Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1089 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje oxid měďný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1089/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 180/25
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1089
   ze dne 5. července 2016,
   kterým se schvaluje oxid měďný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje oxid měďný.
            
   
               (2)
            
               Oxid měďný byl hodnocen pro použití v přípravcích typu 21, protihnilobné přípravky, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Francie, která byla jmenována hodnotícím příslušným orgánem, předložila dne 31. října 2014 hodnotící zprávu a doporučení.
            
   
               (4)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 9. prosince 2015 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (5)
            
               Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 21 obsahující oxid měďný splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (6)
            
               Dále by však měla být potvrzena přijatelnost rizik spojených s používáním protihnilobných přípravků, jakož i vhodnost navrhovaných opatření ke zmírnění rizik. Aby se při obnovování schválení stávajících protihnilobných účinných látek usnadnil přezkum a porovnání rizik a přínosů uvedených látek, jakož i přijatých opatření ke zmírnění rizik, mělo by být datum skončení platnosti schválení všech uvedených látek shodné.
            
   
               (7)
            
               Je proto vhodné schválit oxid měďný pro použití v biocidních přípravcích typu 21 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (8)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oxid měďný se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  Oxid měďný
               
                  Název podle IUPAC:
                  oxid měďný
                  č. ES: 215-270-7
                  č. CAS: 1317-39-1
               
                  94,2 % hmotnostních
               
                  1. ledna 2018
               
                  31. prosince 2025
               
                  21
               
                  Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                  V případě, že přípravky obsahující oxid měďný jsou následně schváleny i pro použití neprofesionálními uživateli, osoby dodávající přípravky na trh pro neprofesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky byly dodávány s vhodnými rukavicemi.
                  U biocidních přípravků podléhají povolení těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Pro průmyslové nebo profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky musí být používány s vhodnými osobními ochrannými prostředky, pokud expozici nelze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
                           
                  
                              2)
                           
                              Označení a návody k použití (jsou-li k dispozici) musí uvádět, že děti se musí zdržovat mimo dosah těchto přípravků, dokud upravované plochy zcela nevyschnou.
                           
                  
                              3)
                           
                              Označení a bezpečnostní listy (jsou-li k dispozici) povolených přípravků uvádějí, že použití, údržba a opravy musí probíhat v uzavřeném prostoru, na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem nebo na zemi zakryté nepropustným materiálem, aby se předešlo únikům a minimalizovaly emise do životního prostředí, a že všechny úniky či odpady obsahující oxid měďný musí být zachyceny pro účely opětovného využití nebo zneškodnění.
                           
                  
                              4)
                           
                              U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, aby se zajistilo, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.