúčastněné strany informovala o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě hodlá změnit prováděcí nařízení (EU) č. 1238/2013 a (EU) č. 1239/2013. Těmto stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k uvedeným informacím předložit své připomínky. Žádná strana nepředložila připomínky.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
   
      (3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (4)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (5)  Konkrétně: Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED a GCL Solar System (Suzhou) Limited.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Položka pro doplňkový kód TARIC B850 se nahrazuje tímto:
                  
                              „GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
                              GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                              GCL Solar System (Suzhou) Limited
                              GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                              Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd
                              Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                              Konca Solar Cell Co. Ltd
                              Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd
                              GCL System Integration Technology Co., Ltd.
                           
                              B850 “
                           
               
      
                  2)
               
                  Položka pro doplňkový kód TARIC B872 se nahrazuje tímto:
                  
                              „Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
                           
                              B872 “
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.