Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1139/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 191/1
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1139
      ze dne 6. července 2016,
      kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (3), jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos.
               
      
                  (2)
               
                  Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se Unie a její členské státy zavázaly postupovat proti pokračujícímu úbytku mnohých populací ryb. Proto je nezbytné přizpůsobit míry využívání tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři s cílem zajistit, aby při využívání těchto populací docházelo k jejich obnovování a k jejich zachování nad úrovní, která může přinášet maximální udržitelný výnos.
               
      
                  (3)
               
                  Společná rybářská politika má přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména k dosažení dobrého stavu životního prostředí nejpozději do roku 2020, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).
               
      
                  (4)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5) stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
               
      
                  (5)
               
                  Vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) uvedla, že využívání některých populací tresky obecné, šprota obecného a sledě obecného přesahuje míru potřebnou k dosažení maximálního udržitelného výnosu.
               
      
                  (6)
               
                  Plán řízení pro populace tresky obecné existuje od roku 2007, kdy vstoupilo v platnost nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (6), ale na populace sledě obecného a šprota obecného se doposud žádné podobné plány nevztahují. Vzhledem k tomu, že mezi treskou obecnou a pelagickými populacemi existují silné biologické interakce, může velikost populace tresky obecné ovlivnit velikost populace sledě obecného a šprota obecného a naopak. Členské státy a zúčastněné strany navíc vyjádřily podporu rozvoji a provádění plánů řízení pro hlavní populace v Baltském moři.
               
      
                  (7)
               
                  Víceletý plán stanovený tímto nařízením (dále jen „plán“) by měl být podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 založen na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a jeho součástí by měly být cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.
               
      
                  (8)
               
                  Je vhodné stanovit vícedruhový plán rybolovu zohledňující dynamiku mezi populacemi tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného, který bere u těchto populací v úvahu i druhy ulovené jako vedlejší úlovek, zejména populace platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Baltském moři.
               
      
                  (9)
               
                  Cílem tohoto plánu by měla být snaha přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, a především dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je.
               
      
                  (10)
               
                  Vzhledem k tomu, že článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 zavedl povinnost vykládky i pro všechny úlovky druhů podléhajících omezení odlovů, mělo by být cílem plánu přispět rovněž k provádění povinnosti vykládky u tresky obecné, sledě obecného, šprota obecného a platýse evropského.
               
      
                  (11)
               
                  V souladu s ekosystémovým přístupem a společně s deskriptorem pro rybolov směrnice 2008/56/ES jsou pro řízení rybolovu relevantní deskriptory 1, 4 a 6.
               
      
                  (12)
               
                  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby byla stanovena rybolovná práva v souladu s cíli stanovenými ve víceletých plánech.
               
      
                  (13)
               
                  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Škálu hodnot FMSY vypočítala ICES na základě zohlednění mnoha skutečností. Škála hodnot je stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), není vyšší než 5 %. Tato horní hranice je také v souladu s tzv. doporučovaným pravidlem ICES, které uvádí, že pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace pod úrovní referenčního bodu minimální biomasy reprodukující se populace (MSY Btrigger), je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.
               
      
                  (14)
               
                  Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat horní prahová hodnota pro FMSY pro běžné využívání a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu (nad MSY Btrigger) pro určité případy i dodatečná horní hranice. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit na úroveň horní meze pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu, nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech mezi jednotlivými roky. Pro účely využití horní hranice je třeba připomenout cíle stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013, tj. že maximálního udržitelného výnosu by mělo být v každém případě dosaženo do roku 2020.
               
      
                  (15)
               
                  U populací, u nichž jsou k dispozici referenční body, a za účelem uplatňování ochranných opatření je důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou vyjádřeny jako MSY Btrigger a Blim. Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou kritickou úroveň biomasy reprodukující se populace, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením.
               
      
                  (16)
               
                  Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství naznačí, že je populace v ohrožení. Tato opatření by měla být doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními.
               
      
                  (17)
               
                  U populací, pro které nejsou k dispozici referenční body, je třeba uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.
               
      
                  (18)
               
                  Je velmi důležité, aby poté, co Komise předloží návrh na změnu příloh tohoto nařízení, Evropský parlament a Rada usilovaly o zajistění jeho rychlého přijetí.
               
      
                  (19)
               
                  V případě populací lovených jako vedlejší úlovky, pokud pro ně neexistuje vědecké poradenství pro minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, by se měla přijmout zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství naznačí, že jsou potřebná nápravná opatření.
               
      
                  (20)
               
                  Aby byla prováděna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
               
      
                  (21)
               
                  Plán by měl pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž zajistit přijetí určitých doprovodných technických opatření s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména co se týče ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb, či zlepšit selektivitu.
               
      
                  (22)
               
                  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření týkající se platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské, provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
               
      
                  (23)
               
                  Jak to vyžaduje nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by být stanovena lhůta pro předkládání společných doporučení dotčených členských států.
               
      
                  (24)
               
                  Aby byl zajištěn soulad s opatřeními stanovenými v tomto nařízení, měla by být k doplnění opatření, která stanoví nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8), přijata ještě zvláštní kontrolní opatření.
               
      
                  (25)
               
                  Vzhledem ke skutečnosti, že Baltské moře je poměrně malá rybolovná oblast, ve které se pohybují především malá rybářská plavidla, jejichž rybářské výjezdy jsou krátké, měla by se povinnost předchozího oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 rozšířit na všechna plavidla o celkové délce osm metrů nebo větší a předchozí oznámení by mělo být předloženo hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Vezmeme-li však v úvahu omezený dopad rybářských výjezdů, které se týkají velmi malého množství ryb na dotčené populace, a související administrativní zátěž spojenou s předchozím oznamováním těchto rybářských výjezdů, je vhodné stanovit jako prahovou hodnotu pro tato předchozí oznámení, jestliže je na těchto plavidlech uchováváno nejméně 300 kg tresky obecné nebo dvě tuny ryb pelagických druhů.
               
      
                  (26)
               
                  Podobně využívání lodního deníku rybolovu, jak to vyžaduje článek 14 nařízení (ES) č. 1224/2009, by mělo být rozšířeno na rybářská plavidla o celkové délce osm metrů nebo větší.
               
      
                  (27)
               
                  Pokud jde o plavidla, která vykládají své odlovy nevytříděné, je rovněž vhodné upravit míru odchylky odhadů množství ryb uchovávaných na palubě, které se zaznamenávají do lodního deníku rybolovu.
               
      
                  (28)
               
                  Měly být stanoveny prahové hodnoty pro odlovy tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu vykládky populací, na něž se vztahuje toto nařízení.
               
      
                  (29)
               
                  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, podle nichž by Komise pravidelně hodnotila přiměřenost a účinnost plánu. Toto hodnocení by se mělo řídit srovnávacím hodnocením dotčených populací, které provádí ICES a které by mělo být jeho základem.
               
      
                  (30)
               
                  V zájmu zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že opatření pro dočasné ukončení rybolovných činností, která byla přijata v zájmu dosažení cílů tohoto plánu, mohou být považována za způsobilá pro podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (9).
               
      
                  (31)
               
                  S ohledem na opatření přijatá v rámci tohoto nařízení by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (10). Je třeba zachovat omezení oblastí rybolovu stanovené nařízením (ES) č. 1098/2007 s cílem chránit ryby ve tření a nedospělé ryby. Dále je nutné objasnit vztah mezi plánem a nařízením (ES) č. 2187/2005, pokud jde o technická opatření, a zavést vhodné postupy pro přijetí technických opatření v souvislosti s víceletými plány. Navíc je potřeba zrušit zvláštní pravidla pro lovná zařízení na palubě plavidel, která provádějí cílený rybolov tresky obecné.
               
      
                  (32)
               
                  Nařízení (ES) č. 1098/2007 by mělo být zrušeno.
               
      
                  (33)
               
                  Přijetím plánu není dotčeno uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 (11),
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
      
      Článek 1
      Předmět a oblast působnosti
      1.   Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro následující populace (dále jen „dotčené populace“) ve vodách Unie v Baltském moři a pro rybolov využívající dotčené populace:
      
                  a)
               
                  treska obecná (Gadus morhua) v subdivizích ICES 22–24 (treska obecná v západní části Baltského moře);
               
      
                  b)
               
                  treska obecná (Gadus morhua) v subdivizích ICES 25–32 (treska obecná ve východní části Baltského moře);
               
      
                  c)
               
                  sleď obecný (Clupea harengus) v subdivizích ICES 25, 26, 27, 28.2, 29 a 32 (sleď obecný ve střední části Baltského moře);
               
      
                  d)
               
                  sleď obecný (Clupea harengus) v subdivizi ICES 28.1 (sleď obecný v Rižském zálivu);
               
      
                  e)
               
                  sleď obecný (Clupea harengus) v subdivizi ICES 30 (sleď obecný v Botnickém moři);
               
      
                  f)
               
                  sleď obecný (Clupea harengus) v subdivizi ICES 31 (sleď obecný v Botnickém zálivu);
               
      
                  g)
               
                  sleď obecný (Clupea harengus) v subdivizích ICES 22–24 (sleď obecný v západní části Baltského moře);
               
      
                  h)
               
                  šprot obecný (Sprattus sprattus) v subdivizích ICES 22–32 (šprot obecný v Baltském moři).
               
      2.   Toto nařízení se vztahuje i na vedlejší úlovky platýse evropského (Pleuronectes platessa), platýse bradavičnatého (Platichthys flesus), pakambaly velké (Scophthalmus maximus) a pakambaly východoatlantské (Scophthalmus rhombus) v subdivizích ICES 22–32 ulovené při rybolovu dotčených populací.
      Článek 2
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nařízení (ES) č. 2187/2005. Navíc se použijí tyto definice:
      
                  1)
               
                  „pelagickými populacemi“ se rozumějí populace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) až h) tohoto nařízení a jakákoli jejich kombinace;
               
      
                  2)
               
                  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot, kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci vědecky vymezených hranic tohoto rozmezí vedou v situacích smíšeného rybolovu a v souladu s vědeckým poradenstvím za stávajících průměrných environmentálních podmínek dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčených populací;
               
      
                  3)
               
                  „MSY Flower“ se rozumí nejnižší a „MSY Fupper“ nejvyšší hodnota v rozmezí FMSY;
               
      
                  4)
               
                  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů;
               
      
                  5)
               
                  „dotčenými členskými státy“ se rozumějí členské státy s přímým zájmem na řízení, totiž Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko.
               
      KAPITOLA II
      
         CÍLE A ÚKOLY
      
      Článek 3
      Cíle
      1.   Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.
      2.   Plán přispěje ke snížení výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.
      3.   Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.
      Cílem plánu je zejména:
      
                  a)
               
                  zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I směrnice 2008/56/ES, a
               
      
                  b)
               
                  přispět k naplnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich plnění.
               
      4.   Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.
      Článek 4
      Cílové hodnoty
      1.   Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem musí být dosaženo co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem, pro dotčené populace do roku 2020 a poté je třeba tyto hodnoty zachovávat v rozmezí stanoveném v příloze I a v souladu s cíli stanovenými v čl. 3 odst. 1.
      2.   V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se rybolovná práva stanoví v souladu s cíli a úkoly plánu a musí být v souladu s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.
      3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.
      4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit v souladu s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud je dotčená populace nad úrovní minimálních referenčních bodů pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II:
      
                  a)
               
                  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;
               
      
                  b)
               
                  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo
               
      
                  c)
               
                  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.
               
      Použití tohoto odstavce se vysvětlí odkazem na jednu nebo více podmínek stanovených v prvním pododstavci písm. a) až c).
      5.   V případech, kdy je dle vědeckého poradenství u dotčené populace dosažena do roku 2020 míra využití umožňující maximální udržitelný výnos, je poté možné pro tuto populaci stanovit rybolovná práva na základě odstavce 4.
      6.   Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství domnívá, že rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem stanovené v příloze I již správně nevyjadřují cíle plánu, může jako naléhavou záležitost předložit návrh revize těchto rozmezí.
      7.   Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena způsobem, který zajistí nižší než 5 % pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim), jak je stanoven zejména ve sloupci B přílohy II.
      KAPITOLA III
      
         REFERENČNÍ BODY PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ
      
      Článek 5
      Ochranná opatření
      1.   Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako minimální a mezní úrovně biomasy reprodukující se populace, které mají být uplatňovány za účelem ochrany plné reprodukční kapacity dotčených populací, jsou stanoveny v příloze II.
      2.   Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u jakékoli dotčené populace za určitý rok nižší než minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, jak je stanoven ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tohoto nařízení a v souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se s cílem dosáhnout takových úrovní zejména stanoví rybolovná práva pro dotčenou populaci na úrovni, která je v souladu s takovou úmrtností způsobenou rybolovem, jež je snížena pod rozmezí stanovené ve sloupci B přílohy I tohoto nařízení, s přihlédnutím k poklesu biomasy této populace.
      3.   Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u jakékoli dotčené populace pod mezním referenčním bodem pro biomasu reprodukující se populace, jak je stanoven ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, musí být přijata další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos, a která mohou odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tohoto nařízení a v souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 zahrnovat i pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.
      4.   K nápravným opatřením uvedeným v tomto článku patří:
      
                  a)
               
                  opatření Komise v případě vážného ohrožení biologických mořských zdrojů v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013,
               
      
                  b)
               
                  naléhavá opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013,
               
      
                  c)
               
                  opatření podle článků 7 a 8 tohoto nařízení.
               
      5.   Výběr opatření uvedených v tomto článku se provede na základě povahy, závažnosti, délky trvání a opakování situace, v níž je biomasa reprodukující se populace pod úrovní uvedenou v odstavci 1.
      6.   Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství domnívá, že referenční body pro zachování zdrojů stanovené v příloze II již správně nevyjadřují cíle plánu, může jako naléhavou záležitost předložit návrh na revizi těchto referenčních bodů pro zachování zdrojů.
      KAPITOLA IV
      
         ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ PLATÝSE EVROPSKÉHO, PLATÝSE BRADAVIČNATÉHO, PAKAMBALY VELKÉ A PAKAMBALY VÝCHODOATLANTSKÉ
      
      Článek 6
      Opatření pro platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambalu velkou a pakambalu východoatlantskou ulovené jako vedlejší úlovek
      1.   Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření s cílem zajistit, aby se s populacemi platýse evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Baltském moři ulovenými při rybolovu dotčených populací jako vedlejší úlovek hospodařilo v souladu s cíli článku 3 tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:
      
                  a)
               
                  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;
               
      
                  b)
               
                  používání lovného zařízení, zejména doby ponoření a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;
               
      
                  c)
               
                  zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;
               
      
                  d)
               
                  zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;
               
      
                  e)
               
                  minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;
               
      
                  f)
               
                  jiných aspektů souvisejících se selektivitou.
               
      2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
      KAPITOLA V
      
         USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY
      
      Článek 7
      Ustanovení týkající se povinnosti vykládky
      1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o tato opatření:
      
                  a)
               
                  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky;
               
      
                  b)
               
                  výjimky de minimis za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky; tyto výjimky de minimis jsou uplatňovány v případech uvedených v čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s podmínkami uvedenými tamtéž;
               
      
                  c)
               
                  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky, a
               
      
                  d)
               
                  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.
               
      2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
      KAPITOLA VI
      
         TECHNICKÁ OPATŘENÍ
      
      Článek 8
      Technická opatření
      1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o tato technická opatření:
      
                  a)
               
                  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
               
      
                  b)
               
                  specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
               
      
                  c)
               
                  omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém a
               
      
                  d)
               
                  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.
               
      2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
      KAPITOLA VII
      
         REGIONALIZACE
      
      Článek 9
      Regionální spolupráce
      1.   Na opatření uvedená v článcích 6, 7 a 8 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.
      2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou dotčené členské státy předkládat společná doporučení poprvé nejpozději 21. července 2017 a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 15. Taková doporučení mohou dotčené členské státy také předkládat, když to považují za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
      3.   Zmocněním podle článků 6, 7 a 8 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení právních předpisů Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.
      KAPITOLA VIII
      
         KONTROLA A PROSAZOVÁNÍ
      
      Článek 10
      Vztah k nařízení (ES) č. 1224/2009
      Nestanoví-li tato kapitola jinak, použijí se kromě kontrolních opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1224/2009 kontrolní opatření stanovená v této kapitole.
      Článek 11
      Předchozí oznámení
      1.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se povinnost předchozího oznámení stanovená v uvedeném článku použije na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která uchovávají na palubě nejméně 300 kg tresky obecné nebo dvě tuny ryb z pelagických populací.
      2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 činí lhůta pro předchozí oznámení stanovená v uvedeném článku nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Příslušné orgány pobřežního členského státu mohou dát v jednotlivých případech povolení k dřívějšímu vplutí do přístavu.
      Článek 12
      Lodní deníky
      Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 vedou velitelé všech rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která provádějí cílený rybolov tresky obecné, lodní deník rybolovu o činnostech těchto plavidel v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení.
      Článek 13
      Míra odchylky povolená v lodním deníku
      Odchylně od čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 činí v případě úlovků, jež jsou vyloženy nevytříděné, povolená míra odchylky v odhadu množství ryb uchovávaných na plavidle v kilogramech, která se zaznamenají do lodního deníku rybolovu, 10 % z celkového množství uchovávaného na palubě.
      Článek 14
      Určené přístavy
      Prahová živá hmotnost druhu, na který se vztahuje plán, při jejímž překročení je rybářské plavidlo povinno vyložit své úlovky v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží, jak je stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č. 1224/2009, představuje:
      
                  a)
               
                  750 kg tresky obecné;
               
      
                  b)
               
                  5 tun ryb z pelagických populací.
               
      KAPITOLA IX
      
         NÁVAZNÁ OPATŘENÍ
      
      Článek 15
      Hodnocení plánu
      Do 21. července 2019 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3. Pokud to budou všechny dotčené členské státy nebo Komise považovat za nutné, může Komise předložit zprávu dříve.
      KAPITOLA X
      
         PROCESNÍ USTANOVENÍ
      
      Článek 16
      Výkon přenesené pravomoci
      1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
      2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 6, 7 a 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. července 2016. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
      3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 6, 7 a 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
      4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
      5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
      6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6, 7 a 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
      KAPITOLA XI
      
         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 17
      Podpora z Evropského námořního a rybářského fondu
      Opatření pro dočasné ukončení, která byla přijata v zájmu dosažení cílů plánu, se považují za dočasné ukončení rybolovných činností pro účely čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.
      Článek 18
      Změny nařízení (ES) č. 2187/2005
      Nařízení (ES) č. 2187/2005 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 13 se zrušuje odstavec 3.
               
      
                  2)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 16a
                  Omezení oblastí rybolovu
                  1.   Od 1. května do 31. října je zakázáno provádět jakoukoli rybolovnou činnost v oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími následující souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:
                  
                              a)
                           
                              oblast 1:
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 45′ s. š., 15 ° 30′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 45′ s. š., 16 ° 30′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 00′ s. š., 16 ° 30′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 00′ s. š., 16 ° 00′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 15′ s. š., 16 ° 00′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 15′ s. š., 15 ° 30′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 45′ s. š., 15 ° 30′ v. d.
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              oblast 2:
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 00′ s. š., 19 ° 14′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          54 ° 48′ s. š., 19 ° 20′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          54 ° 45′ s. š., 19 ° 19′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          54 ° 45′ s. š., 18 ° 55′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 00′ s. š., 19 ° 14′ v. d.
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              oblast 3:
                              
                                          —
                                       
                                          56 ° 13′ s. š., 18 ° 27′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          56 ° 13′ s. š., 19 ° 31′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 59′ s. š., 19 ° 13′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          56 ° 03′ s. š., 19 ° 06′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          56 ° 00′ s. š., 18 ° 51′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 47′ s. š., 18 ° 57′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          55 ° 30′ s. š., 18 ° 34′ v. d.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          56 ° 13′ s. š., 18 ° 27′ v. d.
                                       
                           
                  2.   Odchylně od odstavce 1 se povoluje rybolov do tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 157 mm nebo většími nebo pomocí unášených lovných šňůr. Na palubě nesmí být uchováváno žádné jiné lovné zařízení.“
               
      
                  3)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 28aa
                  Postup pro přijímání technických opatření v souvislosti s víceletými plány
                  Pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (*) a na dobu jejich platnosti je Komisi svěřena pravomoc přijímat technická opatření. Uvedená technická opatření se stanoví prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého v souladu s článkem 28b tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v případě potřeby se mohou odchylovat od následujících ustanovení tohoto nařízení:
                  
                              a)
                           
                              specifikace cílových druhů, velikostí ok a minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v přílohách II, III a IV a uvedené v článcích 3 a 4 a v čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení;
                           
                  
                              b)
                           
                              struktury, vlastnosti a pravidla, jimiž se řídí používání aktivních zařízení uvedených v čl. 5 odst. 2, 3 a 4, v článku 6 a v příloze II tohoto nařízení;
                           
                  
                              c)
                           
                              struktury, vlastnosti a pravidla, jimiž se řídí používání pasivních zařízení uvedených v článku 8 tohoto nařízení;
                           
                  
                              d)
                           
                              seznam(y) souřadnic oblastí a období, pro něž platí zákazy nebo omezení rybolovu stanovené v článcích 16 a 16a tohoto nařízení;
                           
                  
                              e)
                           
                              druhy, na které se vztahuje čl. 18a odst. 1 tohoto nařízení, zeměpisné oblasti a období platnosti omezení lovu některých populací stanovené v uvedeném odstavci a rovněž technické podrobnosti odchylky stanovené v čl. 18a odst. 2 tohoto nařízení.
                           
                  
                     (*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).“"

               
      
                  4)
               
                  V čl. 28b odst. 2, 3 a 5 se slova „články 14a a 28a“ nahrazují slovy „články 14a, 28a a 28aa“.
               
      Článek 19
      Zrušení nařízení (ES) č. 1098/2007
      Nařízení (ES) č. 1098/2007 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
      Článek 20
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 6. července 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. KORČOK
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 230, 14.7.2015, s. 120.
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
      
         (3)  Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3.
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).
      
         (7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
      
         (8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
      
         (10)  Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).
      
         (11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 40).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            CÍLOVÁ HODNOTA ÚMRTNOSTI ZPŮSOBENÉ RYBOLOVEM
         
         
            (jak je uvedeno v článku 4)
         
         
                     Populace
                  
                     Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)
                  
                      
                  
                     Sloupec A
                     (Část rozmezí FMSY, jak je uvedena v čl. 4 odst. 2 a 3)
                  
                     Sloupec B
                     (Část rozmezí FMSY, jak je uvedena v čl. 4 odst. 4)
                  
                     Treska obecná v západní části Baltského moře
                  
                     0,15–0,26
                  
                     0,26–0,45
                  
                     Treska obecná ve východní části Baltského moře
                  
                     není stanoveno
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný ve střední části Baltského moře
                  
                     0,16–0,22
                  
                     0,22–0,28
                  
                     Sleď obecný v Rižském zálivu
                  
                     0,24–0,32
                  
                     0,32–0,38
                  
                     Sleď obecný v Botnickém moři
                  
                     0,11–0,15
                  
                     0,15–0,18
                  
                     Sleď obecný v Botnickém zálivu
                  
                     není stanoveno
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný v západní části Baltského moře
                  
                     0,23–0,32
                  
                     0,32–0,41
                  
                     Šprot obecný v Baltském moři
                  
                     0,19–0,26
                  
                     0,26–0,27
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            REFERENČNÍ BODY PRO ZACHOVÁNÍ BIOMASY REPRODUKUJÍCÍ SE POPULACE
         
         
            (jak je uvedeno v článku 5)
         
         
                     Populace
                  
                     Referenční body pro zachování
                  
                      
                  
                     Sloupec A
                     Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách), jak je uveden v čl. 5 odst. 2 (MSY Btrigger)
                  
                     Sloupec B
                     Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách), jak je uveden v čl. 5 odst. 3 (Blim)
                  
                     Treska obecná v západní části Baltského moře
                  
                     38 400
                  
                     27 400
                  
                     Treska obecná ve východní části Baltského moře
                  
                     není stanoveno
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný ve střední části Baltského moře
                  
                     600 000
                  
                     430 000
                  
                     Sleď obecný v Rižském zálivu
                  
                     60 000
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný v Botnickém moři
                  
                     316 000
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný v Botnickém zálivu
                  
                     není stanoveno
                  
                     není stanoveno
                  
                     Sleď obecný v západní části Baltského moře
                  
                     110 000
                  
                     90 000
                  
                     Šprot obecný v Baltském moři
                  
                     570 000
                  
                     410 000
                  
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.