Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1150/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 190/23
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1150
      ze dne 15. dubna 2016,
      kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 54 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 63 odst. 5 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje v části II hlavě I kapitole II oddíle 4 pravidla týkající se vnitrostátních programů podpory v odvětví vína a svěřuje Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno hladké fungování programů na podporu odvětví vína v novém právním rámci, musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Uvedené akty by měly nahradit příslušná prováděcí pravidla nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (4), která se zrušují nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (5).
               
      
                  (2)
               
                  Je třeba zavést postup pro předkládání vnitrostátních programů podpory. Rovněž by měl existovat postup pro provádění změn v programech podpory, tak aby mohla být Komise informována o upravených programech, které zohlední případné nové okolnosti, které nebylo možno předvídat dříve. Všechny tyto změny by měly podléhat určitým omezením a podmínkám, aby bylo zajištěno, že si programy podpory zachovají své celkové cíle a budou odpovídat právním předpisům Unie.
               
      
                  (3)
               
                  V zájmu souladu a hladkého řízení různých opatření podpory by měla být stanovena pravidla ohledně minimálního obsahu a formátu programu podpory. Podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou členské státy zvolit nejvhodnější územní úroveň pro vypracování programu podpory. Vzhledem k tomu, že členské státy odpovídají za předložení programu a změny tohoto programu, měly by zajistit, aby vnitrostátní programy splňovaly minimální obsah a mohly být předloženy ve stanovené lhůtě.
               
      
                  (4)
               
                  Kritéria, kterými se řídí postup podávání a vyřizování žádostí v členských státech, by měla být stanovena tak, aby v celé Unii zajišťovala jednotné uplatňování opatření a kontroly každé žádosti o podporu v rámci jednotlivých programů podpory.
               
      
                  (5)
               
                  Aby bylo dosaženo synergického účinku, měly by mít členské státy možnost uskutečňovat společné propagační a informační kampaně.
               
      
                  (6)
               
                  Členské státy musí přijmout pravidla týkající se provádění zelené sklizně a výpočtu náhrady pro příjemce, která by zajistila, že se podpora nestane stálou alternativou odbytu produktů, která by nahradila jejich uvádění na trh. Zejména by členské státy měly mít možnost určit datum, dokdy budou vyžadovat po producentech dokončení operací, tak aby měly vzhledem k časovým omezením a blížící se sklizni dostatek času na provedení nezbytných kontrol před platbou a aby bylo zajištěno úplné zničení nebo odstranění nezralých vinných hroznů, čímž se v plné míře eliminuje výnos dané plochy.
               
      
                  (7)
               
                  Pro účely sledování toho, jak je prováděna část II hlava I kapitola II oddíl 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, musí být každoročně Komisi zpřístupněny příslušné údaje týkající se prognózy a provádění programů podpory. V této souvislosti je také nezbytné upřesnit, jaké údaje musí být pro účely zpráv a hodnocení programů podpory poskytnuty, aby mohla být posouzena jejich efektivnost a účinnost.
               
      
                  (8)
               
                  Aby Komise mohla sledovat případnou státní podporu a zálohy poskytované příjemcům pro operace prováděné v rámci některých opatření programů podpory, je nezbytné upřesnit, jaké údaje mají členské státy v tomto ohledu Komisi poskytovat. Z důvodů nákladové efektivnosti je nicméně vhodné stanovit prahovou hodnotu, na jejímž základě mohou členské státy osvobodit příjemce od povinnosti oznamovat každoročně údaje o využití a zůstatku záloh, které obdrželi.
               
      
                  (9)
               
                  Pro řádné fungování opatření podpory je vhodné zajistit, aby se všechna oznámení, která předkládají členské státy Komisi, prováděla v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (6). Pro zajištění spravedlivého a ověřitelného využívání rozpočtových prostředků Unie by mělo mít nesplnění oznamovací povinnosti finanční důsledky. Kromě specifických ustanovení tohoto nařízení by měla být uplatňována rovněž obecná pravidla týkající se rozpočtové kázně, zejména v případě neúplných nebo nesprávných prohlášení členských států.
               
      
                  (10)
               
                  Pro zajištění jednotných podmínek při provádění všech opatření ve všech členských státech by měla být přijata ustanovení týkající se výběrového řízení, včetně uplatňování kritérií způsobilosti a prioritních kritérií, jakož i metodiky pro vyřazování nezpůsobilých žádostí nebo žádostí, které nedosahují určité prahové hodnoty, zejména v případě rozpočtových omezení. Členské státy by měly mít možnost samy určit váhu jednotlivých prioritních kritérií, a zda je vhodné stanovit prahovou hodnotu, i když existují dostatečné rozpočtové zdroje.
               
      
                  (11)
               
                  V zájmu právní jistoty by mělo toto nařízení členským státům poskytnout rámec pro zjednodušenou úhradu nákladů. Tento rámec by měl obsahovat pravidla pro výpočet standardních stupnic jednotkových nákladů a věcných příspěvků, pro pravidelný přezkum a případnou úpravu těchto standardních stupnic. Tato pravidla by měla zajišťovat, aby byly standardní stupnice jednotkových nákladů vypočítávány objektivně a aby byly aktualizovány.
               
      
                  (12)
               
                  Na ochranu zájmů příjemců, zejména pokud platí poplatky za uchovávání jistoty, a v zájmu řádného finančního řízení by měla být stanovena přiměřená lhůta pro ověření žádostí o platbu a pro určení skutečné výše podpory, což je nezbytnou podmínkou pro uvolnění jistoty v případě vyplacení zálohy.
               
      
                  (13)
               
                  Pro účinné provádění zákazu dvojího financování by měl být zaveden účinný kontrolní systém zajišťující, aby jakákoli akce či operace, která je v případě daného příjemce financována z programů podpory, nebyla financována také v rámci jiného fondu.
               
      
                  (14)
               
                  Měla by být přijata ustanovení pro řešení případů zjevných chyb, aby se zajistilo spravedlivé zacházení s producenty.
               
      
                  (15)
               
                  Měla by být stanovena pravidla pro kontroly nezbytné pro správné provádění programů podpory a pro vhodné sankce v případě zjištění nesrovnalostí. Uvedená pravidla by měla zahrnovat jak specifické kontroly a sankce na úrovni Unie, tak i další vnitrostátní kontroly a sankce. Kontroly a sankce by měly být odrazující, účinné a přiměřené.
               
      
                  (16)
               
                  Členské státy by měly zajistit efektivní činnost orgánů odpovědných za kontroly týkající se opatření podpory v odvětví vína. Za tímto účelem by měly příslušné činnosti koordinovat, pokud je kompetentních několik orgánů, a jmenovat orgán, který bude zajišťovat kontakt mezi nimi navzájem a s Komisí.
               
      
                  (17)
               
                  Aby byly požadované kontroly účinné, měly by členské státy zajistit, aby pracovníci příslušných orgánů měli přiměřené vyšetřovací pravomoci nezbytné pro zajištění dodržování pravidel a aby osoby, na které se kontroly vztahují, provádění těchto kontrol nebránily.
               
      
                  (18)
               
                  Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby neoprávněně provedené platby byly navraceny s úroky a aby byly nesrovnalosti oznamovány Komisi.
               
      
                  (19)
               
                  Pokud jde o informační a propagační opatření, zkušenosti ukazují, že počet vybraných operací, které mají příslušné orgány zkontrolovat, se výrazně zvyšuje, což má za následek značnou administrativní zátěž. Aby se tyto kontroly zjednodušily, měly by mít členské státy možnost rozhodnout se pro systém, který u žádostí o platbu podpory na větší projekty umožní předložit osvědčení o auditu, takže správní kontroly a kontroly na místě budou moci být prováděny na základě těchto osvědčení. Kromě toho by mělo být upřesněno, že kontroly na místě nemusí být prováděny v zahraničí a že mohou být omezeny na kontrolu vzorků dokladů předložených nebo uvedených v osvědčeních o auditu podle účetních záznamů a případně dalších dokumentů.
               
      
                  (20)
               
                  Co se týče opatření na restrukturalizaci a přeměnu vinic, je vhodné stanovit systematické kontroly před a po provedení každé jednotlivé operace a dále stanovit, kdy a za jakých podmínek lze tyto kontroly provést pomocí dálkového snímání nebo na základě výběru vzorku.
               
      
                  (21)
               
                  Pokud jde o zelenou sklizeň, mělo by být stanoveno, že po jejím provedení budou příslušné plochy systematicky ověřovány na místě, aby se zajistilo úplné zničení nebo odstranění nezralých vinných hroznů, čímž se v plné míře eliminuje výnos dané plochy. Zároveň by toto ověření mělo zajistit, aby byly řádně dodržovány všechny rostlinolékařské a environmentální požadavky. V zájmu účinného provedení by měla být náhrada vyplacena až po kontrole, že se zelená sklizeň uskutečnila, a neměly by být poskytnuty žádné zálohy.
               
      
                  (22)
               
                  Pro vytvoření jednotnější základny pro platbu podpory v rámci opatření na restrukturalizaci a zelenou sklizeň je vhodné stanovit pravidla týkající se měření ploch, zejména určit, jaká plocha odpovídá ploše osázené révou v případech, kdy je podpora vyplácena na základě standardních stupnic jednotkových nákladů na základě plochy.
               
      
                  (23)
               
                  Co se týče opatření pro destilaci vedlejších produktů, měly by členské státy přijmout veškerá nezbytná opatření, aby ověřily dodržování podmínek a mezních hodnot pro vyplácení podpory.
               
      
                  (24)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         POSTUP PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ PODPORY
      
      Článek 1
      Programové období a oznamování příslušných vnitrostátních právních předpisů
      1.   Návrh programu podpory uvedený v čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 se vztahuje na pět rozpočtových roků v období 2014 až 2018.
      2.   Poté, co členské státy přijmou nebo změní své právní předpisy týkající se programu podpory uvedeného v odstavci 1, oznámí je Komisi.
      Článek 2
      Změny programů podpory
      1.   Změny týkající se příslušných programů podpory podle čl. 41 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 se předkládají nejvýše dvakrát za rozpočtový rok, a to do 1. března a 30. června každého roku.
      Tyto lhůty však neplatí v případě mimořádných opatření v důsledku přírodních pohrom ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (7) nebo nepříznivého klimatického jevu, který může být přirovnán k přírodní pohromě ve smyslu čl. 2 bodu 16 uvedeného nařízení, nebo jiných výjimečných okolností.
      2.   Změny podle odstavce 1 musí být uvedeny v programu podpory, který se předkládá Komisi, za použití vzoru uvedeného v příloze I a musí zahrnovat:
      
                  a)
               
                  odůvodnění navrhovaných změn;
               
      
                  b)
               
                  aktualizovanou verzi finanční tabulky s použitím vzoru uvedeného v příloze II, pokud změny programu podpory znamenají revizi přidělené finanční částky.
               
      Článek 3
      Obsah programů podpory
      Program podpory obsahuje:
      
                  a)
               
                  pro každé ze zvláštních opatření podpory stanovených v článcích 45 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                  
                              i)
                           
                              popis navrhované strategie a kvantifikované cíle,
                           
                  
                              ii)
                           
                              právnické nebo fyzické osoby, které mohou předkládat žádosti,
                           
                  
                              iii)
                           
                              postup podávání a vyřizování žádostí,
                           
                  
                              iv)
                           
                              kritéria způsobilosti,
                           
                  
                              v)
                           
                              způsobilé a nezpůsobilé náklady,
                           
                  
                              vi)
                           
                              případně, zda lze uplatnit standardní stupnice jednotkových nákladů nebo věcné příspěvky, a pokud ano, informace o metodě výpočtu a roční úpravě,
                           
                  
                              vii)
                           
                              případně prioritní kritéria a jejich příslušnou váhu,
                           
                  
                              viii)
                           
                              výběrové řízení,
                           
                  
                              ix)
                           
                              lhůty pro platby příjemcům,
                           
                  
                              x)
                           
                              případně, zda mohou být poskytnuty zálohy, maximální sazba a podmínky,
                           
                  
                              xi)
                           
                              případně podrobnosti týkající se odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systému ověřování zavedeného s cílem zabránit dvojímu financování,
                           
                  
                              xii)
                           
                              případně, zda je poskytována státní podpora;
                           
               
      
                  b)
               
                  výsledky uskutečněné konzultace;
               
      
                  c)
               
                  celkovou strategii;
               
      
                  d)
               
                  posouzení očekávaného technického, hospodářského a sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí;
               
      
                  e)
               
                  harmonogram provádění jednotlivých opatření;
               
      
                  f)
               
                  obecnou finanční tabulku podle přílohy II tohoto nařízení;
               
      
                  g)
               
                  kritéria a další kvantitativní ukazatele pro sledování a hodnocení;
               
      
                  h)
               
                  opatření přijatá pro náležité a efektivní provádění programu;
               
      
                  i)
               
                  název a adresu příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu;
               
      
                  j)
               
                  internetovou stránku, kde jsou veřejně přístupné vnitrostátní právní předpisy týkající se programu podpory.
               
      KAPITOLA II
      
         USTANOVENÍ O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH PODPORY
      
      
         ODDÍL 1
      
      
         
            Propagace
         
      
      
         Pododdíl 1
      
      
         
            Informace v členských státech
         
      
      Článek 4
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      1.   Pro podporu uvedenou v čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví členské státy pravidla pro podávání a vyřizování žádosti, jakož i postup při případném prodloužení podpory podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, jejich posouzení a oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se způsobilých operací, kritérií způsobilosti, prioritních kritérií a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 1 pododdílu 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím;
               
      
                  e)
               
                  uzavírání smluv včetně případných standardních formulářů;
               
      
                  f)
               
                  podmínek vyplácení záloh a skládání jistot;
               
      
                  g)
               
                  hodnocení konkrétní podporované operace na základě vhodných ukazatelů.
               
      2.   V případě prodloužení podpory v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se výsledky podporované operace hodnotí před prodloužením a je třeba je zohlednit v rozhodnutí o prodloužení.
      3.   Příjemci, kteří chtějí ke své žádosti o platbu předložit osvědčení o finančních výkazech v souladu s článkem 41, oznámí svůj záměr příslušnému orgánu v okamžiku podání žádosti.
      
         Pododdíl 2
      
      
         
            Propagace ve třetích zemích
         
      
      Článek 5
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      1.   Pro podporu uvedenou v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví členské státy pravidla pro podávání a vyřizování žádosti, jakož i postup při případném prodloužení podpory podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, jejich posouzení a oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se způsobilých operací, kritérií způsobilosti, prioritních kritérií a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 1 pododdílu 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  dotčených produktů a jejich uvádění na trh v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 1308/2013, vnitrostátní právní předpisy a příslušné specifikace;
               
      
                  e)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím;
               
      
                  f)
               
                  uzavírání smluv včetně případných standardních formulářů;
               
      
                  g)
               
                  podmínek vyplácení záloh a skládání jistot;
               
      
                  h)
               
                  hodnocení konkrétní podporované operace na základě vhodných ukazatelů.
               
      2.   V případě prodloužení podpory v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se výsledky podporované operace hodnotí před prodloužením podpory a je třeba je zohlednit v rozhodnutí o prodloužení.
      3.   Příjemci, kteří chtějí ke své žádosti o platbu předložit osvědčení o finančních výkazech v souladu s článkem 41, oznámí svůj záměr příslušnému orgánu v okamžiku podání žádosti.
      
         Pododdíl 3
      
      
         
            Společná ustanovení
         
      
      Článek 6
      Společná propagační akce
      Dva nebo více členských států se může rozhodnout pro společnou informační nebo propagační akci. Zaváží se přispívat k financování a dohodnou se na postupech administrativní spolupráce pro usnadnění procesu sledování, provádění a kontroly společné akce.
      
         ODDÍL 2
      
      
         
            Restrukturalizace a přeměna vinic
         
      
      Článek 7
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      1.   Pokud jde o podporu uvedenou v článku 46 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  obsahu žádosti;
               
      
                  c)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, pro posouzení, zda jsou jednotlivé navrhované akce vhodné, a pro oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  d)
               
                  postupů, jež zajistí způsobilost žádosti a její soulad s pravidly, a kontrolního systému zavedeného pro účely systému povolení pro výsadbu révy v souladu s články 66 a 68 nařízení (EU) č. 1308/2013;
               
      
                  e)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se kritérií způsobilosti, nezpůsobilých nákladů, prioritních kritérií a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  f)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím, pokud se prioritní kritéria uplatňují;
               
      
                  g)
               
                  podmínek vyplácení záloh a skládání jistot.
               
      2.   Členské státy mohou stanovit minimální rozlohu plochy opravňující nárok na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, minimální rozlohu plochy po restrukturalizaci a přeměně a všechny odchylky od tohoto požadavku, které jsou řádně zdůvodněné a založené na objektivních kritériích.
      
         ODDÍL 3
      
      
         
            Zelená sklizeň
         
      
      Článek 8
      Uplatňování opatření podpory
      Pro účely článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy:
      
                  a)
               
                  přijmou ustanovení o uplatňování opatření podpory, která zahrnují:
                  
                              i)
                           
                              oznámení před zelenou sklizní,
                           
                  
                              ii)
                           
                              výši náhrady, která má být vyplacena;
                           
               
      
                  b)
               
                  stanoví termín pro podávání žádostí o podporu na zelenou sklizeň mezi 15. dubnem a 10. červnem každého roku;
               
      
                  c)
               
                  zjišťují každý rok do 10. června očekávanou situaci na trhu, která opodstatňuje provedení zelené sklizně za účelem obnovení rovnováhy na trhu a zabránění krizi, a stanoví lhůtu pro provedení zelené sklizně podle čl. 43 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení;
               
      
                  d)
               
                  každoročně stanoví určité datum po zjištění očekávané situace na trhu podle písmene c) jako lhůtu pro provedení zelené sklizně v souladu s požadavky čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.
               
      Článek 9
      Výpočet náhrady
      1.   Členské státy vypočítají každý rok přímé náklady na zelenou sklizeň podle různých metod (ruční, mechanické a chemické), které považují za způsobilé pro účely podmínek, které přijaly podle článku 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149.
      V případě, že je na tutéž danou oblast použito více metod zelené sklizně, vypočítá se náhrada na základě nejlevnější metody.
      2.   Členské státy vymezí ztrátu příjmů způsobenou zelenou sklizní na základě objektivních a nediskriminačních kritérií při zohlednění případných úspor nákladů.
      Článek 10
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      1.   Pokud jde o podporu uvedenou v článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  příslušné náhrady dotyčnému producentu;
               
      
                  c)
               
                  obsahu žádosti;
               
      
                  d)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, pro posouzení, zda jsou jednotlivé navrhované akce vhodné, a pro oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  e)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se podmínek řádného fungování, kritérií způsobilosti, nezpůsobilých operací a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  f)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím, pokud se prioritní kritéria uplatňují.
               
      2.   Členské státy mohou stanovit, aby v případě, že je žádost stažena bez náležitého zdůvodnění, musel náklady vzniklé v souvislosti s jejím zpracováním nést dotyčný producent.
      
         ODDÍL 4
      
      
         
            Vzájemné fondy
         
      
      Článek 11
      Uplatňování opatření podpory
      Pro účely článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013 přijmou členské státy ustanovení pro uplatňování opatření podpory.
      Článek 12
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      Pokud jde o podporu uvedenou v článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, jejich posouzení a oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s podmínkami pro podporu a s dalšími objektivními kritérii uvedenými v kapitole II oddílu 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím, pokud se prioritní kritéria uplatňují;
               
      
                  e)
               
                  uzavírání smluv včetně případných standardních formulářů.
               
      
         ODDÍL 5
      
      
         
            Pojištění sklizně
         
      
      Článek 13
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      Pokud jde o podporu uvedenou v článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, jejich posouzení a oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s podmínkami řádného fungování přijatými podle článku 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 a s dalšími objektivními kritérii uvedenými v kapitole II oddílu 5 uvedeného nařízení;
               
      
                  d)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím, pokud se prioritní kritéria uplatňují;
               
      
                  e)
               
                  uzavírání smluv včetně případných standardních formulářů;
               
      
                  f)
               
                  plateb příjemcům, a to i prostřednictvím pojišťoven v souladu s článkem 28 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149.
               
      
         ODDÍL 6
      
      
         
            Investice
         
      
      Článek 14
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      Pokud jde o podporu uvedenou v článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, pro posouzení, zda jsou jednotlivé navrhované akce vhodné, a pro oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se způsobilých opatření a nákladů, kritérií způsobilosti, prioritních kritérií a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím;
               
      
                  e)
               
                  podmínek vyplácení záloh a skládání jistot.
               
      
         ODDÍL 7
      
      
         
            Inovace v odvětví vína
         
      
      Článek 15
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      Pokud jde o podporu uvedenou v článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  předkládání a výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň lhůty pro podávání žádostí, pro posouzení, zda jsou jednotlivé navrhované akce vhodné, a pro oznámení výsledků výběrového řízení hospodářským subjektům;
               
      
                  c)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se způsobilých opatření a nákladů, kritérií způsobilosti, prioritních kritérií a dalších objektivních kritérií uvedených v kapitole II oddílu 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  výběru žádostí, která musí zahrnovat alespoň váhu přidělenou jednotlivým prioritním kritériím;
               
      
                  e)
               
                  podmínek vyplácení záloh a skládání jistot.
               
      
         ODDÍL 8
      
      
         
            Destilace vedlejších produktů
         
      
      Článek 16
      Uplatňování opatření podpory
      Pro účely článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 přijmou členské státy ustanovení pro uplatňování opatření podpory.
      Článek 17
      Postup podávání a vyřizování žádosti
      Pokud jde o podporu uvedenou v článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy stanoví pravidla pro podávání a vyřizování žádostí, což zahrnuje i pravidla týkající se:
      
                  a)
               
                  fyzických nebo právnických osob, které mohou podat žádost v souladu s článkem 41 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  b)
               
                  ověřování souladu s ustanoveními týkajícími se účelu podpory uvedenými v kapitole II oddílu 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  c)
               
                  vyplacení podpory v souladu s článkem 42 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 a článkem 18 tohoto nařízení.
               
      Článek 18
      Částka podpory
      1.   Maximální částka podpory uvedené v článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, která má být vyplacena lihovarům, se stanoví na procento objemové a na hektolitr takto:
      
                  a)
               
                  u surového alkoholu získaného z matolin: 1,1 EUR na % objemové a hektolitr;
               
      
                  b)
               
                  u surového alkoholu získaného z vína a vinného kalu: 0,5 EUR na % objemové a hektolitr.
               
      2.   Členské státy stanoví částku podpory a výši náhrady za náklady na sběr uvedené v čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v rámci limitů stanovených v odstavci 1 tohoto článku a na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Při použití vzorů uvedených v přílohách I, III a IV tohoto nařízení musí v příslušných bodech uvést obě částky.
      Tyto částky mohou členské státy na základě objektivních a nediskriminačních kritérií upravit podle různých typů produkce.
      KAPITOLA III
      
         PODÁVÁNÍ ZPRÁV, HODNOCENÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 19
      Podávání zpráv a hodnocení
      1.   Členské státy předloží Komisi každoročně do 1. března zprávu o provádění opatření stanovených v jejich programech podpory podle části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 během předešlého rozpočtového roku.
      V této zprávě se uvádí a popisují opatření, pro která byla udělena podpora Unie podle uvedeného oddílu.
      Tato zpráva musí být předložena podle vzoru uvedeného v příloze III tohoto nařízení.
      2.   Současně se zprávou uvedenou v odstavci 1 oznámí členské státy Komisi finanční a technické údaje týkající se provádění opatření stanovených v jejich programu podpory za použití vzoru stanoveného v příloze IV.
      Tyto údaje pro každý rozpočtový rok a pro každé opatření zahrnují:
      
                  a)
               
                  pro rozpočtové roky pětiletého období, v němž výdaje vznikly: skutečné technické údaje a výkaz výdajů, které nesmí v žádném případě překročit rozpočtový strop pro dotyčný členský stát podle přílohy VI nařízení (EU) č. 1308/2013;
               
      
                  b)
               
                  pro následné rozpočtové roky až do konce plánovaného období provádění programu podpory: předpokládané technické údaje a předběžný odhad výdajů až do rozpočtového stropu pro dotyčný členský stát podle přílohy VI nařízení (EU) č. 1308/2013 a v souladu s nejnovější verzí finanční tabulky předložené v souladu s článkem 2 tohoto nařízení za použití vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení.
               
      3.   Členské státy sestaví tabulku s podrobnými údaji o provádění podpory na informační a propagační opatření uvedená v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 v rámci dostupných finančních prostředků. Členské státy předloží Komisi do 1. března každého roku tabulku podle vzoru uvedeného v příloze V tohoto nařízení.
      4.   Do 1. března 2017 a do 1. března 2019 oznámí členské státy Komisi hodnocení nákladové efektivnosti a přínosů jejich programu podpory a uvedou, jak lze jeho efektivnost zvýšit.
      Tato hodnocení se předkládají za použití vzoru uvedeného v příloze III, musí je doprovázet finanční a technické údaje v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV a musí se týkat všech předchozích let příslušného pětiletého období. Kromě toho se v závěrech uvádějí tyto údaje:
      a)   C1: Hodnocení nákladové efektivnosti a přínosů programu podpory;
      b)   C2: Způsoby zvyšování efektivnosti programu podpory.
      5.   Do 1. března každého roku předloží členské státy Komisi výroční zprávu o kontrolách provedených během předchozího rozpočtového roku v souladu s požadavky stanovenými v kapitole IV pro každé opatření jejich programu podpory. Tato výroční zpráva musí být předložena podle vzoru uvedeného v příloze VI.
      6.   Odkazy na platby v určitém rozpočtovém roce jsou považovány za odkazy na platby uskutečněné členským státem mezi 16. říjnem předchozího kalendářního roku a 15. říjnem příslušného kalendářního roku.
      7.   Členské státy vedou podrobné záznamy o svých programech podpory, včetně pozměněných, a o všech opatřeních prováděných v rámci programů.
      Článek 20
      Oznámení týkající se státní podpory
      1.   Pokud členské státy poskytnou státní podporu v souladu s článkem 212 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve prospěch opatření podle článků 45, 49 a 50 uvedeného nařízení, oznámí to Komisi za použití vzoru uvedeného v příloze VII tohoto nařízení a poskytnou tyto informace:
      
                  a)
               
                  zda bude podpora poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 (8) nebo s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 (9), nebo
               
      
                  b)
               
                  číslo, pod nímž bylo opatření vyňato z oznamovací povinnosti podle nařízení o výjimce přijatého na základě nařízení Rady (EU) 2015/1588 (10), nebo
               
      
                  c)
               
                  číslo, pod nímž bylo opatření Komisí prohlášeno za slučitelné s vnitřním trhem po oznámení v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
               
      2.   Poskytnuté informace musí být platné po celou dobu trvání vnitrostátního programu podpory, aniž je dotčena případná pozdější změna uvedeného programu.
      V případě jakýchkoli změn oznámí členské státy do 1. března každého roku uvedené informace za použití vzoru uvedeného v příloze VII.
      3.   Členské státy uvedou, zda bude státní podpora poskytnuta, a v příslušných bodech uvedou odpovídající částku za použití vzorů uvedených v přílohách I, III, IV a V.
      Článek 21
      Oznámení týkající se záloh
      1.   V případě poskytnutí záloh v souladu s článkem 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 zahrnou členské státy do stávající ročních účetních závěrek platebních agentur uvedených v čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 informace související s využitím záloh ve lhůtě stanovené v uvedeném článku. Za tímto účelem členské státy stanoví datum, k němuž příjemci každoročně poskytnou platebním agenturám pro každou operaci tyto informace:
      
                  a)
               
                  výkazy nákladů – pro jednotlivá opatření – zdůvodňující čerpání záloh do 15. října a
               
      
                  b)
               
                  potvrzení – pro jednotlivá opatření – o zůstatku nevyčerpaných záloh ke dni 15. října.
               
      Členské státy se mohou rozhodnout, že od této povinnosti osvobodí příjemce u operací, u nichž je způsobilý příspěvek Unie nižší než 5 000 000 EUR.
      2.   Pro účely čl. 27 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (11) jsou důkazem o konečném nároku, který je třeba předložit, poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
      Co se týče záloh poskytovaných pro operace vybrané podle článků 46, 50 a 51 nařízení (EU) č. 1308/2013, předloží se poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku do konce druhého rozpočtového roku po vyplacení záloh.
      Článek 22
      Obecná ustanovení o oznámeních
      1.   Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
      2.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly schopny dodržet lhůty pro oznámení stanovené v tomto nařízení.
      3.   Členské státy uchovávají informace oznámené podle tohoto článku po nejméně deset hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém byly předloženy.
      4.   Povinnostmi stanovenými v tomto článku nejsou dotčeny povinnosti členských států stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (12) o statistických zjišťováních ploch vinic.
      Článek 23
      Výběrové řízení
      1.   Členské státy ověří, zda byly žádosti podány ve stanovené lhůtě, každou žádost přezkoumají a posoudí, zda je žádost v souladu s pravidly, pokud jde o její obsah, kritéria způsobilosti a způsobilé náklady stanovené pro každé opatření v jejich programu podpory. Pokud žádosti nesplňují tyto požadavky nebo nejsou dodržena kritéria způsobilosti a způsobilé náklady, jsou vyloučeny jako nezpůsobilé.
      2.   Pokud se u opatření uplatní prioritní kritéria, prověří členské státy po posouzení uvedeném odstavci 1 všechny žádosti považované za způsobilé v rámci daného opatření a přidělí jim body.
      Body se vypočítají na základě prioritních kritérií, která žádost splnila, a specifické váhy přidělené každému prioritnímu kritériu u každého opatření.
      Na základě bodů, které žádosti získaly, stanoví členské státy pořadí způsobilých žádostí.
      3.   Pokud celková hodnota způsobilých žádostí vztahujících se k opatření podpory překračuje rozpočet přidělený tomuto opatření v daném rozpočtovém roce, vybírají členské státy žádosti v sestupném pořadí stanoveném v souladu s odstavcem 2 až do vyčerpání dostupných rozpočtových prostředků.
      Eventuálně mohou členské státy stanovit jako práh minimální počet bodů a vybrat všechny žádosti, které tohoto minimálního počtu bodů dosáhnou. Pokud v tomto případě překračuje celková hodnota způsobilých žádostí, které dosáhnou prahové hodnoty, dostupné rozpočtové prostředky na opatření podpory, mohou členské státy uplatnit u těchto žádostí poměrné platby.
      4.   Členské státy mohou stanovit prahovou hodnotu a rozhodnout o vyloučení způsobilých žádostí, které této hodnoty nedosáhnou, i v případě, že hodnota způsobilých žádostí nepřesahuje dostupné rozpočtové prostředky.
      5.   U každého příslušného opatření mohou členské státy po dohodě s žadatelem znovu postoupit do výběrového řízení způsobilé žádosti, které byly v předcházejícím roce vyloučeny v souladu s odstavci 3 a 4.
      6.   Pokud byly žádosti vyloučeny podle tohoto článku, žadatelé musí být vyrozuměni o důvodech.
      Článek 24
      Zjednodušená úhrada nákladů
      1.   Pokud se členské státy rozhodnou uplatnit standardní stupnice jednotkových nákladů v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem a čl. 44 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, musí:
      
                  a)
               
                  stanovit tyto stupnice před tím, než jsou předloženy žádosti;
               
      
                  b)
               
                  při stanovení uvedených stupnic použít přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodu výpočtu založenou na:
                  
                              i)
                           
                              statistických údajích nebo jiných objektivních informacích,
                           
                  
                              ii)
                           
                              ověřených údajích jednotlivých příjemců z minulých let nebo
                           
                  
                              iii)
                           
                              použití běžných postupů účtování nákladů jednotlivých příjemců.
                           
               
      Za tímto účelem členské státy zajistí, aby výpočty provedl, případně adekvátnost a přesnost výpočtů potvrdil subjekt, který je funkčně nezávislý na orgánech odpovědných za provádění programu podpory a který má potřebné odborné znalosti.
      2.   V zájmu zohlednění regionálních nebo místních specifik se mohou členské státy rozhodnout, že použijí diferencované stupnice.
      3.   Členské státy znovu přezkoumají výpočty podle odstavce 1 každý druhý rok a v případě potřeby původně stanovené standardní stupnice jednotkových nákladů upraví.
      4.   Členské státy uchovají všechny podpůrné doklady týkající se stanovení standardních stupnic jednotkových nákladů a jejich přezkoumávání, které umožní ověřit přiměřenost metody použité ke stanovení těchto stupnic v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. b).
      Článek 25
      Lhůty pro platby příjemcům
      Členské státy stanoví lhůtu pro podání žádosti o platbu pro každé opatření podpory.
      Členské státy poskytnou příjemcům platby ve lhůtě dvanácti měsíců po datu podání platné a úplné žádosti o průběžnou nebo konečnou platbu.
      Článek 26
      Zálohy
      1.   Příjemci podpory podle článků 45, 46, 50, 51 a 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou příslušné platební agentury požádat o vyplacení zálohy, pokud s touto možností počítá vnitrostátní program podpory v souladu s článkem 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149.
      2.   Výše záloh nesmí překročit 80 % příspěvku Unie.
      3.   Záloha je vyplacena pod podmínkou, že příjemce v souladu s kapitolou IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 složil ve prospěch členského státu bankovní záruku nebo rovnocennou jistotu, která se rovná přinejmenším výši uvedené zálohy.
      4.   Pro účely článku 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se stanovuje povinnost využít celkovou částku záloh při provádění příslušné operace do konce druhého rozpočtového roku po rozpočtovém roce, v němž byla záloha vyplacena, s výjimkou případů vyšší moci a jiných mimořádných okolností.
      5.   Co se týče restrukturalizace a přeměny vinic, může lhůtu uvedenou v odstavci 4 členský stát upravit v případech, kdy:
      
                  a)
               
                  jsou dotyčné plochy součástí plochy, kterou postihla přírodní pohroma ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 702/2014 nebo nepříznivý klimatický jev, který může být přirovnán k přírodní pohromě ve smyslu čl. 2 bodu 16 uvedeného nařízení, uznané příslušnými orgány dotyčného členského státu;
               
      
                  b)
               
                  nelze plánované akce provést kvůli rostlinolékařským problémům týkajícím se rostlinného materiálu, které byly potvrzeny subjektem uznaným dotčeným členským státem.
               
      Pokud producent obdržel již dříve zálohu na podporu pro jinou akci týkající se téže plochy, může být podpora vyplacena předem pouze za předpokladu, že byla tato předchozí akce provedena v celém rozsahu.
      6.   Jistota se uvolní, jakmile příslušná platební agentura zjistí, že výše skutečných výdajů odpovídající příspěvku Unie na dotyčné operace přesahuje výši zálohy.
      Článek 27
      Ověření zákazu dvojího financování
      Pokud jde o podporu podle článků 45, 46, 48, 49, 50 a 51 nařízení (EU) č. 1308/2013, členské státy uvedou v příslušném bodu programu podpory ustanovení, která přijaly za účelem zavedení účinného kontrolního systému, jenž brání dvojímu financování, jak je uvedeno v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149.
      Článek 28
      Zjevné chyby
      Veškerá sdělení, žádosti či požadavky předložené členskému státu podle části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo podle tohoto nařízení, včetně žádostí o podporu, mohou být kdykoli upraveny po svém podání v případě, že v nich příslušný orgán zjistí zjevné chyby.
      KAPITOLA IV
      
         KONTROLA
      
      
         ODDÍL 1
      
      
         
            Zásady kontroly
         
      
      Článek 29
      Kontroly
      1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení nebo jiné právní předpisy Unie, zavedou členské státy kontroly a opatření v míře nezbytné pro zajištění řádného uplatňování pravidel pro programy podpory v odvětví vína stanovené v části II hlavě I kapitole II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 a v tomto nařízení. Kontroly a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Unie.
      2.   Členské státy zajistí zejména, aby:
      
                  a)
               
                  bylo možno kontrolovat veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy či vnitrostátním rámcem;
               
      
                  b)
               
                  byly vybírány pouze operace, které jsou ověřitelné a kontrolovatelné;
               
      
                  c)
               
                  příslušné orgány odpovědné za provádění kontrol měly k dispozici dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro účinné provádění kontrol;
               
      
                  d)
               
                  byly stanoveny kontroly k zamezení neoprávněného dvojího financování opatření v rámci části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v rámci jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů;
               
      
                  e)
               
                  definice metod a prostředků pro ověření byly v souladu s povahou dotyčných opatření podpory, a určí, koho se kontroly týkají;
               
      
                  f)
               
                  v případě kontrol výběrem vzorku zajistí členské státy jejich počtem, druhem a četností, že jsou kontroly na místě pro celé jejich území reprezentativní a případně že odpovídají objemu vinařských výrobků uváděných na trh nebo držených za účelem uvedení na trh.
               
      Článek 30
      Správní kontroly
      1.   Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu, žádostí o platbu nebo jiných prohlášení a žádostí o změnu, které předkládá příjemce nebo třetí strana, a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky.
      Správní kontroly případně zahrnují i křížové kontroly údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému uvedeného v hlavě V kapitole 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.
      V rámci postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě nesrovnalostí.
      2.   Správní kontroly žádostí o podporu zajišťují soulad operace s příslušnými povinnostmi stanovenými v právních předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech nebo v programu podpory. Kontroly zahrnují ověření:
      
                  a)
               
                  způsobilosti příjemce;
               
      
                  b)
               
                  kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností u operace, pro kterou je podána žádost o podporu;
               
      
                  c)
               
                  způsobilosti nákladů operace a souladu s kategorií nákladů nebo s metodou výpočtu, které se použijí v případech, kdy je podpora vyplácena na základě standardních stupnic jednotkových nákladů nebo dokladů, které předkládá příjemce, jakož i případných věcných příspěvků, personálních a administrativních nákladů uvedených v článcích 45, 46 a 47 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149;
               
      
                  d)
               
                  přiměřenosti předkládaných nákladů v případě, že je podpora vyplácena na základě dokladů předložených příjemcem, přičemž se tato přiměřenost posuzuje za použití alespoň jednoho z těchto systémů hodnocení:
                  
                              i)
                           
                              referenčních nákladů,
                           
                  
                              ii)
                           
                              porovnání různých nabídek,
                           
                  
                              iii)
                           
                              hodnotícího výboru;
                           
               
      
                  e)
               
                  případného dodržení prioritních kritérií a přidělení váhy pro účely výběrového řízení podle článku 23 tohoto nařízení.
               
      3.   Správní kontroly žádostí o platbu jsou systematické, a je-li to v případě dotyčné žádosti vhodné, zahrnují ověření:
      
                  a)
               
                  dokončené operace ve srovnání s operací, u které se žádalo o podporu a na kterou byla podpora poskytnuta;
               
      
                  b)
               
                  nákladů vzniklých příjemci a plateb příjemcem uskutečněných.
               
      4.   Správní kontroly zahrnují postupy pro zamezení neoprávněného dvojího financování z jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů.
      Článek 31
      Kontroly na místě
      1.   Členské státy organizují kontroly na místě u vybraných operací za použití vhodného vzorku, pokud kontrolu na základě vzorku stanoví tato kapitola.
      Tyto kontroly se provádějí před vyplacením konečné platby na operaci.
      2.   Kontroly na místě mohou být oznámeny za předpokladu, že toto upozornění předem nenaruší jejich účel nebo efektivnost. Oznámení je přísně omezeno na nezbytné minimální časové období, které nepřekročí 14 dní.
      3.   Kontroly na místě stanovené tímto nařízením se případně provádějí společně s ostatními kontrolami stanovenými právními předpisy Unie.
      Článek 32
      Míra kontrol a výběr vzorků pro kontroly na místě
      1.   Kontroly na místě po provedení operací musí být v případě opatření uvedených v článcích 46, 47, 50, 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 systematické.
      Pokud jde o opatření uvedená v článcích 45, 48, 49 a 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, může být po provedení operací uskutečněna kontrola na základě vzorku. Velikost vzorku musí být nejméně 5 % žádostí vybraných v souladu s článkem 34 tohoto nařízení. Tento vzorek musí zároveň představovat minimálně 5 % z částek, na něž se vztahuje podpora.
      Pokud však jde o opatření uvedená v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013, operace, u nichž příjemci oznámili, že mají v úmyslu předložit osvědčení o finančních výkazech podle článku 41 tohoto nařízení, musí být kontrolovány systematicky na místě alespoň jednou před provedením konečné platby.
      2.   Pokud kontroly na místě odhalí jakýkoli významný nesoulad v souvislosti s daným opatřením podpory na vnitrostátní úrovni nebo v regionu či části regionu, příslušný orgán přiměřeně zvýší procentní podíl příjemců, u nichž bude v následujícím roce provedena kontrola na místě.
      Členské státy mohou nicméně snížit minimální míru kontrol na místě, pokud řídicí a kontrolní systémy fungují správně a míra chyb zůstává na přijatelné úrovni.
      Článek 33
      Obsah kontrol na místě
      1.   Na opatření uvedená v článcích 45 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 se obdobně použijí ustanovení čl. 51 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (13).
      2.   Ve všech vhodných případech využijí členské státy integrovaný administrativní a kontrolní systém uvedený v hlavě V kapitole 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.
      Článek 34
      Výběr kontrolního vzorku
      1.   Kontrolní vzorky pro kontroly na místě podle této kapitoly vybírá každoročně příslušný orgán na základě analýzy rizik a reprezentativnosti předložených žádostí o podporu. Účinnost analýzy rizik se každoročně hodnotí a aktualizuje:
      
                  a)
               
                  stanovením relevance každého rizikového faktoru;
               
      
                  b)
               
                  srovnáním výsledků vzorku vybraného na základě rizika a vzorku vybraného náhodně uvedeného v odstavci 2;
               
      
                  c)
               
                  zohledněním konkrétní situace v daném členském státě.
               
      2.   K zajištění reprezentativnosti vyberou členské státy náhodně 20 % až 25 % z minimálního počtu příjemců, u nichž má být provedena kontrola na místě.
      3.   Příslušný orgán uchovává záznamy o důvodech, proč byli ke kontrole na místě vybráni konkrétní příjemci. Osoba pověřená provedením kontroly na místě je o uvedených důvodech informována před zahájením kontroly.
      Článek 35
      Zpráva o kontrole
      1.   O každé kontrole na místě se vyhotoví zpráva o kontrole, která umožní přezkoumání všech podrobností provedených kontrol.
      Pokud jde o kontroly týkající se financování Unií, zpráva uvádí zejména:
      
                  a)
               
                  zkontrolovaná opatření a operace podpory;
               
      
                  b)
               
                  přítomné osoby;
               
      
                  c)
               
                  případně zkontrolované zemědělské plochy, změřené zemědělské plochy a výsledky měření na každém změřeném pozemku, jakož i použité metody měření;
               
      
                  d)
               
                  množství, na něž se kontroly vztahují, a výsledky kontrol;
               
      
                  e)
               
                  zda a případně jak dlouho předem byl příjemce zpraven o kontrole;
               
      
                  f)
               
                  jakékoli další kontrolní opatření, které bylo provedeno.
               
      2.   Jsou-li zjištěny rozpory mezi informacemi uvedenými v žádosti a skutečnou situací zjištěnou v průběhu kontroly na místě nebo dálkovým snímáním, obdrží příjemce jedno vyhotovení zprávy o kontrole a má možnost ji podpisem potvrdit, dříve než příslušný orgán vyvodí závěry ze zjištění ohledně případného krácení podpory nebo vyloučení z ní.
      Článek 36
      Kontrolní subjekty
      1.   Pověří-li některý z členských států kontrolou dodržování předpisů upravujících opatření podpory v odvětví vína více příslušných subjektů, zajistí koordinaci jejich činnosti.
      2.   Každý členský stát jmenuje jeden kontaktní subjekt, který je ve styku s kontaktními subjekty ostatních členských států a Komisí. Tento subjekt zejména dostává a předává žádosti o spolupráci při uplatňování této kapitoly a zastupuje členský stát ve vztahu k ostatním členským státům nebo Komisi.
      Článek 37
      Pravomoci kontrolních pracovníků
      Každý členský stát přijme veškerá vhodná opatření, která usnadní práci pracovníkům příslušných subjektů. Zejména zajistí, aby tito pracovníci případně v součinnosti s pracovníky jiných útvarů, které k tomu pověří:
      
                  a)
               
                  měli přístup na vinice, do zařízení pro vinifikaci, skladování a zpracování vinařských výrobků a k dopravním prostředkům pro tyto výrobky;
               
      
                  b)
               
                  měli přístup do obchodních prostorů nebo skladů a k dopravním prostředkům kohokoli, kdo drží za účelem prodeje, uvedení na trh nebo přepravy vinařské výrobky nebo výrobky, které mohou být určeny k použití v odvětví vína;
               
      
                  c)
               
                  mohli odebírat vzorky vinařských výrobků a látek nebo produktů, které mohou být použity k jejich přípravě, jakož i produktů držených za účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;
               
      
                  d)
               
                  se mohli seznámit s účetními údaji nebo jinými podklady potřebnými pro kontrolu a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich.
               
      Článek 38
      Pomoc poskytovaná na žádost
      1.   Provádí-li příslušný subjekt některého z členských států na svém území kontroly, může požádat o informace příslušný subjekt jiného členského státu, kterého by se kontroly mohly přímo nebo nepřímo týkat. V případě podání takové žádosti musí být pomoc poskytnuta včas.
      Dožádaný subjekt sdělí všechny informace, které mohou žádajícímu subjektu umožnit splnění jeho povinností.
      2.   Na odůvodněnou žádost žádajícího subjektu provádí dožádaný subjekt zvláštní dohled nebo kontroly zaměřené na dosažení stanovených cílů, případně činí kroky nezbytné k zajištění provádění tohoto dohledu nebo kontrol.
      3.   Dožádaný subjekt postupuje stejným způsobem, jako by jednal ve vlastní věci.
      4.   Ve shodě s dožádaným subjektem může žádající subjekt pověřit pracovníky:
      
                  a)
               
                  buď aby v prostorách správních orgánů členského státu, v němž je dožádaný subjekt usazen, získali informace nebo kopie dokumentů související s uplatňováním pravidel v odvětví vína nebo s kontrolní činností;
               
      
                  b)
               
                  nebo aby byli přítomni při provádění činností požadovaných podle odstavce 2 poté, co v přiměřené době před jejich zahájením informovali dožádaný subjekt.
               
      Kopie uvedené v prvním pododstavci písm. a) mohou být zhotoveny jen se souhlasem dožádaného subjektu.
      5.   Za provádění kontrol vždy odpovídají pracovníci dožádaného subjektu.
      6.   Pracovníci žádajícího subjektu:
      
                  a)
               
                  předloží písemné pověření, v němž je uvedena jejich totožnost a funkce;
               
      
                  b)
               
                  disponují, aniž jsou dotčena omezení, která členský stát dožádaného subjektu ukládá svým vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol:
                  
                              i)
                           
                              právem přístupu podle čl. 37 písm. a), b) a d),
                           
                  
                              ii)
                           
                              právem na informace o výsledcích kontrol vzorků, které jsou prováděny pracovníky dožádaného subjektu na základě čl. 37 písm. c);
                           
               
      
                  c)
               
                  postupují při kontrole podle pravidel a profesních zvyklostí očekávaných od pracovníků v příslušném členském státu a jsou vázáni služebním tajemstvím.
               
      7.   Žádosti ve smyslu tohoto článku jsou předávány dožádanému subjektu dotyčného členského státu přes kontaktní subjekt dotyčného členského státu. Tentýž postup se vztahuje na:
      
                  a)
               
                  odpovědi na tyto žádosti;
               
      
                  b)
               
                  sdělení o uplatňování odstavců 2 a 4.
               
      8.   Bez ohledu na odstavec 7 a v zájmu rychlejší a účinnější vzájemné spolupráce mohou členské státy povolit, aby příslušný subjekt:
      
                  a)
               
                  zasílal své žádosti nebo sdělení přímo příslušnému subjektu jiného členského státu;
               
      
                  b)
               
                  přímo odpovídal na žádosti nebo sdělení, které mu byly zaslány příslušným subjektem jiného členského státu.
               
      Článek 39
      Osoby podléhající kontrole
      Fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, na jejichž profesní činnost se mohou vztahovat kontroly uvedené v této kapitole, nesmí těmto kontrolám bránit a jsou povinny je v každé etapě usnadňovat.
      Článek 40
      Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek
      1.   Použije se obdobně článek 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
      2.   Uplatňováním sankcí a zpětným získáváním neoprávněně vyplacených částek není dotčeno oznamování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (14).
      
         ODDÍL 2
      
      
         
            Kontrola zvláštních opatření
         
      
      Článek 41
      Kontroly týkající se informačních a propagačních opatření
      1.   U operací prováděných v rámci opatření podle článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013, kde je na základě správních kontrol počátečních žádostí o podporu příspěvek Unie v celkové výši minimálně 300 000 EUR považován za způsobilý, mohou členské státy příjemcům povolit, aby k žádostem o průběžnou nebo konečnou platbu, které se vztahují k příspěvku Unie ve výši minimálně 150 000 EUR, přikládali osvědčení o finančních výkazech.
      Členské státy mohou stanovit nižší prahové hodnoty, pokud je průkazné, že tato kontrolní metoda nezvýší riziko pro finanční prostředky Unie.
      Osvědčení je vystaveno schváleným externím auditorem a poskytuje dostatečné důkazy o tom, že navrhované náklady jsou správné a způsobilé, na základě těchto kritérií:
      
                  a)
               
                  náklady skutečně vynaložil příjemce nebo pořádající subjekt, kterému příjemce svěřil provádění informační nebo propagační akce nebo její části;
               
      
                  b)
               
                  náklady odpovídají nákladům, které příslušný orgán považuje na základě správních kontrol počátečních žádostí o podporu za způsobilé;
               
      
                  c)
               
                  náklady jsou nezbytné pro provedení operace schválené příslušným orgánem;
               
      
                  d)
               
                  náklady lze identifikovat a ověřit např. tak, že jsou zaneseny v účetních záznamech příjemce nebo pořádajícího subjektu a stanoveny v souladu s platnými účetními standardy členského státu, ve kterém je příjemce nebo pořádající subjekt usazen;
               
      
                  e)
               
                  náklady splňují požadavky platných daňových předpisů a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení;
               
      
                  f)
               
                  náklady jsou přiměřené, odůvodněné a splňují zásadu řádného finančního řízení, zejména pokud jde o hospodárnost a účelnost.
               
      2.   Pokud není předloženo osvědčení uvedené v odstavci 1, předloží příjemci kopie všech faktur a dokladů prokazujících způsobilost a správnost nákladů.
      3.   Během správních kontrol žádostí o platbu členské státy systematicky ověřují předložené doklady podle nákladů, které jsou považovány za způsobilé na základě správních kontrol počátečních žádostí o podporu, a dalších kritérií uvedených v odstavci 1.
      Pokud příjemci předloží osvědčení o finančním výkazu, mohou být správní kontroly provedeny na základě tohoto osvědčení. Pokud však správní přezkum osvědčení o finančním výkazu neposkytne dostatečné důkazy o správnosti a způsobilosti nákladů, jakož i dodržování kritérií uvedených v odstavci 1, požádají členské státy o další informace, které považují za nezbytné, a případně provedou další kontroly.
      4.   Kontroly na místě týkající se informačních a propagačních akcí se mohou provádět v prostorách příjemce nebo pořádajícího subjektu, kterému příjemce svěřil provádění informační nebo propagační akce nebo její části.
      Kontroly na místě se zaměří na ověření správnosti a způsobilosti výdajů a spočívají v kontrole předložených faktur a dokladů podle účetních záznamů a případně dalších dokladů.
      Během kontrol na místě mohou osoby pověřené kontrolou ověřit vzorek zahrnující alespoň 30 % částky požadované podpory a alespoň 5 % všech faktur nebo jiných dokladů, které byly předloženy nebo na které se vztahuje osvědčení o finančním výkazu poskytnuté před zahájením kontroly na místě.
      Článek 42
      Kontroly týkající se restrukturalizace a přeměny vinic
      1.   Pro ověření, zda jsou dodržována ustanovení týkající se podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle článku 46 nařízení (EU) č. 1308/2013, využívají členské státy registr vinic.
      Při uplatňování článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 členské státy stanoví pravidla týkající se postupů při sledování provádění jednotlivých opatření v rámci rozpočtového roku a plochy uvedené v žádosti o podporu.
      2.   Ověření toho, zda bylo vyklučení jakožto akce restrukturalizace a přeměny vinic skutečně provedeno, se provádí formou kontroly na místě. V případě vyklučení celé vinice nebo je-li rozlišení dálkového snímání minimálně 1 m2, lze ověření provést pomocí dálkového snímání.
      3.   Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky ověřují před provedením těchto operací a po něm. Kontrola se týká pozemků, u nichž bylo požádáno o podporu.
      Ověřování před provedením operací zahrnuje též ověření existence dotyčné vinice, osázené plochy stanovené podle článku 44 tohoto nařízení a vyloučení podpory na běžnou obnovu vinic, jak je stanoveno v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013.
      Ověření podle druhého pododstavce se provádí formou kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát k dispozici grafický nástroj nebo jiný rovnocenný nástroj umožňující změření osázené plochy podle článku 44 tohoto nařízení v elektronickém registru vinic a spolehlivé aktualizované informace o vysazených odrůdách révy, lze ověření provést formou správní kontroly, a povinná kontrola na místě před provedením operací může být tudíž omezena na 5 % žádostí vybraných v souladu s článkem 34 tohoto nařízení, aby se potvrdila spolehlivost systému správních kontrol.
      Pokud taková kontrola na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku.
      Článek 43
      Kontroly týkající se zelené sklizně
      1.   V souvislosti se zelenou sklizní podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy zajistí, aby:
      
                  a)
               
                  byly plochy, na něž byla poskytnuta podpora na zelenou sklizeň, po provedení této sklizně systematicky kontrolovány na místě;
               
      
                  b)
               
                  se tato kontrola vztahovala na pozemky, které jsou předmětem žádosti o podporu;
               
      
                  c)
               
                  byla dodržena lhůta pro provedení zelené sklizně podle čl. 8 písm. d) tohoto nařízení;
               
      
                  d)
               
                  byla zelená sklizeň provedena správně – za tím účelem kontrolují, zda operace proběhla úspěšně.
               
      2.   Kontrolami uvedenými v odstavci 1 členské státy ověří:
      
                  a)
               
                  existenci dotčené vinice a to, zda je daná plocha řádně udržována;
               
      
                  b)
               
                  že všechny vinné hrozny byly zcela odstraněny nebo zničeny;
               
      
                  c)
               
                  jaká metoda byla použita.
               
      3.   Aby bylo zajištěno, že na pozemku, na nějž byla poskytnuta podpora, nezůstaly žádné hrozny, které lze uvést na trh, proběhnou všechny kontroly každoročně do 31. července a v každém případě jsou na každé dané ploše dokončeny do obvyklého období zrání bobulí (stádium M podle Baggioliniho, BBCH 83).
      4.   Pro účely kontrol stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 vede každý žadatel o podporu na zelenou sklizeň evidenci nákladů na danou operaci, případně na další provedené činnosti.
      Článek 44
      Osázená plocha
      1.   Pro účely opatření uvedených v článcích 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 je plocha osázená révou vymezena vnějším obvodem plochy osázené révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. Osázená plocha se stanoví podle čl. 38 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
      2.   Pokud se členský stát rozhodne ověřit způsobilé náklady na opatření restrukturalizace a přeměny vinic a zelené sklizně výlučně na základě standardních stupnic jednotkových nákladů na jiné jednotky, než na jednotku plošné míry, nebo na základě dokladů, které předkládají příjemci v souladu s čl. 44 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, mohou se příslušné orgány rozhodnout osázenou plochu podle odstavce 1 tohoto článku neměřit.
      Článek 45
      Ověřování podmínek pro destilaci vedlejších produktů
      Pokud jde o opatření uvedené v článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, příslušné orgány členských států provádějí veškeré nezbytné kontroly, aby ověřily dodržování podmínek a mezní hodnoty podle článku 42 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ve spojení s čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013. Členské státy mohou ověřit dodržování této mezní hodnoty na úrovni každého producenta nebo na vnitrostátní úrovni.
      Členské státy, které se rozhodnou pro ověření na vnitrostátní úrovni, nezahrnou do bilance alkoholu množství, jež nejsou určena k destilaci, ani množství, jež jsou určena k vývoji jiných výrobků, než je alkohol pro průmyslové nebo energetické účely.
      Článek 46
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 15. dubna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
      
         (7)  Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9).
      
         (10)  Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1).
      
         (11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
      
         (12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7).
      
         (13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
      
         (14)  Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Vnitrostátní program podpory
         
         
                     
                        Rozpočtové roky 2014–2018
                     
                  
                     
                        Členský stát
                         (1)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (2)
                        :
                     
                  
                     
                        Číslo revize:
                     
                  
                     
                        Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát
                         (3)
                     
                  
         A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů
         
         
                     1)
                  
                     
                                 a)
                              
                                 
                                    Informace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                 Popis navrhovaných opatření:
                                 Navrhovaná strategie:
                                 Kvantifikované cíle:
                                 Příjemci:
                                 Postup podávání a vyřizování žádosti:
                                 Kritéria způsobilosti:
                                 Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                 Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                 Výběrové řízení:
                                 Lhůty pro platby příjemcům:
                                 Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                 Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                 Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                              
                     
                                 b)
                              
                                 
                                    Propagace na trhu třetích zemí podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                 Popis navrhovaných opatření:
                                 Navrhovaná strategie:
                                 Kvantifikované cíle:
                                 Příjemci:
                                 Postup podávání a vyřizování žádosti:
                                 Kritéria způsobilosti:
                                 Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                 Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                 Výběrové řízení:
                                 Lhůty pro platby příjemcům:
                                 Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                 Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                 Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                              
                  
         
                     2)
                  
                     
                                 a)
                              
                                 
                                    Restrukturalizace a přeměna vinic podle čl. 46 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                 Popis navrhovaných opatření:
                                 Navrhovaná strategie:
                                 Kvantifikované cíle:
                                 Příjemci:
                                 Postup podávání a vyřizování žádosti:
                                 Kritéria způsobilosti:
                                 Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                 Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcné příspěvky: ano/ne,
                                 
                                             —
                                          
                                             
                                                pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                             
                                          
                                 Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                 Výběrové řízení:
                                 Lhůty pro platby příjemcům:
                                 Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                 Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                              
                     
                                 b)
                              
                                 
                                    Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                 Popis navrhovaných opatření:
                                 Navrhovaná strategie:
                                 Kvantifikované cíle:
                                 Příjemci:
                                 Postup podávání a vyřizování žádosti:
                                 Kritéria způsobilosti:
                                 Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                 Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcné příspěvky: ano/ne
                                 
                                             —
                                          
                                             
                                                pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                             
                                          
                                 Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                 Výběrové řízení:
                                 Lhůty pro platby příjemcům:
                                 Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                 Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                              
                  
         
                     3)
                  
                     Zelená sklizeň podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření:
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcné příspěvky: ano/ne
                     
                     
                                 —
                              
                                 
                                    pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                 
                              
                     
                        Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                  
         
                     4)
                  
                     Vzájemné fondy podle článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření:
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                     
                        Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                     
                  
         
                     5)
                  
                     Pojištění sklizně podle článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření:
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                     
                        Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                     
                     
                        Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                     
                  
         
                     6)
                  
                     Investice do podniků podle článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření:
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                     
                        Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                     
                     
                        Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                     
                     
                        Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                     
                  
         
                     7)
                  
                     Inovace v odvětví vína podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření:
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                     
                        Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                     
                     
                        Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                     
                  
         
                     8)
                  
                     Destilace vedlejších produktů podle článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                     
                     
                        Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):
                     
                     
                        Navrhovaná strategie:
                     
                     
                        Kvantifikované cíle:
                     
                     
                        Příjemci:
                     
                     
                        Postup podávání a vyřizování žádosti:
                     
                     
                        Kritéria způsobilosti:
                     
                     
                        Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                     
                     
                        Výběrové řízení:
                     
                     
                        Lhůty pro platby příjemcům:
                     
                     
                        Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                     
                  
         B.   Výsledky konzultací:
         
         C.   Celková strategie:
         
         D.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů:
         
         E.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření:
         
         F.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize):
         
         G.   Kritéria a další kvantitativní ukazatele pro sledování a hodnocení:
         
         H.   Opatření přijatá pro náležité a efektivní provádění programu:
         
         I.   Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu:
         
         J.   Internetová stránka, kde jsou veřejně přístupné vnitrostátní právní předpisy týkající se programu podpory:
         
         
         
            (1)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (2)  Lhůta oznámení: 1. března a 30. června.
         
            (3)  Nehodící se škrtněte.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Finanční příděl na vnitrostátní program podpory
             (1)
         
         
                     (v tisících EUR)
                  
                     
                        Členský stát
                         (*)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (**)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum předchozího oznámení:
                     
                  
                     
                        Číslo této pozměněné tabulky:
                     
                     
                        Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát
                         (***)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                      
                  
                     Opatření
                  
                     Nařízení (EU) č. 1308/2013
                  
                      
                  
                     2014
                  
                     2015
                  
                     2016
                  
                     2017
                  
                     2018
                  
                     Celkem
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     (4)
                  
                     (5)
                  
                     (6)
                  
                     (7)
                  
                     (8)
                  
                     (9)
                  
                     
                                 1 –
                              
                                 Propagace
                              
                  
                     Článek 45
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 2a –
                              
                                 Restrukturalizace a přeměna vinic
                              
                  
                     Čl. 46 odst. 3 písm. a), b), d)
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 2b –
                              
                                 Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů
                              
                  
                     Čl. 46 odst. 3 písm. c)
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 3 –
                              
                                 Zelená sklizeň
                              
                  
                     Článek 47
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 4 –
                              
                                 Vzájemné fondy
                              
                  
                     Článek 48
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 5 –
                              
                                 Pojištění sklizně
                              
                  
                     Článek 49
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6 –
                              
                                 Investice do podniku
                              
                  
                     Článek 50
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 7 –
                              
                                 Inovace
                              
                  
                     Článek 51
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 8 –
                              
                                 Destilace vedlejších produktů
                              
                  
                     Článek 52
                  
                     Předchozí oznámení
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pozměněná částka
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        CELKEM
                     
                  
                     
                        Předchozí oznámení
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Pozměněná částka
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
         
            (1)  Částky rovněž zahrnují náklady na operace zahájené v rámci prvního pětiletého programu v období 2009 až 2013, za něž budou provedeny platby v druhém pětiletém programu v období 2014 až 2018.
         
            (*)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (**)  Lhůta oznámení: 30. červen.
         
            (***)  Nehodící se škrtněte.
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Zprávy o provádění vnitrostátního programu podpory
         
         
                     
                        Rozpočtový rok:
                     
                  
                     
                        Datum oznámení:
                     
                  
                     
                        Číslo revize:
                     
                  
                     
                        Členský stát
                         (1)
                        :
                     
                  
         A.   Celkové hodnocení:
         
         B.   Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření
             (2)
         
         
                     1)
                  
                     
                                 a)
                              
                                 
                                    Informace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Podmínky provedení:
                                 Výsledky
                                  (3)
                                 Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                                 Státní podpora:
                              
                     
                                 b)
                              
                                 
                                    Propagace na trzích třetích zemí podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Podmínky provedení:
                                 Výsledky
                                  (3)
                                 Objem vývozu podle místa určení v hl:
                                 Vývoj podílu vín členského státu na zahraničních trzích podle cílového trhu:
                                 Objem vývozu podle místa určení v hl:
                                 Objem vývozu podle místa určení v EUR:
                                 Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                                 Státní podpora:
                              
                  
         
                     2)
                  
                     
                                 a)
                              
                                 
                                    Restrukturalizace a přeměna vinic podle čl. 46 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Podmínky provedení:
                                 Výsledky:
                              
                     
                                 b)
                              
                                 
                                    Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                 
                                 Podmínky provedení:
                                 Výsledky:
                                 Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                              
                  
         
                     3)
                  
                     Zelená sklizeň podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení:
                     
                     
                        Výsledky, včetně vývoje stavu zásob:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                  
         
                     4)
                  
                     Vzájemné fondy podle článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení:
                     
                     
                        Výsledky:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                  
         
                     5)
                  
                     Pojištění sklizně podle článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení:
                     
                     
                        Výsledky:
                     
                     
                        Počet hektarů pojištěných v odvětví vína ve srovnání s jinými zemědělskými pozemky:
                     
                     
                        Druh financovaného pojištění:
                     
                     
                        Výdaje podle druhu pojištění:
                     
                     
                        Počet příjemců podle druhu pojištění:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                     
                        Státní podpora:
                     
                  
         
                     6)
                  
                     Investice do podniků podle článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení:
                     
                     
                        Výsledky:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                     
                        Státní podpora:
                     
                  
         
                     7)
                  
                     Inovace podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení:
                     
                     
                        Výsledky:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                  
         
                     8)
                  
                     Destilace vedlejších produktů podle článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                     
                        Podmínky provedení (včetně výše podpory):
                     
                     
                        Výsledky:
                     
                     
                        Realizace cílů stanovených v programu podpory:
                     
                  
         C.   Závěry (a případně plánované změny)
         
         
         
            (1)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (2)  Vyplněny musí být pouze body týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory.
         
            (3)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely sledování a hodnocení v oznámeném programu.
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Technické údaje týkající se vnitrostátního programu podpory
             (1)
         
         
                     (finanční částky v tisících EUR)
                  
                     
                        Členský stát
                         (*)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (**)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum předchozího oznámení:
                     
                  
                     
                        Číslo této pozměněné tabulky:
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                      
                  
                     Opatření
                  
                     Nařízení (EU) č. 1308/2013
                  
                      
                  
                     2014
                  
                     2015
                  
                     2016
                  
                     2017
                  
                     2018
                  
                     2014–2018
                  
                      
                  
                     Čerpání/prognóza
                  
                     Čerpání/prognóza
                  
                     Čerpání/prognóza
                  
                     Čerpání/prognóza
                  
                     Čerpání/prognóza
                  
                     Celkem čerpání + prognóza
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     (4)
                  
                     (5)
                  
                     (6)
                  
                     (7)
                  
                     (8)
                  
                     (9)
                  
                     
                                 1a –
                              
                                 Informace v členských státech
                              
                  
                     Čl. 45 odst. 1 písm. a)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 1b –
                              
                                 Propagace na trzích třetích zemí
                              
                  
                     Čl. 45 odst. 1 písm. b)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 2 –
                              
                                 Restrukturalizace a přeměna vinic
                              
                  
                     Článek 46
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Případně celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková dotčená plocha (ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie (EUR/ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 2a –
                              
                                 Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů
                              
                  
                     Čl. 46 odst. 3 písm. c)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Případně celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková dotčená plocha (ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie (EUR/ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 3 –
                              
                                 Zelená sklizeň
                              
                  
                     Článek 47
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Případně celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková dotčená plocha (ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie (EUR/ha)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 4 –
                              
                                 Vzájemné fondy
                              
                  
                     Článek 48
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet nových fondů
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jeden fond
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 5 –
                              
                                 Pojištění sklizně
                              
                  
                     Článek 49
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet financovaných pojistných smluv
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu pojistnou smlouvu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6a –
                              
                                 Investice do podniku
                              
                  
                     Článek 50
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6b –
                              
                                 Investice do podniku v konvergenčních regionech
                              
                  
                     Čl. 50 odst. 4 písm. a)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6c –
                              
                                 Investice do podniku v jiných než konvergenčních regionech
                              
                  
                     Čl. 50 odst. 4 písm. b)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6d –
                              
                                 Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech
                              
                  
                     Čl. 50 odst. 4 písm. c)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 6e –
                              
                                 Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři
                              
                  
                     Čl. 50 odst. 4 písm. d)
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celková částka státní podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 7 –
                              
                                 Inovace
                              
                  
                     Článek 51
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Celkové výdaje příjemců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet operací
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednu operaci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 8 –
                              
                                 Destilace vedlejších produktů
                              
                  
                     Článek 52
                  
                     Výdaje Unie celkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Počet příjemců podpory (lihovarů)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie na jednoho příjemce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Vinný kal: Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Matoliny: Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Destilované kaly v hl
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Destilované matoliny v tunách
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Získaný alkohol v mil. hl
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Průměrný příspěvek Unie/hl získaného alkoholu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
         
            (1)  Uveďte údaje týkající se již uskutečněného čerpání v minulých rozpočtových rocích a prognózu na běžný rozpočtový rok a roky následující.
         
            (*)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (**)  Lhůta oznámení: 1. března.
      
      
      
         PŘÍLOHA V
         
            Oznámení propagačního opatření
         
         
            Rozpočtové roky 2014–2018:
         
         1.   Informace v členských státech
         
         
                     
                        Členský stát:
                     
                  
                     
                        Prognóza/čerpání
                         (*)
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (**)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum předchozího oznámení:
                     
                  
                     
                        Číslo této pozměněné tabulky:
                     
                  
                     Příjemci
                  
                     Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013)
                  
                     Popis (***)
                     
                  
                     Cílový trh
                  
                     Období
                  
                     Způsobilé výdaje
                     (EUR)
                  
                     z toho příspěvek Unie
                     (EUR)
                  
                     z toho případná další veřejná podpora
                     (EUR)
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     (4)
                  
                     (5)
                  
                     (6)
                  
                     (7)
                  
                     (8)
                  
                     …
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         2.   Propagace ve třetích zemích
         
         
                     
                        Členský stát:
                     
                  
                     
                        Prognóza/čerpání
                         (****)
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (*****)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum předchozího oznámení:
                     
                  
                     
                        Číslo této pozměněné tabulky:
                     
                  
                     Příjemci
                  
                     Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013)
                  
                     Popis (******)
                     
                  
                     Cílový trh
                  
                     Období
                  
                     Způsobilé výdaje
                     (EUR)
                  
                     z toho příspěvek Unie
                     (EUR)
                  
                     z toho případná další veřejná podpora
                     (EUR)
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     (4)
                  
                     (5)
                  
                     (6)
                  
                     (7)
                  
                     (8)
                  
                     ...
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
         
            (*)  Nehodící se škrtněte.
         
            (**)  Lhůta oznámení: vždy 1. března.
         
            (***)  Včetně informace, zda je propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.
         
            (****)  Nehodící se škrtněte.
         
            (*****)  Lhůta oznámení: vždy 1. března.
         
            (******)  Včetně informace, zda je propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.
      
      
      
         PŘÍLOHA VI
         
            Výroční zpráva o provedených kontrolách
         
         
                     
                        Rozpočtový rok:
                     
                  
                     
                        Členský stát
                         (1)
                        :
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (2)
                        :
                     
                  
                     
                        Opatření
                         (3)
                        :
                     
                  
         1.   Počet kontrol
         
         
                     Platební agentura
                  
                     Název jednotky (4)
                     
                  
                     Celková přidělená částka podpory (rozpočet)
                  
                     Celková částka podpory, o kterou bylo zažádáno
                  
                     Celková částka vyplacené podpory
                  
                     Počet uhrazených jednotek (4)
                     
                  
                     Celkový počet podaných žádostí o podporu
                  
                     Celkový počet žádostí, na které byla podpora vyplacena
                  
                     Celkový počet příjemců
                  
                     KONTROLY
                     nařízení (EU) č. 1306/2013 a toto nařízení
                  
                     Správní kontroly podle čl. 59 odst. 1
                  
                     Kontroly na místě (5) podle čl. 59 odst. 2
                  
                     (Zálohy)
                  
                     (Konečné platby)
                  
                     Celkový počet zkontrolovaných žádostí o podporu
                  
                     Celková výše zkontrolovaných žádostí o podporu
                  
                     Vzorek: výběr na základě analýzy rizik (5)
                     
                  
                     Vzorek: náhodný výběr (5)
                     
                  
                     Počet žádostí o podporu, na které se vztahuje kontrola na místě založená na riziku
                  
                     Výše podpory, o kterou bylo zažádáno a na kterou se vztahuje kontrola na místě založená na riziku
                  
                     Počet žádostí o podporu, na které se vztahuje kontrola na místě náhodným výběrem
                  
                     Výše podpory, o kterou bylo zažádáno a na kterou se vztahuje kontrola na místě náhodným výběrem
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     počet
                  
                     počet
                  
                     počet
                  
                     počet
                  
                     počet
                  
                     EUR
                  
                     počet
                  
                     EUR
                  
                     počet
                  
                     EUR
                  
                     A
                  
                     B
                  
                     C
                  
                     D
                  
                     E
                  
                     F
                  
                     G
                  
                     H
                  
                     I
                  
                     J
                  
                     K
                  
                     L
                  
                     M
                  
                     N
                  
                     PA_1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PA_2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     …
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         2.   Výsledky kontrol
         
         
                     Platební agentura
                  
                     VÝSLEDKY KONTROL
                  
                     Částka, o kterou se podpora sníží
                     podle článku 64
                     nařízení (EU) č. 1306/2013
                  
                     Správní kontroly
                  
                     Kontroly na místě
                  
                     Počet žádostí o podporu, u nichž byly při správní kontrole zjištěny nesrovnalosti (6)
                     
                  
                     Výše nesrovnalostí zjištěná při správní kontrole (7)
                     
                  
                     Míra chyb podle částky
                  
                     Počet žádostí o podporu s nesrovnalostmi
                  
                     Výše nesrovnalostí
                  
                     Míra chyb
                  
                     Zjištěných ze vzorku na základě rizik
                  
                     Zjištěných na základě náhodného vzorku
                  
                     Zjištěných ze vzorku na základě rizik
                  
                     Zjištěných na základě náhodného vzorku
                  
                     Riziko
                  
                     Náhodný výběr
                  
                     Na základě správních kontrol
                  
                     Na základě kontrol na místě
                  
                     Snížení podpory na základě správních kontrol a kontrol na místě celkem
                  
                     počet
                  
                     EUR
                  
                     %
                  
                     počet
                  
                     počet
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     %
                  
                     %
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     EUR
                  
                     O
                  
                     P
                  
                     Q = P/J
                  
                     R
                  
                     S
                  
                     T
                  
                     U
                  
                     V = T/L
                  
                     W = U/N
                  
                     X = P
                  
                     Y = T + U
                  
                     α = X + Y
                  
                     PA_1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PA_2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     …
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
         
            (1)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (2)  Lhůta oznámení: 1. března.
         
            (3)  Vyplňte po jednom oznámení na každé opatření programu podpory.
         
            (4)  Pojmem „jednotky“ se rozumí počet operací, hektarů, tun, litrů atd. podle příslušného opatření/příslušné operace/příslušné akce.
         
            (5)  V případě 100 % kontrol uveďte vše v rámci kontrol na místě s výběrem vzorku na základě rizika.
         
            (6)  V této souvislosti se pojmem „nesrovnalost“ rozumí veškerá zjištění, anomálie nebo rozdíly vedoucí ke změně vyplacené částky nebo částky, která by bývala byla vyplacena před uplatněním sankcí.
         
            (7)
            
                        —
                     
                        Pokud správní kontrola odhalí nesrovnalosti a zároveň je stejná žádost o podporu předmětem kontroly na místě, která žádné další nesrovnalosti nezjistí, je třeba nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                     
            
                        —
                     
                        Pokud správní kontrola zjistí podezření na nesrovnalost a v zájmu dalšího šetření je poté naplánována kontrola na místě, která podezření potvrdí, je třeba tuto nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                     
         
         
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola odhalí nesrovnalosti a zároveň je stejná žádost o podporu předmětem kontroly na místě, která žádné další nesrovnalosti nezjistí, je třeba nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                  
         
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola zjistí podezření na nesrovnalost a v zájmu dalšího šetření je poté naplánována kontrola na místě, která podezření potvrdí, je třeba tuto nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                  
         
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola odhalí nesrovnalost a kontrola na místě provedená u stejné žádosti o podporu zjistí další nesrovnalost, musí se obě nesrovnalosti započítávat zvlášť.
                  
         (7)  
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola odhalí nesrovnalosti a zároveň je stejná žádost o podporu předmětem kontroly na místě, která žádné další nesrovnalosti nezjistí, je třeba nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                  
         
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola zjistí podezření na nesrovnalost a v zájmu dalšího šetření je poté naplánována kontrola na místě, která podezření potvrdí, je třeba tuto nesrovnalost přičíst správní kontrole.
                  
         
                     —
                  
                     Pokud správní kontrola odhalí nesrovnalost a kontrola na místě provedená u stejné žádosti o podporu zjistí další nesrovnalost, musí se obě nesrovnalosti započítávat zvlášť.
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA VII
         
            Informace o státní podpoře
         
         o státní podpoře, která již byla schválena podle článků 107, 108 a 109 Smlouvy, o státní podpoře vyňaté z oznamovací povinnosti nebo o použití režimu de minimis
             (1)
         
         
                     
                        Členský stát
                         (*)
                        :
                     
                  
                     
                        Dotčený(é) region(y)
                        (pokud je to relevantní):
                     
                  
                     
                        Datum oznámení
                         (**)
                        :
                     
                  
                     Kód opatření
                  
                     Název opatření podpory
                  
                     Právní základ opatření
                  
                     Trvání opatření podpory
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         Je třeba uvést:
         
                     —
                  
                     u opatření, na která se vztahuje nařízení o podpoře de minimis: všechny případné podpory udělené podle tohoto opatření budou v souladu s nařízením (EU) č. 1407/2013 (zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh) nebo s nařízením (EU) č. 1408/2013 (prvovýroba) (2),
                  
         
                     —
                  
                     u podpory, vyňatou z oznamovací povinnosti: odkaz na číslo, pod kterým je registrována (číslo SA),
                  
         
                     —
                  
                     u povolené podpory: odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se státní podpora schvaluje, včetně čísla státní podpory (čísla SA) a odkazu na schvalovací dopis.
                  
         
         
            (1)  Oznámení podle čl. 20 odst. 1 (oznámení týkající se státní podpory).
         
            (*)  Použijte zkratku podle Úřadu pro publikace.
         
            (**)  Lhůta oznámení: vždy 1. března.
         
            (2)  Uveďte prosím, které nařízení se použije.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.