Nařízení Komise (EU) 2016/1067 ze dne 1. července 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1067/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 178/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1067
   ze dne 1. července 2016,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 mají členské státy nejpozději ke dni 20. února 2015 předložit Komisi technickou dokumentaci ke každému zavedenému zeměpisnému označení zapsanému v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008.
            
   
               (2)
            
               Do 20. února 2015 obdržela Komise technickou dokumentaci k 243 z 330 zavedených zeměpisných označení. Technická dokumentace ke zbývajícím 87 zavedeným zeměpisným označením nebyla Komisi ve stanovené lhůtě předložena.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 110/2008 by mělo být 87 zavedených zeměpisných označení, k nimž Komise do 20. února 2015 neobdržela technickou dokumentaci, z přílohy III uvedeného nařízení odstraněno.
            
   
               (4)
            
               Ostatních 243 zavedených zeměpisných označení, k nimž technická dokumentace do 20. února 2015 předložena byla, bude prozatím v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008 ponecháno. V souladu s článkem 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 716/2013 (2) Komise posoudí, zda technická dokumentace předložená k těmto označením splňuje požadavky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008.
            
   
               (5)
            
               Ve světle výše uvedeného by měla být příloha III nařízení (ES) č. 110/2008 nahrazena přílohou tohoto nařízení.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (ES) č. 110/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 110/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
            
            
                        Kategorie výrobku
                     
                        Zeměpisné označení
                     
                        Země původu (přesný zeměpisný původ je popsán v technické dokumentaci)
                     1.   Rum
                     
                         
                     
                        
                           Rhum de la Martinique
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum de la Guadeloupe
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum de la Réunion
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum de la Guyane
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum des Antilles françaises
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rhum des départements français d'outre-mer
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Rum da Madeira
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Ron de Guatemala
                        
                     
                        Guatemala
                     2.   Whisky/Whiskey
                     
                         
                     
                        
                           Scotch Whisky
                        
                     
                        Spojené království (Skotsko)
                     
                        
                           Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky
                            (1)
                        
                     
                        Irsko
                     
                        
                           Whisky breton/Whisky de Bretagne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Whisky alsacien/Whisky d'Alsace
                        
                     
                        Francie
                     3.   Obilná pálenka
                     
                         
                     
                        
                           Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo, Rakousko, Belgie (německy mluvící společenství)
                     
                        
                           Münsterländer Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Sendenhorster Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Emsländer Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Haselünner Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Hasetaler Korn/Kornbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Samanė
                        
                     
                        Litva
                     4.   Vinný destilát
                     
                         
                     
                        
                           Eau-de-vie de Cognac
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie des Charentes
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Cognac
                        
                        (Označení „Cognac“ může být doplněno těmito výrazy:
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Fine
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Grande Fine Champagne
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Grande Champagne
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Petite Fine Champagne
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Petite Champagne
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Fine Champagne
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Borderies
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Fins Bois
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Bons Bois)
                                    
                                 
                     
                        Francie
                     
                        
                           Fine Bordeaux
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Fine de Bourgogne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Armagnac
                        
                        (Označení „Armagnac“ může být doplněno těmito výrazy:
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Bas-Armagnac
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Haut-Armagnac
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Armagnac-Ténarèze
                                    
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    
                                       Blanche Armagnac)
                                    
                                 
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de vin de la Marne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de Faugères/Faugères
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Aguardente de Vinho Douro
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente de Vinho Ribatejo
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente de Vinho Alentejo
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente de Vinho Lourinhã
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Vinars Târnave
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Vinars Vaslui
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Vinars Murfatlar
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Vinars Vrancea
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Vinars Segarcea
                        
                     
                        Rumunsko
                     5.   Brandy/Weinbrand
                     
                         
                     
                        
                           Brandy de Jerez
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Brandy del Penedés
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Brandy italiano
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Deutscher Weinbrand
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Wachauer Weinbrand
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Pfälzer Weinbrand
                        
                     
                        Německo
                     6.   Matolinová pálenka
                     
                         
                     
                        
                           Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc d'Alsace Gewürztraminer
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc d'Auvergne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Marc du Jura
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Aguardente Bagaceira Bairrada
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente Bagaceira Alentejo
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Orujo de Galicia
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Grappa
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa di Barolo
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa trentina/Grappa del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa friulana/Grappa del Friuli
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa veneta/Grappa del Veneto
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa siciliana/Grappa di Sicilia
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Grappa di Marsala
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Τσικουδιά/Tsikoudia
                        
                     
                        Řecko
                     
                        
                           Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
                        
                     
                        Řecko
                     
                        
                           Τσίπουρο/Tsipouro
                        
                     
                        Řecko
                     
                        Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
                     
                        Řecko
                     
                        Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
                     
                        Řecko
                     
                        Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
                     
                        Řecko
                     
                        
                           Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania
                        
                     
                        Kypr
                     
                        
                           Törkölypálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     9.   Ovocný destilát
                     
                         
                     
                        
                           Schwarzwälder Kirschwasser
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Schwarzwälder Mirabellenwasser
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Schwarzwälder Williamsbirne
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Schwarzwälder Zwetschgenwasser
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Fränkisches Zwetschgenwasser
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Fränkisches Kirschwasser
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Fränkischer Obstler
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Mirabelle de Lorraine
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Kirsch d'Alsace
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Quetsch d'Alsace
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Framboise d'Alsace
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Mirabelle d'Alsace
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Kirsch de Fougerolles
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Williams friulano/Williams del Friuli
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Sliwovitz del Veneto
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Williams trentino/Williams del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Medronho do Algarve
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Wachauer Marillenbrand
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Szatmári Szilvapálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Kecskeméti Barackpálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Békési Szilvapálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Szabolcsi Almapálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Gönci Barackpálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Pálinka
                        
                     
                        Maďarsko,
                        Rakousko (výhradně pro meruňkové pálenky vyrobené ve spolkových zemích Dolní Rakousko, Burgenlandsko, Štýrsko, Vídeň)
                     
                        
                           Újfehértói meggypálinka
                        
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                           Brinjevec
                        
                     
                        Slovinsko
                     
                        
                           Dolenjski sadjevec
                        
                     
                        Slovinsko
                     
                        
                           Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech
                        
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                           Pălincă
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Ţuică Zetea de Medieşu Aurit
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Ţuică de Argeş
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Horincă de Cămârzana
                        
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                           Hrvatska loza
                        
                     
                        Chorvatsko
                     
                        
                           Hrvatska stara šljivovica
                        
                     
                        Chorvatsko
                     
                        
                           Slavonska šljivovica
                        
                     
                        Chorvatsko
                     
                        
                           Pisco
                            (2)
                        
                     
                        Peru
                     10.   Destilát z cidru a destilát z perry
                     
                         
                     
                        
                           Calvados
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Calvados Pays d'Auge
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Calvados Domfrontais
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de cidre de Bretagne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de cidre de Normandie
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de poiré de Normandie
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Eau-de-vie de cidre du Maine
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Aguardiente de sidra de Asturias
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Somerset Cider Brandy
                            (3)
                        
                     
                        Spojené království
                     15.   Vodka
                     
                         
                     
                        
                           Svensk Vodka/Swedish Vodka
                        
                     
                        Švédsko
                     
                        
                           Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
                        
                     
                        Finsko
                     
                        
                           Polska Wódka/Polish Vodka
                        
                     
                        Polsko
                     
                        
                           Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Estonian vodka
                        
                     
                        Estonsko
                     17.   Geist
                     
                         
                     
                        
                           Schwarzwälder Himbeergeist
                        
                     
                        Německo
                     18.   Hořcová pálenka
                     
                         
                     
                        
                           Bayerischer Gebirgsenzian
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Genziana trentina/Genziana del Trentino
                        
                     
                        Itálie
                     19.   Jalovcové lihoviny
                     
                         
                     
                        
                           Genièvre/Jenever/Genever
                        
                     
                        Belgie, Nizozemsko, Francie (departementy Nord (59) a Pas-de-Calais (62)), Německo (německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko)
                     
                        
                           Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
                        
                     
                        Belgie, Nizozemsko, Francie (departementy Nord (59) a Pas-de-Calais (62))
                     
                        
                           Jonge jenever/jonge genever
                        
                     
                        Belgie, Nizozemsko
                     
                        
                           Oude jenever/oude genever
                        
                     
                        Belgie, Nizozemsko
                     
                        
                           Hasseltse jenever/Hasselt
                        
                     
                        Belgie (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
                     
                        
                           Balegemse jenever
                        
                     
                        Belgie (Balegem)
                     
                        
                           O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever
                        
                     
                        Belgie (Oost-Vlaanderen)
                     
                        
                           Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie
                        
                     
                        Belgie (Région wallonne)
                     
                        
                           Genièvre Flandres Artois
                        
                     
                        Francie (departementy Nord (59) a Pas-de-Calais (62))
                     
                        
                           Ostfriesischer Korngenever
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Steinhäger
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Gin de Mahón
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Vilniaus Džinas/Vilnius Gin
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Spišská borovička
                        
                     
                        Slovensko
                     24.   Akvavit/aquavit
                     
                         
                     
                        
                           Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
                        
                     
                        Švédsko
                     25.   Anýzové lihoviny
                     
                         
                     
                        
                           Anís Paloma Monforte del Cid
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Hierbas de Mallorca
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Hierbas Ibicencas
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Chinchón
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Janeževec
                        
                     
                        Slovinsko
                     29.   Destilovaný anis
                     
                         
                     
                        
                           Ouzo/Ούζο
                        
                     
                        Kypr, Řecko
                     
                        Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
                     
                        Řecko
                     
                        Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari
                     
                        Řecko
                     
                        Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata
                     
                        Řecko
                     
                        Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace
                     
                        Řecko
                     
                        Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia
                     
                        Řecko
                     30.   Hořké lihoviny/bitter
                     
                         
                     
                        
                           Rheinberger Kräuter
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Trejos devynerios
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Slovenska travarica
                        
                     
                        Slovinsko
                     31.   Aromatizovaná vodka
                     
                         
                     
                        Bylinná vodka z nížin severního Podlesí aromatizovaná výtažkem ze zubří trávy/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
                        
                     
                        Polsko
                     
                        
                           Polska Wódka/Polish Vodka
                            (4)
                        
                     
                        Polsko
                     
                        
                           Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka
                            (4)
                        
                     
                        Litva
                     32.   Likér
                     
                         
                     
                        
                           Berliner Kümmel
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Hamburger Kümmel
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Münchener Kümmel
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Chiemseer Klosterlikör
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Bayerischer Kräuterlikör
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Irish Cream
                            (5)
                        
                     
                        Irsko
                     
                        
                           Palo de Mallorca
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Mirto di Sardegna
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Liquore di limone di Sorrento
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Liquore di limone della Costa d'Amalfi
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Genepì del Piemonte
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Genepì della Valle d'Aosta
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Benediktbeurer Klosterlikör
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Ettaler Klosterlikör
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Ratafia de Champagne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Ratafia catalana
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur
                        
                     
                        Finsko
                     
                        
                           Mariazeller Magenlikör
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Steinfelder Magenbitter
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Wachauer Marillenlikör
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Jägertee/Jagertee/Jagatee
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Hüttentee
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Polish Cherry
                        
                     
                        Polsko
                     
                        
                           Karlovarská Hořká
                        
                     
                        Česká republika
                     
                        
                           Pelinkovec
                        
                     
                        Slovinsko
                     
                        
                           Blutwurz
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Cantueso Alicantino
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Licor café de Galicia
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Licor de hierbas de Galicia
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi
                        
                     
                        Francie, Itálie
                     
                        Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios
                     
                        Řecko
                     
                        Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
                     
                        Řecko
                     
                        Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu
                     
                        Řecko
                     
                        
                           Τεντούρα/Tentoura
                        
                     
                        Řecko
                     
                        
                           Poncha da Madeira
                        
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                           Hrvatski pelinkovac
                        
                     
                        Chorvatsko
                     34.   Crème de cassis
                     
                         
                     
                        
                           Cassis de Bourgogne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Cassis de Dijon
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Cassis de Saintonge
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                                    37a.
                                 
                                    Lihovina aromatizovaná trnkami nebo Pacharán
                                    
                                 
                     
                        
                           Pacharán navarro
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                                    39.
                                 
                                    Maraschino/Marrasquino/Maraskino
                                 
                     
                        
                           Zadarski maraschino
                        
                     
                        Chorvatsko
                     40.   Nocino
                     
                         
                     
                        
                           Nocino di Modena
                        
                     
                        Itálie
                     
                        
                           Orehovec
                        
                     
                        Slovinsko
                     
                        Ostatní lihoviny
                     
                         
                     
                        
                           Pommeau de Bretagne
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Pommeau du Maine
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Pommeau de Normandie
                        
                     
                        Francie
                     
                        
                           Svensk Punsch/Swedish Punch
                        
                     
                        Švédsko
                     
                        
                           Inländerrum
                        
                     
                        Rakousko
                     
                        
                           Bärwurz
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Aguardiente de hierbas de Galicia
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Aperitivo Café de Alcoy
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Herbero de la Sierra de Mariola
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Königsberger Bärenfang
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Ostpreußischer Bärenfang
                        
                     
                        Německo
                     
                        
                           Ronmiel de Canarias
                        
                     
                        Španělsko
                     
                        
                           Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever
                        
                     
                        Belgie, Nizozemsko, Německo (německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko)
                     
                        
                           Domači rum
                        
                     
                        Slovinsko
                     
                        
                           Irish Poteen/Irish Poitín
                        
                     
                        Irsko
                     
                        
                           Trauktinė
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Trauktinė Palanga
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Trauktinė Dainava
                        
                     
                        Litva
                     
                        
                           Hrvatska travarica
                        
                     
                        Chorvatsko
                     
         
      
      
      
         (1)  Zeměpisné označení Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky se vztahuje na whisky/whiskey produkovanou v Irsku a Severním Irsku.
      
         (2)  Ochranou zeměpisného označení Pisco v rámci tohoto nařízení není dotčeno používání názvu Pisco pro výrobky pocházející z Chile chráněné podle dohody o přidružení mezi Unií a Chile z roku 2002.
      
         (3)  Zeměpisné označení Somerset Cider Brandy musí být vždy doprovázeno obchodním označením „destilát z cidru“.
      
         (4)  Na etiketě tohoto výrobku musí být uvedeno obchodní označení „aromatizovaná vodka“. Výraz „aromatizovaná“ lze nahradit názvem převažujícího aromatu.
      
         (5)  Zeměpisné označení Irish Cream se vztahuje na odpovídající likér vyrobený v Irsku a Severním Irsku.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.