Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1167 ze dne 18. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1167/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 193/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1167
   ze dne 18. července 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   PLATNÁ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky. Na základě dvou přezkumů před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení zůstala antidumpingová opatření zachována, a sice nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 (3) a prováděcím nařízením Rady (EU) č. 102/2012 (4).
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 400/2010 (5) rozšířila Rada antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a to v návaznosti na šetření zaměřené proti obcházení podle článku 13 základního nařízení. Týmž nařízením byli od těchto rozšířených opatření osvobozeni někteří korejští vyvážející výrobci.
            
   
               (3)
            
               Opatřeními, která jsou v současnosti platná, je antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené mimo jiné na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, naposledy pozměněným prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/90 (6) (dále jen „platná opatření“). Dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu a který je zasílán z Korejské republiky, do Unie podléhá clu ve výši 60,4 %, s výjimkou výrobku vyráběného společnostmi, které byly od tohoto cla osvobozeny.
            
   B.   ŘÍZENÍ
   
   1.   Zahájení řízení
   
   
               (4)
            
               Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost o osvobození od antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, která byla rozšířena na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (5)
            
               Žádost podala dne 7. září 2015 společnost Daechang Steel Co. Ltd (dále jen „žadatel“), vyvážející výrobce ocelových lan a kabelů z Korejské republiky (dále jen „dotčená země“), a tato žádost byla omezena na žadatele.
            
   
               (6)
            
               Žadatel poskytl důkazy prima facie o tom, že nevyvážel výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie v průběhu období šetření použitého při šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření (1. července 2008 až 30. června 2009), že není ve spojení s žádnými vyvážejícími výrobci výrobku, který je předmětem přezkumu, na něž se vztahují platná antidumpingová cla, že neobchází opatření vztahující se na ocelová lana a kabely čínského původu a že uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvážet významné množství do Unie.
            
   
               (7)
            
               Po prošetření důkazů, které předložil žadatel, po konzultaci s členskými státy a poté, co výrobní odvětví Unie dostalo příležitost vyjádřit připomínky, zahájila Komise dne 26. listopadu 2015 šetření prostřednictvím prováděcího nařízení (EU) 2015/2179 (7). Kromě toho vyzvala Komise podle článku 3 uvedeného nařízení celní orgány, aby podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie výrobku, který je předmětem přezkumu, zasílaného z Korejské republiky a vyráběného a prodávaného na vývoz do Unie žadatelem.
            
   2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu
   
   
               (8)
            
               Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou ocelová lana a kabely včetně uzavřených lan, s výjimkou lan a kabelů z nerezové oceli, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, zasílané z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Korejské republiky (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813).
            
   3.   Sledované období
   
   
               (9)
            
               Sledované období trvalo od 1. října 2014 do 30. září 2015. Údaje byly shromažďovány od roku 2008 do konce sledovaného období (dále jen „období šetření“).
            
   4.   Šetření
   
   
               (10)
            
               Komise o zahájení přezkumu oficiálně vyrozuměla žadatele a zástupce Korejské republiky. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby předložily svá stanoviska, a byly informovány o možnosti požádat o slyšení. Nebyly obdrženy žádné žádosti.
            
   
               (11)
            
               Komise zaslala žadateli dotazník a ve stanovené lhůtě obdržela odpověď. Komise si opatřila a na místě ověřila veškeré informace, které považovala pro účely přezkumu za nezbytné. V provozovnách žadatele se uskutečnila inspekce na místě.
            
   
               (12)
            
               Komise zkoumala, zda byly splněny podmínky pro udělení osvobození podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4, zejména zda:
               
                           —
                        
                           Žadatel během období šetření použitého při šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. v období od 1. července 2008 do 30. června 2009, nevyvážel výrobek, který je předmětem přezkumu.
                        
               
                           —
                        
                           Žadatel začal vyvážet výrobek, který je předmětem přezkumu, po skončení období šetření použitého při šetření zaměřeném proti obcházení.
                        
               
                           —
                        
                           Žadatel není ve spojení s žádnými vyvážejícími výrobci výrobku, který je předmětem přezkumu, kteří podléhají platným antidumpingovým clům, a že opatření vztahující se na ocelová lana a kabely čínského původu neobcházel.
                        
            
   C.   ZJIŠTĚNÍ
   
   
               (13)
            
               Šetření potvrdilo, že žadatel nevyvážel výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie v průběhu období šetření použitého při šetření zaměřeném proti obcházení, které vedlo k rozšířeným opatřením, tj. 1. července 2008 až 30. června 2009. K prvním případům vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu, žadatelem došlo po rozšíření opatření na Korejskou republiku, konkrétně v druhé polovině roku 2015.
            
   
               (14)
            
               Šetření dále potvrdilo, že žadatel není ve spojení s žádným z čínských vývozců nebo výrobců, na něž se vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012.
            
   
               (15)
            
               Šetření kromě toho potvrdilo, že žadatel je skutečným výrobcem výrobku, který je předmětem přezkumu, a nepodílí se na praktikách obcházení. Žadatel nakupuje ocelový válcovaný drát a pomocné materiály (jako je zinek a olovo) vyráběné na domácím trhu, avšak ocelový válcovaný drát dováží také z Čínské lidové republiky a tyto materiály jsou v jeho prostorách v Korejské republice následně mořeny, taženy, galvanizovány, podruhé taženy, splétány a slaněny. Hotový výrobek se prodává na domácím trhu a rovněž se vyváží do Spojených států amerických, do Asie a do Unie.
            
   
               (16)
            
               Výrobní činnosti lze považovat za montáž nebo kompletaci. V čl. 13 odst. 2 základního nařízení se stanoví podmínky, za kterých se montáž považuje za obcházení opatření. Podle písmene b) uvedeného článku je jednou z podmínek to, že hodnota uvedených dílů činí více než 60 % celkové hodnoty částí montovaného výrobku. Během šetření bylo zjištěno, že podíl čínských surovin používaných žadatelem byl výrazně nižší než 60 % prahová hodnota požadovaná podle čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení. Procentní podíl čínských dílů (tj. surovin) činil 38 %. Pokud je tento limit překročen, ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. b) vyžaduje, aby bylo zjištěno, zda bylo dosaženo 25 % prahu přidané hodnoty („ověření přidané hodnoty“). Prahová hodnota ve výši 60 % celkové hodnoty dílů nebyla překročena. Na základě skutečných nákladů vzniklých během sledovaného období proto nebylo třeba stanovit, zda přidaná hodnota dosahuje prahové hodnoty 25 % ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení.
            
   
               (17)
            
               Žadatel zahájil výrobu výrobku, který je předmětem přezkumu, v polovině roku 2015. V důsledku mimořádných výrobních nákladů vzniklých během počáteční fáze výroby byl proveden výpočet na základě standardních výrobních nákladů (kromě nákladů na zahájení činnosti a s předpokladem vysoké míry využití výrobní kapacity). Bylo zjištěno, že podíl surovin čínského původu pak představoval více než 60 % celkové hodnoty dílů konečného výrobku (69 %). Proto bylo provedeno ověření přidané hodnoty podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Toto ověření prokázalo, že hodnota přidaná dílům dovezeným z Čínské lidové republiky výrazně převyšuje práh ve výši 25 % pro výrobní náklady, jak je stanoven v čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení. Výrobní činnosti žadatele se proto nepovažují za obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 2 základního nařízení.
            
   
               (18)
            
               Šetření dále potvrdilo, že žadatel nenakupoval hotový výrobek, který je předmětem přezkumu, z Čínské lidové republiky za účelem jeho dalšího prodeje nebo překládky s vývozem do Unie a že společnost může odůvodnit veškerý svůj vývoz v průběhu sledovaného období.
            
   
               (19)
            
               Vzhledem k zjištěním uvedeným v 13. až 18. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že žadatel splňuje podmínky pro udělení osvobození podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (20)
            
               Výše uvedená zjištění byla zpřístupněna žadateli a výrobnímu odvětví Unie a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit připomínky. Žadatel prohlásil, že souhlasí se zjištěními Komise. Žádné další připomínky předloženy nebyly.
            
   D.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OSVOBOZENÍ OD PLATNÝCH OPATŘENÍ
   
   
               (21)
            
               V souladu s výše uvedenými zjištěními by žadatel měl být doplněn na seznam společností, které jsou osvobozeny od antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012.
            
   
               (22)
            
               Jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 400/2010, uplatnění osvobození je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze uvedeného nařízení, celním orgánům členských států. Není-li takováto faktura předložena, použije se i nadále antidumpingové clo.
            
   
               (23)
            
               Osvobození od rozšířených opatření udělené na dovoz ocelových lan a kabelů vyrobených žadatelem podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení zůstává v platnosti pod podmínkou, že osvobození odůvodňují skutečnosti zjištěné s konečnou platností. Pokud by nové důkazy prima facie svědčily o opaku, může Komise zahájit šetření za účelem zjištění, zda nemá být osvobození zrušeno.
            
   
               (24)
            
               Osvobození od rozšířených opatření udělené na dovoz ocelových lan a kabelů vyrobených žadatelem je stanoveno na základě zjištění tohoto přezkumu. Toto osvobození se tudíž použije výhradně na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky a vyrobených konkrétní výše uvedenou právnickou osobou. Na dovoz ocelových lan a kabelů vyráběných kteroukoli společností, která není výslovně jmenována v čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 102/2012, včetně subjektů ve spojení se zmíněnými výslovně jmenovanými společnostmi, by se osvobození nemělo vztahovat a měl by podléhat sazbě zbytkového cla uloženého uvedeným nařízením.
            
   
               (25)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 102/2012, naposledy pozměněné prováděcím nařízením (EU) 2016/90, by mělo být změněno tak, aby do tabulky uvedené v čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení byla zahrnuta společnost Daechang Steel Co. Ltd.
            
   
               (26)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č.1225/2009,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Tabulka stanovená v čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 102/2012, naposledy pozměněného prováděcím nařízením (EU) č. 2016/90, se nahrazuje touto tabulkou:
   
               Země
            
               Společnost
            
               Doplňkový kód TARIC
            
               Korejská republika
            
               Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872
            
               A969
            
               Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan
            
               A969
            
               CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam
            
               A969
            
               Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan
            
               A969
            
               Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam
            
               A969
            
               Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon
            
               C057
            
               DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam
            
               A969
            
               Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam
            
               B955
            
               Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul
            
               A969
            
               Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan
            
               A969
            
               Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam
            
               B926
            
               Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo
            
               A994
            
               Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon
            
               A969
            
               Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan
            
               A969
            
               Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam
            
               A969
            
   Článek 2
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2179. U takto zaevidovaného dovozu se žádné antidumpingové clo nevybere.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1796/1999 ze dne 12. srpna 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Korejské republiky (Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 36, 9.2.2012, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 400/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu výrobků zasílaných z Malajsie (Úř. věst. L 117, 11.5.2010, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/90 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Ukrajiny, na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 19, 27.1.2016, s. 22).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2179 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vývozce (Úř. věst. L 309, 26.11.2015, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.