Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1188 ze dne 20. července 2016, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1188/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 196/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1188
   ze dne 20. července 2016,
   kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4325 podané od 1. do 7. července 2016 na podobdobí od 1. do 31. července 2016, se rovnají dostupným množstvím. Podávání nových žádostí pro toto pořadové číslo by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Podávání nových žádostí pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2015/2016 pozastavuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. července 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         „Koncesní cukr CXL“
      
      Kvótové období 2015/2016
      Žádosti podané od 1. do 7. července 2016
      
                  Pořadové č.
               
                  Země
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4317
               
                  Austrálie
               
                  pozastaveny
               
                  09.4318
               
                  Brazílie
               
                  —
               
                  09.4319
               
                  Kuba
               
                  pozastaveny
               
                  09.4320
               
                  Všechny třetí země
               
                  —
               
                  09.4321
               
                  Indie
               
                  pozastaveny
               
      
         
      
      
         „Cukr z balkánských zemí“
      
      Kvótové období 2015/2016
      Žádosti podané od 1. do 7. července 2016
      
                  Pořadové č.
               
                  Země
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4324
               
                  Albánie
               
                  —
               
                  09.4325
               
                  Bosna a Hercegovina
               
                  pozastaveny
               
                  09.4326
               
                  Srbsko
               
                  —
               
                  09.4327
               
                  Bývalá jugoslávská republika Makedonie
               
                  —
               
      
         
      
      
         „Cukr výjimečného dovozu“ a „průmyslový cukr“
      
      Kvótové období 2015/2016
      Žádosti podané od 1. do 7. července 2016
      
                  Pořadové č.
               
                  Druh
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4380
               
                  Výjimečný dovoz
               
                  —
               
                  09.4390
               
                  Průmyslový cukr
               
                  —
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.