Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1096 ze dne 6. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1096/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 182/28
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1096
      ze dne 6. července 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na článek 43 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (2) stanoví podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh a pro jejich dovoz do členských států nebo jejich částí, které podléhají vnitrostátním opatřením schváleným rozhodnutím Komise 2010/221/EU (3).
               
      
                  (2)
               
                  Rozhodnutí 2010/221/EU povoluje členským státům uvedeným na seznamu v příloze I nebo II uvedeného rozhodnutí, aby ukládaly požadavky pro uvádění druhů ryb vnímavých k alfaviru lososovitých (SAV) na trh a pro jejich dovoz do oblastí považovaných za prosté uvedené nákazy nebo zahrnutých do schváleného programu pro dozor. Zásilky druhů ryb vnímavých k SAV určených pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů, které jsou dováženy do těchto členských států nebo jejich částí, by měly pocházet z oblastí s rovnocenným nákazovým statusem a mělo by k nim být připojeno veterinární osvědčení, jež dokládá soulad s uvedenými požadavky.
               
      
                  (3)
               
                  Aby se zajistil soulad s uvedenými požadavky, je vhodné uvést ve vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části A přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 odkaz na SAV.
               
      
                  (4)
               
                  V části C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 je uveden seznam druhů vnímavých k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU. Kodex zdraví vodních živočichů a Příručka diagnostických testů pro vodní živočichy, které přijala Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), v současnosti uvádí, že druhy vnímavými k SAV jsou losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorynchus mykiss) a pstruh obecný (Salmo trutta). Pokud jde o oblast působnosti nařízení (ES) č. 1251/2008, měl by být v zájmu právní srozumitelnosti do části C přílohy II uvedeného nařízení zahrnut odkaz na SAV a na druhy ryb vnímavé k uvedenému viru.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (6)
               
                  Je vhodné poskytnout členským státům a odvětví dostatek času k přijetí opatření nezbytných k zajištění souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Části A a C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. října 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. července 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha II nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Část A se nahrazuje tímto:
                     „ČÁST A
                     
                        Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
                        Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
                        I.1. Odesílatel
                        Název
                        Adresa
                        PSČ
                        I.2. Číslo jednací osvědčení
                        I.2.a Místní číslo jednací
                        I.3. Příslušný ústřední orgán
                        I.4. Příslušný místní orgán
                        I.5. Příjemce
                        Název
                        Adresa
                        PSČ
                        I.6.
                        I.7.
                        I.8. Země původu
                        Kód ISO
                        I.9.
                        I.10. Země určení
                        Kód ISO
                        I.11.
                        I.12. Místo původu
                        Schválené hospodářství akvakultury
                        Ostatní
                        Název Číslo schválení
                        Adresa
                        PSČ
                        I.13. Místo určení
                        Schválené hospodářství akvakultury
                        Ostatní
                        Název Číslo schválení
                        Adresa
                        PSČ
                        I.14. Místo nakládky
                        PSČ
                        I.15. Datum a čas odjezdu
                        I.16. Dopravní prostředek
                        Letadlo Plavidlo Vagon
                        Silniční vozidlo Ostatní
                        Identifikace
                        I.17. Přepravce
                        Název Číslo schválení
                        Adresa
                        PSČ Členský stát
                        I.18. Popis zboží
                        I.19. Kód zboží (Kód HS)
                        I.20. Množství
                        I.21.
                        I.22. Počet balení
                        I.23. Číslo plomby/kontejneru
                        I.24. Druh obalu
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        I.25. Zboží osvědčené pro:
                        Chov
                        Zazvěření
                        Sádkování
                        Zvířata v zájmovém chovu
                        Karanténu
                        Ostatní
                        I.26. Tranzit přes třetí zemi
                        Třetí země Kód ISO
                        Místo výstupu Kód
                        Místo vstupu Číslo stanoviště hraniční kontroly
                        I.27. Tranzit přes členské státy
                        Členský stát Kód ISO
                        Členský stát Kód ISO
                        Členský stát Kód ISO
                        I.28. Vývoz
                        Třetí země Kód ISO
                        Místo výstupu Kód
                        I.29.
                        I.30.
                        I.31. Identifikace zboží
                        Druh (vědecký název) Množství
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                        II. Zdravotní informace
                        II.a. Číslo jednací osvědčení
                        II.b.
                        II.1 Obecné požadavky
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že živočichové pocházející z akvakultury uvedení v části I tohoto osvědčení:
                        II.1.1 buď (1) [byli vyšetřeni (1) (2) [72] (1) [24] hodin před nakládkou a nevykazovali žádné klinické příznaky nákazy]
                        nebo (1) [v případě jiker a měkkýšů pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se podle záznamů hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů nevyskytují žádné známky nákazových problémů]
                        nebo (1) (3) [v případě volně žijících vodních živočichů jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí klinicky zdraví];
                        II.1.2 nejsou předmětem žádných zákazů z důvodu neobjasněného zvýšeného úhynu;
                        II.1.3 nejsou určeni pro likvidaci nebo usmrcování za účelem eradikace nákaz;
                        II.1.4 splňují požadavky pro uvádění na trh stanovené ve směrnici 2006/88/ES;
                        II.1.5 (1) [v případě měkkýšů byla každá část zásilky podrobena individuální vizuální kontrole a nebyly nalezeny žádné jiné druhy měkkýšů než druhy uvedené v části I osvědčení.]
                        II.2 (1) (4) (5) [Požadavky na druhy vnímavé k virové hemoragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN), nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA), herpesviróze koi (KHV), marteilióze (Marteilia refringens), bonamióze (Bonamia ostreae) a/nebo běloskvrnitosti (White spot disease)
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury:
                        buď (1) (6) [pocházejí z členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [marteiliózy (Marteilia refringens)] (1) [bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1) [běloskvrnitosti (White spot disease)] podle kapitoly VII směrnice 2006/88/ES.]
                        nebo (1) (5) (6) [v případě volně žijících vodních živočichů byli podrobeni karanténě podle rozhodnutí 2008/946/ES.]]
                        II.3 (1) (7) [Požadavky na druhy přenašečů virové hemoragické septikémie (VHS), infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN), nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA), herpesvirózy koi (KHV), marteiliózy (Marteilia refringens), bonamiózy (Bonamia ostreae) a/nebo běloskvrnitosti (White spot disease)
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury, kteří mají být považováni za možné přenašeče (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [marteiliózy (Marteilia refringens)] (1) [bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1) [běloskvrnitosti (White spot disease)], protože patří ke druhům uvedeným ve sloupci 2 a splňují podmínky stanovené ve sloupci 3 tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008:
                        buď (1) (6) [pocházejí z členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [marteiliózy (Marteilia refringens)] (1) [bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1) [běloskvrnitosti (White spot disease)] podle kapitoly VII směrnice 2006/88/ES.]
                        nebo (1) (6) (7) [byli podrobeni karanténě podle rozhodnutí 2008/946/ES.]]
                        II.4 Požadavky na přepravu a označování
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že:
                        II.4.1 výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury:
                        i) se nacházejí v podmínkách, včetně kvality vody, které nemění jejich nákazový status,
                        ii) splňují obecné podmínky pro přepravu zvířat stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 1/2005;
                        Část II: Osvědčení
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                        II. Zdravotní informace
                        II.a. Číslo jednací osvědčení
                        II.b.
                        II.4.2 přepravní kontejner nebo rybářský člun se sádkou byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány nebo dosud nebyly použity; a
                        II.4.3 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 v části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
                        buď (1) [„(1) [Volně žijící] (1) [ryby určené] (1) [měkkýši určení] (1) [korýši určení] pro účely chovu v Evropské unii“],
                        nebo (1) [„(1) [Volně žijící] (1) [měkkýši] určení pro účely sádkování v Evropské unii“],
                        nebo (1) [„(1) [Volně žijící] (1) [ryby určené] (1) [měkkýši určení] (1) [korýši určení] pro rybářské oblasti vysazování a slovu v Evropské unii“],
                        nebo (1) [„(1) [Volně žijící] (1) [okrasné ryby určené] (1) [okrasní měkkýši určení] (1) [okrasní korýši určení] pro otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům v Evropské unii“],
                        nebo (1) [„(1) [Ryby určené] (1) [měkkýši určení] (1) [korýši určení] k doplnění stavů v Evropské unii“],
                        nebo (1) [„(1) [Volně žijící] (1) [ryby určené] (1) [měkkýši určení] (1) [korýši určení] do karantény v Evropské unii“],
                        II.5 (1) (8) [Potvrzení pro zásilky pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že:
                        II.5.1 výše uvedení živočichové pocházejí z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz, pokud jde o (1) [epizootickou nekrózu krvetvorné tkáně (EHN)] (1) [virovou hemoragickou septikémii (VHS)] (1) [infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN)] (1) [nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA)] (1) [herpesvirózu koi (KHV)] (1) [bonamiózu (Bonamia exitiosa)] (1) [perkinsózu (Perkinsus marinus)] (1) [mikrocytózu (Mikrocytos mackini)] (1) [marteiliózu (Marteilia refringens)] (1) [bonamiózu (Bonamia ostreae)] (1) [syndrom Taura] (1) [žlutohlavost (Yellowhead disease)] (1) [běloskvrnitost (White spot disease)] (1) (9) [tuto nově se objevující nákazu:];
                        II.5.2 výše uvedení živočichové smějí být uváděni na trh v souladu se stanovenými opatřeními ke tlumení; a
                        II.5.3 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 v části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
                        „(1) [Volně žijící] (1) [ryby] (1) [měkkýši] (1) [korýši] pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz.“]
                        II.6 (1) (10) [Požadavky na druhy vnímavé k jarní virémii kaprů (SVC), bakteriálnímu onemocnění ledvin (BKD), infekční nekróze slinivky (IPN), nákaze Gyrodactylus salaris (GS) a infekci alfavirem lososovitých (SAV)
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury
                        buď (1) [pocházejí z členského státu nebo jeho části:
                        a) kde (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] (1) [SAV] musí být oznámeny příslušnému orgánu a zprávy o podezření na ohnisko dané nákazy neprodleně vyšetřeny příslušným orgánem,
                        b) kde všichni živočichové pocházející z akvakultury, kteří patří ke druhům vnímavým k dané nákaze (daným nákazám) a jsou dováženi do uvedeného členského státu nebo jeho části, splňují požadavky stanovené v části II.6 tohoto osvědčení,
                        c) kde druhy vnímavé k dané nákaze (daným nákazám) nejsou proti této nákaze (těmto nákazám) očkovány, a
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                        II. Zdravotní informace
                        II.a. Číslo jednací osvědčení
                        II.b.
                        d) buď (1) [který/která v případě (1) [IPN] (1) [BKD] splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole VII směrnice 2006/88/ES.]
                        a/nebo (1) [který/která v případě (1) [SVC] (1) [GS] (1) [SAV] splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy stanovené v příslušné normě OIE.]
                        a/nebo (1) [který/která v případě (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD] (1) [SAV] zahrnuje jedno hospodářství, které pod dozorem příslušného orgánu:
                        i) bylo vyprázdněno, vyčištěno, vydezinfikováno a ponecháno prázdné po dobu nejméně 6 týdnů,
                        ii) doplnilo stavy živočichy z oblastí s osvědčením od příslušného orgánu o tom, že jsou prosté dané nákazy.]]
                        a/nebo (1) [v případě volně žijících vodních živočichů vnímavých k (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD] (1) [SAV] byli podrobeni karanténě za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám stanoveným v rozhodnutí 2008/946/ES.]
                        a/nebo (1) [v případě zásilek, na něž se vztahují požadavky týkající se GS, byli bezprostředně před uvedením na trh po dobu alespoň 14 dní nepřetržitě drženi ve vodě se slaností nejméně 25 promile, do níž během uvedené doby nebyli umístěni žádní jiní živí vodní živočichové druhů vnímavých ke GS.]
                        a/nebo (1) [v případě jiker v embryonálním stadiu, na něž se vztahují požadavky týkající se GS, byli dezinfikováni metodou, která je prokazatelně účinná proti GS.]]
                        II.7 (1) (11) [Požadavky týkající se druhů vnímavých k nákaze OsHV-1 μνar
                        Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury
                        buď (1) [pocházejí z členského státu nebo jeho jednotky:
                        a) kde nákaza OsHV-1 μνar musí být oznámena příslušnému orgánu a zprávy o podezření na ohnisko dané nákazy neprodleně vyšetřeny příslušným orgánem;
                        b) kde všichni živočichové pocházející z akvakultury, kteří patří ke druhům vnímavým k nákaze OsHV-1 μνar a jsou dováženi do uvedeného členského státu nebo jeho jednotky, splňují požadavky stanovené v části II.7 tohoto osvědčení,
                        c) buď (1) [který/která splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole VII směrnice 2006/88/ES,]
                        a/nebo (1) [kterého/které se, v případě zásilek určených pro členský stát nebo jednotku, na něž se vztahuje program schválený rozhodnutím 2010/221/EU, také týká program dozoru schválený rozhodnutím 2010/221/EU,]]
                        a/nebo (1) [byli podrobeni karanténě za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám stanoveným v rozhodnutí 2008/946/ES.]]
                        Poznámky
                        Část I:
                        — Kolonka I.12: Pokud je to vhodné, použijte číslo oprávnění daného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů. Pokud se jedná o volně žijící vodní živočichy, zaškrtněte možnost „ostatní“.
                        — Kolonka I.13: Pokud je to vhodné, použijte číslo oprávnění daného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů. Pokud se jedná o živočichy určené k doplnění stavů, zaškrtněte možnost „ostatní“.
                        — Kolonka I.19: Použijte příslušné kódy HS: 0301, 0306, 0307, 030110 nebo 030270.
                        — Kolonky I.20 a I.31: U množství uveďte celkový počet.
                        — Kolonka I.25: Pokud jsou živočichové určeni pro účely chovu, zaškrtněte možnost „chov“ pokud jsou určeni pro sádkování, zaškrtněte možnost „sádkování“, pokud jsou určeni pro otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům, zaškrtněte možnost „zvířata v zájmovém chovu“, pokud jsou určeni k doplnění stavů, zaškrtněte možnost „zazvěření“, pokud jsou živočichové pocházející z akvakultury určeni pro karanténní zařízení, zaškrtněte možnost „karanténu“ a pokud jsou určeni pro rybářské oblasti vysazování a slovu, zaškrtněte možnost „ostatní“.
                     
                     
                        
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                        II. Zdravotní informace
                        II.a. Číslo jednací osvědčení
                        II.b.
                        Část II:
                        (1) Uveďte podle potřeby.
                        (2) Varianta 24 hodin se použije pouze na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, ke kterým musí být na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1251/2008 připojeno osvědčení a které mají v souladu s požadavky pro uvádění na trh, jež stanoví směrnice 2006/88/ES, povolení od příslušného orgánu opustit oblast, která podléhá opatřením ke tlumení stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, nebo členský stát, oblast nebo jednotku s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice. Ve všech ostatních případech se použije varianta 72 hodin.
                        (3) Použije se pouze na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, kteří byli odchyceni ve volné přírodě a neprodleně přepraveni do hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů bez jakéhokoli dočasného skladování.
                        (4) Část II.2 tohoto osvědčení se použije na druhy vnímavé k jedné nebo více nákazám uvedeným v záhlaví. Seznam vnímavých druhů je uveden v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.
                        (5) Zásilky volně žijících vodních živočichů mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.2 tohoto osvědčení, pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
                        (6) Aby mohly být schváleny pro dovoz do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté VHS, IHN, ISA, KHV, marteiliózy (Marteilia refringens), bonamiózy (Bonamia ostreae) nebo běloskvrnitosti (Whitespot disease) nebo které mají program pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 směrnice 2006/88/ES, musí být uvedeno jedno z těchto prohlášení, jestliže zásilka obsahuje vnímavé druhy nebo druhy přenašečů, pokud jde o nákazu (nákazy), na kterou (které) se vztahuje status nepřítomnosti nákazy nebo program (programy). Údaje o nákazovém statusu každého hospodářství a každé chovné oblasti měkkýšů v Unii jsou dostupné na: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
                        (7) Část II.3 tohoto osvědčení se použije na druhy přenašečů jedné nebo více nákaz uvedených v záhlaví. Druhy možných přenašečů a podmínky, za nichž mají být zásilky těchto druhů považovány za druhy přenašečů, jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008. Zásilky druhů možných přenašečů mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.3, pokud nejsou splněny podmínky stanovené ve sloupci 4 tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008 nebo pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
                        (8) Část II.5 tohoto osvědčení se použije na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, ke kterým musí být na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1251/2008 připojeno osvědčení a které mají v souladu s požadavky pro uvádění na trh, jež stanoví směrnice 2006/88/ES, povolení od příslušného orgánu opustit oblast, která podléhá opatřením ke tlumení stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, nebo členský stát, oblast nebo jednotku s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice.
                        (9) Použije se, pokud byla opatření přijata v souladu s článkem 41 směrnice 2006/88/ES.
                        (10) Část II.6 tohoto osvědčení se použije pouze na zásilky určené pro členský stát nebo jeho část, které jsou považovány za prosté nákazy nebo pro které je schválen program v souladu s rozhodnutím 2010/221/EU, pokud jde o SVC, BKD, IPN, GS nebo SAV, a zásilka obsahuje druhy uvedené v části C přílohy II jako vnímavé k nákaze (nákazám), na kterou (které) se vztahuje status nepřítomnosti nákazy nebo program (programy).
                        Část II.6 se použije i na zásilky ryb jakéhokoli druhu pocházející z vody, kde jsou přítomny druhy, jež jsou uvedené v části C přílohy II jako druhy vnímavé k nákaze GS, pokud jsou uvedené zásilky určeny pro členský stát nebo jeho část uvedené v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU jako prosté GS.
                        Zásilky volně žijících vodních živočichů, na něž se vztahují požadavky týkající se SVC, SAV, IPN a/nebo BKD, mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.6 tohoto osvědčení, pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
                     
                     
                     Text obrazu
                     
                        EVROPSKÁ UNIE
                        Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů
                        II. Zdravotní informace
                        II.a. Číslo jednací osvědčení
                        II.b.
                        (11) Část II.7 tohoto osvědčení se použije pouze na zásilky určené pro členský stát nebo jeho jednotku, které jsou považovány za prosté nákazy nebo pro které je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, pokud jde o nákazu OsHV-1 μνar, a zásilka obsahuje druhy uvedené v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 jako vnímavé k nákaze OsHV-1 μνar.
                        Požadavky uvedené v části II.7 se nepoužijí na zásilky určené pro karanténní zařízení, které splňuje alespoň ekvivalentní požadavky, jako jsou požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
                        Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
                        Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                        Místní veterinární jednotka: Číslo místní veterinární jednotky:
                        Datum: Podpis:
                        Razítko:
                     “
         
                     2)
                  
                     Část C se nahrazuje tímto:
                     „ČÁST C
                     
                        Seznam druhů vnímavých k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU
                     
                     
                                 Nákaza
                              
                                 Vnímavé druhy
                              
                                 Jarní virémie kaprů (SVC)
                              
                                 Tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas stříbřitý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), amur bílý (Ctenopharyngodon idellus), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), sumec velký (Silurus glanis), lín obecný (Tinca tinca) a jelec jesen (Leuciscus idus).
                              
                                 Bakteriální onemocnění ledvin (BKD)
                              
                                 Čeleď: lososovití
                                 
                              
                                 Infekční nekróza slinivky (IPN)
                              
                                 Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis), pstruh obecný (Salmo trutta), losos obecný (Salmo salar) a (Oncorhynchus spp.), maréna severní (Coregonus lavaretus).
                              
                                 Infekce alfavirem lososovitých (SAV)
                              
                                 Losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh obecný (Salmo trutta)
                              
                                 Nákaza Gyrodactylus salaris
                                 
                              
                                 Losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven alpský (Salvelinus alpinus), siven americký (Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus), siven obrovský (Salvelinus namaycush) a pstruh obecný (Salmo trutta).
                              
                                 Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
                              
                                 Ústřice obrovská (Crassostrea gigas)“
                              
                  
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.