Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 ze dne 17. června 2016, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1066/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 181/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1066
   ze dne 17. června 2016,
   kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Orgánům příslušným k řešení krize je svěřen úkol vypracovávat plány řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků („instituce“) v souladu s požadavky a postupy, jež stanoví směrnice 2014/59/EU, a jsou za tímto účelem zmocněny po institucích požadovat nezbytné informace. Ve specifickém případě skupinových plánů řešení krize je mateřská instituce v Unii povinna předložit relevantní informace orgánu příslušnému k řešení krize na úrovni skupiny, který je následně musí předat orgánům vyjmenovaným v čl. 13 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/59/EU, a to postupem podle uvedeného ustanovení.
            
   
               (2)
            
               Postup a minimální soubor vzorů, s jejichž pomocí budou potřebné informace po institucích požadovány, by měly být koncipovány tak, aby orgánům příslušným k řešení krize umožňovaly tyto informace shromažďovat způsobem jednotným v celé Unii a aby zjednodušovaly výměnu informací mezi relevantními orgány.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/59/EU jsou instituce povinny v nezbytné míře spolupracovat s orgány příslušnými k řešení krize pro účely vypracování plánů řešení krize. Měly by však být koncipovány postupy, jež minimalizují zdvojování požadavků na informace. V této souvislosti směrnice 2014/59/EU stanoví povinnost příslušných orgánů, aby spolupracovaly s orgány příslušnými k řešení krize. V rámci této spolupráce příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize společně ověřují, zda příslušný orgán nemá potřebné informace v plném či částečném rozsahu již k dispozici na základě výkonu svých úkolů v oblasti dohledu. Pokud příslušný orgán tyto informace k dispozici již má, je vhodné, aby je předal.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na celkový obsah plánů řešení krize je vhodné, aby minimální soubor vzorů zahrnoval nejdůležitější informace o instituci, jež mají být orgánu příslušnému k řešení krize poskytnuty.
            
   
               (5)
            
               Toto nařízení vychází z prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
            
   
               (6)
            
               O prováděcích technických normách, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Poskytování informací pro účely plánů řešení krize
   Instituce je povinna poskytovat orgánu příslušnému k řešení krize informace nezbytné k vypracování a provádění plánů řešení krize v souladu s článkem 11 směrnice 2014/59/EU, včetně skupinových plánů řešení krize v souladu s článkem 13 uvedené směrnice, postupem podle článku 2 tohoto nařízení a v příslušných případech za pomoci vzorů uvedených v článku 3 tohoto nařízení.
   Článek 2
   Postup
   1.   K tomu, aby bylo možno v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/59/EU ověřit, zda příslušný orgán již nemá k dispozici některé nebo všechny nezbytné informace, jež má orgán příslušný k řešení krize požadovat po instituci za účelem vypracování plánu řešení krize, je orgán příslušný k řešení krize povinen si tyto informace nejprve vyžádat od orgánu příslušného pro relevantní instituci.
   2.   Má-li příslušný orgán některé nebo všechny vyžádané informace již k dispozici, poskytne je včas orgánu příslušnému k řešení krize.
   3.   Pokud příslušný orgán tyto informace k dispozici ještě nemá anebo pokud formát, v němž je tento orgán poskytne, není pro orgán příslušný k řešení krize uspokojivý zejména s přihlédnutím k postupu vypracování skupinových plánů řešení krize, vyžádá si orgán příslušný k řešení krize nezbytné informace přímo od instituce.
   4.   Pokud informace, jež orgán příslušný k řešení krize v souladu s odstavcem 3 požaduje, spadají do některé z kategorií uvedených v článku 3, poskytne instituce tyto informace orgánu příslušnému k řešení krize tím způsobem, že mu předloží příslušný vzor dle příloh I až XII v souladu s pokyny dle přílohy XIII.
   5.   Pokud informace, jež orgán příslušný k řešení krize požaduje, do žádné z kategorií uvedených v článku 3 nespadají, je nutno tyto informace poskytnout ve formátu, jejž si tento orgán vyžádá.
   6.   Orgán příslušný k řešení krize musí v žádosti o informace, kterou podle odstavce 3 instituci předloží:
   
               a)
            
               s přihlédnutím k objemu a složitosti požadovaných informací upřesnit náležitý časový rámec, v němž mu má instituce tyto informace poskytnout;
            
   
               b)
            
               pokud požadované informace spadají do některé z kategorií uvedených v článku 3, upřesnit příslušný vzor dle příloh I až XII, jejž má instituce k předložení informací použít;
            
   
               c)
            
               pokud požadované informace do žádné z kategorií uvedených v článku 3 nespadají anebo pokud nejsou zahrnuty ve vzorech v přílohách I až XII, upřesnit formát, jejž má instituce k předložení informací použít;
            
   
               d)
            
               upřesnit, má-li být příslušný vzor dle příloh I až XII vyplněn na individuálním základě, nebo za skupinu a má-li uvádět údaje v měřítku místním, za Unii, nebo v měřítku celosvětovém dle pokynů v příloze XIII;
            
   
               e)
            
               uvést pro účely poskytnutí těchto informací své příslušné kontaktní údaje.
            
   Článek 3
   Minimální soubor informací ve vzorech
   Minimální soubor vzorů pro poskytování informací podle článku 11 směrnice 2014/59/EU zahrnuje tyto kategorie informací:
   
               1)
            
               organizační struktura dle upřesnění v příloze I;
            
   
               2)
            
               správa a řízení dle upřesnění v příloze II;
            
   
               3)
            
               zásadní funkce a hlavní linie podnikání dle upřesnění v příloze III;
            
   
               4)
            
               kriticky významné protistrany dle upřesnění v příloze IV, oddíl 1: aktiva, oddíl 2: závazky a oddíl 3: podstatná zajištění (hedges);
            
   
               5)
            
               struktura závazků dle upřesnění v příloze V;
            
   
               6)
            
               zastavené zajištění dle upřesnění v příloze VI;
            
   
               7)
            
               podrozvaha dle upřesnění v příloze VII;
            
   
               8)
            
               platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání dle upřesnění v příloze VIII;
            
   
               9)
            
               informační systémy dle upřesnění v příloze IX, oddíl 1: obecné informace a oddíl 2: zmapování;
            
   
               10)
            
               propojenost dle upřesnění v příloze X;
            
   
               11)
            
               orgány dle upřesnění v příloze XI;
            
   
               12)
            
               právní dopad řešení krize dle upřesnění v příloze XII.
            
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Organizační struktura
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Přímý držitel
               
                  Kapitál
               
                  Hlasovací práva
               
                  Konsolidující jednotka
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  
                     Holdingová společnost X
                  
               
                  
                     110
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Nepoužije se
                  
               
                  
                     Banka A (matka)
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Holdingová společnost X
                  
               
                  
                     110
                  
               
                  
                     100  %
                  
               
                  
                     100  %
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Banka B (dcera)
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     80  %
                  
               
                  
                     60  %
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Banka U
                  
               
                  
                     156
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     100  %
                  
               
                  
                     100  %
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Správa a řízení
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Umístění
               
                  Jurisdikce založení
               
                  Orgán vydávající licenci
               
                  Typ licence
               
                  Člen vedoucího orgánu odpovědný za poskytnutí informací do plánu řešení krize
               
                  Hlavní manažer
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Jméno
               
                  Telefonní číslo
               
                  E-mailová adresa
               
                  Jméno
               
                  Funkce
               
                  Odbor
               
                  Telefonní čísla
               
                  E-mailové adresy
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  130
               
                  140
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Londýn
                  
               
                  
                     UK
                  
               
                  
                     BoE
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů
                  
               
                  
                     David Jones
                  
               
                  
                     4 444 444
                  
               
                  
                     djones@banka.com
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Paříž
                  
               
                  
                     FR
                  
               
                  
                     ACP
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů, správa aktiv
                  
               
                  
                     Paul Durand
                  
               
                  
                     33 333 333
                  
               
                  
                     pdurand@bankb.com
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Zásadní funkce a hlavní linie podnikání
      
      
                  Zásadní funkce
               
                  Hlavní linie podnikání
               
                  Právnická osoba
               
                  Umístění
               
                  Počet kanceláří/poboček v místě
               
                  Významná aktiva
               
                  Významné závazky
               
                  Člen vrcholného vedení odpovědný za poskytnutí informací
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Typ
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Typ
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Jméno
               
                  Funkce
               
                  Odbor
               
                  Telefonní čísla
               
                  E-mailové adresy
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  130
               
                  140
               
                  150
               
                  160
               
                  170
               
                  Přijímání vkladů
               
                  Retailové bankovnictví
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     UK
                  
               
                  
                     87
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vklady
               
                  5,000
               
                  GBP
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Retailové bankovnictví
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Irsko
                  
               
                  
                     4
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vklady
               
                  200
               
                  EUR
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Retailové bankovnictví
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Francie
                  
               
                  
                     112
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vklady
               
                  5,000
               
                  EUR
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Centrum IT pro internetové bankovnictví
               
                  
                     Subjekt C
                  
               
                  
                     113
                  
               
                  
                     Španělsko
                  
               
                  
                     1
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  nepoužije se
               
                  nepoužije se
               
                  nepoužije se
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Správa aktiv
               
                   
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     UK
                  
               
                  
                     10
                  
               
                  
                     spravovaná aktiva
                  
               
                  1,000
               
                  GBP
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Banka D
                  
               
                  
                     114
                  
               
                  
                     Slovensko
                  
               
                  
                     1
                  
               
                  
                     spravovaná aktiva
                  
               
                  100
               
                  EUR
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      ODDÍL 1
      
         Kriticky významné protistrany (aktiva)
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Kriticky významná protistrana
               
                  Měna
               
                  Původní expozice
               
                  Snižování úvěrového rizika
               
                  Úpravy ocenění a rezervy
               
                  Čistá expozice
               
                  Dopad na kmenový kapitál tier 1
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  
                     Bank A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Vláda UK
                  
               
                  
                     789
                  
               
                  
                     GBP
                  
               
                  
                     200,000
                  
               
                  
                     0
                  
               
                  
                     0
                  
               
                  
                     200,000
                  
               
                  
                     200 bp
                  
               
                  
                     Bank B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Banka W
                  
               
                  
                     444
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     1,000,000
                  
               
                  
                     500,000
                  
               
                  
                     200,000
                  
               
                  
                     300,000
                  
               
                  
                     300 bp
                  
               
                  
                     Bank A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Podnik U
                  
               
                  
                     650
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     500,000
                  
               
                  
                     0
                  
               
                  
                     400,000
                  
               
                  
                     100,000
                  
               
                  
                     100 bp
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
      ODDÍL 2
      
         Kriticky významné protistrany (závazky)
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Kriticky významná protistrana
               
                  Financování
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Typ
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
      ODDÍL 3
      
         Kriticky významné protistrany (podstatná zajištění (hedges))
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Kriticky významná protistrana
               
                  Podstatná zajištění (rozvahová)
               
                  Podstatná zajištění (podrozvahová)
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Typ
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Účel zajištění
               
                  Typ
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Účel zajištění
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Struktura závazků
      
      
                  010
               
                  Název právnické osoby
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  020
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  
                     111
                  
               
                  030
               
                  Rozhodné právo pro závazky
               
                  
                     EHP
                  
               
                   
               
                  040
               
                  Datum
               
                  
                     12/31/2013
                  
               
      
         
      
      
                   
               
                  Protistrany
               
                  Závazky s právní podřízeností zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
               
                  Závazky s právní podřízeností zahrnované do kapitálu tier 2
               
                  Závazky s právní podřízeností
               
                  Prioritní nezajištěné závazky
               
                  Vklady
               
                  Zajištěné závazky
               
                  Další závazky vyloučené podle čl. 44 odst. 2 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank
               
                  Deriváty
               
                  CELKEM
               
                  < 1 měsíc
               
                  < 1 rok
               
                  > 1 rok
               
                  < 1 měsíc
               
                  < 1 rok
               
                  > 1 rok
               
                  < 1 měsíc
               
                  < 1 rok
               
                  > 1 rok
               
                  Celkem
               
                  
                     z toho způsobilé vklady
                  
               
                  
                     z toho pojištěné vklady
                  
               
                  Expozice po obezřetnostním nettingu
               
                  Expozice po odečtení marže a zajištění
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  130
               
                  140
               
                  150
               
                  160
               
                  170
               
                  180
               
                  050
               
                  Fyzické osoby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  055
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  060
               
                  Mikropodniky, malé a střední podniky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  065
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  070
               
                  Velké nefinanční podniky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  075
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  080
               
                  Instituce
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  085
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  090
               
                  Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  095
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  100
               
                  Jiné finanční podniky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  105
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  110
               
                  Subjekty ve skupině
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  115
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  120
               
                  Vláda, centrální banky a mezinárodní organizace
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  125
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  130
               
                  Jiné/neidentifikované
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  140
               
                  
                     z toho způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  150
               
                  
                     CELKEM
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  160
               
                  
                     Celkem způsobilé závazky
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      
         Zastavené zajištění
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Emitent zajištění
               
                  Typ zajištění
               
                  Identifikační číslo
               
                  Držitel zajištění
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Jurisdikce
               
                  Protistrana
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Jurisdikce
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  130
               
                  140
               
                  150
               
                  160
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Vláda USA
                  
               
                  
                     278
                  
               
                  
                     Vládní dluhopisy USA
                  
               
                   
               
                  
                     Banka L
                  
               
                  
                     487
                  
               
                  
                     1 000
                  
               
                  
                     USD
                  
               
                  
                     USA
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     345
                  
               
                  
                     10 000
                  
               
                  
                     USD
                  
               
                  
                     USA
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     997
                  
               
                  
                     Hypotéky
                  
               
                   
               
                  
                     BoE
                  
               
                  
                     997
                  
               
                  
                     1 000
                  
               
                  
                     GBP
                  
               
                  
                     UK
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     587
                  
               
                  
                     8 000
                  
               
                  
                     GBP
                  
               
                  
                     UK
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      
         Podrozvaha
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Podrozvahová položka
               
                  Protistrana
               
                  Částka
               
                  Měna
               
                  Zásadní operace
               
                  Hlavní linie podnikání
               
                  Doplňující informace
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Celkem
               
                  z toho přislíbeno
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     úvěrová linka
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     113
                  
               
                  
                     10 000 000
                  
               
                  
                     10 000 000
                  
               
                  
                     GBP
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     smlouva do konce roku 2015
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     úvěrová linka
                  
               
                  
                     Banka D
                  
               
                  
                     114
                  
               
                  
                     –5,000,000
                  
               
                  
                     0
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     smlouva do konce roku 2015
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VIII
      
         Platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Systém
               
                  Reprezentativní instituce
               
                  Zmapování ve vazbě na zásadní funkce
               
                  Zmapování ve vazbě na hlavní linie podnikání
               
                  Požadavky na členství
               
                  Dopad postupů k řešení krize na členství nebo smlouvu s reprezentativní institucí
               
                  Zaměnitelnost
               
                  Doplňující informace
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Typ systému
               
                  Určení
               
                  Způsob účasti
               
                  Identifikační kód
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  130
               
                  140
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Depozitář
                  
               
                  
                     Clearstream
                  
               
                  
                     nepřímý
                  
               
                   
               
                  
                     Banka W
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Obchodování s cennými papíry
                  
               
                   
               
                  
                     Zrušení členství
                  
               
                  
                     Euroclear
                  
               
                   
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Platba
                  
               
                  
                     TARGET
                  
               
                  
                     přímý
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Platba
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IX
      ODDÍL 1
      
         Informační systémy (obecné informace)
      
      
                  Systém
               
                  Subjekt skupiny, který je stranou smlouvy
               
                  Typ smlouvy
               
                  Protistrana
               
                  Odpovědná osoba
               
                  Dopad postupů k řešení krize na kontinuitu přístupu k informačním systémům
               
                  Identifikace
               
                  Typ
               
                  Popis
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Jméno
               
                  Telefonní číslo
               
                  E-mailová adresa
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  120
               
                  
                     Systém A
                  
               
                  internetové bankovnictví
               
                   
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Licenční
                  
               
                  
                     Subjekt A
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Systém B
                  
               
                  schvalování úvěrů
               
                   
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Licenční
                  
               
                  
                     Subjekt B
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  schvalování úvěrů
               
                   
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Licenční
                  
               
                  
                     Subjekt B
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Systém C
                  
               
                  jiné
               
                   
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     113
                  
               
                  
                     Sdílená služba
                  
               
                  
                     Subjekt C
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
      ODDÍL 2
      
         Informační systémy (zmapování)
      
      
                  Systém
               
                  Uživatel
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Zásadní funkce
               
                  Hlavní linie podnikání
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  
                     Systém A
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů
                  
               
                  
                     Systém A
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů
                  
               
                  
                     Přijímání vkladů
                  
               
                  
                     Systém B
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Úvěry
                  
               
                  
                     Retail
                  
               
                  
                     Systém B
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     113
                  
               
                  
                     Úvěry
                  
               
                  
                     Korporátní bankovnictví
                  
               
                  
                     Systém C
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Všechny
                  
               
                  
                     Všechny
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA X
      
         Propojenost
      
      
                  Právnická osoba A
               
                  Právnická osoba B
               
                   
               
                   
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu2
               
                  Identifikační kód právnické osoby2
               
                  Typ propojení
               
                  Popis
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     102
                  
               
                  
                     Zaměstnanci
                  
               
                  
                     Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     103
                  
               
                  
                     Zaměstnanci
                  
               
                  
                     Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     102
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     103
                  
               
                  
                     Systémy
                  
               
                  
                     Všechny systémy a infrastruktury IT, jež používá banka C, jsou používány i bankou B
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     103
                  
               
                  
                     Mechanismy financování
                  
               
                  
                     Banka C je financována prostřednictvím banky A
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Subjekt D
                  
               
                  
                     104
                  
               
                  
                     Zaměstnanci
                  
               
                  
                     Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     102
                  
               
                  
                     Mechanismy financování
                  
               
                  
                     Banka B je financována prostřednictvím banky A
                  
               
                  
                     Banka C
                  
               
                  
                     103
                  
               
                  
                     Subjekt D
                  
               
                  
                     104
                  
               
                  
                     Prostory
                  
               
                  
                     Sídlo banky C a subjektu D se nachází v téže budově
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     102
                  
               
                  
                     Ujednání týkající se likvidity
                  
               
                  
                     Banka A souhlasí s tím, že bance B v případě nutnosti poskytne likviditu
                  
               
                  
                     Subjekt D
                  
               
                  
                     104
                  
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     101
                  
               
                  
                     Zaměstnanci
                  
               
                  
                     Všichni zaměstnanci z úseku IT banky A pocházejí ze subjektu D
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XI
      
         Orgány
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Orgán(y) dohledu
               
                  Orgán příslušný k řešení krize
               
                  Orgán pro pojištění vkladů
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název orgánu
               
                  Telefonní číslo
               
                  E-mailová adresa
               
                  Název orgánu
               
                  Telefonní číslo
               
                  E-mailová adresa
               
                  Název orgánu
               
                  Telefonní číslo
               
                  E-mailová adresa
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  080
               
                  090
               
                  100
               
                  110
               
                  
                     Banka A
                  
               
                  
                     111
                  
               
                  
                     Orgán pro obezřetnostní regulaci
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bank of England
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Financial Services Compensation Scheme
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XII
      
         Právní dopad řešení krize
      
      
                  Právnická osoba
               
                  Třetí strana
               
                  Typ smlouvy
               
                  Ukončení smluv má dopad na nástroj k řešení krize
               
                  Poznámky
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  Název subjektu
               
                  Identifikační kód právnické osoby
               
                  010
               
                  020
               
                  030
               
                  040
               
                  050
               
                  060
               
                  070
               
                  
                     Banka B
                  
               
                  
                     112
                  
               
                  
                     Euronext NV
                  
               
                   
               
                  
                     Členství
                  
               
                  
                     Ano
                  
               
                  
                     V případě řešení krize by mohlo být obtížné prodat činnosti v oblasti správy aktiv
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XIII
      
         Pokyny k vyplnění vzorů dle příloh I až XII
      
      
         
            Obecné pokyny
         
      
      1.   STRUKTURA A KONVENCE
      1.1.   Struktura
      
      Tento rámec sestává z dvanácti souborů vzorů, které obsahují celkem patnáct vzorů v následujícím členění:
      
                  1.
               
                  Organizační struktura
               
      
                  2.
               
                  Správa a řízení
               
      
                  3.
               
                  Zásadní funkce a hlavní linie podnikání
               
      
                  4.
               
                  Kriticky významné protistrany (3 vzory)
               
      
                  5.
               
                  Struktura závazků
               
      
                  6.
               
                  Zastavené zajištění
               
      
                  7.
               
                  Podrozvaha
               
      
                  8.
               
                  Platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání
               
      
                  9.
               
                  Informační systémy (2 vzory)
               
      
                  10.
               
                  Propojenost
               
      
                  11.
               
                  Orgány
               
      
                  12.
               
                  Právní dopad řešení krize
               
      1.2.   Účetní standard
      
      Instituce vykazují účetní hodnoty podle účetního rámce, který používají k vykazování finančních údajů. Instituce, které nejsou povinny finanční informace vykazovat, použijí svůj příslušný účetní rámec.
      Pro účely této přílohy zkratky „IAS“ a „IFRS“ označují mezinárodní účetní standardy ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.
      Ve vzoru by měly být uváděny hrubé účetní hodnoty, není-li v pokynech uvedeno jinak.
      1.3.   Konvence v oblasti číslování
      
      V odkazech na sloupce, řádky a buňky vzoru se v těchto pokynech používá toto obecné označení: {vzor; řádek; sloupec}.
      1.4.   Úroveň použití
      
      Úroveň použití určí orgány příslušné k řešení krize při formulaci své přímé či nepřímé žádosti určené institucím.
      
         
            Pokyny k vyplňování vzorů
         
      
      2.   PŘÍLOHA I – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
      Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         1) podrobný popis organizační struktury instituce včetně seznamu všech právnických osob
      
      
         2) označení přímého držitele a procentní podíl práv spojených s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva každé právnické osoby
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010–020
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  010
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030–040
               
                  
                     Přímý držitel
                  
               
                  030
               
                  
                     Název subjektu
                  
                  Název subjektu, který drží přímou účast a kontroluje právnickou osobu uvedenou ve sloupci 010.
               
                  040
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 030. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
               
                  050
               
                  
                     Kapitál (%)
                  
                  Procentní podíl kapitálu, jejž drží právnická osoba uvedená ve sloupci 030 v právnické osobě uvedené ve sloupci 010.
               
                  060
               
                  
                     Hlasovací práva (%)
                  
                  Procentní podíl hlasovacích práv, jejž drží právnická osoba uvedená ve sloupci 030 v právnické osobě uvedené ve sloupci 010.
               
                  070–080
               
                  
                     Konsolidující jednotka
                  
               
                  070
               
                  
                     Název subjektu
                  
                  Název subjektu, který subjekt uvedený ve sloupci 010 zahrnuje do konsolidace na nejvyšší úrovni podle nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  080
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 070. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
      3.   PŘÍLOHA II – SPRÁVA A ŘÍZENÍ
      Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         3) umístění, jurisdikce založení, licence a vrcholné vedení každé právnické osoby
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010–020
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  010
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030
               
                  
                     Umístění
                  
                  Město, v němž je subjekt uvedený ve sloupci 010 právně registrován.
               
                  040
               
                  
                     Jurisdikce založení
                  
                  Jurisdikce, v níž byl subjekt uvedený ve sloupci 010 založen, označená podle normy ISO 3166.
               
                  050
               
                  
                     Orgán vydávající licenci
                  
                  Název orgánu, jenž instituci uvedené ve sloupci 010 vydal bankovní licenci či licenci investičního podniku.
               
                  060
               
                  
                     Typ licence
                  
               
                  070–090
               
                  
                     Člen vedoucího orgánu odpovědný za poskytnutí informací orgánům příslušným k řešení krize pro účely plánu řešení krize
                  
               
                  070
               
                  
                     Jméno
                  
                  Jméno, příjmení
               
                  080
               
                  
                     Telefonní číslo
                  
               
                  090
               
                  
                     E-mailová adresa
                  
               
                  100–140
               
                  
                     Hlavní manažer
                  
                  Člen vedení subjektu, jenž odpovídá za řešení krize tohoto subjektu
               
                  100
               
                  
                     Jméno
                  
                  Jméno, příjmení
               
                  110
               
                  
                     Funkce
                  
               
                  120
               
                  
                     Odbor
                  
               
                  130
               
                  
                     Telefonní čísla
                  
                  Telefonní číslo odboru a přímá linka osoby uvedené ve sloupci 100.
               
                  140
               
                  
                     E-mailové adresy
                  
                  E-mailová schránka odboru a individuální e-mailová adresa osoby uvedené ve sloupci 100.
               
      4.   PŘÍLOHA III – ZÁSADNÍ FUNKCE A HLAVNÍ LINIE PODNIKÁNÍ
      Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         4) zmapování zásadních operací a hlavních linií podnikání instituce, včetně významné držby aktiv a závazků v souvislosti s těmito operacemi a liniemi podnikání, formou odkazu na jednotlivé právnické osoby
      
      
         17) člen vedoucího orgánu odpovědný za plán řešení krize instituce, a pokud se jedná o jiné osoby, osoby odpovědné za jednotlivé právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010
               
                  
                     Zásadní funkce
                  
                  „Zásadní funkce“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 35 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.
               
                  020
               
                  
                     Hlavní linie podnikání
                  
                  „Hlavní linie podnikání“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 36 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.
               
                  030–040
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  030
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  040
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  050
               
                  
                     Umístění
                  
                  Země, v níž jsou linie podnikání realizovány.
               
                  060
               
                  
                     Počet kanceláří/poboček v místě
                  
               
                  070–090
               
                  
                     Významná aktiva
                  
               
                  070
               
                  
                     Typ
                  
               
                  080
               
                  
                     Částka
                  
                  V milionech
               
                  090
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
                  100–120
               
                  
                     Významné závazky
                  
               
                  100
               
                  
                     Typ
                  
               
                  110
               
                  
                     Částka
                  
                  V milionech
               
                  120
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
                  130–170
               
                  
                     Člen vrcholného vedení odpovědný za poskytnutí informací
                  
               
                  130
               
                  
                     Jméno
                  
                  Jméno, příjmení
               
                  140
               
                  
                     Funkce
                  
               
                  150
               
                  
                     Odbor
                  
               
                  160
               
                  
                     Telefonní čísla
                  
                  Telefonní číslo odboru a přímá linka osoby uvedené ve sloupci 130.
               
                  170
               
                  
                     E-mailové adresy
                  
                  E-mailová schránka odboru a individuální e-mailová adresa osoby uvedené ve sloupci 130.
               
      5.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 1 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (AKTIVA)
      Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         10) označení hlavních či nejzásadnějších protistran instituce a analýza dopadu selhání hlavních protistran na finanční situaci instituce
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010–020
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  010
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030–040
               
                  
                     Kriticky významná protistrana
                  
                  Míru kritické významnosti určí relevantní orgány. Protistrany se vykazují za relevantní ekonomicky spjaté skupiny klientů. Pokud určitý klient do žádné takové skupiny nepatří, vykazují se protistrany individuálně. Orgány příslušné k řešení krize si mohou k ekonomicky spjatým skupinám klientů vyžádat individuální informace. „Ekonomicky spjatá skupina klientů“ je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 39 nařízení (EU) č. 575/2013. Informace uvedené v tomto vzoru by měly být doplněním informací, které již byly poskytnuty o velkých expozicích.
               
                  030
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  040
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  050
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
                  060
               
                  
                     Původní expozice
                  
                  „Původní expozice“ má význam podle článků 24, 389, 390 a 392 nařízení (EU) č. 575/2013. Její vykázání by se mělo řídit přístupem ve FINREP.
               
                  070
               
                  
                     Snižování úvěrového rizika
                  
                  „Snižování úvěrového rizika“ má význam podle článků 399 a 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013. Pro účely tohoto hlášení se technika snižování úvěrového rizika definovaného v čl. 4 odst. 1 bodě 57, která je uznána podle části třetí hlavy II kapitol 3 a 4, použije v souladu s články 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  080
               
                  
                     Úpravy ocenění a rezervy
                  
                  „Úprava ocenění“ a „rezervy“ mají význam podle článků 34, 24, 110 a 111 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  090
               
                  
                     Čistá expozice
                  
                  090 = 060 – 070 – 080
               
                  100
               
                  
                     Dopad na kmenový kapitál tier 1
                  
                  Dopad selhání protistrany uvedené ve sloupci 030 na kapitál core tier 1 právnické osoby uvedené ve sloupci 010. K výpočtu dopadu na kapitál core tier 1 je navržen tento vzorec:
                  kapitál core tier 1 – ((kapitál core tier 1 – očekávaná ztráta)/(rizikově vážená aktiva – očekávaná ztráta) = dopad na kapitál core tier 1.
                  Pokud orgány příslušné k řešení krize určí, že vhodnější by byl komplexnější vzorec, mohou si vyžádat použití jiného.
               
      6.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 2 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (ZÁVAZKY)
      Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         10) označení hlavních či nejzásadnějších protistran instituce a analýza dopadu selhání hlavních protistran na finanční situaci instituce
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010–020
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  010
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030–040
               
                  
                     Kriticky významná protistrana
                  
                  Míru kritické významnosti určí relevantní orgány. Informace uvedené v tomto vzoru by měly být doplněním informací, které již byly poskytnuty o velkých expozicích.
               
                  030
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  040
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  050–070
               
                  
                     Financování
                  
               
                  050
               
                  
                     Typ
                  
               
                  060
               
                  
                     Částka
                  
                  Vyjádřená v měně závazku
               
                  070
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
      7.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 3 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (PODSTATNÁ ZAJIŠTĚNÍ (HEDGES))
      Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         9) podstatná zajištění (hedges) instituce včetně zmapování ve vazbě na právnické osoby
      
      Pokyny ke konkrétním sloupcům:
      
                  Sloupce
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010–020
               
                  
                     Právnická osoba
                  
               
                  010
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030–040
               
                  
                     Kriticky významná protistrana
                  
                  Protistrany se vykazují za relevantní ekonomicky spjaté skupiny klientů. Pokud určitý klient do žádné takové skupiny nepatří, vykazují se protistrany individuálně. Orgány příslušné k řešení krize si mohou k ekonomicky spjatým skupinám klientů vyžádat individuální informace. „Ekonomicky spjatá skupina klientů“ je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 39 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  030
               
                  
                     Název subjektu
                  
               
                  040
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  050–080
               
                  
                     Podstatná zajištění (rozvahová)
                  
               
                  050
               
                  
                     Typ
                  
                  Poskytnutá podstatná zajištění by neměla být omezena na účetní zajištění.
               
                  060
               
                  
                     Částka
                  
               
                  070
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
                  080
               
                  
                     Účel zajištění
                  
                  Rizika, jež mají být zajištěna.
               
                  090–120
               
                  
                     Podstatná zajištění (podrozvahová)
                  
               
                  090
               
                  
                     Typ
                  
                  Poskytnutá podstatná zajištění by neměla být omezena na účetní zajištění.
               
                  100
               
                  
                     Částka
                  
               
                  110
               
                  
                     Měna
                  
                  Označení podle normy ISO 4217
               
                  120
               
                  
                     Účel zajištění
                  
                  Rizika, jež mají být zajištěna.
               
      8.   PŘÍLOHA V – STRUKTURA ZÁVAZKŮ
      Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:
      
         5) podrobný popis skladby závazků instituce a veškerých jejích právních subjektů, v rozdělení minimálně podle druhu a objemu krátkodobých a dlouhodobých dluhů a dále na závazky zajištěné, nezajištěné a podřízené
      
      
         6) podrobnosti o těch závazcích instituce, které jsou způsobilými závazky
      
      Pokyny ke konkrétním řádkům:
      
                  Řádky
               
                  Odkaz na právní předpisy a pokyny
               
                  010
               
                  
                     Název právnické osoby
                  
               
                  020
               
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                  20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.
                  Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.
               
                  030
               
                  
                     Rozhodné právo pro závazky
                  
                  EHP nebo „třetí země“. Orgány příslušné k řešení krize jsou oprávněny stanovit prahovou hodnotu, při jejímž překročení budou požadovat, aby byly jednotlivé třetí země rozepsány.
               
                  040
               
                  
                     Datum
                  
               
                  050
               
                  
                     Fyzické osoby
                  
               
                  055
               
                  
                     
                        Z toho způsobilé závazky
                     
                  
                  Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.
               
                  060
               
                  
                     Mikropodniky, malé a střední podniky
                  
               
                  065
               
                  
                     
                        Z toho způsobilé závazky
                     
                  
                  Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.
               
                  070
               
                  
                     Velké nefinanční podniky
                  
               
                  075
               
                  
                     
                        Z toho způsobilé závazky
                     
                  
                  Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.
               
                  080
               
                  
                     Instituce
                  
        &nb