Nařízení Rady (EU) 2016/1165 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1165/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 193/15
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1165
   ze dne 18. července 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Rady (ES) č. 1183/2005 (2) nabývá účinnosti rozhodnutí 2010/788/SZBP a jsou jím stanovena některá opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Demokratické republice Kongo (dále též „DRK“), včetně zmrazení jejich majetku.
            
   
               (2)
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2293 (2016) ze dne 21. června 2016 změnila kritéria pro určování osob a subjektů, na něž se mají vztahovat omezující opatření uvedená v bodech 9 a 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1807 (2008), a rozšířila platnost ustanovení o zbrojním embargu. Rada v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1173 (3) rozhodla odpovídajícím způsobem rozšířit působnost uvedených kritérií.
            
   
               (3)
            
               Je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění takto:
   
               1)
            
               V čl. 1b odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
               
                           „d)
                        
                           technické pomoci, financování nebo finanční pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s jiným prodejem a dodávkami zbraní a souvisejícího materiálu předem schválenými Výborem pro sankce.“
                        
            
   
               2)
            
               Čl. 2a odst. 1 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           písmeno e) se nahrazuje tímto:
                           
                                       „e)
                                    
                                       plánování, řízení nebo páchání činů v DRK, které představují porušování či zneužívání lidských práv, případně porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně těchto činů cílených na civilní obyvatelstvo, včetně zabití a těžkého ublížení na zdraví, znásilnění a jiného sexuálního násilí, únosu, nuceného vysídlení a útoků na školy a nemocnice;“
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           písmeno g) se nahrazuje tímto:
                           
                                       „g)
                                    
                                       podporování osob nebo subjektů, včetně ozbrojených skupin či zločineckých sítí, zapojených do destabilizačních činností v DRK prostřednictvím nedovoleného využívání přírodních zdrojů nebo obchodu s nimi, včetně zlata nebo volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených;“.
                                    
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1173 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (viz strana 108 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.