Nařízení Komise (EU) 2016/1158 ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1158/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 192/21
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1158
   ze dne 15. července 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (2) stanoví, jak provozovatelé letadel ze třetích zemí uvedení v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, mají získat oprávnění s ohledem na příslušné normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Uvedené nařízení obsahuje v dodatcích I a II přílohy 2 (část ART) šablony pro oprávnění a pro související specifikace.
            
   
               (2)
            
               Zkušenosti s uplatňováním nařízení (EU) č. 452/2014 ukázaly, že aby se včas zohlednily časté změny norem ICAO, bylo by třeba tyto šablony pravidelně upravovat, což vede ke zbytečné administrativní zátěži. Požadavek na používání těchto šablon není opodstatněný, protože bez tohoto požadavku může Evropská agentura pro bezpečnost letectví nezbytné šablony vypracovat a aktualizovat sama. Tento požadavek a tyto šablony by proto měly být z nařízení (EU) č. 452/2014 vypuštěny.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) č. 452/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha 2 nařízení (EU) č. 452/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha 2 nařízení (EU) č. 452/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku ART.210 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                  
                              „a)
                           
                              Agentura vydá oprávnění včetně souvisejících specifikací, pokud:
                              
                                          1)
                                       
                                          se ujistí, že provozovatel ze třetí země je držitelem platného AOC nebo rovnocenného dokladu a souvisejících provozních specifikací vydaných státem provozovatele;
                                       
                              
                                          2)
                                       
                                          se ujistí, že provozovatel ze třetí země získal od státu provozovatele oprávnění uskutečňovat provoz do EU;
                                       
                              
                                          3)
                                       
                                          se ujistí, že provozovatel ze třetí země prokázal:
                                          
                                                      i)
                                                   
                                                      soulad s příslušnými požadavky části TCO,
                                                   
                                          
                                                      ii)
                                                   
                                                      transparentní, přiměřenou a včasnou reakci na další posouzení nebo případný audit ze strany agentury a
                                                   
                                          
                                                      iii)
                                                   
                                                      včasná a úspěšná nápravná opatření předložená v reakci na případně zjištěný nesoulad;
                                                   
                                       
                              
                                          4)
                                       
                                          neexistují důkazy o závažných nedostatcích ve schopnosti státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku osvědčovat provozovatele nebo letadlo a vykonávat nad nimi dozor v souladu s příslušnými normami ICAO a
                                       
                              
                                          5)
                                       
                                          žadatel nepodléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.“
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Dodatky I a II se vypouští.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.