Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1094 ze dne 6. července 2016, kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1094/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 182/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1094
   ze dne 6. července 2016,
   kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 30. srpna 2013 obdržela Francie v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky granulovaná měď do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 8, konzervační přípravky pro dřevo, popsaného v příloze V uvedené směrnice, který odpovídá typu přípravku 8 popsanému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (2)
            
               Francie předložila dne 3. dubna 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 9. prosince 2015 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (4)
            
               Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující granulovanou měď splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné schválit granulovanou měď pro použití v biocidních přípravcích typu 8 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (6)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Granulovaná měď se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  Granulovaná měď
               
                  Název podle IUPAC:
                  Měď
                  č. ES: 231-159-6
                  č. CAS: 7440-50-8
               
                  99 % hmotnostních
               
                  1. ledna 2017
               
                  31. prosince 2026
               
                  8
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:
                              
                                          a)
                                       
                                          průmyslovým a profesionálním uživatelům;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          povrchovým vodám a sedimentu, dochází-li k přímému uvolňování během životnosti ošetřeného dřeva.
                                       
                           
                  
                              3)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u povrchových a podzemních vod, musí být na označení a v bezpečnostních listech (jsou-li k dispozici) povolených přípravků uvedeno, že průmyslové nebo profesionální použití musí probíhat v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že všechny úniky při použití přípravku se musí zachytit pro účely opětovného využití nebo zneškodnění.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.