Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1058 ze dne 29. června 2016 o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1058/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 173/57
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1058
   ze dne 29. června 2016
   o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/826 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka, jelikož množstevní omezení na 218 000 tun pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1370/2013 bylo překročeno.
            
   
               (2)
            
               Ustanovením čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1370/2013 pozměněného nařízením Rady (EU) 2016/1042 (3) byla zvýšena množstevní omezení platná pro intervenční nákup sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu na rok 2016 od 30. června 2016.
            
   
               (3)
            
               Je proto třeba ukončit nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826 a pokračovat v nákupu sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu v rámci veřejné intervence, dokud nebude dosaženo zvýšeného množstevního omezení.
            
   
               (4)
            
               Jelikož intervenční agentury by měly okamžitě po zveřejnění tohoto nařízení o ukončení nabídkového řízení informovat nabízející, mělo by tohoto nařízení vstoupit v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ukončení nabídkového řízení
   Nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826 se tímto ukončuje.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup (Úř. věst. L 137, 26.5.2016, s. 19).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.