Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1179/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 195/11
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1179
   ze dne 19. července 2016,
   kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje dva seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. V tabulce 3.1 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008. V tabulce 3.2 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (2).
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k tomu, že směrnice 67/548/EHS byla s účinkem od 1. června 2015 zrušena, měla by být zrušena i tabulka 3.2 v příloze VI části 3. Aby se však usnadnil přechod k plnému uplatňování nařízení (ES) č. 1272/2008, nemělo by uvedené zrušení nabýt účinku dříve než 1. června 2017.
            
   
               (3)
            
               Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na nové, aktualizované nebo zrušené harmonizované klasifikace a označení některých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům, která vydal Výbor pro posuzování rizik (RAC) působící v rámci Evropské agentury pro chemické látky, jakož i připomínek zúčastněných stran, je vhodné zavést, aktualizovat či zrušit harmonizované klasifikace a označení některých látek.
            
   
               (4)
            
               Pokud jde o látku „olovo“, RAC navrhuje ve svém vědeckém stanovisku ze dne 5. prosince 2013 klasifikovat ji jako toxickou pro reprodukci kategorie 1 A. Avšak vzhledem k tomu, že neexistuje jistota ohledně biologické dostupnosti olova v celistvé formě, je třeba rozlišovat mezi celistvou formou (velikost částic větší nebo rovna 1 mm) a práškovou formou (velikost částic menší než 1 mm). Je proto vhodné, aby byl zaveden specifický koncentrační limit (SCL) ≥ 0,03 % pro práškovou formu a obecný koncentrační limit (GCL) ≥ 0,3 % pro celistvou formu.
            
   
               (5)
            
               Pokud jde o látky obsahující měď, měla by být do přílohy VI nařízení č. 1272/2008 zařazena environmentální klasifikace doporučená ve stanoviscích RAC ze dne 4. prosince 2014, jelikož jsou k dispozici dostatečné vědecké důkazy odůvodňující tuto novou klasifikaci. Navrhované multiplikační faktory pro dlouhodobou nebezpečnost pro vodní prostředí by však zahrnuty být neměly, neboť vyžadují další posouzení výborem RAC vzhledem k vědeckým údajům o toxicitě pro vodní prostředí prezentovaným ze strany odvětví poté, co bylo stanovisko výboru RAC předáno Komisi.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Dodržování nových harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé budou potřebovat určité časové období na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým klasifikacím a prodali stávající zásoby. Toto období bude rovněž nutné k tomu, aby se dodavatelé mohli přizpůsobit dalším legislativním povinnostem, které vyplývají z nových harmonizovaných klasifikací látek, např. povinnostem stanoveným v čl. 22 písm. f) nebo v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), v článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4) nebo v článku 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5), a aby je mohli splnit.
            
   
               (8)
            
               V souladu s přechodnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1272/2008, která umožňují dobrovolně použít nová ustanovení dříve, by dodavatelé měli mít možnost použít nové harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem dobrovolně přizpůsobit označování a balení před lhůtou k dosažení souladu.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha VI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
   
               2)
            
               V příloze VI se zrušuje tabulka 3.2.
            
   Článek 2
   1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   2.   Toto nařízení se použije od 1. března 2018.
   Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije od 1. června 2017.
   3.   Odchylně od odstavce 2 mohou být látky a směsi před dnem 1. března 2018 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94 a směrnice Rady 76/769/EHS, Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Tabulka 3.1, části 3, přílohy VI, nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:
      
                  a)
               
                  položky odpovídající indexovým číslům 607-331-00-5 a 609-066-00-0 se zrušují;
               
      
                  b)
               
                  položky odpovídající indexovým číslům 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 a 616-207-00-X se nahrazují těmito příslušnými položkami:
                  
                              Indexové číslo
                           
                              Mezinárodní identifikace chemických látek
                           
                              Číslo ES
                           
                              Číslo CAS
                           
                              Klasifikace
                           
                              Označení
                           
                              Specifické koncent. limity, multiplikační faktory
                           
                              Pozn.
                           
                              Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti
                           
                              Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              Kódy výstražných symbolů a signálních slov
                           
                              Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              „006-035-00-8
                           
                              pirimikarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylkarbamát
                           
                              245-430-1
                           
                              23103-98-2
                           
                              Carc. 2
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 3
                              Skin Sens. 1
                              Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
                           
                              H351
                              H331
                              H301
                              H317
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H351
                              H331
                              H301
                              H317
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „029-002-00-X
                           
                              oxid měďný
                           
                              215-270-7
                           
                              1317-39-1
                           
                              Acute Tox. 4
                              Acute Tox. 4
                              Eye Dam. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H332
                              H302
                              H318
                              H400
                              H410
                           
                              GHS07
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H332
                              H302
                              H318
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „602-020-00-0
                           
                              1,2-dichlorpropan;
                              propylendichlorid
                           
                              201-152-2
                           
                              78-87-5
                           
                              Flam. Liq. 2
                              Carc. 1B
                              Acute Tox. 4*
                              Acute Tox. 4*
                           
                              H225
                              H350
                              H332
                              H302
                           
                              GHS02
                              GHS08
                              GHS07
                              Dgr
                           
                              H225
                              H350
                              H332
                              H302“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „602-033-00-1
                           
                              chlorbenzen
                           
                              203-628-5
                           
                              108-90-7
                           
                              Flam. Liq. 3
                              Acute Tox. 4
                              Skin Irrit. 2
                              Aquatic Chronic 2
                           
                              H226
                              H332
                              H315
                              H411
                           
                              GHS02
                              GHS07
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H226
                              H332
                              H315
                              H411“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „603-055-00-4
                           
                              propylenoxid;
                              1,2-epoxypropan; methyloxiran
                           
                              200-879-2
                           
                              75-56-9
                           
                              Flam. Liq. 1
                              Carc. 1B
                              Muta. 1B
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 4
                              STOT SE 3
                              Eye Irrit. 2
                           
                              H224
                              H350
                              H340
                              H331
                              H311
                              H302
                              H335
                              H319
                           
                              GHS02
                              GHS08
                              GHS06
                              Dgr
                           
                              H224
                              H350
                              H340
                              H331
                              H311
                              H302
                              H335
                              H319“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „604-030-00-0
                           
                              bisfenol A;
                              4,4′-isopropylidendifenol
                           
                              201-245-8
                           
                              80-05-7
                           
                              Repr. 1B
                              STOT SE 3
                              Eye Dam. 1
                              Skin Sens. 1
                           
                              H360F
                              H335
                              H318
                              H317
                           
                              GHS08
                              GHS05 GHS07
                              Dgr
                           
                              H360F
                              H335
                              H318
                              H317“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „604-092-00-9
                           
                              dodecylfenol, rozvětvený; [1]
                              2-dodecylfenol, rozvětvený; [2]
                              3-dodecylfenol, rozvětvený; [3]
                              4-dodecylfenol, rozvětvený; [4]
                              deriváty tetrapropenylfenolu [5]
                           
                              310-154-3 [1]
                              [2]
                              [3]
                              [4]
                              [5]
                           
                              121158-58-5 [1]
                              [2]
                              [3]
                              210555-94-5 [4]
                              74499-35-7 [5]
                           
                              Repr. 1B
                              Skin Corr. 1C
                              Eye Dam. 1
                              Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
                           
                              H360F
                              H314
                              H318
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360F
                              H314
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „605-013-00-0
                           
                              chloralosa (INN);
                              (R)-1,2-O-(2,2,2-trichlorethyliden)-α-D-glukofuranosa; glukochloralosa; anhydroglukochloral
                           
                              240-016-7
                           
                              15879-93-3
                           
                              Acute Tox. 4*
                              Acute Tox. 3
                              STOT SE 3
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H332
                              H301
                              H336
                              H400
                              H410
                           
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H332
                              H301
                              H336
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10
                              M = 10
                           
                              C“
                           
                              „605-022-00-X
                           
                              glutaral; glutaraldehyd;
                              1,5-pentandial
                           
                              203-856-5
                           
                              111-30-8
                           
                              Acute Tox. 2
                              Acute Tox. 3
                              STOT SE 3
                              Skin Corr. 1B
                              Resp. Sens. 1
                              Skin Sens. 1 A
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 2
                           
                              H330
                              H301
                              H335
                              H314
                              H334
                              H317
                              H400
                              H411
                           
                              GHS06
                              GHS05
                              GHS08
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H330
                              H301
                              H335
                              H314
                              H334
                              H317
                              H410
                           
                              EUH071
                           
                              STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „606-014-00-9
                           
                              chlorfacinon (ISO);
                              2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion
                           
                              223-003-0
                           
                              3691-35-8
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1B; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,1 %
                              STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,01 % ≤ C < 0,1 %
                              M = 1
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „606-021-00-7
                           
                              
                                 N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methylpyrrolidin-2-on
                           
                              212-828-1
                           
                              872-50-4
                           
                              Repr. 1B
                              STOT SE 3
                              Skin Irrit. 2
                              Eye Irrit. 2
                           
                              H360D***
                              H335
                              H315
                              H319
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              Dgr
                           
                              H360D***
                              H335
                              H315
                              H319
                           
                               
                           
                              STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %“
                           
                               
                           
                              „607-056-00-0
                           
                              warfarin (ISO);
                              4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [1]
                              (S)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [2]
                              (R)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [3]
                           
                              201-377-6
                              [1]
                              226-907-3
                              [2]
                              226-908-9
                              [3]
                           
                              81-81-2 [1]
                              5543-57-7
                              [2]
                              5543-58-8
                              [3]
                           
                              Repr. 1 A
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 2
                              STOT RE 1
                              Aquatic Chronic 2
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H411
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H411
                           
                               
                           
                              Repr. 1 A; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,5 %
                              STOT RE 2; H373 (krev): 0,05 % ≤ C < 0,5 %“
                           
                               
                           
                              „607-059-00-7
                           
                              kumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on
                           
                              227-424-0
                           
                              5836-29-3
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 2
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 2
                              STOT RE 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H311
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H311
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 1,0 %
                              STOT RE 2; H373 (krev) 0,1 % ≤ C < 1,0 %
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „607-157-00-X
                           
                              difenakum (ISO); 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
                           
                              259-978-4
                           
                              56073-07-5
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1B; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,002 % ≤ C < 0,02 %
                              M = 10
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „607-172-00-1
                           
                              brodifakum (ISO);
                              3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
                           
                              259-980-5
                           
                              56073-10-0
                           
                              Repr. 1 A
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1 A; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,002 % ≤ C < 0,02 %
                              M = 10
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „607-375-00-5
                           
                              flokumafen (ISO); reakční směs cis-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a trans-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on
                           
                              421-960-0
                           
                              90035-08-8
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1B; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,05 %
                              STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,005 % ≤ C < 0,05 %
                              M = 10
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „607-623-00-2
                           
                              diisobutyl-ftalát
                           
                              201-553-2
                           
                              84-69-5
                           
                              Repr. 1B
                           
                              H360Df
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H360Df“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „613-166-00-X
                           
                              flumioxazin (ISO);
                              7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on
                           
                              —
                           
                              103361-09-7
                           
                              Repr. 1B
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1 000
                              M = 1 000 “
                           
                               
                           
                              „613-121-00-4
                           
                              chlorsulfuron (ISO); 1-(2-chlorbenzensulfonyl)-3-(4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
                           
                              265-268-5
                           
                              64902-72-3
                           
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H400
                              H410
                           
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1 000
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „616-011-00-4
                           
                              
                                 N,N-dimethylacetamid
                           
                              204-826-4
                           
                              127-19-5
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 4*
                              Acute Tox. 4*
                           
                              H360D***
                              H332
                              H312
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              Dgr
                           
                              H360D***
                              H332
                              H312“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „616-037-00-6
                           
                              acetochlor (ISO); N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-2-chloracetamid
                           
                              251-899-3
                           
                              34256-82-1
                           
                              Carc. 2
                              Repr. 2
                              Acute Tox. 4
                              STOT SE 3
                              STOT RE 2
                              Skin Irrit. 2
                              Skin Sens. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H351
                              H361f
                              H332
                              H335
                              H373 (ledviny)
                              H315
                              H317
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H351
                              H361f
                              H332
                              H335
                              H373 (ledviny)
                              H315
                              H317
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1 000
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „616-207-00-X
                           
                              polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid;
                              PHMB
                           
                              —
                           
                              32289-58-0
                              27083-27-8
                           
                              Carc. 2
                              Acute Tox. 2
                              Acute Tox. 4
                              STOT RE 1
                              Eye Dam. 1
                              Skin Sens. 1B
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H351
                              H330
                              H302
                              H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)
                              H318
                              H317
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H351
                              H330
                              H302
                              H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)
                              H318
                              H317
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10
                              M = 10“
                           
                               
                           
               
      
                  c)
               
                  V souladu s posloupností indexových čísel se vkládají tyto položky:
                  
                              Indexové číslo
                           
                              Mezinárodní identifikace chemických látek
                           
                              Číslo ES
                           
                              Číslo CAS
                           
                              Klasifikace
                           
                              Označení
                           
                              Specifické koncent. limity, multiplikační faktory
                           
                              Pozn.
                           
                              Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti
                           
                              Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              Kódy výstražných symbolů a signálních slov
                           
                              Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti
                           
                              „005-020-00-3
                           
                              oktaboritan disodný, bezvodý; [1]
                              oktaboritan disodný tetrahydrát [2]
                           
                              234-541-0 [1]
                              234-541-0 [2]
                           
                              12008-41-2 [1]
                              12280-03-4 [2]
                           
                              Repr. 1B
                           
                              H360FD
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H360FD“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „014-046-00-4
                           
                              mikrovlákna E-skla reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto reprezentativním složením (v % hmotnostních): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              Carc. 1B
                           
                              H350i
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H350i
                           
                               
                           
                               
                           
                              A“
                           
                              „014-047-00-X
                           
                              skleněná mikrovlákna reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto složením (v % hmotnostních): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              Carc. 2
                           
                              H351 (vdechnutí)
                           
                              GHS08
                              Wng
                           
                              H351 (vdechnutí)
                           
                               
                           
                               
                           
                              A“
                           
                              „029-015-00-0
                           
                              thiokyanatan měďný
                           
                              214-183-1
                           
                              1111-67-7
                           
                              Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
                           
                              H400
                              H410
                           
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H410
                           
                              EUH032
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-016-00-6
                           
                              oxid měďnatý
                           
                              215-269-1
                           
                              1317-38-0
                           
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H400
                              H410
                           
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „029-017-00-1
                           
                              chlorid-trihydroxid diměďnatý
                           
                              215-572-9
                           
                              1332-65-6
                           
                              Acute Tox. 4
                              Acute Tox. 3
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H332
                              H301
                              H400
                              H410
                           
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H332
                              H301
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-018-00-7
                           
                              hexahydroxid-síran tetraměďnatý; [1]
                              hexahydroxid-síran tetraměďnatý hydrát [2]
                           
                              215-582-3 [1]
                              215-582-3 [2]
                           
                              1333-22-8 [1]
                              12527-76-3 [2]
                           
                              Acute Tox. 4
                              Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
                           
                              H302
                              H400
                              H410
                           
                              GHS07
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H302
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-019-01-X
                           
                              měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou)
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 4
                              Eye Irrit. 2
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H331
                              H302
                              H319
                              H400
                              H410
                           
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H331
                              H302
                              H319
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-020-00-8
                           
                              uhličitan měďnatý – hydroxid měďnatý (1:1)
                           
                              235-113-6
                           
                              12069-69-1
                           
                              Acute Tox. 4
                              Acute Tox. 4
                              Eye Irrit. 2
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H332
                              H302
                              H319
                              H400
                              H410
                           
                              GHS07
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H332
                              H302
                              H319
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-021-00-3
                           
                              hydroxid měďnatý
                           
                              243-815-9
                           
                              20427-59-2
                           
                              Acute Tox. 2
                              Acute Tox. 4
                              Eye Dam. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H330
                              H302
                              H318
                              H400
                              H410
                           
                              GHS06
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H330
                              H302
                              H318
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-022-00-9
                           
                              bordeauxská jícha;
                              reakční produkty síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého
                           
                              —
                           
                              8011-63-0
                           
                              Acute Tox. 4
                              Eye Dam. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H332
                              H318
                              H400
                              H410
                           
                              GHS07
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H332
                              H318
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „029-023-00-4
                           
                              síran měďnatý, pentahydrát
                           
                              231-847-6
                           
                              7758-99-8
                           
                              Acute Tox. 4
                              Eye Dam. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H302
                              H318
                              H400
                              H410
                           
                              GHS07
                              GHS05
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H302
                              H318
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 10“
                           
                               
                           
                              „082-013-00-1
                           
                              olověný prášek;
                              [průměr částic < 1 mm]
                           
                              231-100-4
                           
                              7439-92-1
                           
                              Repr. 1 A
                              Lact.
                           
                              H360FD
                              H362
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H360FD
                              H362
                           
                               
                           
                              Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 %“
                           
                               
                           
                              „082-014-00-7
                           
                              celistvé olovo:
                              [průměr částic ≥ 1 mm]
                           
                              231-100-4
                           
                              7439-92-1
                           
                              Repr. 1 A
                              Lact.
                           
                              H360FD
                              H362
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H360FD
                              H362“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „605-040-00-8
                           
                              hydroxyisohexyl-3-cyklohexen-karboxaldehyd (INCI); reakční směs 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu; [1]
                              4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd; [2]
                              3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd [3]
                           
                              - [1]
                              250-863-4 [2]
                              257-187-9 [3]
                           
                              130066-44-3 [1]
                              31906-04-4 [2]
                              51414-25-6 [3]
                           
                              Skin Sens. 1 A
                           
                              H317
                           
                              GHS07
                              Wng
                           
                              H317“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „607-716-00-8
                           
                              bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
                           
                              249-205-9
                           
                              28772-56-7
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                               
                           
                              Repr. 1B; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,0005 % ≤ C < 0,005 %
                              M = 1
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „607-717-00-3
                           
                              difethialon (ISO);
                              3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on
                           
                              —
                           
                              104653-34-1
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              Acute Tox. 1
                              STOT RE 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H330
                              H310
                              H300
                              H372 (krev)
                              H410
                           
                              EUH070
                           
                              Repr. 1B; H360D:
                              C ≥ 0,003 %
                              STOT RE 1; H372 (krev): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krev):
                              0,002 % ≤ C < 0,02 %
                              M = 100
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „607-718-00-9
                           
                              perfluornonan-1-ová kyselina [1] a její sodné [2] a amonné [3] soli
                           
                              206-801-3 [1]
                              [2]
                              [3]
                           
                              375-95-1 [1]
                              21049-39-8 [2]
                              4149-60-4 [3]
                           
                              Carc. 2
                              Repr. 1B
                              Lact.
                              Acute Tox. 4
                              Acute Tox. 4
                              STOT RE 1
                              Eye Dam. 1
                           
                              H351
                              H360Df
                              H362
                              H332
                              H302
                              H372 (játra, brzlík, slezina)
                              H318
                           
                              GSH08
                              GSH07
                              GHS05
                              Dgr
                           
                              H351
                              H360Df
                              H362
                              H332
                              H302
                              H372 (játra, brzlík, slezina)
                              H318“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „607-719-00-4
                           
                              dicyklohexyl-ftalát
                           
                              201-545-9
                           
                              84-61-7
                           
                              Repr. 1B
                              Skin Sens. 1
                           
                              H360D
                              H317
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H317“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „608-067-00-3
                           
                              3,7-dimethylokta-2,6-diennitril
                           
                              225-918-0
                           
                              5146-66-7
                           
                              Muta. 1B
                           
                              H340
                           
                              GHS08
                              Dgr
                           
                              H340“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „612-288-00-0
                           
                              bupirimát (ISO);
                              5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl-dimethylsulfamát
                           
                              255-391-2
                           
                              41483-43-6
                           
                              Carc. 2
                              Skin Sens. 1B
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H351
                              H317
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H351
                              H317
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „612-289-00-6
                           
                              triflumizol (ISO);
                              (1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin
                           
                              —
                           
                              68694-11-1
                           
                              Repr. 1B
                              Acute Tox. 4
                              STOT RE 2
                              Skin Sens. 1
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H360D
                              H302
                              H373 (játra)
                              H317
                              H400
                              H410
                           
                              GHS08
                              GHS07
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H360D
                              H302
                              H373 (játra)
                              H317
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „616-218-00-X
                           
                              benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaftalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxamid
                           
                              —
                           
                              1072957-71-1
                           
                              Acute Tox. 3
                              Acute Tox. 3
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H331
                              H301
                              H400
                              H410
                           
                              GHS06
                              GHS09
                              Dgr
                           
                              H331
                              H301
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 100
                              M = 100“
                           
                               
                           
                              „616-219-00-5
                           
                              fluopyram (ISO); N-{2-[3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]ethyl}-2-(trifluormethyl)benzamid
                           
                              —
                           
                              658066-35-4
                           
                              Aquatic Chronic 2
                           
                              H411
                           
                              GHS09
                           
                              H411“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              „616-220-00-0
                           
                              pencykuron (ISO); 1-[(4-chlorfenyl)methyl]-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
                           
                              266-096-3
                           
                              66063-05-6
                           
                              Aquatic Acute 1
                              Aquatic Chronic 1
                           
                              H400
                              H410
                           
                              GHS09
                              Wng
                           
                              H410
                           
                               
                           
                              M = 1
                              M = 1“
                           
                               
                           
                              „617-023-00-2
                           
                              
                                 terc-butylhydroperoxid
                           
                              200-915-7
                           
                              75-91-2
                           
                              Muta. 2
                           
                              H341
                           
                              GHS08
                              Wng
                           
                              H341“
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.