Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1113 ze dne 8. července 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1113/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 186/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1113
   ze dne 8. července 2016,
   kterým se po dvou sté čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Dne 5. července 2016 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl vyjmout jednu fyzickou osobu ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. července 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ zrušuje tato položka:
      
         „Daniel Martin Schneider (také znám jako Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 9.9.1985. Místo narození: Neunkirchen (Sársko), Německo. Státní příslušnost: německá. Číslo pasu: 2318047793 (německý cestovní pas vydaný v Friedrichsthalu, Německo, dne 17.5.2006, platnost vypršela dne 16.5.2011). Národní identifikační číslo: 2318229333 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Friedrichsthalu, Německo dne 17.5.2006, platnost vypršela dne 16.5.2011 (nahlášena ztráta)). Další informace: a) ve spolčení s tímto subjektem: Islamic Jihad Union (IJU), také známý jako Islamic Jihad Group, b) ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Adem Yilmaz, c) ve vazbě v Německu od června 2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 27.10.2008.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.