Nařízení Rady (EU) 2016/1184 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2265 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1184/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 196/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1184
   ze dne 18. července 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) 2015/2265 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Rady (EU) 2015/2265 (1) byly otevřeny autonomní celní kvóty Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 a byl stanoven způsob jejich správy. U každé celní kvóty bylo rozhodnuto o odpovídajících objemech tak, aby by se zajistilo přiměřené zásobování průmyslu Unie v období let 2016 až 2018.
            
   
               (2)
            
               Ve třetím odstavci poznámky pod čarou č. 2 přílohy nařízení (EU) 2015/2265 jsou popsány zpracovatelské úkony, pro které lze použít určité celní kvóty. Uvedený odstavec neobsahuje v případě zmrazených štikozubců a hrují růžových mezi úkony, které jsou způsobilé, pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2760, porcování na podkovy.
            
   
               (3)
            
               Za účelem využití předmětné celní kvóty je vhodné zahrnout porcování na podkovy mezi způsobilé úkony.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) 2015/2265 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Období prvního roku, během něhož platí kvóty otevřené nařízením (EU) 2015/2265, začíná 1. ledna a končí 31. prosince 2016. Jelikož je nutno zajistit rovné zacházení s hospodářskými subjekty, mělo by se toto nařízení použít zpětně s účinkem od 1. ledna 2016,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ve třetím odstavci poznámky pod čarou č. 2 přílohy nařízení (EU) 2015/2265 se doplňuje nová odrážka, která zní:
   
      
                  „—
               
                  porcování na podkovy pro materiály kódů KN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90“.
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 4).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.