Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1076/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 185/1
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1076
      ze dne 8. června 2016
      o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
      (přepracované znění)
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (5) v platném znění měly dohody o hospodářském partnerství vstoupit v platnost nejpozději 1. ledna 2008.
               
      
                  (3)
               
                  Unie od roku 2002 jedná o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) ve formě sedmi regionů zahrnujících karibskou oblast, střední Afriku, východní a jižní Afriku, Východoafrické společenství, tichomořské ostrovní státy, Jihoafrické společenství pro rozvoj a státy západní Afriky. Tyto dohody o hospodářském partnerství musí být v souladu s povinnostmi v rámci Světové obchodní organizace, podporovat regionální integraci a postupné začleňování ekonomik AKT do světového obchodního systému založeného na pravidlech, a tím podporovat jejich udržitelný rozvoj a přispívat k celkovému úsilí o vymýcení chudoby a zlepšování životních podmínek ve státech AKT. V první fázi mohou být jednání uzavřena dohodami vedoucími k přijetí dohod o hospodářském partnerství zahrnujícími, jakožto minimální požadavek, ujednání o zboží slučitelná s pravidly Světové obchodní organizace v souladu s procesy regionální hospodářské a politické integrace, které mají být co nejdříve doplněny úplnými dohodami o hospodářském partnerství.
               
      
                  (4)
               
                  Ty dohody zakládající dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucí k jejich založení, pro něž byla jednání uzavřena, stanoví, že strany mohou učinit kroky k uplatňování dohody před prozatímním vzájemným prováděním v proveditelném rozsahu. Je vhodné přijmout opatření k uplatňování dohod na základě uvedených ustanovení.
               
      
                  (5)
               
                  Režim stanovený v tomto nařízení se má podle potřeby změnit v souladu s dohodami zakládajícími dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucími k jejich založení, pokud a až budou tyto dohody podepsány a uzavřeny podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a začnou být prozatímně prováděny nebo vstoupí v platnost. Režim se má ukončit zcela nebo částečně, pokud dotčené dohody nevstoupí v platnost v přiměřené době, v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.
               
      
                  (6)
               
                  Pro dovoz do Unie by měl režim v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení stanovit bezcelní přístup a žádné celní kvóty pro všechny produkty s výjimkou zbraní. Na uvedený režim se vztahují přechodná období a režim pro některé citlivé produkty a zvláštní režim pro francouzské zámořské departementy. Vzhledem ke zvláštní povaze v případě Jihoafrické republiky by měly produkty pocházející z Jihoafrické republiky nadále využívat příslušná ustanovení Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (6) v platném znění (dále jen „dohoda s JAR“), dokud mezi Unií a Jihoafrickou republikou nevstoupí v platnost dohoda zakládající dohodu o hospodářském partnerství nebo vedoucí k jejímu založení.
               
      
                  (7)
               
                  Na dovoz uskutečněný v rámci tohoto nařízení by se měla po přechodné období použít pravidla původu stanovená v příloze II. Tato pravidla původu by měla být nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně provádět nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve.
               
      
                  (8)
               
                  Je nezbytné poskytnout možnost dočasně pozastavit uplatňování režimů stanovených v tomto nařízení v případě neposkytnutí správní spolupráce nebo nesrovnalostí či podvodu. Pokud členský stát poskytne Komisi informace o možném podvodu nebo neplnění povinnosti poskytovat nezbytnou správní spolupráci, měly by se použít příslušné právní předpisy Unie, zejména nařízení Rady (ES) č. 515/97 (7).
               
      
                  (9)
               
                  Je rovněž vhodné stanovit obecná ochranná opatření pro produkty, na které se vztahuje toto nařízení.
               
      
                  (10)
               
                  Vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských produktů je vhodné umožnit přijetí ochranných opatření v případě, že dovoz působí nebo hrozí způsobit narušení trhů s takovými produkty nebo narušení mechanismů organizace těchto trhů.
               
      
                  (11)
               
                  V souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU je třeba ve všech politikách Unie, zejména v celní a obchodní politice, náležitě zohlednit zvláštní strukturální, sociální a hospodářskou situaci nejvzdálenějších regionů Unie.
               
      
                  (12)
               
                  Při účinném stanovení pravidel o ochranných opatřeních by proto měla být zvláštní pozornost věnována citlivosti zemědělských produktů, zejména cukru, i zvláštní zranitelnosti a zájmům nejvzdálenějších regionů Unie.
               
      
                  (13)
               
                  Článek 134 Smlouvy o založení Evropského společenství byl zrušen Lisabonskou smlouvou, aniž by byl nahrazen odpovídajícím článkem ve Smlouvě o Evropské unii nebo ve Smlouvě o fungování EU. Odkaz na uvedený článek v nařízení (ES) č. 1528/2007 by měl být tudíž vypuštěn.
               
      
                  (14)
               
                  Za účelem provádění technických úprav režimu uplatňovaného na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny přílohy I tohoto nařízení přidáním nebo vyřazením regionů nebo států a pokud jde o technické změny přílohy II tohoto nařízení, které jsou nezbytné v důsledku uplatnění dané přílohy. Na Komisi by navíc měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU doplňující přílohu k tomuto nařízení stanovící režim použitelný na výrobky pocházející z Jihoafrické republiky, jakmile budou příslušná obchodní ustanovení dohody s JAR nahrazena odpovídajícími ustanoveními dohody zakládající dohodu o hospodářském partnerství nebo vedoucí k jejímu založení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (8). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
               
      
                  (15)
               
                  Některé země, které neučinily nezbytné kroky vedoucí k ratifikaci svých příslušných dohod, byly nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 (9) vyřazeny z přílohy I nařízení (ES) č. 1528/2007.
               
      
                  (16)
               
                  Za účelem rychlého opětovného zařazení uvedených zemí do přílohy I tohoto nařízení, jakmile tyto země učiní kroky nezbytné k ratifikaci svých dohod a dokud tyto dohody nevstoupí v platnost, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o opětovné zařazení zemí, které byly nařízením (EU) č. 527/2013 vyřazeny z přílohy I nařízení (ES) č. 1528/2007.
               
      
                  (17)
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10).
               
      
                  (18)
               
                  K pozastavení odstranění cel by se měl s ohledem na povahu tohoto pozastavení použít poradní postup. Ten je s ohledem na povahu kontrolních a prozatímních ochranných opatření třeba použít také k jejich přijímání. Pokud by prodlení při ukládání opatření způsobilo těžko napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A PŘÍSTUP NA TRH
      
      Článek 1
      Předmět
      Toto nařízení uplatňuje na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), režim uvedený v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení.
      Článek 2
      Oblast působnosti
      1.   Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející z regionů a států uvedených v příloze I.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, jimiž změní přílohu I přidáním regionů nebo států ze států AKT, které uzavřely jednání o dohodě s Unií a které přinejmenším splňují požadavky článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT 1994).
      3.   Region nebo stát zůstane na seznamu v příloze I, dokud Komise nepřijme v souladu s článkem 22 akt v přenesené pravomoci, kterým změní přílohu I tak, že z ní tento region nebo stát vyřadí, zejména pokud:
      
                  a)
               
                  region nebo stát dá najevo úmysl neratifikovat dohodu, která mu umožnila, aby byl zařazen do přílohy I;
               
      
                  b)
               
                  ratifikace dohody, která umožnila, aby region nebo stát byl zařazen do přílohy I, se neuskutečnila v přiměřené době a vstup dohody v platnost je nepřiměřeně oddalován; nebo
               
      
                  c)
               
                  dohoda pozbyla platnosti nebo dotčený region nebo stát ukončil svá práva a povinnosti podle dohody, ale dohoda jinak zůstává v platnosti.
               
      Článek 3
      Přenesení pravomoci
      Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, jimiž změní přílohu I tohoto nařízení opětovným zařazením těch regionů nebo států ze skupiny států AKT, které byly z přílohy I nařízení (ES) č. 1528/2007 vyřazeny nařízením (EU) č. 527/2013 a které po uvedeném vyřazení učinily nezbytné kroky, aby své dohody ratifikovaly.
      Článek 4
      Přístup na trh
      1.   Odstraňují se dovozní cla u všech produktů kapitol 1 až 97, s výjimkou kapitoly 93, harmonizovaného systému pocházejících z některého regionu nebo státu uvedeného v příloze I. Toto odstranění podléhá obecnému ochrannému mechanismu stanovenému v článcích 9 až 20.
      2.   Na produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I se nadále použijí cla podle doložky nejvyšších výhod.
      3.   Odstavec 1 se nevztahuje na produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Na tyto produkty se vztahují příslušná ustanovení dohody s JAR. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, jimiž doplní k tomuto nařízení přílohu stanovící režim použitelný na výrobky pocházející z Jihoafrické republiky, jakmile budou příslušná obchodní ustanovení dohody s JAR nahrazena odpovídajícími ustanoveními dohody zakládající dohodu o hospodářském partnerství nebo vedoucí k jejímu založení.
      4.   Odstavec 1 se nevztahuje na produkty podpoložky 0803 00 19 celního sazebníku pocházející z regionu nebo státu uvedeného v příloze I, které jsou propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech Unie do 1. ledna 2018. Odstavec 1 tohoto článku a článek 8 se nevztahují na produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející z regionu nebo státu uvedeného v příloze I, které jsou propuštěny do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech do 1. ledna 2018. Tato období se prodlouží do 1. ledna 2028, nedohodnou-li se strany příslušných dohod jinak. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, kterým uvědomí zúčastněné subjekty o skončení platnosti tohoto ustanovení.
      KAPITOLA II
      
         PRAVIDLA PŮVODU A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
      
      Článek 5
      Pravidla původu
      1.   K určení, zda produkty pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, se použijí pravidla původu stanovená v příloze II.
      2.   Pravidla původu stanovená v příloze II budou nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně provádět nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aby informovala hospodářské subjekty o dni začátku prozatímního provádění nebo vstupu v platnost, od něhož se pravidla původu obsažená v dohodě mají použít na produkty pocházející z regionů a států uvedených v příloze I.
      3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, jimiž provede technické změny přílohy II, je-li to nutné za účelem zohlednění změn jiných celních předpisů Unie.
      4.   Rozhodnutí o správě přílohy II se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5.
      Článek 6
      Správní spolupráce
      1.   Pokud Komise dojde na základě objektivních informací k závěru, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem či podvodu, může dočasně pozastavit odstranění cel stanovené v článcích 4, 7 a 8 (dále jen „příslušné zacházení“) v souladu s tímto článkem.
      2.   Pro účely tohoto článku se za neposkytnutí správní spolupráce mimo jiné považuje:
      
                  a)
               
                  opakované porušení příslušných povinností kontrolovat status původu dotčených produktů;
               
      
                  b)
               
                  opakované odmítnutí nebo nepřípustné prodlení v provádění nebo ve sdělování výsledků následného ověření dokladu původu;
               
      
                  c)
               
                  opakované odmítnutí nebo nepřípustné prodlení při získávání povolení k provedení misí zaměřených na správní spolupráci, jejichž cílem je prověření pravosti dokumentů nebo přesnosti informací souvisejících s udělením příslušného zacházení.
               
      Pro účely tohoto článku lze shledat, že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který převyšuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity dotčeného regionu nebo státu.
      3.   Pokud Komise na základě informací poskytnutých členským státem nebo z vlastního podnětu zjistí, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, může být příslušné zacházení poradním postupem podle čl. 19 odst. 4 pozastaveno poté, co Komise:
      
                  a)
               
                  vyrozumí výbor uvedený v čl. 19 odst. 2;
               
      
                  b)
               
                  oznámí to dotčenému regionu nebo státu příslušnými postupy použitelnými mezi Unií a daným státem nebo regionem a
               
      
                  c)
               
                  zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o tom, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvod.
               
      4.   Pozastavení podle tohoto článku nepřesáhne dobu nezbytně nutnou k ochraně finančních zájmů Unie. Jeho délka nepřesáhne šest měsíců, avšak lze je obnovit. Na konci této doby Komise poradním postupem podle čl. 19 odst. 4 rozhodne buď ukončit pozastavení, nebo prodloužit dobu jeho trvání.
      5.   Postupy dočasného pozastavení stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku budou nahrazeny postupy stanovenými v jakékoli dohodě s regiony nebo státy uvedenými v příloze I, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně provádět nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, aby informovala hospodářské subjekty o dni začátku prozatímního provádění nebo vstupu v platnost, od něhož se postupy dočasného pozastavení uvedené v dohodě mají použít na produkty, na které se vztahuje toto nařízení.
      6.   S cílem provést dočasné pozastavení stanovené v jakékoli dohodě s regiony nebo zeměmi uvedenými v příloze I Komise bez zbytečného prodlení:
      
                  a)
               
                  vyrozumí výbor uvedený v čl. 19 odst. 2, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvod, a
               
      
                  b)
               
                  zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o tom, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvod.
               
      Rozhodnutí o pozastavení příslušného zacházení se přijímá poradním postupem podle čl. 19 odst. 4.
      KAPITOLA III
      
         PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
      
      
         ODDÍL 1
      
      
         
            Rýže
         
      
      Článek 7
      Nulová sazba cla
      Na produkty čísla 1006 celního sazebníku se nepoužijí žádná dovozní cla.
      
         ODDÍL 2
      
      
         
            Cukr
         
      
      Článek 8
      Nulová sazba cla
      Na produkty čísla 1701 celního sazebníku se nepoužijí žádná dovozní cla.
      KAPITOLA IV
      
         OBECNÁ OCHRANNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 9
      Definice
      Pro účely této kapitoly se rozumí:
      
                  a)
               
                  „odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo soutěžících produktů jako celek, kteří působí na území Unie, nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří významný podíl na celkové výrobě Unie těchto produktů;
               
      
                  b)
               
                  „vážnou újmou“ významné obecné poškození postavení odvětví Unie;
               
      
                  c)
               
                  „hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně a bezprostředně hrozí;
               
      
                  d)
               
                  „narušením“ porucha ve výrobním odvětví;
               
      
                  e)
               
                  „hrozbou narušení“ narušení, které jednoznačně a bezprostředně hrozí.
               
      Článek 10
      Zásady
      1.   Ochranné opatření podle této kapitoly může být zavedeno, pokud jsou produkty pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I dováženy do Unie v natolik zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí:
      
                  a)
               
                  vážná újma odvětví Unie;
               
      
                  b)
               
                  narušení v daném hospodářském odvětví, zejména pokud tato narušení působí velké sociální problémy nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace Unie; nebo
               
      
                  c)
               
                  narušení na trzích se zemědělskými produkty, na které se vztahuje příloha I Dohody Světové obchodní organizace o zemědělství, nebo mechanismů organizace těchto trhů.
               
      2.   Jsou-li produkty pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I dováženy do Unie v natolik zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení v hospodářské situaci v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech Unie, může být uloženo ochranné opatření podle této kapitoly.
      Článek 11
      Zjišťování podmínek pro uložení ochranných opatření
      1.   Zjišťování vážné újmy nebo hrozby vážné újmy se opírá mimo jiné o tyto činitele:
      
                  a)
               
                  objem dovozu, zejména při podstatném zvýšení v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě v Unii;
               
      
                  b)
               
                  cenu dovážených produktů, zejména pokud je významně nižší v porovnání s cenou obdobného produktu v Unii;
               
      
                  c)
               
                  účinky na odvětví Unie, které jsou patrné ve vývoji některých hospodářských činitelů, jako jsou výroba, využití kapacity, zásoby, prodej, podíl na trhu, pokles cen nebo zabránění růstu cen, k němuž by normálně došlo, zisk, návratnost investic, peněžní toky a zaměstnanost;
               
      
                  d)
               
                  jiné činitele než vývoj dovozu, jimiž vzniká nebo může vzniknout dotčenému odvětví Unie újma.
               
      2.   Zjišťování narušení nebo hrozby narušení se zakládá na objektivních činitelích, včetně těchto prvků:
      
                  a)
               
                  zvýšení objemu dovozu v absolutních číslech nebo v poměru k produkci Unie a dovozu z dalších zdrojů a
               
      
                  b)
               
                  vliv takového dovozu na ceny nebo
               
      
                  c)
               
                  vliv takového dovozu na odvětví Unie nebo dotčené hospodářské odvětví, mimo jiné ve vztahu k úrovni prodeje, výrobě, finanční situaci a zaměstnanosti.
               
      3.   Při zjišťování, zda se dovoz uskutečňuje za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení na trzích se zemědělskými produkty nebo mechanismů organizace těchto trhů, včetně nařízení vytvářejících společné organizace trhu, se přihlíží ke všem významným objektivním činitelům, včetně jednoho nebo více z těchto prvků:
      
                  a)
               
                  objem dovozu ve srovnání s objemem v předcházejících kalendářních nebo hospodářských letech, domácí produkce a spotřeba a budoucí úrovně plánované podle reformy společných organizací trhu;
               
      
                  b)
               
                  úroveň domácích cen ve srovnání s případnými referenčními nebo směrnými cenami, a pokud neexistují, ve srovnání s průměrnými cenami na vnitřním trhu ve stejném období předchozích hospodářských let;
               
      
                  c)
               
                  na trzích s produkty čísla 1701 celního sazebníku: situace, kdy průměrná tržní cena v Unii bílého cukru klesne v průběhu dvou po sobě následujících měsíců pod 80 % průměrné tržní ceny bílého cukru v Unii v předchozím hospodářském roce.
               
      4.   Při zjišťování, zda jsou podmínky uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 splněny v případě nejvzdálenějších regionů Unie, se analýzy omezí na území dotčeného nejvzdálenějšího regionu nebo regionů. Zvláštní pozornost se věnuje velikosti místního odvětví, jeho finanční situaci a zaměstnanosti.
      Článek 12
      Zahájení řízení
      1.   Šetření se zahajuje na žádost členského státu nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření.
      2.   Pokud by vývoj dovozu z jakýchkoli regionů nebo států uvedených v příloze I vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle kritérií stanovených v článku 11. Komise toto sdělení předá do tří pracovních dnů od jeho obdržení všem členským státům.
      3.   Pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do jednoho měsíce od obdržení informací od některého členského státu.
      Komise informuje členské státy o posouzení informací, které provedla, obvykle do 21 dnů ode dne, kdy jí byly informace předány.
      4.   Pokud Komise dospěje k názoru, že nastala kterákoli z okolností stanovených v článku 10, okamžitě oznámí dotčenému regionu nebo státu uvedenému v příloze I svůj úmysl zahájit šetření. K oznámení může přiložit výzvu ke konzultacím, aby se vyjasnila situace a aby bylo dosaženo oboustranně uspokojivého řešení.
      Článek 13
      Šetření
      1.   Po zahájení řízení započne Komise šetření.
      2.   Komise může požádat členské státy, aby jí poskytly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, sdělí je Komise členským státům za předpokladu, že nejsou důvěrné; v opačném případě jim Komise předá shrnutí, jež není důvěrné povahy.
      3.   V případě šetření omezeného na některý z nejvzdálenějších regionů Unie může Komise požádat příslušné místní orgány, aby informace uvedené v odstavci 2 poskytly prostřednictvím dotčeného členského státu.
      4.   Šetření se, kdykoli je to možné, ukončí do šesti měsíců od svého zahájení. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o další dobu tří měsíců.
      Článek 14
      Uložení prozatímních ochranných opatření
      1.   Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předběžného určení, že nastala kterákoli z okolností stanovených v článku 10. Tato prozatímní ochranná opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 19 odst. 4, nebo v naléhavých případech podle čl. 19 odst. 6.
      2.   Vzhledem ke zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů Unie a jejich zranitelnosti k nárůstu dovozu se v řízení, které se jich dotýká a kde předběžné určení ukázalo, že se dovoz zvýšil, použijí prozatímní ochranná opatření. Tato prozatímní ochranná opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 19 odst. 4, nebo v naléhavých případech podle čl. 19 odst. 6.
      3.   Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
      4.   Prozatímní ochranná opatření mohou mít formu zvýšení cla u dotčeného produktu na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členských států Světové obchodní organizace, anebo celních kvót.
      5.   Doba platnosti prozatímních ochranných opatření nepřesáhne 180 dnů. Doba platnosti prozatímních ochranných opatření, která jsou omezena na nejvzdálenější regiony, nepřesáhne 200 dnů.
      6.   Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že nebyly splněny podmínky stanovené v článcích 10 a 11, všechna cla vybraná v důsledku těchto opatření se automaticky vracejí.
      Článek 15
      Zastavení řízení a šetření bez přijetí opatření
      Pokud jsou ochranná opatření považována za zbytečná, řízení a šetření se zastaví přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5.
      Článek 16
      Uložení konečných ochranných opatření
      1.   Pokud Komise dojde ke konečnému zjištění, že nastala některá z okolností stanovených v článku 10, požádá o konzultace dotčený region nebo stát v rámci vhodného institucionálního uspořádání stanoveného v příslušných dohodách umožňujících regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I, s cílem najít vzájemně uspokojivé řešení.
      2.   Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou ke vzájemně uspokojivému řešení do třiceti dnů ode dne, kdy byla věc dotčenému regionu nebo státu předložena, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5 rozhodnutí o zavedení konečných ochranných opatření do dvaceti pracovních dnů po skončení konzultací.
      3.   Konečná ochranná opatření mohou mít jednu z těchto forem:
      
                  a)
               
                  pozastavení dalšího snižování sazby dovozního cla na dotčený produkt pocházející z dotčeného regionu nebo státu;
               
      
                  b)
               
                  zvýšení cla na dotčený produkt na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členů Světové obchodní organizace;
               
      
                  c)
               
                  celní kvóty.
               
      4.   Žádné konečné ochranné opatření se nepoužije u téhož produktu z téhož regionu nebo státu, dokud neuplyne alespoň jeden rok poté, co předchozí takové opatření pozbylo platnosti nebo bylo zrušeno.
      Článek 17
      Trvání a přezkum ochranných opatření
      1.   Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po takovou dobu, která je nezbytná k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení trhu. Tato doba nepřesáhne dva roky, včetně doby trvání jakýchkoliv ochranných opatření, není-li prodloužena v souladu s odstavcem 2. Pokud je opatření omezeno na jeden nebo více nejvzdálenějších regionů Unie, nesmí doba jeho trvání přesáhnout čtyři roky.
      2.   Původní doba trvání ochranného opatření může být výjimečně prodloužena, pokud se zjistí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení.
      3.   Rozhodnutí o prodloužení se přijímají postupy stanovenými tímto nařízením a použitelnými pro šetření a stejnými postupy jako v případě původních opatření.
      Celková doba trvání ochranného opatření nesmí přesáhnout čtyři roky, včetně prozatímního opatření. Pokud jde o opatření omezené na jeden nebo více nejvzdálenější regionů Unie, činí tato doba osm let.
      4.   Pokud trvání ochranného opatření přesáhne jeden rok, toto opatření se postupně v pravidelných odstupech v průběhu doby svého uplatňování, včetně jakéhokoli prodloužení, liberalizuje.
      Konzultace s dotčeným regionem nebo státem se konají pravidelně v příslušných orgánech zřízených příslušnými dohodami s cílem stanovit harmonogram pro zrušení ochraných opatření, jakmile to okolnosti dovolí.
      Článek 18
      Kontrolní opatření
      1.   Pokud je vývoj dovozu produktu pocházejícího ze státu AKT takový, že by tento dovoz mohl způsobit kteroukoli z okolností uvedených v článku 10, může být tento dovoz podroben předchozí kontrole Unie.
      2.   Komise přijímá rozhodnutí o zavedení kontrolních opatření poradním postupem podle čl. 19 odst. 4.
      3.   Doba platnosti kontrolních opatření je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období poté, co byla opatření zavedena.
      4.   Kontrolní opatření mohou být omezena na území jednoho nebo více nejvzdálenějších regionů Unie, pokud je to nezbytné.
      5.   Rozhodnutí zavést kontrolní opatření musí být neprodleně sděleno příslušnému orgánu zřízenému příslušnými dohodami, které umožňují regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I.
      Článek 19
      Postup projednávání ve výborech
      1.   Pro účely článků 14, 15, 16 a 18 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (11). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      2.   Pro účely článků 5 a 6 tohoto nařízení a pro účely přílohy II čl. 6 odst. 11 a 13 a čl. 36 odst. 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený čl. 285 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (12). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      3.   Pro účely článků 7 a 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený čl. 229 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (13). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
      5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
      6.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
      Článek 20
      Výjimečná opatření s omezenou územní působností
      Pokud se zjistí, že podmínky stanovené pro přijetí ochranných opatření jsou splněny v jednom nebo více členských státech, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně povolit uplatňování kontrolních nebo ochranných opatření omezených na daný členský stát nebo členské státy, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Unie. Taková opatření musí být časově přísně omezená a musí co nejméně narušovat fungování vnitřního trhu.
      KAPITOLA V
      
         PROCESNÍ USTANOVENÍ
      
      Článek 21
      Přizpůsobení technickému vývoji
      Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, jimiž provede technické změny článku 6 a článků 9 až 20, jichž může být zapotřebí v důsledku rozdílů mezi tímto nařízením a dohodami podepsanými a prozatímně prováděnými anebo uzavřenými v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování EU s regiony nebo státy uvedenými v příloze I.
      Článek 22
      Výkon přenesené pravomoci
      1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
      2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 21. června 2013. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3 a článku 21 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
      3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 3, článku 3, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3 a článku 21 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
      4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
      5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
      6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3 nebo článku 21 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
      7.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.
      Článek 23
      Zpráva
      Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (14).
      KAPITOLA VI
      
         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 24
      Zrušení
      Nařízení (ES) č. 1528/2007 se zrušuje.
      Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.
      Článek 25
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 8. června 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            A.G. KOENDERS
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 32, 28.1.2016, s. 23.
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2016.
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1).
      
         (4)  Viz příloha III.
      
         (5)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
      
         (6)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 3.
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).
      
         (8)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
      
         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 59).
      
         (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).
      
         (12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
         (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
      
         (14)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).
      
      
         PŘÍLOHA I
         SEZNAM REGIONŮ NEBO STÁTŮ, KTERÉ UZAVŘELY JEDNÁNÍ VE SMYSLU ČL. 2 ODST. 2
         
                      
                  
                     ANTIGUA A BARBUDA
                  
         
                      
                  
                     BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ
                  
         
                      
                  
                     BARBADOS
                  
         
                      
                  
                     BELIZE
                  
         
                      
                  
                     REPUBLIKA BOTSWANA
                  
         
                      
                  
                     DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ
                  
         
                      
                  
                     DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     FIDŽIJSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     GHANSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     GRENADA
                  
         
                      
                  
                     GUYANSKÁ KOOPERATIVNÍ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     JAMAJKA
                  
         
                      
                  
                     KAMERUNSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     KEŇSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     MADAGASKARSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     MAURICIJSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     NAMIBIJSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     NEZÁVISLÝ STÁT PAPUA-NOVÁ GUINEA
                  
         
                      
                  
                     REPUBLIKA POBŘEŽÍ SLONOVINY
                  
         
                      
                  
                     SEYCHELSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     SURINAMSKÁ REPUBLIKA
                  
         
                      
                  
                     SVATÁ LUCIE
                  
         
                      
                  
                     FEDERACE SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS
                  
         
                      
                  
                     SVATÝ VINCENC A GRENADINY
                  
         
                      
                  
                     SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ
                  
         
                      
                  
                     REPUBLIKA TRINIDAD A TOBAGO
                  
         
                      
                  
                     REPUBLIKA ZIMBABWE
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Pravidla původu
         
         
            TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
         
         
                     HLAVA I:
                  Obecná ustanovení
         Články
         
                     1.
                  Definice
         
                     HLAVA II:
                  Definice pojmu „původní produkty“
         Články
         
                     2.
                  Obecné požadavky
         
                     3.
                  Zcela získané produkty
         
                     4.
                  Dostatečně opracované nebo zpracované produkty
         
                     5.
                  Nedostatečné opracování nebo zpracování
         
                     6.
                  Kumulace původu
         
                     7.
                  Určující jednotka
         
                     8.
                  Příslušenství, náhradní díly a nástroje
         
                     9.
                  Soupravy
         
                     10.
                  Neutrální prvky
         
                     HLAVA III:
                  Požadavky týkající se území
         Články
         
                     11.
                  Zásada teritoriality
         
                     12.
                  Přímá přeprava
         
                     13.
                  Výstavy
         
                     HLAVA IV:
                  Doklad o původu
         Články
         
                     14.
                  Obecné požadavky
         
                     15.
                  Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
         
                     16.
                  Dodatečně vystavená průvodní osvědčení EUR.1
         
                     17.
                  Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
         
                     18.
                  Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu
         
                     19.
                  Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
         
                     20.
                  Schválený vývozce
         
                     21.
                  Platnost dokladu o původu
         
                     22.
                  Režim tranzitu
         
                     23.
                  Předkládání dokladu o původu
         
                     24.
                  Dovoz po částech
         
                     25.
                  Osvobození od dokladu o původu
         
                     26.
                  Informační postupy pro účely kumulace
         
                     27.
                  Podpůrné doklady
         
                     28.
                  Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů
         
                     29.
                  Odchylky a formální chyby
         
                     30.
                  Částky vyjádřené v eurech
         
                     HLAVA V:
                  Způsoby správní spolupráce
         Články
         
                     31.
                  Vzájemná pomoc
         
                     32.
                  Kontrola dokladů o původu
         
                     33.
                  Kontrola prohlášení dodavatelů
         
                     34.
                  Sankce
         
                     35.
                  Svobodná pásma
         
                     36.
                  Odchylky
         
                     HLAVA VI:
                  Ceuta a Melilla
         Články
         
                     37.
                  Zvláštní podmínky
         
                     HLAVA VII:
                  Závěrečné ustanovení
         Články
         
                     38.
                  Dodatky
         OBSAH
         DODATKY
         
                     DODATEK 1:
                  Úvodní poznámky k seznamu v dodatku 2
         
                     DODATEK 2:
                  Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt získal status původu
         
                     DODATEK 2A:
                  Odchylky od seznamu operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt získal status původu, podle článku 4 této přílohy
         
                     DODATEK 3:
                  Formulář průvodního osvědčení EUR.1
         
                     DODATEK 4:
                  Prohlášení na faktuře
         
                     DODATEK 5A:
                  Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu
         
                     DODATEK 5B:
                  Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu
         
                     DODATEK 6:
                  Osvědčení údajů
         
                     DODATEK 7:
                  Produkty, na které se nevztahuje čl. 6 odst. 5 této přílohy
         
                     DODATEK 8:
                  Produkty rybolovu, na něž se dočasně nevztahuje čl. 6 odst. 5 této přílohy
         
                     DODATEK 9:
                  Sousední rozvojové země
         
                     DODATEK 10:
                  Produkty, na které se od 1. října 2015 vztahují ustanovení o kumulaci uvedená v čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 a 2 této přílohy a nevztahuje čl. 6 odst. 5, 9 a 12 této přílohy
         
                     DODATEK 11:
                  Produkty, na které se nevztahuje čl. 6 odst. 5, 9 a 12 této přílohy
         
                     DODATEK 12:
                  Zámořské země a území
         HLAVA I
         
            OBECNÁ USTANOVENÍ
         
         Článek 1
         Definice
         Pro účely této přílohy se rozumí:
         
                     a)
                  
                     „výrobou“ každé opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo specifických procesů;
                  
         
                     b)
                  
                     „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;
                  
         
                     c)
                  
                     „produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;
                  
         
                     d)
                  
                     „zbožím“ jak materiály, tak produkty;
                  
         
                     e)
                  
                     „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII GATT 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);
                  
         
                     f)
                  
                     „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;
                  
         
                     g)
                  
                     „hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, a není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály na dotčeném území;
                  
         
                     h)
                  
                     „hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů, jak je vymezena v písmenu g), uplatněná obdobně;
                  
         
                     i)
                  
                     „přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu materiálů dovezených do Unie nebo států AKT;
                  
         
                     j)
                  
                     „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (v této příloze dále jen „harmonizovaný systém“ nebo „HS“);
                  
         
                     k)
                  
                     „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu pod určité číslo;
                  
         
                     l)
                  
                     „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;
                  
         
                     m)
                  
                     „územím“ území včetně teritoriálních vod;
                  
         
                     n)
                  
                     „zámořskými zeměmi a územími“ zámořské země a území vymezené v dodatku 12.
                  
         HLAVA II
         
            DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“
         
         Článek 2
         Obecné požadavky
         1.   Pro účely tohoto nařízení se za produkty pocházející ze států AKT uvedených v příloze I (pro účely této přílohy dále jen „státy AKT“) považují:
         
                     a)
                  
                     produkty, které byly zcela získány ve státech AKT ve smyslu článku 3 této přílohy;
                  
         
                     b)
                  
                     produkty, které byly ve státech AKT vyrobeny s použitím materiálů, které tam nebyly zcela získány, jestliže byly ve státech AKT dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 4 této přílohy.
                  
         2.   Pro účely odstavce 1 se území států AKT považují za jedno území.
         Původní produkty vyrobené z materiálů zcela získaných nebo dostatečně opracovaných nebo zpracovaných ve dvou nebo více státech AKT se považují za produkty pocházející ze státu AKT, kde došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, za předpokladu, že toto opracování nebo zpracování přesahuje rámec operací uvedených v článku 5 této přílohy.
         3.   Pro produkty uvedené v dodatku 10 se odstavec 2 použije až po 1. říjnu 2015.
         Článek 3
         Zcela získané produkty
         1.   Za produkty zcela získané ve státech AKT nebo v Unii se považují:
         
                     a)
                  
                     nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo z mořského dna;
                  
         
                     b)
                  
                     rostlinné produkty tam sklizené;
                  
         
                     c)
                  
                     živá zvířata tam narozená či vylíhnutá a odchovaná;
                  
         
                     d)
                  
                     produkty získané ze živých zvířat tam chovaných;
                  
         
                     e)
                  
                     produkty tamního lovu a rybolovu;
                  
         
                     f)
                  
                     produkty akvakultury, včetně mořské akvakultury, pokud jsou ryby tam narozené či vylíhnuté a odchované;
                  
         
                     g)
                  
                     produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z moře mimo teritoriální vody tamními plavidly;
                  
         
                     h)
                  
                     produkty vyrobené na tamních výrobních plavidlech výlučně z produktů uvedených v písmenu g);
                  
         
                     i)
                  
                     upotřebené předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;
                  
         
                     j)
                  
                     odpad a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;
                  
         
                     k)
                  
                     produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich teritoriální vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;
                  
         
                     l)
                  
                     zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až k).
                  
         2.   Pojmy „tamní plavidla“ a „tamní výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. g) a h) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla, která:
         
                     a)
                  
                     jsou registrována v členském státě nebo ve státě AKT;
                  
         
                     b)
                  
                     plují pod vlajkou členského státu nebo státu AKT;
                  
         
                     c)
                  
                     splňují jednu z těchto podmínek:
                     
                                 i)
                              
                                 vlastní je alespoň z 50 % státní příslušníci státu AKT nebo některého členského státu; nebo
                              
                     
                                 ii)
                              
                                 je vlastní společnosti, které:
                                 
                                             —
                                          
                                             mají sídlo a hlavní provozovnu ve státě AKT a nebo v některém členském státě a
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             vlastní alespoň z 50 % stát AKT, veřejné subjekty daného státu, státní příslušníci daného státu nebo některý členský stát.
                                          
                              
                  
         3.   Bez ohledu na odstavec 2 Unie na žádost státu AKT uzná plavidla pronajatá státem AKT jako „tamní plavidla“ pro provádění rybolovu v jeho výlučné hospodářské zóně za těchto podmínek:
         
                     a)
                  
                     stát AKT nabídl Unii příležitost sjednat dohodu o rybolovu a Unie tuto nabídku nepřijala;
                  
         
                     b)
                  
                     Komise uznala, že smlouva o pronájmu poskytuje přiměřené možnosti rozvoje kapacity státu AKT provádět rybolov na vlastní účet, a zejména že státu AKT uděluje zodpovědnost za námořní a obchodní řízení plavidla, které má k dispozici na významně dlouhou dobu.
                  
         Článek 4
         Dostatečně opracované nebo zpracované produkty
         1.   Pro účely této přílohy se produkty, jež nejsou zcela získány ve státech AKT nebo v Unii, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky stanovené v dodatku 2 nebo v dodatku 2A. Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje toto nařízení, zpracování nebo opracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, ve němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.
         2.   Odchylně od odstavce 1 lze však použít nepůvodní materiály, které by se podle podmínek stanovených v dodatcích 2 a 2A neměly při výrobě daného produktu použít, za předpokladu, že:
         
                     a)
                  
                     jejich celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu;
                  
         
                     b)
                  
                     použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.
                  
         Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.
         
                     3.
                  
                     
                                 a)
                              
                                 Odchylně od odstavce 1 a poté, co určitý tichomořský stát AKT předem uvědomil Komisi, se zpracované produkty rybolovu čísel 1604 a 1605, které byly zpracovány nebo vyrobeny v prostorách na pevnině v daném státě z nepůvodních materiálů čísel 0302 nebo 0303 vyložené v přístavu daného státu, považují za dostatečně opracované nebo zpracované pro účely článku 2. V oznámení Komisi je nutno uvést přínosy pro rozvoj pro odvětví rybolovu v daném státě, potřebné informace o daném živočišném druhu a o produktech, jež mají být vyrobeny, a příslušná množství.
                              
                                 b)
                              
                                 Daný tichomořský stát AKT vypracuje do tří let od oznámení zprávu pro Unii o provádění písmene a).
                              
                                 c)
                              
                                 Písmenem a) nejsou dotčena hygienická a rostlinolékařská opatření platná v Unii, účinná ochrana a udržitelné řízení zdrojů rybolovu ani podpora v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v daném regionu.
                              
                  
         4.   Odstavce 1, 2 a 3 se použijí, není-li v článku 5 stanoveno jinak.
         Článek 5
         Nedostatečné opracování nebo zpracování
         1.   Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny požadavky článku 4, následující operace:
         
                     a)
                  
                     operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);
                  
         
                     b)
                  
                     jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně vytváření souprav (sad) předmětů), mytí, natírání, řezání;
                  
         
                     c)
                  
                     přebalování, rozdělování nebo spojování nákladových kusů;
                  
         
                     d)
                  
                     jednoduché plnění do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;
                  
         
                     e)
                  
                     připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;
                  
         
                     f)
                  
                     jednoduché mísení produktů, též různých druhů; mísení cukru s jiným materiálem;
                  
         
                     g)
                  
                     jednoduché sestavování součástí produktu na úplný produkt;
                  
         
                     h)
                  
                     kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až g);
                  
         
                     i)
                  
                     porážení zvířat;
                  
         
                     j)
                  
                     loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;
                  
         
                     k)
                  
                     operace barvení cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí cukru;
                  
         
                     l)
                  
                     loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry.
                  
         2.   Při určování, zda se provedené zpracování nebo opracování daného produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna zpracování nebo opracování provedená na tomto produktu ve státech AKT nebo v Unii posuzují dohromady.
         Článek 6
         Kumulace původu
         1.   Materiály pocházející z Unie nebo zámořských zemí a území se považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5.
         2.   Opracování a zpracování prováděné v Unii nebo zámořských zemích a územích se považuje za provedené ve státech AKT, pokud jsou materiály následně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT nad rámec opracování nebo zpracování uvedených v článku 5.
         3.   Pro účely určení, zda produkty pocházejí ze zámořských zemí a území, se použije obdobně tato příloha.
         4.   Pro produkty uvedené v dodatku 10 se tento článek použije až po 1. říjnu 2015.
         5.   S výhradou odstavců 6, 7, 8 a 11 se materiály pocházející z Jihoafrické republiky považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou obsaženy v produktu tam získaném a za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.
         6.   Produkty, které získaly status původu podle odstavce 5, se nadále považují za produkty pocházející ze států AKT pouze v případě, že zde přidaná hodnota přesáhne hodnotu použitých původních materiálů z Jihoafrické republiky. Pokud tomu tak není, považují se dotčené produkty za produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Při určování původu se nepřihlíží k materiálům pocházejícím z Jihoafrické republiky, které byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT.
         7.   Kumulace podle odstavce 5 se nepoužije na produkty uvedené v seznamu v dodatcích 7, 10 a 11.
         8.   Kumulace podle odstavce 5 se použije na produkty uvedené v seznamu v dodatku 8 pouze za předpokladu, že byla odstraněna cla na tyto produkty v rámci dohody s JAR. Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie datum, kdy jsou podmínky tohoto odstavce splněny.
         9.   Aniž jsou dotčeny odstavce 7 a 8, považuje se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice za opracování a zpracování prováděné v jiném členském státě Jihoafrické celní unie, který je státem AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován v daném členském státě Jihoafrické celní unie.
         10.   Aniž jsou dotčeny odstavce 7 a 8, na žádost států AKT se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice považuje za opracování a zpracování prováděné ve státech AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován ve státě AKT v rámci dohody o regionální hospodářské integraci.
         11.   O žádostech států AKT se rozhoduje přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5 tohoto nařízení.
         12.   Kumulaci podle odstavce 5 lze použít pouze tehdy, pokud použité jihoafrické materiály získaly status původních produktů podle pravidel původu shodných s pravidly této přílohy. Kumulaci podle odstavců 9 a 10 lze použít pouze použitím pravidel původu shodných s pravidly této přílohy.
         13.   Na žádost států AKT se materiály pocházející ze sousední rozvojové země, která není státem AKT a která je součástí souvislého zeměpisného celku, posuzují jako materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Tyto materiály nemusí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud:
         
                     —
                  
                     opracování nebo zpracování prováděné ve státě AKT přesahuje operace uvedené v článku 5,
                  
         
                     —
                  
                     státy AKT, Unie a jiné zúčastněné země uzavřely dohodu o přiměřených správních postupech, které zajistí správné provádění tohoto odstavce.
                  
         Tento odstavec se nepoužije na produkty z tuňáka kapitoly 3 nebo 16 harmonizovaného systému ani na produkty z rýže čísla 1006.
         Pro účely určení, zda produkty pocházejí ze sousední rozvojové země, se použije tato příloha.
         O žádostech států AKT se rozhoduje přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5 tohoto nařízení. V rozhodnutích se rovněž určí produkty, pro něž nelze povolit kumulaci podle tohoto odstavce.
         Článek 7
         Určující jednotka
         1.   Určující jednotkou pro použití této přílohy je produkt, který je považován za základní jednotku při svém zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaném systému.
         Z toho vyplývá, že:
         
                     a)
                  
                     je-li produkt sestávající se sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;
                  
         
                     b)
                  
                     sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tato příloha na každý dotčený produkt samostatně.
                  
         2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro výklad harmonizovaného systému zařazován s produktem i obal, považuje se pro účely určení původu za tvořící jeden celek s produktem.
         Článek 8
         Příslušenství, náhradní díly a nástroje
         Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.
         Článek 9
         Soupravy
         Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.
         Článek 10
         Neutrální prvky
         Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:
         
                     a)
                  
                     energie a palivo;
                  
         
                     b)
                  
                     zařízení a vybavení;
                  
         
                     c)
                  
                     stroje a nástroje;
                  
         
                     d)
                  
                     zboží, které se nestává a nemá se stát součástí konečného složení produktu.
                  
         HLAVA III
         
            POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ
         
         Článek 11
         Zásada teritoriality
         1.   Není-li v článku 6 stanoveno jinak, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II ve státech AKT plněny nepřetržitě.
         2.   Není-li v článku 6 stanoveno jinak, jsou-li původní produkty vyvezené ze států AKT, Unie nebo zámořských zemí a území do jiné země vráceny, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že:
         
                     a)
                  
                     vrácené produkty jsou totožné s vyvezenými a
                  
         
                     b)
                  
                     byly případně podrobeny pouze operacím nezbytným pro jejich uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi nebo při svém vývozu.
                  
         Článek 12
         Přímá přeprava
         1.   Preferenční zacházení podle tohoto nařízení se použije pouze na produkty, které splňují požadavky této přílohy a jsou přepraveny přímo mezi územím států AKT, Unie, zámořských zemí a území nebo Jihoafrické republiky pro účely článku 6 bez vstupu na jiné území. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území, též s překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, pokud zůstanou v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nejsou tam podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce anebo operacím, jejichž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.
         Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území státu AKT nebo Unie.
         2.   Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se příslušným celním orgánům země dovozu předloží:
         
                     a)
                  
                     buď jednotný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu, nebo
                  
         
                     b)
                  
                     potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující:
                     
                                 i)
                              
                                 přesný popis produktů;
                              
                     
                                 ii)
                              
                                 data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo označení jiných použitých dopravních prostředků a
                              
                     
                                 iii)
                              
                                 osvědčení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu,
                              
                     nebo
                  
         
                     c)
                  
                     nemohou-li být uvedené výše doklady předloženy, jakékoli jiné průkazní doklady.
                  
         Článek 13
         Výstavy
         1.   Jsou-li původní produkty zaslány ze státu AKT na výstavu do jedné ze zemí nebo území neuvedených v článku 6 a po skončení výstavy prodány za účelem dovozu do Unie, uplatní se na ně při dovozu toto nařízení, je-li příslušným celním orgánům věrohodně prokázáno, že:
         
                     a)
                  
                     vývozce zaslal tyto produkty ze státu AKT do země nebo na území konání výstavy a vystavil je tam;
                  
         
                     b)
                  
                     vývozce tyto produkty prodal nebo přenechal příjemci z Unie;
                  
         
                     c)
                  
                     produkty byly zaslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu, a
                  
         
                     d)
                  
                     produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.
                  
         2.   Doklad o původu musí být vydán nebo vyhotoven v souladu s hlavou IV a předložen obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Musí v něm být uveden název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány dodatečné doklady o okolnostech, za kterých byly produkty vystaveny.
         3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.
         HLAVA IV
         
            DOKLAD O PŮVODU
         
         Článek 14
         Obecné požadavky
         1.   Na produkty pocházející ze států AKT se při dovozu do Unie toto nařízení použije po předložení:
         
                     a)
                  
                     buď průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je obsažen v dodatku 3; nebo
                  
         
                     b)
                  
                     v případech uvedených v čl. 19 odst. 1 prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“) uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotčené produkty dostatečně podrobně, aby umožnil jejich ztotožnění. Znění prohlášení na faktuře je obsaženo v dodatku 4.
                  
         2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení vztahuje na původní produkty ve smyslu této přílohy v případech uvedených v článku 25, aniž by bylo nutné předložit kterýkoli z dokladů uvedených ve zmíněném odstavci.
         Článek 15
         Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
         1.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo jménem vývozce jeho zmocněným zástupcem.
         2.   Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho zmocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou obsaženy v dodatku 3. Tyto formuláře se vyplňují v souladu s touto přílohou. Jsou-li vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.
         3.   Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů státu AKT vývozu, v němž se vydává průvodní osvědčení EUR.1, veškeré související doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.
         4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážejícího státu AKT, pokud lze dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článku 6 a pokud jsou splněny ostatní podmínky stanovené v této příloze.
         5.   Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily status původu produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakékoli kontroly účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné. Celní orgány, které vydávají osvědčení, také zajistí, aby formuláře uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména zkontrolují, zda byl prostor určený pro popis produktů vyplněn tak, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného vpisování.
         6.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 osvědčení.
         7.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.
         Článek 16
         Dodatečně vystavená průvodní osvědčení EUR.1
         1.   Odchylně od čl. 15 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.1 ve výjimečných případech vystaveno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže:
         
                     a)
                  
                     nebylo vystaveno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo
                  
         
                     b)
                  
                     bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vystaveno, ale nebylo při dovozu přijato z technických příčin.
                  
         2.   Pro účely odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na něž se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a odůvodnění žádosti.
         3.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze poté, co ověří, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.
         4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat tuto poznámku:
         
            „ISSUED RETROSPECTIVELY“.
         
         5.   Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapíše do kolonky 7 průvodního osvědčení EUR.1.
         Článek 17
         Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
         1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které ho vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které má v držení.
         2.   Takto vystavený duplikát musí obsahovat tuto poznámku:
         
            „DUPLICATE“.
         
         3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se zapíše do kolonky 7 duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.
         4.   Duplikát nabývá účinku dnem, kdy byl vydán prvopis průvodního osvědčení EUR.1, a tento den v něm musí být uveden.
         Článek 18
         Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu
         Jsou-li původní produkty umístěny pod celní dohled ve státě AKT nebo v Unii, je možné nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiná místa ve státech AKT nebo v Unii. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydává celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.
         Článek 19
         Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
         1.   Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. b) může učinit:
         
                     a)
                  
                     schválený vývozce ve smyslu článku 20 nebo
                  
         
                     b)
                  
                     kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.
                  
         2.   Prohlášení na faktuře může být učiněno, lze-li dotčené produkty považovat za pocházející ze států AKT nebo z jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článku 6 a splňují-li ostatní podmínky stanovené v této příloze.
         3.   Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit veškeré související doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.
         4.   Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno v dodatku 4, vyhotovuje vývozce v jednom z jazyků stanovených v uvedeném dodatku a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu psacím strojem, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.
         5.   Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 20 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.
         6.   Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, k nimž se vztahuje, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.
         Článek 20
         Schválený vývozce
         1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty, na které se vztahuje toto nařízení, aby činil prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotčených produktů. Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění ostatních podmínek stanovených v této příloze.
         2.   Celní orgány země vývozu mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.
         3.   Celní orgány země vývozu přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře.
         4.   Celní orgány země vývozu dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.
         5.   Celní orgány země vývozu mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem nesprávně využívá.
         Článek 21
         Platnost dokladu o původu
         1.   Doklad o původu platí deset měsíců ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.
         2.   Doklady o původu, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely poskytnutí preferenčního zacházení, pokud předložení těchto dokladů v uvedené lhůtě nemohlo být učiněno z důvodu mimořádných okolností.
         3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladu o původu jej mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.
         Článek 22
         Režim tranzitu
         Při vstupu produktů do státu AKT jiného než země původu začíná další doba platnosti v délce čtyř měsíců ode dne, kdy celní orgány tranzitní země v kolonce 7 průvodního osvědčení EUR.1 vyplní tyto údaje:
         
                     —
                  
                     slovo „tranzit“,
                  
         
                     —
                  
                     název tranzitní země,
                  
         
                     —
                  
                     úřední razítko, jehož vzor byl předložen Komisi podle článku 31, a
                  
         
                     —
                  
                     datum potvrzení.
                  
         Článek 23
         Předkládání dokladu o původu
         Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat jejich překlad a mohou také požadovat, aby bylo dovozní celní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro použití tohoto nařízení.
         Článek 24
         Dovoz po částech
         Jsou-li na žádost dovozce za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému spadající do tříd oddílů XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.
         Článek 25
         Osvobození od dokladu o původu
         1.   Produkty, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty bez předložení dokladu o původu, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují podmínky stanovené v této příloze, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. Pokud jsou produkty zasílány poštou, může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženém k uvedenému dokladu.
         2.   Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz výlučně produktů pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.
         3.   Celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.
         Článek 26
         Informační postupy pro účely kumulace
         1.   Použijí-li se čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1, prokazuje se status původu ve smyslu této přílohy u materiálů pocházejících z jiných států AKT, Unie nebo zámořských zemí a území průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v dodatku 5A a které podává vývozce ve státě nebo zámořské zemi či území, ze kterého materiály pocházejí.
         2.   Použijí-li se čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 a 9, prokazuje se opracování nebo zpracování provedené v jiných státech AKT, Unii nebo zámořských zemích a územích nebo Jižní Africe prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v dodatku 5B a které podává vývozce ve státě nebo zámořských zemích a územích, ze kterého materiály pocházejí.
         3.   Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku materiálu zvláštní prohlášení dodavatele na obchodní faktuře týkající se této zásilky nebo na příloze k této faktuře nebo na dodacím listu či jiném obchodním dokladu týkajícím se dané zásilky, který popisuje dotčené materiály dostatečně podrobně, aby umožnil jejich ztotožnění.
         4.   Prohlášení dodavatele lze vyhotovit na předtištěném formuláři.
         5.   Prohlášení dodavatele se podepisují rukou. Pokud jsou však faktura a prohlášení dodavatele zhotoveny pomocí metod elektronického zpracování údajů, nemusí být prohlášení dodavatele podepsáno rukou za předpokladu, že odpovědný vedoucí pracovník dodavatelské společnosti je určen ke spokojenosti celních orgánů ve státě, kde se prohlášení dodavatele vystavují. Uvedené celní orgány mohou stanovit prováděcí podmínky k tomuto odstavci.
         6.   Prohlášení dodavatele se předkládají příslušnému celnímu úřadu ve vývozním státě AKT, který byl požádán o vydání průvodního osvědčení EUR.1.
         Článek 27
         Podpůrné doklady
         Doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 a čl. 19 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře mohou být považovány za produkty pocházející ze státu AKT nebo z jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článku 6 a že splňují ostatní podmínky stanovené v této příloze, mohou být mimo jiné:
         
                     a)
                  
                     přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotčeného zboží, který se nachází například v účtech nebo účetnictví vývozce nebo dodavatele;
                  
         
                     b)
                  
                     doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve státě AKT nebo v jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článku 6, jsou-li použity v souladu s vnitrostátním právem;
                  
         
                     c)
                  
                     doklady prokazující zpracování nebo opracování materiálů ve státě AKT, Unii nebo zámořských zemích a územích, vydané nebo vyhotovené ve státě AKT, Unii nebo zámořských zemích a územích, jsou-li použity v souladu s vnitrostátním právem;
                  
         
                     d)
                  
                     průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve státech AKT nebo v jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článku 6 v souladu s touto přílohou.
                  
         Článek 28
         Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů
         1.   Vývozce, který žádá o vydání průvodního osvědčení EUR.1, uchovává doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 po dobu nejméně tří let.
         2.   Vývozce, který činí prohlášení na faktuře, uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie dokladů uvedených v čl. 19 odst. 3 po dobu nejméně tří let.
         3.   Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, uchovávají žádosti uvedené v čl. 15 odst. 2 po dobu nejméně tří let.
         4.   Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.
         Článek 29
         Odchylky a formální chyby
         1.   Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech, které byly celnímu orgánu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu, je-li možné nesporně dokázat, že se daný doklad vztahuje na předložené produkty.
         2.   Zjevné formální chyby, například překlepy v dokladu o původu, nevedou k jeho odmítnutí, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnost o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.
         Článek 30
         Částky vyjádřené v eurech
         1.   Pro účely čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každoročně každá dotčená země částky v národních měnách státu AKT, členských států a ostatních zemí nebo území uvedených v článku 6, které odpovídají částkám vyjádřeným v eurech.
         2.   Na zásilku se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) nebo čl. 25 odst. 3 na základě měny uvedené na faktuře podle částky stanovené dotčenou zemí.
         3.   Částky, které se mají použít v kterékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kurzu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října každého roku. Částky se sdělují Komisi do 15. října a platí od 1. ledna následujícího roku. Komise tyto částky oznámí všem dotčeným zemím.
         4.   Země může částku vzniklou přepočtem částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí lišit od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, pokud při každoroční úpravě stanovené v odstavce 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může být ponechán nezměněn, pokud by přepočet způsobil pokles jeho hodnoty.
         5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Komise. Při přezkumu posuzuje potřebu zachovat účinky příslušných limitů v reálných hodnotách. Za tímto účelem může rozhodnout o změně částek vyjádřené v eurech.
         HLAVA V
         
            ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
         
         Článek 31
         Vzájemná pomoc
         1.   Státy AKT zašlou Komisi vzory otisků používaných razítek a adresy celních orgánů příslušných pro vydávány průvodních osvědčení EUR.1 k následné kontrole průvodních osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách.
         Průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách se přijímají pro účely používání preferenčního zacházení ode dne, kdy Komise tyto informace obdrží.
         Komise tyto informace zašle celním orgánům členských států.
         2.   Za účelem zajištění řádného uplatňování této přílohy si Unie, zámořské země a území a státy AKT poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře nebo prohlášení dodavatele a při kontrole správnosti údajů uváděných v těchto dokladech.
         Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v různých dotčených státech AKT, členských státech a zámořských zemích a územích.
         Článek 32
         Kontrola dokladů o původu
         1.   Následná kontrola dokladů o původu se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu, o statusu původu dotčených produktů nebo o splnění jiných podmínek stanovených v této příloze.
         2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu a případně uvedou důvody pro žádost o jeho kontrolu. Spolu s žádostí o kontrolu zašlou rovněž veškeré doklady a získané informace nasvědčující, že údaje uvedené v dokladu o původu nejsou správné.
         3.   Kontrolu provádějí celní orgány země vývozu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné.
         4.   Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotčené produkty až do výsledku kontroly, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.
         5.   Celní orgány, které požádaly o kontrolu, jsou informovány o jejích výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda lze dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z jedné ze zemí nebo území uvedených v článku 6 a zda splňují ostatní podmínky stanovené v této příloze.
         6.   Jestliže v případech odůvodněných pochybností do deseti měsíců ode dne žádosti o kontrolu není obdržena žádná odpověď nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, zamítnou celní orgány, které požádaly o kontrolu, nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.
         7.   Pokud kontrolní postup nebo jiné dostupné údaje naznačují, že dochází k porušování této přílohy, jsou dostatečně rychle provedena příslušná šetření, aby byla tato porušení zjištěna a aby jim bylo zabráněno.
         Článek 33
         Kontrola prohlášení dodavatelů
         1.   Kontrola prohlášení dodavatelů se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti těchto dokladů nebo o správnosti nebo úplnosti údajů o skutečném původu dotčených materiálů.
         2.   Celní orgány, jimž se prohlášení dodavatele předkládá, mohou požádat celní orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno, aby vystavily osvědčení údajů, jehož vzor je obsažen v dodatku 6. Případně mohou celní orgány, jimž se předkládá prohlášení dodavatele, požádat vývozce, aby předložil osvědčení údajů vydané celními orgány státu, kde bylo prohlášení vystaveno.
         Úřad, který osvědčení údajů vydal, uchovává jeho kopii po dobu nejméně tří let.
         3.   Celní orgány, které o kontrolu požádaly, jsou informovány o výsledcích kontroly co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda je prohlášení o statusu materiálů správné.
         4.   Pro účely kontroly uchovávají dodavatelé nejméně po dobu tří let kopii dokladu s prohlášením spolu s nezbytnými doklady o skutečném statusu materiálů.
         5.   Celní orgány ve státě, kde je vydáno prohlášení dodavatele, mají právo požádat o jakékoli důkazy nebo provést jakoukoli kontrolu, kterou považují za vhodnou, s cílem kontrolovat správnost kteréhokoli prohlášení dodavatele.
         6.   Každé průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře vystavené nebo vyhotovené na základě nesprávného prohlášení dodavatele je od počátku neplatné.
         Článek 34
         Sankce
         Každé osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje s úmyslem získat pro produkty preferenční zacházení, se uloží sankce.
         Článek 35
         Svobodná pásma
         1.   Je třeba učinit veškerá nezbytná opatření nezbytná k zajištění toho, aby produkty provázené dokladem o původu nebo prohlášením dodavatele, které během přepravy využívají svobodné pásmo umístěné na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v nezměněném stavu.
         2.   Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné orgány na žádost vývozce nové průvodní osvědčení EUR.1, pokud jsou původní produkty dovezeny do svobodného pásma s dokladem o původu a jsou zde podrobeny určitému ošetření nebo zpracování, pokud je provedené ošetření nebo zpracování v souladu s touto přílohou.
         Článek 36
         Odchylky
         1.   Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost zvýhodněné země přiznat zvýhodněné zemi dočasnou odchylku od této přílohy, pokud:
         
                     a)
                  
                     daná země z vnitřních nebo vnějších příčin dočasně nemůže dodržovat pravidla pro získání statusu původu stanovená v této příloze, která předtím dodržovat mohla; nebo
                  
         
                     b)
                  
                     taková země potřebuje čas, aby se mohla připravit na dodržování pravidel pro získání statusu původu stanovených v této příloze.
                  
         2.   Tato dočasná odchylka je omezena na trvání vnitřních nebo vnějších příčin, které ji odůvodňují, nebo na dobu, kterou daná zvýhodněná země potřebuje k zajištění dodržování pravidel.
         3.   Žádost o odchylku se podává písemně Komisi. Obsahuje odůvodnění odchylky podle odstavce 1 a náležité podklady.
         4.   Opatření podle tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 5 tohoto nařízení.
         Unie odpoví kladně na všechny žádosti států AKT, které jsou řádně odůvodněny v souladu s tímto článkem a které nemohou způsobit vážnou újmu stávajícímu odvětví Unie.
         HLAVA VI
         
            CEUTA A MELILLA
         
         Článek 37
         Zvláštní podmínky
         1.   Pojem „Unie“ užívaný v této příloze nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem „produkty pocházející z Unie“ nezahrnuje produkty pocházející z Ceuty a Melilly.
         2.   Tato příloha se použije obdobně při určování, zda lze určité produkty při dovozu do Ceuty a Melilly považovat za produkty pocházející ze států AKT.
         3.   Jsou-li produkty zcela získané v Ceutě a Melille nebo Unii opracovány a zpracovány ve státech AKT, považují se za produkty zcela získané ve státech AKT.
         4.   Opracování nebo zpracování provedené v Ceutě a Melille nebo Unii se považuje se za provedené ve státech AKT, jsou-li materiály dále opracovány nebo zpracovány ve státech AKT.
         5.   Pro účely odstavců 3 a 4 tohoto článku nejsou nedostatečné operace uvedené v článku 5 považovány za opracování nebo zpracování.
         6.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.
         HLAVA VII
         
            ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
         
         Článek 38
         Dodatky
         Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.
         
            Dodatek 1
            
               Úvodní poznámky k seznamu v dodatku 2
            
            
               Poznámka 1:
            
            Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 4 této přílohy.
            
               Poznámka 2:
            
            
                        1.
                     
                        První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.
                     
            
                        2.
                     
                        Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly, a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly nebo v kterémkoli čísle skupiny ve sloupci 1.
                     
            
                        3.
                     
                        Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.
                     
            
                        4.
                     
                        Je-li pro produkt popsaný v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.
                     
            
               Poznámka 3:
            
            
                        1.
                     
                        Ustanovení článku 4 přílohy, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě v Unii nebo ve státech AKT.
                        Příklad:
                        Motor čísla 8407, pro nějž pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.
                        Jestliže byl použitý výkovek zhotoven v Unii z nepůvodního ingotu, získal již status původu na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní produkt bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě v Unii. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.
                     
            
                        2.
                     
                        Pravidlo v seznamu stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně opracování nebo zpracování, může se použít materiál nižšího stupně opracování nebo zpracování, ne však vyššího.
                     
            
                        3.
                     
                        Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla“, lze použít i materiály stejného čísla jako produkt, avšak s podmínkou všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle. Avšak výraz „výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …“ znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel), s výjimkou materiálů stejného popisu, jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.
                     
            
                        4.
                     
                        Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nevyžaduje se tedy použití všech materiálů.
                        Příklad:
                        Pravidlo pro textilie čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými i materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.
                     
            
                        5.
                     
                        Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz také poznámka 6.3, která se vztahuje k textiliím).
                        Příklad:
                        Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.
                        To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.
                        Příklad:
                        V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie – a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.
                     
            
                        6.
                     
                        Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.
                     
            
               Poznámka 4:
            
            
                        1.
                     
                        Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.
                     
            
                        2.
                     
                        Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a ostatní rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.
                     
            
                        3.
                     
                        Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít k výrobě umělých, syntetických nebo papírových vláken a příze.
                     
            
                        4.
                     
                        Pojem „syntetická střižová vlákna“ nebo „umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.
                     
            
               Poznámka 5:
            
            
                        1.
                     
                        Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).
                     
            
                        2.
                     
                        Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
                        Základními textilní materiály se rozumí:
                        
                                    —
                                 
                                    hedvábí,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    vlna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hrubé zvířecí chlupy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jemné zvířecí chlupy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    koňské žíně,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    bavlna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    papírenské materiály a papír,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    len,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    pravé konopí,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    juta a jiná textilní lýková vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická nekonečná vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    umělá nekonečná vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    elektricky vodivá nekonečná vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polypropylenu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyesteru,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyamidu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyimidu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jiná syntetická střižová vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    viskózová syntetická střižová vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jiná umělá střižová vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polyurethanové nitě s pružnými polyesterovými segmenty, též opředené,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    výrobky čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ostatní výrobky čísla 5605.
                                 
                        Příklad:
                        Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.
                        Příklad:
                        Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.
                        Příklad:
                        Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.
                        Příklad:
                        Jestliže je dotčená všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsový výrobek.
                     
            
                        3.
                     
                        V případě vláken zahrnujících „polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.
                     
            
                        4.
                     
                        V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.
                     
            
               Poznámka 6:
            
            
                        1.
                     
                        V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní ozdoby a doplňky, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti všech obsažených textilních materiálů.
                        Textilní ozdoby a doplňky jsou produkty, které jsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Podšívky a výplně se nepovažují za ozdoby a doplňky.
                     
            
                        2.
                     
                        Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo působnost poznámky 3.5.
                     
            
                        3.
                     
                        V souladu s poznámkou 3.5 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné produkty, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.
                        Například (1) pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například halenku, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součást, například knoflíků, protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.
                     
            
                        4.
                     
                        Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.
                     
            
               Poznámka 7:
            
            
                        1.
                     
                        Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumějí:
                        
                                    a)
                                 
                                    vakuová destilace;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí (2);
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    krakování (štěpení);
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    reformování (úprava);
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
                                 
                        
                                    f)
                                 
                                    procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
                                 
                        
                                    g)
                                 
                                    polymerace;
                                 
                        
                                    h)
                                 
                                    alkylace;
                                 
                        
                                    i)
                                 
                                    isomerace.
                                 
                     
            
                        2.
                     
                        Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumějí:
                        
                                    a)
                                 
                                    vakuová destilace;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí (2);
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    krakování (štěpení);
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    reformování (úprava);
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
                                 
                        
                                    f)
                                 
                                    procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
                                 
                        
                                    g)
                                 
                                    polymerace;
                                 
                        
                                    h)
                                 
                                    alkylace;
                                 
                        
                                    i)
                                 
                                    isomerace;
                                 
                        
                                    j)
                                 
                                    pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266–59T);
                                 
                        
                                    k)
                                 
                                    pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafinů jinou metodou než filtrováním;
                                 
                        
                                    l)
                                 
                                    pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710, zpracování produktů pomocí vodíku (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. hydrogenační dočišťování nebo odbarvování) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;
                                 
                        
                                    m)
                                 
                                    pouze v případě topných olejů čísla ex 2710: atmosférická destilace (podle metody ASTM D 86), při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;
                                 
                        
                                    n)
                                 
                                    pouze v případě těžkých olejů jiných než plynné oleje a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.
                                 
                     
            
                        3.
                     
                        Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zajišťování určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací operací.
                     
            
            
               (1)  Tento příklad je uveden pouze pro účely vysvětlení. Není právně závazný.
            
               (2)  Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.
         
         
            Dodatek 2
            
               Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt získal status původu
            
            Je možné, že na některé produkty uvedené v seznamu se toto nařízení nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí tohoto nařízení.
            
                        Číslo HS
                     
                        Popis produktu
                     
                        Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu
                     
                        (1)
                     
                        (2)
                     
                        (3) nebo (4)
                     
                        Kapitola 01
                     
                        Živá zvířata
                     
                        Veškerá použitá zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
                     
                         
                     
                        Kapitola 02
                     
                        Maso a poživatelné droby
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 03
                     
                        Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kromě:
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        0304
                     
                        Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        0305
                     
                        Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 0306
                     
                        Korýši, též bez krunýřů, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 0307
                     
                        Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 04
                     
                        Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        0403
                     
                        Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009  již musí být původní;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 05
                     
                        Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        ex 0502
                     
                        Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat;
                     
                        Čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
                     
                         
                     
                        Kapitola 06
                     
                        Živé stromy a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Kapitola 07
                     
                        Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        Kapitola 08
                     
                        Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo slupky melounů
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 09
                     
                        Káva, čaj, maté a koření; kromě:
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        0901
                     
                        Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                         
                     
                        0902
                     
                        Čaj, též aromatizovaný
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                         
                     
                        ex 0910
                     
                        Kořenící směsi
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                         
                     
                        Kapitola 10
                     
                        Obiloviny
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 11
                     
                        Mlýnské produkty; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízky čísla 0714  nebo ovoce zcela získány
                     
                         
                     
                        ex 1106
                     
                        Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713
                     
                        Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
                     
                         
                     
                        Kapitola 12
                     
                        Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        1301
                     
                        Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy)
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301  nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        1302
                     
                        Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Slizy a zahušťovadla získané z rostlinných produktů, upravené
                                 
                     
                        Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Kapitola 14
                     
                        Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 15
                     
                        Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        1501
                     
                        Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209  nebo 1503 :
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Loje z kostí nebo odpadu
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0203 , 0206  nebo 0207  nebo kostí čísla 0506
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z masa či poživatelných vepřových drobů čísla 0203  nebo 0206  nebo z masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207
                     
                         
                     
                        1502
                     
                        Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Loje z kostí nebo odpadu
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0201 , 0202 , 0204  nebo 0206  nebo kostí čísla 0506
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        1504
                     
                        Tuky a oleje a jejich frakce, z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Pevné frakce
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        ex 1505
                     
                        Rafinovaný lanolin
                     
                        Výroba ze surového tuku vlny čísla 1505
                     
                         
                     
                        1506
                     
                        Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Pevné frakce
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        1507  až 1515
                     
                        Rostlinné oleje a jejich frakce:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový, babasový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou spotřebu
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje
                                 
                     
                        Výroba, z jiných materiálů čísel 1507  až 1515
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získány.
                     
                         
                     
                        1516
                     
                        Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507 , 1508 , 1511  a 1513 .
                                 
                     
                         
                     
                        1517
                     
                        Margarin; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507 , 1508 , 1511  a 1513 .
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 16
                     
                        Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; kromě:
                     
                        Výroba ze zvířat kapitoly 1
                     
                         
                     
                        1604  a 1605
                     
                        Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker;
                        Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 17
                     
                        Cukr a cukrovinky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 1701
                     
                        Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, s přísadou aromatických látek nebo barviva
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        1702
                     
                        Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Chemicky čistá maltosa a fruktosa
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou již všechny použité materiály původní
                     
                         
                     
                        ex 1703
                     
                        Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        1704
                     
                        Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Kapitola 18
                     
                        Kakao a kakaové přípravky
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        1901
                     
                        Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401  až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Sladový výtažek
                                 
                     
                        Výroba z obilovin kapitoly 10
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        1902
                     
                        Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                                 
                     
                        Výroba, ve které všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
                                 
                     
                         
                     
                        1903
                     
                        Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných tvarech
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108
                     
                         
                     
                        1904
                     
                        Produkty z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                        Výroba:
                        
                                    —
                                 
                                    z materiálů nezařazených do čísla 1806 ;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ve které všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        1905
                     
                        Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů kapitoly 11
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 20
                     
                        Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou veškeré použité ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získány
                     
                         
                     
                        ex 2001
                     
                        Hlízy smldince (jam), brambory sladké a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 2004  a ex 2005
                     
                        Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        2006
                     
                        Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        2007
                     
                        Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        ex 2008
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ořechy, bez přídavku cukru nebo přísady alkoholu
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801 , 0802  a 1202  až 1207  přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Máslo arašídové; směsi na základě obilovin; palmová jádra; kukuřice
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazené
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        2009
                     
                        Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidly
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 21
                     
                        Různé jedlé přípravky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        2101
                     
                        Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    veškerá použitá cikorka musí být zcela získána
                                 
                     
                         
                     
                        2103
                     
                        Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít hořčičnou moučku nebo připravenou hořčici
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Hořčičná moučka a připravená hořčice
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                         
                     
                        ex 2104
                     
                        Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002  až 2005
                     
                         
                     
                        2106
                     
                        Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 22
                     
                        Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
                                 
                     
                         
                     
                        2202
                     
                        Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) již musí být původní
                                 
                     
                         
                     
                        2207
                     
                        Líh nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více; líh a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
                     
                        Výroba:
                        
                                    —
                                 
                                    používající materiály nezařazené do čísel 2207  nebo 2208 ,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu
                                 
                     
                         
                     
                        2208
                     
                        Líh nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
                     
                        Výroba:
                        
                                    —
                                 
                                    z materiálů nezařazených do čísel 2207  nebo 2208 ,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 23
                     
                        Zbytky a odpady potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 2301
                     
                        Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        ex 2303
                     
                        Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních
                     
                        Výroba, ve které musí být veškerá použitá kukuřice zcela získána
                     
                         
                     
                        ex 2306
                     
                        Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem olivového oleje vyšším než 3 % hmotnostní
                     
                        Výroba, ve které musí být všechny použité olivy zcela získány
                     
                         
                     
                        2309
                     
                        Přípravky používané k výživě zvířat
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 24
                     
                        Tabák a tabákové náhražky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
                     
                         
                     
                        2402
                     
                        Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
                     
                        Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401  musí již být původní
                     
                         
                     
                        ex 2403
                     
                        Tabák ke kouření
                     
                        Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401  musí již být původní
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 25
                     
                        Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 2504
                     
                        Přírodní tuha (grafit), obohacená uhlíkem, čištěná a mletá
                     
                        Obohacení uhlíkem, čištění a mletí surového krystalického grafitu
                     
                         
                     
                        ex 2515
                     
                        Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm
                     
                        Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
                     
                         
                     
                        ex 2516
                     
                        Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm
                     
                        Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
                     
                         
                     
                        ex 2518
                     
                        Dolomit kalcinovaný
                     
                        Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
                     
                         
                     
                        ex 2519
                     
                        Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách, a magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiná než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit).
                     
                         
                     
                        ex 2520
                     
                        Sádry speciálně upravené pro zubní lékařství
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 2524
                     
                        Přírodní azbestová vlákna
                     
                        Výroba z koncentrátu azbestu
                     
                         
                     
                        ex 2525
                     
                        Slídový prach
                     
                        Mletí slídy nebo slídového odpadu
                     
                         
                     
                        ex 2530
                     
                        Hlinky, pálené nebo drcené
                     
                        Pálení nebo drcení hlinek
                     
                         
                     
                        Kapitola 26
                     
                        Rudy kovů, strusky a popílky
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 27
                     
                        Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální parafíny a vosky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 2707
                     
                        Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek. Tyto oleje jsou podobné minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního černouhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemových destiluje při teplotách do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        ex 2709
                     
                        Ropné oleje získané ze živičných nerostů
                     
                        Destruktivní destilace živičných materiálů
                     
                         
                     
                        2710
                     
                        Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků
                     
                        Rafinační operace nebo jeden či více specifických procesů (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        2711
                     
                        Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        2712
                     
                        Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné produkty, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        2713
                     
                        Ropný koks, petrolejové živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        2714
                     
                        Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        2715
                     
                        Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné výrobky)
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 28
                     
                        Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 2805
                     
                        Smíšené kovy
                     
                        Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 2811
                     
                        Oxid sírový
                     
                        Výroba z oxidu siřičitého
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 2833
                     
                        Síran hlinitý
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 2840
                     
                        Perboritan sodíku
                     
                        Výroba z tetraboritanu disodného pentahydrátu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 29
                     
                        Organické chemikálie; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 2901
                     
                        Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva
                     
                        Rafinační operace nebo jeden či více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        ex 2902
                     
                        Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva
                     
                        Rafinační operace nebo jeden nebo více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        ex 2905
                     
                        Alkoholáty kovů odvozené od alkoholů tohoto čísla a z ethanolu
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905 . Lze však použít alkoholáty kovů tohoto čísla za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        2915
                     
                        Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915  a 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 2932
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        2933
                     
                        Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým heteroatomem (dusíkatými heteroatomy)
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932  a 2933  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        2934
                     
                        Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 , 2933  a 2934  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 30
                     
                        Farmaceutické výrobky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        3002
                     
                        Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické produkty, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné produkty:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Produkty sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, nebo nesmíchané produkty pro tytéž účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro maloobchodní prodej
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní:
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    lidská krev
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    zvířecí krev připravená pro terapeutické nebo profylaktické účely
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    krevní frakce, jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    ostatní
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002 . Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        3003  a 3004
                     
                        Léky (kromě zboží čísel 3002 , 3005  nebo 3006 ):
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Získané z amikacinu čísla 2941
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003  nebo 3004 , pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003  nebo 3004 , pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 31
                     
                        Hnojiva; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3105
                     
                        Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; produkty této kapitoly v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, kromě:
                        
                                    —
                                 
                                    dusičnan sodný
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    kyanamid vápenný
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    síran draselný
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    síran hořečnato-draselný
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 32
                     
                        Tříslící nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; nátěrové hmoty, tmely; inkousty; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3201
                     
                        Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
                     
                        Výroba z taninových extraktů rostlinného původu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3205
                     
                        Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků specifikované v poznámce 3 k této kapitole (3)
                        
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203 , 3204  a 3205 . Materiály čísla 3205  však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 33
                     
                        Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3301
                     
                        Vonné silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (4) tohoto čísla. Materiály ze stejné skupiny však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 34
                     
                        Mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídící přípravky, svíčky a podobné produkty, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3403
                     
                        Mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů, pokud tvoří méně než 70 % hmotnostních
                     
                        Rafinační operace nebo jeden či více specifických procesů (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        3404
                     
                        Umělé vosky a připravené vosky:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Se základem parafínů, vosků získaných ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo šupinového parafínu
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu.
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě:
                        
                                    —
                                 
                                    hydrogenovaných olejů charakteru vosků čísla 1516 ;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo průmyslových mastných alkoholů charakteru vosků čísla 3823 ;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů čísla 3404
                                 
                        Tyto materiály však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 35
                     
                        Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3505
                     
                        Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Estherifikované a etherifikované škroby
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3507
                     
                        Připravené enzymy, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Kapitola 36
                     
                        Výbušniny; pyrotechnické produkty; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 37
                     
                        Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3701
                     
                        Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než papír, kartón, lepenka nebo textilie; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701  nebo 3702 . Materiály čísla 3702  však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701  nebo 3702 . Lze však použít materiály čísel 3701  nebo 3702 , pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3702
                     
                        Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než papír, kartón, lepenka nebo textilie; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701  nebo 3702
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3704
                     
                        Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701  až 3704
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 38
                     
                        Různé chemické výrobky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3801
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403  nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3803
                     
                        Rafinovaný tallový olej
                     
                        Rafinace surového tallového oleje
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3805
                     
                        Sulfátová terpentinová silice, purifikovaná
                     
                        Čištění destilací nebo rafinací surové silice sulfátového terpentýnu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3806
                     
                        Estery pryskyřic
                     
                        Výroba z pryskyřičných kyselin
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3807
                     
                        Dřevný dehet
                     
                        Destilace dřevného dehtu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3808
                     
                        Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné produkty, v úpravě nebo v balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky nebo produkty (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3809
                     
                        Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné produkty a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3810
                     
                        Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané k potažení nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3811
                     
                        Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva, pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811  nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3812
                     
                        Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3813
                     
                        Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3814
                     
                        Složena organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3818
                     
                        Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3819
                     
                        Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3820
                     
                        Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3822
                     
                        Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002  nebo 3006 ;
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3823
                     
                        Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Technické monokarboxylové mastné kyseliny, kyselé oleje z rafinace
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Technické mastné alkoholy
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823
                     
                         
                     
                        3824
                     
                        Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Následující materiály tohoto čísla:
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Sorbitol, jiný než čísla 2905
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Ropné sulfonáty, s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Iontoměniče
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Alkalický oxid železa pro čištění plynu
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve nerozpustné vodě soli a jejich estery
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Přiboudlina a Dippelův olej
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Směsi solí s různými anionty
                                 
                        
                                    – –
                                 
                                    Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3901  až 3915
                     
                        Plasty v primárních formách, odpad, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907  a 3912 , pro která jsou pravidla stanovena níže:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (5)
                                    
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (5)
                        
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3907
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS)
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu (5)
                        
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Polyester
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu, nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
                     
                         
                     
                        3912
                     
                        Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
                     
                        Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        3916  až 3921
                     
                        Polotovary a produkty z plastických hmot; kromě čísel ex 3916 , ex 3917 , ex 3920  a ex 3921 , pro něž jsou pravidla stanovena níže:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ploché produkty dále zpracovávané jinak než povrchově nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); jiné produkty dále zpracovávané jinak než pouze povrchově
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní:
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (5)
                                    
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu (5)
                        
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3916  a ex 3917
                     
                        Profily a trubky
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        ex 3920
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ionomerní fólie nebo film
                                 
                     
                        Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metacrylové částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinkem a sodíkem
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Fólie z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu
                                 
                     
                        Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 3921
                     
                        Plastové fólie pokovené
                     
                        Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikronů (6)
                        
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                        3922  až 3926
                     
                        Produkty z plastických hmot
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 40
                     
                        Kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 4001
                     
                        Vrstvené desky přírodního kaučuku pro obuv
                     
                        Laminování plátů přírodního kaučuku
                     
                         
                     
                        4005
                     
                        Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kromě přírodního kaučuku nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        4012
                     
                        Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku
                                 
                     
                        Protektorování použitých pneumatik
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 4011  nebo 4012
                     
                         
                     
                        ex 4017
                     
                        Produkty z tvrdé pryže
                     
                        Výroba z tvrdé pryže
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 41
                     
                        Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 4102
                     
                        Surové kůže ovčí nebo jehněčí, bez vlny
                     
                        Odstranění vlny z ovčích či jehněčích kůží, s vlnou
                     
                         
                     
                        4104  až 4107
                     
                        Kůže, bez chlupů či vlny, kromě kůže čísla 4108  nebo 4109
                     
                        Přečinění předčiněné kůže
                        nebo
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        4109
                     
                        Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně
                     
                        Výroba z kůže čísel 4104  až 4107 , pokud její hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Kapitola 42
                     
                        Kožené zboží; sedlářské a řemenářské produkty; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; produkty ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 43
                     
                        Kožešiny a umělé kožešiny; produkty z nich; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 4302
                     
                        Vyčiněné nebo upravené kožešiny, spojené:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Pláty, kříže a podobné formy
                                 
                     
                        Bělení nebo barvení jako doplněk ke stříhání a scelování nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z nescelených, vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin
                     
                         
                     
                        4303
                     
                        Oděvy, oděvní doplňky a jiné produkty z kožešin
                     
                        Výroba z nescelených, vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin čísla 4302
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 44
                     
                        Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 4403
                     
                        Nahrubo hraněné dřevo
                     
                        Výroba ze surového dřeva, i odkorněného, nebo pouze hrubě opracovaného
                     
                         
                     
                        ex 4407
                     
                        Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce větší než 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem
                     
                        Hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                         
                     
                        ex 4408
                     
                        Dýhové listy a listy na překližky, o tloušťce nejvýše 6 mm, spojené, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nejvýše 6 mm, hoblované broušené nebo spojované klínovým ozubem
                     
                        Lepení, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                         
                     
                        ex 4409
                     
                        Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    broušené nebo spojované klínovým ozubem
                                 
                     
                        Broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Přířezy a latě
                                 
                     
                        Výroba přířezů nebo latí
                     
                         
                     
                        ex 4410  až ex 4413
                     
                        Přířezy, latě, včetně lištových soklů a jiných lištových prken
                     
                        Výroba přířezů nebo latí
                     
                         
                     
                        ex 4415
                     
                        Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly
                     
                        Výroba z prken nepřiřezaných do velikosti
                     
                         
                     
                        ex 4416
                     
                        Sudy, barely, kádě, nádrže a jiné bednářské produkty a jejich části, ze dřeva
                     
                        Výroba ze štípaných skruží, pouze přiřezaných na dvou hlavních plochách
                     
                         
                     
                        ex 4418
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Produkty stavebního truhlářství a tesařství
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít lehčené dřevěné panely, šindele a parketové desky
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Přířezy a latě
                                 
                     
                        Výroba přířezů nebo latí
                     
                         
                     
                        ex 4421
                     
                        Štěpiny pro zápalky; dřevěné klíny nebo kolíky pro obuv
                     
                        Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 45
                     
                        Korek a korkové výrobky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        4503
                     
                        Výrobky z přírodního korku
                     
                        Výroba z korku čísla 4501
                     
                         
                     
                        Kapitola 46
                     
                        Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        Kapitola 47
                     
                        Buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 48
                     
                        Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 4811
                     
                        Papír a lepenka, v arších, linkované nebo čtverečkované
                     
                        Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
                     
                         
                     
                        4816
                     
                        Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809 ), rozmnožovací blány a ofsetové desky, z papíru, též v krabicích
                     
                        Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
                     
                         
                     
                        4817
                     
                        Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        ex 4818
                     
                        Toaletní papír
                     
                        Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
                     
                         
                     
                        ex 4819
                     
                        Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        ex 4820
                     
                        Bloky dopisních papírů
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        ex 4823
                     
                        Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaru
                     
                        Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 49
                     
                        Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        4909
                     
                        Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
                     
                        Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909  nebo 4911
                     
                         
                     
                        4910
                     
                        Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    „věčné“ kalendáře nebo s vyměnitelnými bloky na jiném než papírovém nebo kartonovém základě
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909  nebo 4911
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 50
                     
                        Hedvábí; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        ex 5003
                     
                        Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný
                     
                        Mykání nebo česání odpadového hedvábí
                     
                         
                     
                        5004  až ex 5006
                     
                        Hedvábné příze a příze spředené z hedvábného odpadu
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5007
                     
                        Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 51
                     
                        Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        5106  až 5110
                     
                        Příze z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5111  až 5113
                     
                        Tkaniny z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 52
                     
                        Bavlna; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        5204  až 5207
                     
                        Bavlněná příze a nitě
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5208  až 5212
                     
                        Bavlněné tkaniny:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 53
                     
                        Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        5306  až 5308
                     
                        Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5309  až 5311
                     
                        Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5401  až 5406
                     
                        Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě z umělých vláken
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5407  až 5408
                     
                        Tkaniny z umělých vláken
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5501  až 5507
                     
                        Umělá střižová vlákna
                     
                        Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                     
                         
                     
                        5508  až 5511
                     
                        Příze a šicí nitě z umělých střižových vláken
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5512  až 5516
                     
                        Tkaniny z umělých střižových vláken:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        Ex kapitola 56
                     
                        Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    kokosového vlákna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5602
                     
                        Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Vpichovaná plsť
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    umělých střižových vláken nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                     
                         
                     
                        5604
                     
                        Pryžové nitě a šňůry, pokryté textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404  nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Pryžové nitě a šňůry pokryté textilem
                                 
                     
                        Výroba z pryžových nití nebo šňůry, nepokrytých textilem
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5605
                     
                        Kovové a metalizované nitě, též ovinuté, s určením jako textilní nitě, pásek nebo podobný tvar čísel 5404  nebo 5405 , kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo pokryté kovem
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        5606
                     
                        Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404  nebo 5405 , ovinuté (jiné než čísla 5605  a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); nitě nazývané řetízkové
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    materiálů na produkci papíru
                                 
                     
                         
                     
                        Kapitola 57
                     
                        Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    z vpichované plsti
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                        Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    z jiné plsti
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z příze (7).
                        Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 58
                     
                        Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské produkty; výšivky; kromě:
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5805
                     
                        Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nedohotovené
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        5810
                     
                        Výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivy
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        5901
                     
                        Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky
                     
                        Výroba z příze
                     
                         
                     
                        5902
                     
                        Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vláken:
                     
                        Výroba z příze
                     
                         
                     
                        5903
                     
                        Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902
                     
                        Výroba z příze
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5904
                     
                        Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                         
                     
                        5905
                     
                        Textilní tapety:
                     
                        Výroba z příze
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5906
                     
                        Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902 :
                     
                        Výroba z příze
                     
                         
                     
                        5907
                     
                        Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné
                     
                        Výroba z příze
                     
                        Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        5908
                     
                        Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich produkci, též impregnované:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Žárové plynové punčošky, impregnované
                                 
                     
                        Výroba z trubicové tkaniny na plynové punčošky
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        5909  až 5911
                     
                        Textilní produkty pro technické účely:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Lešticí kotouče nebo kruhy, kromě vyrobených z plsti čísla 5911
                                 
                     
                        Výroba z příze nebo odpadních tkanin či hadrů čísla 6310
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Tkaniny běžně užívané při výrobě papíru nebo pro jiné technické účely, i plstěné, impregnované nebo povrstvené, trubicové nebo nekonečné s jednou nebo více osnovami nebo útky, nebo ploché tkaniny s více osnovami nebo útky čísla 5911
                                 
                     
                        Výroba z příze (7):
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z příze (7):
                     
                         
                     
                        Kapitola 60
                     
                        Pletené nebo háčkované textilie
                     
                        Výroba z příze (7):
                     
                         
                     
                        Kapitola 61
                     
                        Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované
                                 
                     
                        Výroba z textilie
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z příze (7):
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 62
                     
                        Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:
                     
                        Výroba z textilie
                     
                         
                     
                        6213  a 6214
                     
                        Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod.:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Vyšívané
                                 
                     
                        Výroba z příze (7)
                            (8)
                        
                     
                        Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (7)
                        
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z příze (7)
                            (8)
                        
                     
                        Výroba, po které následuje tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota použitého nepotištěného materiálu čísel 6213  a 6214  látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu
                     
                        6217
                     
                        Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212 :
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Vyšívané
                                 
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (7)
                        
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru
                                 
                     
                        Výroba z příze (7)
                        
                     
                        Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu (7)
                        
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Výztuhy límců a manžet, vystříhané
                                 
                     
                        Výroba, ve které:
                        
                                    —
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                                 
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 63
                     
                        Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        6301  až 6304
                     
                        Přikrývky, cestovní pokrývky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie:
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Z plsti nebo netkaných textilií
                                 
                     
                        Výroba z (7):
                        
                                    —
                                 
                                    vláken nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    –
                                 
                                    Ostatní:
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    Vyšívané
                                 
                     
                        Výroba z příze (8)
                            (9)
                        
                     
                        Výroba z nevyšívaných látek (kromě pletených nebo háčkovaných), pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                        
                                    – –
                                 
                                    Ostatní
                                 
                     
                        Výroba z příze (7)
                            (8)
                        
                     
                         
                     
                        6305
                     
                        Pytle a pytlíky k balení zboží
                     
                        Výroba z příze (7):
                     
                         
                     
                        6306
                     
                        Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:
                     
                        Výroba z textilie
                     
                         
                     
                        6307
                     
                        Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablon
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        6308
                     
                        Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních produktů, v balení pro maloobchodní prodej
                     
                        Každá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesáhne 25 % ceny soupravy ze závodu
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 64
                     
                        Obuv, kamaše a podobné výrobky; kromě:
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě sestav svršků připevněných ke stélkám nebo jiným částem podešví čísla 6406
                     
                         
                     
                        6406
                     
                        Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich součásti
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 65
                     
                        Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        6503
                     
                        Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů čísla 6501 , též s podšívkou nebo obroubené
                     
                        Výroba z příze nebo textilních vláken (8)
                        
                     
                         
                     
                        6505
                     
                        Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních látek, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené
                     
                        Výroba z příze nebo textilních vláken (8)
                        
                     
                         
                     
                        Ex kapitola 66
                     
                        Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě:
                     
                        Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt
                     
                         
                     
                        6601
                     
                        Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků)
                     
                        Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                         
                     
                        Kapitola 67
                     
                        Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; produkty z vlasů
                     
                  &nb