Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1191/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 200/1
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1191
      ze dne 6. července 2016
      o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 21 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Unie si stanovila za cíl zachovávat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. S cílem zajistit volný pohyb veřejných listin v Unii a podpořit tím volný pohyb občanů Unie by Unie měla přijmout konkrétní opatření, která zjednoduší stávající správní požadavky týkající se předkládání některých veřejných listin vydaných orgány jednoho členského státu v jiném členském státě.
               
      
                  (2)
               
                  Všechny členské státy jsou smluvními stranami Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (dále jen „úmluva o apostile“), která zavedla systém zjednodušeného pohybu veřejných listin vydaných signatářskými státy uvedené úmluvy.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu se zásadou vzájemné důvěry a s cílem podpořit volný pohyb osob v Unii by toto nařízení mělo stanovit systém dalšího zjednodušení správních formalit pro pohyb některých veřejných listin a jejich ověřených kopií, které vydal nebo vyhotovil orgán jednoho členského státu pro účely předložení v jiném členském státě.
               
      
                  (4)
               
                  Systémem stanoveným tímto nařízením by neměla být dotčena možnost, aby osoby, které si to přejí, nadále využívaly jiné systémy osvobození veřejných listin od legalizace nebo podobné formality, které jsou použitelné mezi členskými státy. Toto nařízení by zejména mělo být chápáno jako nástroj, který je ve vztahu k úmluvě o apostile oddělený a samostatný.
               
      
                  (5)
               
                  Systém stanovený tímto nařízením a jiné systémy použitelné mezi členskými státy by měly nadále koexistovat. Pokud jde o úmluvu o apostile, neměly by orgány členských států v případě, že jim určitá osoba předloží veřejnou listinu vydanou v jiném členském státě, na niž se vztahuje toto nařízení, mít možnost apostilu vyžadovat; toto nařízení by však členským státům nemělo ve vydání apostily bránit, jestliže se určitá osoba rozhodne o ni požádat. Toto nařízení by navíc nemělo osobám bránit v tom, aby v jednom členském státě nadále používaly apostilu vydanou v jiném členském státě. Na žádost určité osoby by tudíž mohla být ve vztazích mezi členskými státy úmluva o apostile i nadále používána. V případě, že určitá osoba požádá o vydání apostily u veřejné listiny, na niž se vztahuje toto nařízení, měly by vydávající vnitrostátní orgány použít vhodné prostředky k informování této osoby o tom, že v rámci systému stanoveného tímto nařízením apostila již není zapotřebí, zamýšlí-li tato osoba předložit danou listinu v jiném členském státě. V každém případě by členské státy měly poskytnout tuto informaci jakýmikoli vhodnými prostředky.
               
      
                  (6)
               
                  Toto nařízení by se mělo vztahovat na veřejné listiny vydávané orgány členského státu v souladu s jeho vnitrostátním právem, jejichž hlavním účelem je stvrzení jedné z těchto skutečností: narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, jména, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, bydliště nebo místa pobytu, nebo státní příslušnosti. Toto nařízení by se mělo vztahovat také na veřejné listiny vydávané osobě členským státem, jehož je státním příslušníkem, s cílem potvrdit, že tato osoba nemá záznam v rejstříku trestů. Toto nařízení by se mělo dále vztahovat na veřejné listiny, jejichž předložení by mohlo být požadováno od občanů Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, pokud si v souladu s příslušnými právními předpisy Unie přejí volit nebo být voleni ve volbách do Evropského parlamentu nebo v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště.
               
      
                  (7)
               
                  Toto nařízení by nemělo ukládat členským státům povinnost vydávat veřejné listiny, které podle jejich vnitrostátního práva neexistují.
               
      
                  (8)
               
                  Toto nařízení by se mělo vztahovat rovněž na ověřené kopie veřejných listin vyhotovené příslušným orgánem členského státu, v němž byl vydán originál veřejné listiny. Toto nařízení by se však nemělo vztahovat na kopie ověřených kopií.
               
      
                  (9)
               
                  Toto nařízení by se mělo vztahovat také na elektronické verze veřejných listin a vícejazyčných standardních formulářů vhodných k elektronické výměně. Každý členský stát by však měl v souladu se svým vnitrostátním právem rozhodnout, zda a za jakých podmínek mohou být veřejné listiny a vícejazyčné standardní formuláře v elektronickém formátu předkládány.
               
      
                  (10)
               
                  Toto nařízení by se nemělo vztahovat na cestovní pasy ani průkazy totožnosti vydané v některém členském státě, neboť tyto doklady nepodléhají při předkládání v jiném členském státě legalizaci ani podobné formalitě.
               
      
                  (11)
               
                  Toto nařízení, a zejména jím stanovený mechanismus správní spolupráce, by se nemělo vztahovat na doklady osvědčující osobní stav vydané na základě příslušných úmluv Mezinárodní komise pro osobní stav (ICCS).
               
      
                  (12)
               
                  Za veřejné listiny, jejichž hlavním účelem je stvrzení jména určité osoby, by měly být považovány i veřejné listiny o změně jména.
               
      
                  (13)
               
                  Pojem „rodinný stav“ je třeba vykládat jako pojem označující stav osoby: vdaná/ženatý, odloučená/ý nebo nesezdaná/ý, což zahrnuje stavy svobodná/ý, rozvedená/ý nebo vdova/vdovec.
               
      
                  (14)
               
                  Pojem „rodičovství“ je třeba vykládat jako pojem označující právní vztah mezi dítětem a jeho rodiči.
               
      
                  (15)
               
                  Pro účely tohoto nařízení by pojmy „bydliště“, „místo pobytu“ a „státní příslušnost“ měly být vykládány v souladu s vnitrostátním právem.
               
      
                  (16)
               
                  Pojem „rejstřík trestů“ by se měl vykládat jako odkaz na vnitrostátní rejstřík nebo rejstříky, do nichž se podle vnitrostátního práva zaznamenávají odsouzení. Pojem „odsouzení“ by se měl vykládat jako odkaz na jakékoli pravomocné rozhodnutí trestního soudu směřující proti fyzické osobě v souvislosti s trestným činem, pokud se toto rozhodnutí zaznamenává do rejstříku trestů odsuzujícího členského státu.
               
      
                  (17)
               
                  Zjednodušení požadavků na předkládání veřejných listin, které byly vydány v jednom členském státě, v jiném členském státě by mělo mít hmatatelný přínos pro občany Unie. Listiny vydané soukromými osobami by vzhledem ke své odlišné právní povaze měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňaty. Veřejné listiny vydané orgány třetích zemí by rovněž měly spadat mimo oblast působnosti tohoto nařízení, a to i v případě, že již byly přijaty orgány členského státu jako pravé. Vynětí veřejných listin vydaných orgány třetích zemí z oblasti působnosti tohoto nařízení by se mělo vztahovat i na ověřené kopie veřejných listin vydaných orgány třetí země, které vyhotovily orgány členského státu.
               
      
                  (18)
               
                  Cílem tohoto nařízení není měnit hmotné právo členských států týkající se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, jména, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, bydliště nebo místa pobytu, státní příslušnosti, neexistence záznamu v rejstříku trestů nebo veřejných listin, jejichž předložení může členský stát požadovat od kandidáta ve volbách do Evropského parlamentu nebo v obecních volbách nebo od voliče v těchto volbách, který je státním příslušníkem tohoto členského státu. Dále by tímto nařízením nemělo být dotčeno uznávání právních účinků týkajících se obsahu veřejných listin vydaných v jednom členském státě jiným členským státem.
               
      
                  (19)
               
                  V zájmu podpory volného pohybu občanů Unie by měly být veřejné listiny, na které se vztahuje toto nařízení, a jejich ověřené kopie osvobozeny od všech forem legalizace a podobné formality.
               
      
                  (20)
               
                  Zjednodušeny by měly být i jiné formality, totiž požadavek poskytnout pokaždé ověřené kopie a ověřené překlady veřejných listin, aby se dále usnadnil pohyb veřejných listin mezi členskými státy.
               
      
                  (21)
               
                  S cílem překonat jazykové bariéry a tím dále usnadnit pohyb veřejných listin mezi členskými státy by v každém z úředních jazyků orgánů Unie měly být vypracovány vícejazyčné standardní formuláře pro účely veřejných listin týkajících se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů.
               
      
                  (22)
               
                  Jediným účelem vícejazyčných standardních formulářů by mělo být usnadnění překladu veřejných listin, k nimž jsou přikládány. Proto by se tyto formuláře neměly mezi členskými státy pohybovat jako samostatný doklad. Neměly by mít stejný účel ani sledovat stejné cíle jako výpisy z matriky nebo opisy matričních záznamů, vícejazyčné výpisy z matriky, vícejazyčné a kódované výpisy z matriky nebo vícejazyčná a kódovaná osvědčení o osobním stavu stanovená úmluvou Mezinárodní komise pro osobní stav (ICCS) č. 2 o bezplatném vydávání kopií matričních záznamů a jejich osvobození od legalizace, úmluvou ICCS č. 16 o vydávání vícejazyčných výpisů z matriky a úmluvou ICCS č. 34 o vydávání vícejazyčných a kódovaných výpisů z matriky a vícejazyčných a kódovaných osvědčení o osobním stavu.
               
      
                  (23)
               
                  Vícejazyčné standardní formuláře zavedené tímto nařízením by měly odrážet obsah veřejných listin, k nimž jsou přiloženy, a pokud možno vyloučit potřebu překladu těchto veřejných listin. U řady veřejných listin, jejichž obsah nemůže být ve vícejazyčném standardním formuláři řádně zohledněn, jako jsou některé kategorie soudních rozhodnutí, však cíle vyloučit potřebu překladu nelze rozumně dosáhnout. Členské státy by měly Komisi sdělit veřejné listiny, k nimž mohou být vícejazyčné standardní formuláře přiloženy jako vhodná pomůcka pro překlad. Členské státy by měly usilovat o to, aby vícejazyčné standardní formuláře byly přikládány k co největšímu počtu veřejných listin spadajících do působnosti tohoto nařízení.
               
      
                  (24)
               
                  Osoba předkládající veřejnou listinu, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář, by neměla být povinna poskytnout překlad této veřejné listiny. Konečné rozhodnutí o tom, zda informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři postačují pro účely zpracování této veřejné listiny, však přijímá orgán, jemuž je veřejná listina předkládána.
               
      
                  (25)
               
                  Ve výjimečných případech, kdy to je pro účely zpracování veřejné listiny nezbytné, může orgán, jemuž je tato veřejná listina předložena, požádat osobu předkládající tuto listinu, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář, aby předložila rovněž překlad nebo přepis obsahu vícejazyčného standardního formuláře do úředního jazyka daného členského státu, nebo má-li tento členský stát více úředních jazyků, do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků místa, kde je veřejná listina předkládána, za podmínky, že tento jazyk je rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Unie.
               
      
                  (26)
               
                  Vícejazyčné standardní formuláře by se měly vydávat na žádost osobám oprávněným obdržet veřejné listiny, k nimž mají být vícejazyčné standardní formuláře přiloženy. Vícejazyčné standardní formuláře by neměly mít právní účinky, pokud jde o uznání jejich obsahu v členských státech, ve kterých jsou předkládány.
               
      
                  (27)
               
                  Při vyhotovování vícejazyčného standardního formuláře, který má být přiložen k určité veřejné listině, by orgán vydávající tento formulář měl být schopen vybrat ze vzoru pro tento vícejazyčný standardní formulář pouze ty položky specifické pro danou zemi, které jsou pro dotčenou veřejnou listinu relevantní, aby tak zajistil, že vícejazyčný standardní formulář bude obsahovat pouze informace uvedené ve veřejné listině, k níž má být přiložen.
               
      
                  (28)
               
                  Mělo by být možné začlenit elektronickou verzi vícejazyčného standardního formuláře z portálu evropské e-justice na jiné místo přístupné na vnitrostátní úrovni a vydávat ho z tohoto jiného umístění.
               
      
                  (29)
               
                  Členské státy by měly mít možnost vytvářet elektronické verze vícejazyčných standardních formulářů pomocí jiné technologie, než jakou používá portál evropské e-justice, za předpokladu, že vícejazyčné standardní formuláře, které vydají členské státy s použitím této jiné technologie, budou obsahovat informace, jež jsou vyžadovány na základě tohoto nařízení.
               
      
                  (30)
               
                  Měla by být zavedena vhodná ochranná opatření proti podvodům týkajícím se veřejných listin a jejich ověřených kopií, které se pohybují mezi členskými státy, a jejich padělání.
               
      
                  (31)
               
                  S cílem umožnit rychlou a bezpečnou přeshraniční výměnu informací a usnadnit vzájemnou pomoc by toto nařízení mělo zavést účinný mechanismus správní spolupráce mezi orgány určenými členskými státy. Používání tohoto mechanismu správní spolupráce by mělo posílit vzájemnou důvěru mezi členskými státy v rámci vnitřního trhu a mělo by být založeno na systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) zřízeném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 (3).
               
      
                  (32)
               
                  Nařízení (EU) č. 1024/2012 by tudíž mělo být změněno tak, že se některá ustanovení tohoto nařízení doplní na seznam ustanovení o správní spolupráci v aktech Unie, která jsou prováděna prostřednictvím systému IMI, jenž je obsažen v příloze nařízení (EU) č. 1024/2012.
               
      
                  (33)
               
                  S cílem zaručit při uplatňování tohoto nařízení vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany údajů a předcházet podvodům by Komise měla zajistit, aby systém IMI zaručil bezpečnost veřejných listin a poskytl bezpečný způsob elektronického předávání těchto listin. Komise by v systému IMI měla zavést nástroj pro osvědčování informací vyměňovaných prostřednictvím tohoto systému v případech, kdy jsou exportovány mimo systém. Kromě toho by orgány členských států, které si vyměňují informace týkající se veřejných listin, měly přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby veřejné listiny a osobní údaje vyměňované prostřednictvím systému IMI byly v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2012 shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely slučitelné s těmi, pro něž byly původně poskytnuty. Nařízení (EU) č. 1024/2012 obsahuje ustanovení nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů a vysoké úrovně bezpečnosti a důvěrnosti výměny informací v systému IMI a vymezuje povinnosti Komise v tomto ohledu. Nařízení (EU) č. 1024/2012 rovněž stanoví, že subjekty IMI si mají vyměňovat a zpracovávat osobní údaje pouze pro účely vymezené v právních aktech Unie, na nichž je výměna založena, a v souladu s účelem, k němuž byly původně poskytnuty.
               
      
                  (34)
               
                  Zpracování osobních údajů prováděné v členských státech ve vztahu k uplatňování tohoto nařízení pod dohledem nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy se bude řídit směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4). Jakákoli výměna nebo předávání informací a listin prováděné orgány členských států by měly být se směrnicí 95/46/ES v souladu. Dále by tyto výměny a předávání měly sloužit ke specifickému účelu ověření pravosti veřejných listin těmito orgány prostřednictvím systému IMI a toto ověření by mělo být prováděno pouze v mezích pravomocí těchto orgánů. To by nemělo bránit tomu, aby členské státy uplatňovaly své právní a správní předpisy týkající se přístupu veřejnosti k úředním dokumentům.
               
      
                  (35)
               
                  S cílem usnadnit uplatňování tohoto nařízení by si orgány členských států měly poskytovat vzájemnou pomoc, zejména pokud jde o uplatňování mechanismu správní spolupráce mezi orgány určenými členskými státy v případech, kdy orgány členského státu, jimž se předkládá veřejná listina nebo její ověřená kopie, mají důvodnou pochybnost o pravosti této veřejné listiny nebo její ověřené kopie.
               
      
                  (36)
               
                  Pokud orgány členského státu, jimž se předkládá veřejná listina nebo její ověřená kopie, mají důvodnou pochybnost o pravosti těchto listin, měly by mít možnost zkontrolovat vzory listin, které jsou k dispozici v úložišti v systému IMI, a pokud pochybnost přetrvává, možnost požádat prostřednictvím systému IMI o informace příslušné orgány členského státu, kde byly tyto listiny vydány, a to buď zasláním žádosti přímo orgánu, který danou veřejnou listinu vydal či danou ověřenou kopii vyhotovil, nebo kontaktováním ústředního orgánu daného členského státu. Dožádané orgány by na takové žádosti měly odpovědět co nejdříve a v každém případě ve lhůtě nepřesahující pět pracovních dnů, nebo pokud je žádost zpracovávána ústředním orgánem, deset pracovních dnů. Lhůta deseti pracovních dnů se může vztahovat především na situace, kdy dožádané orgány nejsou dosud zaregistrovány v systému IMI. Pokud nelze tyto lhůty dodržet, měly by se dožádaný orgán a dožadující orgán dohodnout na prodloužení lhůty.
               
      
                  (37)
               
                  Pro účely výpočtu lhůt stanovených v tomto nařízení by se mělo použít nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (5).
               
      
                  (38)
               
                  Výjimečně se může stát, že orgány členských států nebudou schopny ověřit pravost veřejné listiny. K tomu by mělo docházet pouze tehdy, pokud by jejich ověření nebylo možné v důsledku okolností, jako je fyzické zničení nebo ztráta kopií vnitrostátních dokladů, například z důvodu zničení archivů některého úřadu pro doklady osvědčující osobní stav či soudu, nebo neexistence rejstříku. Proto by v systému IMI měla existovat taková varianta odpovědi, která by tuto možnost zohledňovala.
               
      
                  (39)
               
                  Jestliže dožádaný orgán v odpovědi nepotvrdí pravost veřejné listiny či její ověřené kopie, nebo jestliže neposkytne žádnou odpověď, neměl by být dožadující orgán povinen danou veřejnou listinu či ověřenou kopii zpracovat. V takových případech by dožadující orgán nebo osoba, která veřejnou listinu nebo ověřenou kopii předložila, měly mít kromě toho možnost použít veškeré dostupné prostředky k ověření či prokázání pravosti veřejné listiny nebo její ověřené kopie. K zajištění účinnosti tohoto nařízení by k situacím, kdy prostřednictvím systému IMI není poskytnuta žádná odpověď, mělo docházet pouze výjimečně.
               
      
                  (40)
               
                  V nezbytných případech mohou být koordinátor IMI nebo relevantní ústřední orgány nápomocny při hledání řešení problémů, s nimiž se mohou orgány členských států při používání systému IMI setkat, včetně případů, kdy není poskytnuta žádná odpověď na žádost o informace nebo kdy není možné dosáhnout dohody o prodloužení lhůty pro odpověď.
               
      
                  (41)
               
                  Orgány členských států by měly mít prospěch z dostupných funkcí systému IMI, včetně poskytnutého mnohojazyčného systému pro komunikaci a používání již přeložených a standardních otázek a odpovědí, jakož i z úložiště vzorů veřejných listin používaných v rámci vnitřního trhu.
               
      
                  (42)
               
                  Ústřední orgány členských států by měly poskytovat pomoc v souvislosti se žádostmi o informace, a zejména by měly takové žádosti přijímat, předávat a v případě potřeby na ně odpovídat a poskytovat informace nezbytné v souvislosti s těmito žádostmi, zejména v situacích, kdy buď dožadující, nebo dožádaný orgán není zaregistrován v systému IMI.
               
      
                  (43)
               
                  Pro účely tohoto nařízení by ústřední orgány členských států měly vzájemně komunikovat a vykonávat své funkce za využití systému IMI. Komunikace mezi orgány téhož členského státu by měla probíhat v souladu s vnitrostátními postupy.
               
      
                  (44)
               
                  Je nezbytné vyjasnit vztah mezi tímto nařízením a stávajícími právními předpisy Unie. V tomto ohledu by tímto nařízením nemělo být dotčeno uplatňování právních předpisů Unie, které obsahují ustanovení o legalizaci nebo podobné formalitě či jiných formalitách, jako je nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (6). Tímto nařízením by rovněž nemělo být dotčeno uplatňování právních předpisů Unie o elektronických podpisech a elektronické identifikaci. Pokud jsou ustanovení tohoto nařízení v rozporu s některým ustanovením jiného aktu Unie, který upravuje zvláštní aspekty zjednodušení požadavků na předkládání veřejných listin a který tyto požadavky dále zjednodušuje, například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (7), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (9), mělo by mít přednost ustanovení aktu Unie stanovícího další zjednodušení.
               
      
                  (45)
               
                  Tímto nařízením by dále nemělo být dotčeno používání jiných systémů správní spolupráce zřízených právními předpisy Unie, které stanoví výměnu informací mezi členskými státy ve specifických oblastech, jako je směrnice Rady 93/109/ES (10) nebo nařízení (ES) č. 987/2009. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v součinnosti s takovými specifickými systémy.
               
      
                  (46)
               
                  Aby byl zajištěn soulad s jeho obecnými cíli, mělo by toto nařízení ve vztazích mezi dvěma či více členskými státy v oblastech, na které se vztahuje, a v rozsahu v něm stanoveném mít přednost před dvoustrannými či mnohostrannými dohodami či ujednáními, jejichž smluvními stranami jsou členské státy a které se týkají záležitostí, na něž se toto nařízení vztahuje.
               
      
                  (47)
               
                  Členské státy by dále měly mít možnost zachovat nebo uzavírat vzájemná ujednání na dvoustranné či vícestranné úrovni o otázkách, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, jako jsou důkazní hodnota veřejných listin, vícejazyčné standardní formuláře s právní hodnotou, osvobození těchto formulářů od legalizace a osvobození veřejných listin od legalizace v jiných oblastech, než na které se vztahuje toto nařízení. Členské státy by rovněž měly mít možnost zachovat nebo uzavírat vzájemná ujednání s cílem dále zjednodušit pohyb veřejných listin, na které se vztahuje toto nařízení, mezi členskými státy.
               
      
                  (48)
               
                  Do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají veřejné listiny vydané orgány třetích zemí. Kromě toho uplatňování tohoto nařízení nesmí být ovlivňováno dohodami a ujednáními o legalizaci nebo podobné formalitě v případě veřejných listin týkajících se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení, a vydaných orgány členských států nebo třetích zemí za účelem použití ve vztazích mezi dotčenými členskými státy a třetími zeměmi. Proto by toto nařízení nemělo členským státům bránit v uzavírání dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních dohod s třetími zeměmi o legalizaci nebo podobné formalitě v případě veřejných listin týkajících se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení, a vydaných orgány členských států nebo třetích zemí za účelem použití ve vztazích mezi dotčenými členskými státy a třetími zeměmi. Pokud jeden nebo více členských států jsou nebo se hodlají stát stranami takových dohod či ujednání, rovněž by jim to nemělo bránit v rozhodování o souhlasu s přistoupením nových smluvních stran, zejména pokud jde o právo vznášet a oznamovat námitky proti novým přistoupením podle čl. 12 druhého pododstavce úmluvy o apostile, ani v uplatňování a pozměňování Evropské úmluvy z roku 1968 o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky a v rozhodování o přistoupeních nových smluvních stran k uvedené úmluvě.
               
      
                  (49)
               
                  Vzhledem k tomu, že vícejazyčné standardní formuláře podle tohoto nařízení nemají právní hodnotu a nepřekrývají se s vícejazyčnými standardními formuláři stanovenými v úmluvách ICCS č. 16, č. 33 a č. 34 ani s potvrzeními o žití podle úmluvy ICCS č. 27, nemělo by tímto nařízením být dotčeno uplatňování těchto úmluv mezi členskými státy navzájem nebo mezi členským státem a třetí zemí.
               
      
                  (50)
               
                  Měl by být zřízen výbor ad hoc, složený ze zástupců Komise a členských států, kterému bude předsedat zástupce Komise, za účelem přijímání všech opatření nezbytných pro snazší uplatňování tohoto nařízení, zejména pro výměnu osvědčených postupů týkajících se uplatňování tohoto nařízení mezi členskými státy, předcházení podvodům s veřejnými listinami a jejich ověřenými kopiemi a ověřenými překlady, používání elektronických verzí veřejných listin a používání vícejazyčných standardních formulářů a týkajících se odhalených padělků listin.
               
      
                  (51)
               
                  S cílem usnadnit uplatňování tohoto nařízení by členské státy za účelem zpřístupnění informací veřejnosti všemi vhodnými prostředky, zejména prostřednictvím portálu evropské e-justice, měly Komisi poskytnout prostřednictvím systému IMI kontaktní údaje svých ústředních orgánů a vzory nejběžněji používaných veřejných listin podle svého vnitrostátního práva, nebo pokud takový vzor pro určitou listinu neexistuje, informace o jejích zvláštních charakteristikách.
               
      
                  (52)
               
                  Členské státy by prostřednictvím systému IMI měly rovněž předat anonymizované verze padělaných listin, které byly odhaleny a které by mohly sloužit jako užitečné a typické příklady pro odhalení možných padělků. Předání takových padělaných listin by mělo být omezeno na padělané listiny, jejichž zpřístupnění povoluje vnitrostátní právo, a neměla by jím být dotčena pravidla členských států týkající se zpřístupňování důkazů shromážděných v průběhu trestního řízení. Informace o padělaných listinách sdělené členskými státy by neměly být zveřejňovány.
               
      
                  (53)
               
                  S cílem usnadnit uplatňování tohoto nařízení by členské státy za účelem zpřístupnění informací veřejnosti prostřednictvím portálu evropské e-justice měly Komisi sdělit jazyk nebo jazyky, v nichž mohou přijímat předkládané veřejné listiny vydané orgány jiného členského státu; orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení; seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad; seznam osob oprávněných podle vnitrostátního práva k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje; orientační seznam druhů orgánů oprávněných podle vnitrostátního práva k vyhotovování ověřených kopií; informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie, a informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií.
               
      
                  (54)
               
                  Informace o vzorech nejběžněji používaných veřejných listin nebo zvláštních charakteristikách těchto listin či jejich ověřených kopií by měly být zveřejňovány pouze v případě, že tyto informace jsou již veřejně dostupné podle práva členského státu, jehož orgány danou veřejnou listinu vydaly nebo danou ověřenou kopii vyhotovily. Za tímto účelem by členské státy měly Komisi sdělit, jaké dokumenty jsou podle jejich vnitrostátního práva veřejně dostupné. Pro účely tohoto nařízení by však informace o zvláštních charakteristikách veřejných listin nebo jejich ověřených kopií, které by členské státy měly sdělovat Komisi, neměly zahrnovat informace o zvláštních zajišťovacích prvcích, jež nejsou veřejně dostupné podle práva členského státu, jehož orgány danou veřejnou listinu vydaly nebo danou ověřenou kopii vyhotovily.
               
      
                  (55)
               
                  Tím, že členský stát sdělí Komisi jazyk nebo jazyky jiné než jeho vlastní, ve kterých může přijímat předkládané veřejné listiny vydané orgány jiného členského státu, by neměla být dotčena možnost, aby jeho orgány přijímaly v souladu s vnitrostátním právem nebo v případech, kdy to dotyčný členský stát povoluje, veřejné listiny vydané orgány jiného členského státu v jakémkoli dalším jazyce nebo jazycích, ve kterých jim jsou předloženy.
               
      
                  (56)
               
                  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, právo uzavřít manželství a právo založit rodinu a volný pohyb a pobyt. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s uvedenými právy a zásadami.
               
      
                  (57)
               
                  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž podpory volného pohybu občanů Unie zjednodušením volného pohybu některých veřejných listin v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodů jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
      
      Článek 1
      Předmět
      1.   Toto nařízení stanoví pro některé veřejné listiny vydávané orgány jednoho členského státu, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu, systém
      
                  a)
               
                  osvobození od legalizace nebo podobné formality a
               
      
                  b)
               
                  zjednodušení jiných formalit.
               
      Aniž je dotčen první pododstavec, nebrání toto nařízení komukoli, aby využil jiné systémy týkající se legalizace nebo podobné formality použitelné v členském státě.
      2.   Toto nařízení rovněž zavádí vícejazyčné standardní formuláře, které se mají používat jako pomůcka pro překlad přikládaná k veřejným listinám týkajícím se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů.
      Článek 2
      Oblast působnosti
      1.   Toto nařízení se vztahuje na veřejné listiny vydávané orgány členského státu v souladu s jeho vnitrostátním právem, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu a jejichž hlavním účelem je stvrzení jedné nebo více z těchto skutečností:
      
                  a)
               
                  narození;
               
      
                  b)
               
                  skutečnosti, že je osoba naživu;
               
      
                  c)
               
                  úmrtí;
               
      
                  d)
               
                  jména;
               
      
                  e)
               
                  manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu;
               
      
                  f)
               
                  rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné;
               
      
                  g)
               
                  registrovaného partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství;
               
      
                  h)
               
                  zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné;
               
      
                  i)
               
                  rodičovství;
               
      
                  j)
               
                  osvojení;
               
      
                  k)
               
                  bydliště nebo místa pobytu;
               
      
                  l)
               
                  státní příslušnosti;
               
      
                  m)
               
                  neexistence záznamu v rejstříku trestů za předpokladu, že veřejné listiny osvědčující tuto skutečnost vydávají pro občana Unie orgány členského státu, jehož je tento občan státním příslušníkem.
               
      2.   Toto nařízení se rovněž vztahuje na veřejné listiny, jejichž předložení může být požadováno od občanů Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, pokud si tito občané přejí volit nebo být voleni ve volbách do Evropského parlamentu nebo v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za podmínek stanovených ve směrnici 93/109/ES a ve směrnici Rady 94/80/ES (11).
      3.   Toto nařízení se nevztahuje
      
                  a)
               
                  na veřejné listiny vydávané orgány třetích zemí ani
               
      
                  b)
               
                  na ověřené kopie listin uvedených v písmeni a) vyhotovované orgány členského státu.
               
      4.   Toto nařízení se nevztahuje na uznávání právních účinků týkajících se obsahu veřejných listin vydaných orgány jednoho členského státu v jiném členském státě.
      Článek 3
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
      
                  1)
               
                  „veřejnými listinami“:
                  
                              a)
                           
                              listiny vydané orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu, včetně listin vydaných státním zástupcem, vyšším soudním úředníkem nebo soudním vykonavatelem („huissier de justice“);
                           
                  
                              b)
                           
                              listiny vydané správními úřady;
                           
                  
                              c)
                           
                              notářské listiny;
                           
                  
                              d)
                           
                              úřední osvědčení, kterými jsou opatřeny listiny podepsané soukromými osobami, jako je úřední potvrzení o registraci listiny nebo potvrzení toho, že listina byla vydána určitého data, a úřední a notářské potvrzení pravosti podpisu;
                           
                  
                              e)
                           
                              listiny vyhotovené diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky členského státu v rámci výkonu jejich služebních povinností na území kteréhokoli státu, mají-li být tyto listiny předloženy na území jiného členského státu nebo diplomatickým zástupcům či konzulárním úředníkům jiného členského státu působícím na území třetího státu;
                           
               
      
                  2)
               
                  „orgánem“ veřejný orgán členského státu nebo subjekt, který vykonává úřední povinnosti a je oprávněn podle vnitrostátního práva k vydávání nebo přijímání veřejné listiny, na kterou se vztahuje toto nařízení, nebo její ověřené kopie;
               
      
                  3)
               
                  „legalizací“ formalita k ověření pravosti podpisu osoby zastávající veřejný úřad, postavení, ve kterém osoba listinu podepsala, a případně pravosti pečeti nebo razítka, jimiž je listina opatřena;
               
      
                  4)
               
                  „podobnou formalitou“ doplnění doložky stanovené úmluvou o apostile;
               
      
                  5)
               
                  „jinými formalitami“ požadavek předložit ověřené kopie a překlady veřejných listin;
               
      
                  6)
               
                  „ústředním orgánem“ orgán nebo orgány, který byl určen nebo které byly určeny členským státem v souladu s článkem 15 k plnění funkcí týkajících se uplatňování tohoto nařízení;
               
      
                  7)
               
                  „ověřenou kopií“ kopie originálu veřejné listiny, která je podepsána a potvrzena jako přesná a úplná reprodukce tohoto originálu veřejné listiny některým vnitrostátním právem k tomu zmocněným orgánem téhož členského státu, jenž danou veřejnou listinu původně vydal.
               
      KAPITOLA II
      
         OSVOBOZENÍ OD LEGALIZACE A PODOBNÉ FORMALITY A ZJEDNODUŠENÍ JINÝCH FORMALIT TÝKAJÍCÍCH SE OVĚŘENÝCH KOPIÍ
      
      Článek 4
      Osvobození od legalizace a podobné formality
      Veřejné listiny, na které se vztahuje toto nařízení, a jejich ověřené kopie se osvobozují od všech forem legalizace a podobné formality.
      Článek 5
      Zjednodušení jiných formalit týkajících se ověřených kopií
      1.   Pokud členský stát vyžaduje předložení originálu veřejné listiny vydaného orgány jiného členského státu, nesmějí orgány členského státu, v němž se veřejná listina předkládá, požadovat také předložení jeho ověřené kopie.
      2.   Pokud členský stát povoluje předložení ověřené kopie veřejné listiny, přijmou orgány daného členského státu ověřenou kopii vyhotovenou v jiném členském státě.
      KAPITOLA III
      
         ZJEDNODUŠENÍ JINÝCH FORMALIT TÝKAJÍCÍCH SE PŘEKLADŮ A VÍCEJAZYČNÉ STANDARDNÍ FORMULÁŘE
      
      Článek 6
      Zjednodušení jiných formalit týkajících se překladů
      1.   Překlad se nevyžaduje, jestliže
      
                  a)
               
                  veřejná listina je vyhotovena v úředním jazyce členského státu, v němž je listina předkládána, nebo má-li dotyčný členský stát více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde se listina předkládá, či v kterémkoli jiném jazyce, který dotyčný členský stát výslovně přijal, nebo
               
      
                  b)
               
                  k veřejné listině týkající se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu nebo neexistence záznamu v rejstříku trestů je přiložen v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením vícejazyčný standardní formulář, pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování.
               
      2.   Ověřený překlad vyhotovený osobou oprávněnou k vyhotovování takových překladů podle práva některého členského státu se přijímá ve všech členských státech.
      Článek 7
      Vícejazyčné standardní formuláře
      1.   K veřejným listinám týkajícím se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů oznámeným členskými státy v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. c) se na žádost osoby oprávněné obdržet veřejnou listinu přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený v souladu s tímto nařízením.
      2.   Vícejazyčné standardní formuláře uvedené v odstavci 1 jsou vydávány orgánem a musí být opatřeny datem vydání, podpisem a případně pečetí či razítkem vydávajícího orgánu.
      Článek 8
      Používání vícejazyčných standardních formulářů
      1.   Vícejazyčné standardní formuláře uvedené v čl. 7 odst. 1 se přikládají k veřejným listinám uvedeným ve zmíněném odstavci, použijí se jako pomůcka pro překlad a nemají žádné samostatné právní účinky.
      2.   Vícejazyčné standardní formuláře nepředstavují
      
                  a)
               
                  výpisy z matriky;
               
      
                  b)
               
                  opisy matričních záznamů;
               
      
                  c)
               
                  vícejazyčné výpisy z matričních záznamů;
               
      
                  d)
               
                  vícejazyčné a kódované výpisy z matričních záznamů ani
               
      
                  e)
               
                  vícejazyčná a kódovaná osvědčení o osobním stavu.
               
      3.   Vícejazyčné standardní formuláře se mohou používat pouze v jiném členském státě, než ve kterém byly vydány.
      Článek 9
      Obsah vícejazyčných standardních formulářů
      1.   Každý vícejazyčný standardní formulář obsahuje standardní část, kterou tvoří tyto prvky:
      
                  a)
               
                  název vícejazyčného standardního formuláře;
               
      
                  b)
               
                  právní základ pro vydání vícejazyčného standardního formuláře;
               
      
                  c)
               
                  odkaz na členský stát, v němž byl vícejazyčný standardní formulář vydán;
               
      
                  d)
               
                  pole „Důležité upozornění“;
               
      
                  e)
               
                  pole „Upozornění pro vydávající orgán“;
               
      
                  f)
               
                  řada názvů standardních položek a jejich číselné kódy a
               
      
                  g)
               
                  „Pole pro podpis“.
               
      2.   Standardní části, které mají být zahrnuty do vícejazyčných standardních formulářů týkajících se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů, jakož i vícejazyčné glosáře názvů standardních položek jsou obsaženy v přílohách I až XI.
      3.   Každý vícejazyčný standardní formulář obsahuje v příslušných případech i nestandardní část, kterou tvoří názvy položek specifických pro danou zemi navržené tak, aby odrážely obsah veřejné listiny, k níž má být vícejazyčný standardní formulář připojen, a číselné kódy těchto položek.
      4.   Názvy položek specifických pro danou zemi uvedené v odstavci 3 tohoto článku sdělí členské státy Komisi v souladu s čl. 24 odst. 2.
      5.   Každý vícejazyčný standardní formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů položek specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů Unie.
      Článek 10
      Jazyky, v nichž se vícejazyčné standardní formuláře vydávají
      1.   Vícejazyčné standardní formuláře vyplňuje vydávající orgán v úředním jazyce svého členského státu, nebo má-li dotyčný členský stát více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde se vícejazyčný standardní formulář vydává.
      2.   Standardní část a názvy položek specifických pro danou zemi se uvádějí současně v obou těchto jazycích:
      
                  a)
               
                  v úředním jazyce členského státu, ve kterém je vícejazyčný standardní formulář vydáván, nebo má-li dotyčný členský stát více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde se vícejazyčný standardní formulář vydává, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Unie, a
               
      
                  b)
               
                  v úředním jazyce členského státu, ve kterém má být veřejná listina, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář, předložena, nebo má-li dotyčný členský stát více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde má být veřejná listina, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář, předložena, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Unie.
               
      3.   Standardní část a názvy položek specifických pro danou zemi v obou jazycích uvedených v odstavci 2 tohoto článku a vícejazyčný glosář uvedený v čl. 9 odst. 5 tvoří součást jednoho vícejazyčného standardního formuláře.
      Článek 11
      Poplatek za získání vícejazyčného standardního formuláře
      S cílem dále usnadnit volný pohyb veřejných listin v rámci Unie zajistí členské státy, aby poplatek za získání vícejazyčného standardního formuláře nepřekročil náklady na vydání vícejazyčného standardního formuláře nebo veřejné listiny, k níž je tento formulář přiložen, podle toho, co je nižší.
      Článek 12
      Elektronické verze vícejazyčných standardních formulářů
      Na portálu evropské e-justice se pro každý členský stát uvedou vzory vícejazyčných standardních formulářů týkajících se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu) a případně registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů, které byly vyhotoveny v souladu s tímto nařízením ve všech úředních jazycích orgánů Unie a které zahrnují
      
                  a)
               
                  standardní části obsažené v přílohách I až XI a
               
      
                  b)
               
                  názvy položek specifických pro jednotlivé země, které členské státy sdělily Komisi v souladu s čl. 24 odst. 2.
               
      KAPITOLA IV
      
         ŽÁDOSTI O INFORMACE A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
      
      Článek 13
      Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu
      Pro účely článků 14 a 16 a čl. 22 odst. 1 a 2 tohoto nařízení se použije systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) zřízený nařízením (EU) č. 1024/2012.
      Článek 14
      Žádosti o informace v případech důvodné pochybnosti
      1.   Mají-li orgány členského státu, v němž je veřejná listina či její ověřená kopie předkládána, důvodnou pochybnost o její pravosti, postupují v zájmu rozptýlení této pochybnosti takto:
      
                  a)
               
                  zkontrolují dostupné vzory listin, které jsou k dispozici v úložišti v systému IMI uvedeném v článku 22;
               
      
                  b)
               
                  pokud pochybnost přetrvává, požádají prostřednictvím systému IMI o informace
                  
                              i)
                           
                              orgán, který veřejnou listinu vydal, nebo orgán, který vyhotovil ověřenou kopii, anebo oba tyto orgány, nebo
                           
                  
                              ii)
                           
                              příslušný ústřední orgán.
                           
               
      2.   Důvodná pochybnost o pravosti veřejné listiny či její ověřené kopie uvedené v odstavci 1 se může týkat zejména
      
                  a)
               
                  pravosti podpisu;
               
      
                  b)
               
                  oprávněnosti osoby listinu podepsat;
               
      
                  c)
               
                  pravosti pečeti nebo razítka;
               
      
                  d)
               
                  padělání nebo pozměnění listiny.
               
      3.   Součástí žádosti o informace podané podle tohoto článku musí být odůvodnění.
      4.   K žádosti o informace podané podle tohoto článku se přiloží kopie dotčené veřejné listiny nebo její ověřené kopie předaná elektronicky prostřednictvím systému IMI. Tyto žádosti a veškeré odpovědi na ně nepodléhají žádné dani ani poplatku.
      5.   Orgány na žádosti o informace podané podle tohoto článku odpovědí co nejdříve a v každém případě ve lhůtě nepřesahující pět, nebo pokud je žádost zpracovávána ústředním orgánem, deset pracovních dní.
      Ve výjimečných případech, kdy lhůty uvedené v prvním pododstavci nemohou být dodrženy, se dožádaný orgán a dožadující orgán dohodnou na prodloužení lhůty.
      6.   Jestliže pravost veřejné listiny nebo její ověřené kopie není potvrzena, nemá dožadující orgán povinnost ji zpracovat.
      Článek 15
      Určení ústředních orgánů
      1.   Pro účely tohoto nařízení určí každý členský stát alespoň jeden ústřední orgán.
      2.   Pokud členský stát určil více než jeden ústřední orgán, určí ústřední orgán, kterému může být zasílána korespondence k předání příslušnému orgánu v tomto členském státě.
      Článek 16
      Funkce ústředních orgánů
      Ústřední orgány poskytnou pomoc v souvislosti se žádostmi o informace podle článku 14, a zejména
      
                  a)
               
                  předají a přijmou takové žádosti a v případě potřeby na ně odpovědí a
               
      
                  b)
               
                  poskytnou v souvislosti s těmito žádostmi nezbytné informace.
               
      KAPITOLA V
      
         VZTAH K JINÝM USTANOVENÍM PRÁVA UNIE A JINÝM NÁSTROJŮM
      
      Článek 17
      Vztah k jiným ustanovením práva Unie
      1.   Toto nařízení se nedotýká uplatňování jiných ustanovení práva Unie o legalizaci, podobné formalitě či jiných formalitách, nýbrž je doplňuje.
      2.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování právních předpisů Unie o elektronických podpisech a elektronické identifikaci.
      3.   Tímto nařízením není dotčeno používání jiných systémů správní spolupráce zřízených právem Unie a stanovících výměnu informací mezi členskými státy ve specifických oblastech.
      Článek 18
      Změna nařízení (EU) č. 1024/2012
      V příloze nařízení (EU) č. 1024/2012 se doplňuje nový bod, který zní:
      
         
                     „9.
                  
                     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (*): články 14 a 16 a čl. 22 odst. 1 a 2.
                  
      
      Článek 19
      Vztah k mezinárodním úmluvám, dohodám a ujednáním
      1.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování mezinárodních úmluv, jejichž smluvními stranami je v okamžiku přijetí tohoto nařízení jeden nebo více členských států a které se týkají oblastí upravených tímto nařízením.
      2.   Bez ohledu na odstavec 1 má toto nařízení v oblastech, na které se vztahuje, a v rozsahu v něm stanoveném přednost před jinými ustanoveními dvoustranných nebo mnohostranných dohod či ujednání uzavřených členskými státy, pokud jde o vztahy mezi členskými státy, které jsou jejich smluvními stranami.
      3.   Tímto článkem není dotčen čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec.
      4.   Toto nařízení nebrání členským státům v tom, aby sjednávaly, uzavíraly, měnily nebo uplatňovaly mezinárodní dohody a ujednání s třetími zeměmi o legalizaci či podobné formalitě v případě veřejných listin týkajících se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení, a vydaných orgány členských států nebo třetích zemí za účelem použití ve vztazích mezi dotčenými členskými státy a třetími zeměmi nebo aby k takovým mezinárodním dohodám a ujednáním přistupovaly. Toto nařízení nebrání členským státům v rozhodování o souhlasu s přistoupením nových smluvních stran k takovým dohodám a ujednáním, jejichž smluvní stranou je nebo se rozhodne stát jeden nebo více členských států.
      KAPITOLA VI
      
         OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 20
      Omezení účelu
      1.   Výměna a předávání informací a listin prováděné členskými státy podle tohoto nařízení slouží k jedinému účelu, jímž je ověřování pravosti veřejných listin příslušnými orgány prostřednictvím systému IMI.
      2.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování právních a správních předpisů členských států o přístupu veřejnosti k veřejným listinám.
      Článek 21
      Informace týkající se obsahu tohoto nařízení
      Komise a členské státy zveřejní informace týkající se obsahu tohoto nařízení vhodnými prostředky, mimo jiné prostřednictvím portálu evropské e-justice a internetových stránek orgánů členských států.
      Článek 22
      Informace o ústředních orgánech a kontaktní údaje
      1.   Členské státy do 16. srpna 2018 sdělí prostřednictvím systému IMI:
      
                  a)
               
                  název jednoho nebo více ústředních orgánů určených podle čl. 15 odst. 1 a jejich kontaktní údaje a v příslušných případech název a kontaktní údaje orgánu určeného podle čl. 15 odst. 2;
               
      
                  b)
               
                  vzory nejběžněji používaných veřejných listin podle svého vnitrostátního práva, nebo tam, kde žádný vzor neexistuje, informace o zvláštních charakteristikách dotyčné veřejné listiny a
               
      
                  c)
               
                  anonymizované verze padělaných listin, které byly odhaleny.
               
      2.   Členské státy sdělí prostřednictvím systému IMI veškeré následné změny informací uvedených v odstavci 1.
      3.   Komise jakýmikoli vhodnými prostředky zveřejní
      
                  a)
               
                  informace uvedené v odst. 1 písm. a);
               
      
                  b)
               
                  jakékoli informace uvedené v odst. 1 písm. b), které jsou veřejně dostupné na základě práva členského státu, jehož orgány danou veřejnou listinu vydaly.
               
      Článek 23
      Výměna osvědčených postupů
      1.   Zřizuje se výbor ad hoc sestávající ze zástupců Komise a členských států, kterému předsedá zástupce Komise.
      2.   Výbor ad hoc uvedený v odstavci 1 přijme veškerá nezbytná opatření pro snazší uplatňování tohoto nařízení, zejména tím, že usnadní výměnu a pravidelnou aktualizaci osvědčených postupů týkajících se:
      
                  a)
               
                  uplatňování tohoto nařízení mezi členskými státy;
               
      
                  b)
               
                  předcházení podvodům s veřejnými listinami, ověřenými kopiemi a ověřenými překlady;
               
      
                  c)
               
                  používání elektronických verzí veřejných listin;
               
      
                  d)
               
                  používání vícejazyčných standardních formulářů;
               
      
                  e)
               
                  odhalených padělků listin.
               
      Článek 24
      Informace, které mají sdělovat členské státy
      1.   Do 16. srpna 2018 sdělí členské státy Komisi
      
                  a)
               
                  jazyky, v nichž budou přijímat veřejné listiny, jež mají být předkládány jejich orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a);
               
      
                  b)
               
                  orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení;
               
      
                  c)
               
                  seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad;
               
      
                  d)
               
                  seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje;
               
      
                  e)
               
                  orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií;
               
      
                  f)
               
                  informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie, a
               
      
                  g)
               
                  informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií.
               
      2.   Do 16. února 2017 sdělí každý členský stát Komisi ve svém úředním jazyce nebo jazycích, jsou-li tento jazyk nebo jazyky zároveň úředním jazykem či jazyky orgánů Unie, názvy položek specifických pro danou zemi, které mají být uvedeny ve vícejazyčných standardních formulářích týkajících se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu) a případně registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů.
      3.   Do 16. února 2018 Komise zveřejní seznamy názvů položek specifických pro jednotlivé země obdržené v souladu s odstavcem 2 v Úředním věstníku Evropské unie a na portálu evropské e-justice ve všech úředních jazycích orgánů Unie.
      4.   Členské státy informují Komisi o každé následné změně skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2.
      5.   Komise prostřednictvím portálu evropské e-justice zveřejní
      
                  a)
               
                  informace uvedené v odst. 1 písm. a) až f) a
               
      
                  b)
               
                  informace uvedené v odst. 1 písm. g), které jsou veřejně dostupné na základě práva členského státu, jehož orgány danou ověřenou kopii vyhotovily.
               
      Článek 25
      Změna názvů položek specifických pro jednotlivé země ve vícejazyčných standardních formulářích
      1.   Každý členský stát oznámí Komisi jakékoli změny názvů položek specifických pro danou zemi podle čl. 24 odst. 2.
      2.   Komise změny názvů položek specifických pro jednotlivé země uvedené v odstavci 1 zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
      3.   Komise změny názvů položek specifických pro jednotlivé země uvedené v odstavci 1 zveřejní prostřednictvím portálu evropské e-justice a odpovídajícím způsobem změní pro každý členský stát vzory vícejazyčných standardních formulářů.
      Článek 26
      Přezkum
      1.   Komise do 16. února 2024 a dále nejpozději jednou za tři roky předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení, včetně hodnocení veškerých praktických zkušeností relevantních pro spolupráci ústředních orgánů. Uvedená zpráva musí rovněž obsahovat posouzení toho, zda je vhodné
      
                  a)
               
                  rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na veřejné listiny týkající se jiných záležitostí, než jsou ty, které jsou uvedeny v článku 2 a v odst. 2 písm. a) tohoto článku;
               
      
                  b)
               
                  v případě rozšíření oblasti působnosti uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce stanovit vícejazyčné standardní formuláře k veřejným listinám týkajícím se záležitostí uvedených v písmenu a) tohoto odstavce, na něž se může oblast působnosti tohoto nařízení rozšířit, a
               
      
                  c)
               
                  používat elektronické systémy pro přímé předávání veřejných listin a výměnu informací mezi orgány členských států, aby se vyloučila jakákoli možnost podvodu v záležitostech, na něž se vztahuje toto nařízení.
               
      2.   Komise do 16. února 2021 předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnotící zprávu o tom, zda je vhodné
      
                  a)
               
                  rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na
                  
                              i)
                           
                              veřejné listiny týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku,
                           
                  
                              ii)
                           
                              diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a
                           
                  
                              iii)
                           
                              veřejné listiny osvědčující úředně uznané zdravotní postižení;
                           
               
      
                  b)
               
                  stanovit vícejazyčné standardní formuláře k
                  
                              i)
                           
                              veřejným listinám uvedeným v čl. 2 odst. 1, pro něž toto nařízení nestanoví vícejazyčné standardní formuláře, a
                           
                  
                              ii)
                           
                              veřejným listinám týkajícím se záležitostí uvedených v písmenu a) tohoto odstavce, na něž se může oblast působnosti tohoto nařízení rozšířit;
                           
               
      
                  c)
               
                  používat elektronické systémy pro přímé předávání veřejných listin a výměnu informací mezi orgány členských států, aby se vyloučila jakákoli možnost podvodu v záležitostech, na něž se vztahuje toto nařízení.
               
      3.   Ke zprávám uvedeným v odstavcích 1 a 2 se podle potřeby připojí návrhy na úpravu tohoto nařízení, zejména pokud jde o rozšíření oblasti jeho působnosti na veřejné listiny týkající se nových záležitostí, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odst. 2 písm. a), stanovení nových vícejazyčných standardních formulářů, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b) a v odst. 2 písm. b), a používání elektronických systémů pro přímé předávání veřejných listin a výměnu informací mezi orgány členských států, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c).
      Článek 27
      Vstup v platnost
      1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      2.   Toto nařízení se použije ode dne 16. února 2019, s výjimkou
      
                  a)
               
                  čl. 24 odst. 2, který se použije ode dne 16. února 2017, a
               
      
                  b)
               
                  článku 12 a čl. 24 odst. 3, které se použijí ode dne 16. února 2018;
               
      
                  c)
               
                  článku 22 a čl. 24 odst. 1, které se použijí ode dne .16. srpna 2018.
               
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 6. července 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. KORČOK
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 52.
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 10. března 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2016.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (5)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2001 (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).
      
         (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).
      
         (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).
      
         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).
      
         (10)  Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34).
      
         (11)  Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 38).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
         
         Text obrazu
         
            NAROZENÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O NAROZENÉM
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            5. POLE PRO PODPIS
            5.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            5.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            5.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            5.4 Podpis
            5.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (NAROZENÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTINE O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДЕНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA NACIDA/ (CZ) INFORMACE O NAROZENÉM/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PERSON, DER ER FØDT/ (DE) ANGABEN ZUR PERSON, DEREN GEBURT ANGEZEIGT WIRD/ (ET) SÜNDINUD ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON BORN/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE NÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE A RUGADH/ (HR) INFORMACIJE O ROĐENOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA NATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR DZIMUŠO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE GIMUSĮ ASMENĮ/ (HU) A MEGSZÜLETETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA MWIELDA/ (NL) INFORMATIE OVER DE GEBORENE/ (PL) DANE DOTYCZĄCE OSOBY URODZONEJ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA QUE NASCEU/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA NĂSCUTĂ/ (SK) INFORMÁCIE O NARODENEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ROJENI OSEBI/ (FI) SYNTYNEEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) FÖDELSEUPPGIFTER
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.5
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.5.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.5.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            5.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            5.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            5.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            5.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            5.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            5.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
         
         Text obrazu
         
            POTVRZENÍ O ŽITÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            4.6 Adresa:
            4.6.1 Ulice a číslo domu / poštovní přihrádka
            4.6.2 Místo a poštovní směrovací číslo
            4.6.3 Země (3)
            5. NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, BYLA DOTYČNÁ OSOBA KE DNI VYDÁNÍ VEŘEJNÉ LISTINY NAŽIVU.
            6. POLE PRO PODPIS
            6.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            6.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            6.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            6.4 Podpis
            6.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
            (3) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (ŽIVOT)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM DOS ESTADOS-MEMBROS/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТАКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE LITTÉRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΊ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.5
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.5.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.5.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.6
            (BG) АДРЕС/ (ES) DIRECCIÓN/ (CZ) ADRESA/ (DA) ADRESSE/ (DE) ANSCHRIFT/ (ET) AADRESS/ (EL) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ (EN) ADDRESS/ (FR) ADRESSE/ (GA) SEOLADH/ (HR) ADRESA/ (IT) INDIRIZZO/ (LV) ADRESE/ (LT) ADRESAS/ (HU) CÍME/ (MT) INDIRIZZ/ (NL) ADRES/ (PL) ADRES/ (PT) ENDEREÇO/ (RO) ADRESA/ (SK) ADRESA/ (SL) NASLOV/ (FI) OSOITE/ (SV) ADRESS
            4.6.1
            (BG) УЛИЦА И НОМЕР/ПОЩЕНСКА КУТИЯ/ (ES) CALLE Y NÚMERO / APARTADO DE CORREOS/ (CZ) ULICE A ČÍSLO DOMU / POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA/ (DA) VEJ OG HUSNUMMER/POSTBOKS/ (DE) STRASSE UND HAUSNUMMER/POSTFACH/ (ET) TÄNAV JA MAJA NUMBER/POSTKAST/ (EL) ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ / Τ.Θ./ (EN) STREET AND NUMBER/PO BOX/ (FR) RUE ET NUMÉRO/BOÎTE POSTALE/ (GA) SRÁID AGUS UIMHIR/BOSCA POIST/ (HR) ULICA I BROJ / POŠTANSKI PRETINAC/ (IT) VIA E NUMERO/CASELLA POSTALE/ (LV) IELA UN MĀJAS NUMURS / PASTKASTE/ (LT) GATVĖ IR NAMO NUMERIS / PAŠTO DĖŽUTĖ/ (HU) UTCA ÉS HÁZSZÁM/POSTAFIÓK/ (MT) TRIQ U NUMRU/KAXXA POSTALI/ (NL) STRAAT EN NUMMER/POSTBUS/ (PL) ULICA I NUMER / SKRYTKA POCZTOWA/ (PT) RUA E NÚMERO/CAIXA POSTAL/ (RO) STRADA ȘI NUMĂRUL/CĂSUȚA POȘTALĂ/ (SK) ULICA A ČÍSLO/POŠTOVÝ PRIEČINOK/ (SL) ULICA IN ŠTEVILKA/POŠTNI PREDAL/ (FI) LÄHIOSOITE/POSTILOKERO/ (SV) GATUADRESS/POSTBOX
            4.6.2
            (BG) НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПОЩЕНСКИ КОД/ (ES) LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL/ (CZ) MÍSTO A POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO/ (DA) BY OG POSTNUMMER/ (DE) PLZ UND ORT/ (ET) LINN VÕI ASULA JA SIHTNUMBER/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ (EN) PLACE AND POSTAL CODE/ (FR) LOCALITÉ ET CODE POSTAL/ (GA) ÁIT AGUS CÓD POIST/ (HR) MJESTO I POŠTANSKI BROJ/ (IT) LOCALITÀ E CAP/ (LV) VIETA UN PASTA INDEKSS/ (LT) VIETA IR PAŠTO KODAS/ (HU) HELYSÉG ÉS IRÁNYÍTÓSZÁM/ (MT) LOKALITÀ U KODIĊI POSTALI/ (NL) PLAATS EN POSTCODE/ (PL) MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY/ (PT) LOCALIDADE E CÓDIGO POSTAL/ (RO) LOCALITATEA ȘI CODUL POȘTAL/ (SK) MIESTO A POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO/ (SL) KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA/ (FI) POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA/ (SV) ORT OCH POSTNUMMER
            4.6.3
            (BG) ДЪРЖАВА/ (ES) PAÍS/ (CZ) ZEMĚ/ (DA) LAND/ (DE) LAND/ (ET) RIIK/ (EL) ΧΩΡΑ/ (EN) COUNTRY/ (FR) PAYS/ (GA) TÍR/ (HR) ZEMLJA/ (IT) PAESE/ (LV) VALSTS/ (LT) ŠALIS/ (HU) ORSZÁG/ (MT) PAJJIŻ/ (NL) LAND/ (PL) PAŃSTWO/ (PT) PAÍS/ (RO) ȚARA/ (SK) ŠTÁT/ (SL) DRŽAVA/ (FI) MAA/ (SV) LAND
            5.
            (BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е БИЛО ЖИВО КЪМ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL INTERESADO ESTABA EN VIDA EN LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, BYLA DOTYČNÁ OSOBA KE DNI VYDÁNÍ VEŘEJNÉ LISTINY NAŽIVU/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, VAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON I LIVE PÅ DATOEN FOR UDSTEDELSEN AF DET OFFENTLIGE DOKUMENT/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, WAR DIE BETREFFENDE PERSON AM TAG DER AUSSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE AM LEBEN/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, OLI ASJAOMANE ISIK NIMETATUD AVALIKU DOKUMENDI VÄLJAANDMISE KUUPÄEVAL ELUS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED WAS ALIVE ON THE DATE OF ISSUE OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LA PERSONNE CONCERNÉE ÉTAIT EN VIE À LA DATE DE DÉLIVRANCE DE CE DOCUMENT PUBLIC/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA bhFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, BHÍ AN DUINE LENA mBAINEANN BEO AR DHÁTA EISIÚNA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN DOTIČNA OSOBA BILA JE ŽIVA NA DAN IZDAVANJA JAVNE ISPRAVE/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, L'ESISTENZA IN VITA DELLA PERSONA INTERESSATA È STATA ACCERTATA ALLA DATA DI RILASCIO DI TALE DOCUMENTO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGĀ PERSONA PUBLISKĀ DOKUMENTA IZDOŠANAS DIENĀ BIJA DZĪVA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, VIEŠOJO DOKUMENTO IŠDAVIMO DIENĄ ATITINKAMAS ASMUO BUVO GYVAS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN ÉLETBEN VOLT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA KIENET ĦAJJA FID-DATA TAL-ĦRUĠ TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, WAS DE BETROKKENE IN LEVEN OP DE DATUM VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POZOSTAWAŁA PRZY ŻYCIU W DNIU WYDANIA TEGO DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, A PESSOA EM CAUSA ESTAVA VIVA À DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ERA ÎN VIAȚĂ LA DATA EMITERII DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, BOLA DOTKNUTÁ OSOBA V DEŇ VYDANIA VEREJNEJ LISTINY NAŽIVE/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, JE BILA ZADEVNA OSEBA NA DAN IZDAJE JAVNE LISTINE ŽIVA/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAINEN HENKILÖ OLI ELOSSA YLEISEN ASIAKIRJAN ANTAMISPÄIVÄNÄ/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT VAR DEN BERÖRDA PERSONEN I LIVET VID TIDPUNKTEN FÖR DEN OFFICIELLA HANDLINGENS UTFÄRDANDE
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            6.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            6.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            6.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            
         
         Text obrazu
         
            ÚMRTÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O ZEMŘELÉM
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) úmrtí
            4.4 Místo (1) a země (2) úmrtí
            4.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.6 Pohlaví: .……………….............................................................................................................
            4.6.1 Žena
            4.6.2 Muž
            4.6.3 Neurčeno
            5. POLE PRO PODPIS
            5.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            5.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            5.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            5.4 Podpis
            5.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo úmrtí“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde daná osoba zemřela.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (ÚMRTÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΈΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA FALLECIDA/ (CZ) INFORMACE O ZEMŘELÉM/ (DA) OPLYSNINGER OM AFDØDE/ (DE) ANGABEN ZUR PERSON, DEREN TOD ANGEZEIGT WIRD/ (ET) SURNUD ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ/ (EN) INFORMATION ON THE DECEASED PERSON/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE DÉCÉDÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE ÉAGTHA/ (HR) INFORMACIJE O PREMINULOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA DECEDUTA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR MIRUŠO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE MIRUSĮ ASMENĮ/ (HU) AZ ELHUNYTRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA DEĊEDUTA/ (NL) INFORMATIE OVER DE OVERLEDENE/ (PL) DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZMARŁEJ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA FALECIDA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA DECEDATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O ZOSNULEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O UMRLEM/ (FI) KUOLLEEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) INFORMATION OM DEN AVLIDNE
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTÍ/ (DA) DØDSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DES TODES/ (ET) SURMAKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF DEATH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) AN BHÁIS/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI/ (IT) DATA DI DECESSO (GG/MM/AAAA)/ (LV) MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) HALÁLESETÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU/ (PT) DATA DO ÓBITO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) SMRTI/ (FI) KUOLINAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR DÖDSFALLET
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE FALLECIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ ÚMRTÍ/ (DA) DØDSSTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DES TODES/ (ET) SURMAKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF DEATH/ (FR) LIEU ET PAYS DU DÉCÈS/ (GA) ÁIT AGUS TÍR AN BHÁIS/ (HR) MJESTO I ZEMLJA SMRTI/ (IT) LUOGO E PAESE DI DECESSO/ (LV) MIRŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) MIRTIES VIETA IR ŠALIS/ (HU) HALÁLESETÉNEK HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAL-MEWT/ (NL) PLAATS EN LAND VAN OVERLIJDEN/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO ZGONU/ (PT) LOCAL E PAÍS DO ÓBITO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA DECESULUI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT ÚMRTIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA SMRTI/ (FI) KUOLINPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR DÖDSFALLET INTRÄFFADE
            4.5
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.6
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.6.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.6.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.6.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            5.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            5.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            5.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            5.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            5.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            
         
         Text obrazu
         
            MANŽELSTVÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář (2).
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. MANŽELSTVÍ
            4.1 Datum (dd/mm/rrrr) uzavření manželství
            4.2 Místo (1) a země (2) uzavření manželství
            5. MANŽEL/MANŽELKA A
            5.1 Rodné/á příjmení
            5.2 Příjmení před uzavřením manželství
            5.3 Příjmení po uzavření manželství
            5.4 Jméno (jména)
            5.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            5.6 Pohlaví:.........................................................................................................................................
            5.6.1 Žena
            5.6.2 Muž
            5.6.3 Neurčeno
            (1) Slovy „místo uzavření manželství“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde bylo manželství uzavřeno.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6. MANŽEL/MANŽELKA B
            6.1 Rodné/á příjmení
            6.2 Příjmení před uzavřením manželství
            6.3 Příjmení po uzavření manželství
            6.4 Jméno (jména)
            6.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            6.6 Pohlaví:
            6.6.1 Žena
            6.6.2 Muž
            6.6.3 Neurčeno
            7. POLE PRO PODPIS
            7.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            7.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            7.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            7.4 Podpis
            7.5 Pečeť nebo razítko
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (MANŽELSTVÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) БРАК/ (ES) MATRIMONIO/ (CZ) MANŽELSTVÍ/ (DA) ÆGTESKAB/ (DE) EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELU/ (EL) ΓΑΜΟΣ/ (EN) MARRIAGE/ (FR) MARIAGE/ (GA) PÓSADH/ (HR) SKLAPANJE BRAKA/ (IT) MATRIMONIO/ (LV) LAULĪBA/ (LT) SANTUOKA/ (HU) HÁZASSÁGKÖTÉS/ (MT) ŻWIEĠ/ (NL) HUWELIJK/ (PL) MAŁŻEŃSTWO/ (PT) CASAMENTO/ (RO) CĂSĂTORIA/ (SK) MANŽELSTVO/ (SL) SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITTO/ (SV) ÄKTENSKAP
            4.1
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА БРАКА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DEL MATRIMONIO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) VIELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELLUMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF THE MARRIAGE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DU MARIAGE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) AN PHÓSTA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) SKLAPANJA BRAKA/ (IT) DATA DI MATRIMONIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) SANTUOKOS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN HET HUWELIJK/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA/ (PT) DATA DE CASAMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) CĂSĂTORIEI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITON SOLMIMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
            4.2
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА БРАКА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DEL MATRIMONIO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) VIELSESSTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELLUMISE KOHT JA RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF THE MARRIAGE/ (FR) LIEU ET PAYS DU MARIAGE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR AN PHÓSTA/ (HR) MJESTO I ZEMLJA SKLAPANJA BRAKA/ (IT) LUOGO E PAESE DI MATRIMONIO/ (LV) LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) SANTUOKOS SUDARYMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) A HÁZASSÁGKÖTÉS HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) PLAATS EN LAND VAN HET HUWELIJK/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE CASAMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA CĂSĂTORIEI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITON SOLMIMISPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR ÄKTENSKAPET INGICKS
            5.
            (BG) СЪПРУГ A/ (ES) CÓNYUGE A/ (CZ) MANŽEL/MANŽELKA A/ (DA) ÆGTEFÆLLE A/ (DE) EHEPARTNER A/ (ET) ABIKAASA A/ (EL) ΣΥΖΥΓΟΣ Α/ (EN) SPOUSE A/ (FR) CONJOINT A/ (GA) CÉILE A/ (HR) BRAČNI DRUG A/ (IT) CONIUGE A/ (LV) LAULĀTAIS A/ (LT) SUTUOKTINIS A/ (HU) „A” HÁZASTÁRS/ (MT) KONJUĠI A/ (NL) ECHTGENO(O)T(E) A/ (PL) MAŁŻONEK A/ (PT) CÔNJUGE A/ (RO) SOȚUL A/ (SK) MANŽEL/MANŽELKA A/ (SL) ZAKONEC A/ (FI) PUOLISO A/ (SV) MAKE/MAKA A
            5.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.2
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) AVANT LE MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN bPÓSADH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DEL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SANTUOKĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL IŻ-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO CASAMENTO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN AVIOLIITTOA/ (SV) EFTERNAMN FÖRE ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
            5.3
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DU MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN PHÓSTA/ (HR) PREZIME(NA) NAKON SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I DOPO IL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO SANTUOKOS/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA Ż-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) APÓS O CASAMENTO/ (RO) NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
            5.4
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            5.5
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            5.6
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            5.6.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            5.6.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            5.6.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            6.
            (BG) СЪПРУГ B/ (ES) CÓNYUGE B/ (CZ) MANŽEL/MANŽELKA B/ (DA) ÆGTEFÆLLE B/ (DE) EHEPARTNER B/ (ET) ABIKAASA B/ (EL) ΣΥΖΥΓΟΣ Β/ (EN) SPOUSE B/ (FR) CONJOINT B/ (GA) CÉILE B/ (HR) BRAČNI DRUG B/ (IT) CONIUGE B/ (LV) LAULĀTAIS B/ (LT) SUTUOKTINIS B/ (HU) „B” HÁZASTÁRS/ (MT) KONJUĠI B/ (NL) ECHTGENO(O)T(E) B/ (PL) MAŁŻONEK B/ (PT) CÔNJUGE B/ (RO) SOȚUL B/ (SK) MANŽEL/MANŽELKA B/ (SL) ZAKONEC B/ (FI) PUOLISO B/ (SV) MAKE/MAKA B
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            7.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            7.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            7.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            7.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA V
         
            
         
         Text obrazu
         
            ZPŮSOBILOST K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            4.6 Státní příslušnost:
            5. NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ, (3)
            5.1 Je dotyčná osoba způsobilá uzavřít manželství podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.2 Dotyčná osoba patrně neuzavřela manželství pod svým jménem podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.3 Neexistuje žádná známá překážka, aby dotyčná osoba uzavřela manželství podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.4 Neexistuje žádná známá překážka manželství mezi dotyčnou osobou a jejím snoubencem / její snoubenkou podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.5 Neexistuje žádná známá námitka proti uzavření manželství mezi dotyčnou osobou a jejím snoubencem / její snoubenkou podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
            (3) Lze zvolit více možností.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6. INFORMACE O SNOUBENCI / SNOUBENCE DOTYČNÉ OSOBY
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            4.6 Státní příslušnost
            7. POLE PRO PODPIS
            7.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            7.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            7.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            7.4 Podpis
            7.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (ZPŮSOBILOST K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΈΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.5
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.5.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.5.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.6
            (BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATS-ANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP
            5.
            (BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO,/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ,/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            5.1
            (BG) СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ПРИТЕЖАВА БРАЧНА ДЕЕСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) EL INTERESADO TIENE CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) JE DOTYČNÁ OSOBA ZPŮSOBILÁ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON HAR ADGANG TIL AT KUNNE INDGÅ ÆGTESKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, EHEFÄHIG/ (ET) ON ASJAOMANE ISIK AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASELT ABIELUVÕIMELINE/ (EL) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΑΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED HAS THE CAPACITY TO MARRY UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE PEUT SE MARIER EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) TÁ AN DUINE LENA mBAINEANN DEN CHUMAS CHUN PÓSADH FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) DOTIČNA OSOBA IMA SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE BRAKA PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) LA PERSONA INTERESSATA POSSIEDE LA CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) ATTIECĪGĀ PERSONA SPĒJ DOTIES LAULĪBĀ SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO YRA VEIKSNUS SUDARYTI SANTUOKĄ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT HÁZASSÁGOT KÖTHET/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-KAPAĊITÀ LI TIŻŻEWWEĠ TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE DE BEKWAAMHEID OM TE HUWEN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) A PESSOA EM CAUSA POSSUI CAPACIDADE MATRIMONIAL NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) PERSOANA VIZATĂ ARE CAPACITATEA DE A SE CĂSĂTORI ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA JE SPÔSOBILÁ UZAVRIEŤ MANŽELSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) JE ZADEVNA OSEBA SPOSOBNA ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISELLA HENKILÖLLÄ ON KELPOISUUS SOLMIA AVIOLIITTO SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) HAR DEN BERÖRDA PERSONEN BEHÖRIGHET ATT INGÅ ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.2
            (BG) НЯМА ДАННИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е ВСТЪПИЛО В БРАК СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO CONSTA NINGÚN MATRIMONIO A NOMBRE DEL INTERESADO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) DOTYČNÁ OSOBA PATRNĚ NEUZAVŘELA MANŽELSTVÍ POD SVÝM JMÉNEM PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON SES IKKE AT HAVE NOGET ÆGTESKAB OPFØRT UNDER SIT NAVN I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) HAT DIE BETREFFENDE PERSON UNTER IHREM NAMEN OFFENBAR KEINE EHE NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, GESCHLOSSEN/ (ET) EI OLE ASJAOMASE ISIKU NIMEL ÜHTEGI AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST ABIELUKANNET/ (EL) ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED APPEARS TO HAVE NO MARRIAGE IN HIS OR HER NAME UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE NE SEMBLE PAS AVOIR CONTRACTÉ DE MARIAGE EN SON NOM EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON FHIANAISE ANN GO BHFUIL AN DUINE LENA mBAINEANN PÓSTA FAOINA AINM NÓ FAOINA hAINM FAOIN DLÍ NÁISIÚNTA SA BHALLSTÁT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NIJE POZNATO DA JE DOTIČNA OSOBA POD SVOJIM IMENOM SKLOPILA BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) A NOME DELLA PERSONA INTERESSATA NON RISULTA REGISTRATO ALCUN ATTO DI MATRIMONIO A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) UZ ATTIECĪGĀS PERSONAS VĀRDA NAV NOSLĒGTA NEVIENA LAULĪBA SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO SAVO VARDU NĖRA SUDARĘS SANTUOKOS PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYNEK A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT HÁZASSÁGA MEGÁLLAPÍTHATÓAN NINCS/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA TIDHER LI MA GĦANDHA L-EBDA ŻWIEĠ IRREĠISTRAT F'ISIMHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE GEEN HUWELIJK IN ZIJN OF HAAR NAAM OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, NIE POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO SE AFIGURA EXISTIR CASAMENTO EM NOME DA PESSOA EM CAUSA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO CĂSĂTORIE ÎNCHEIATĂ PE NUMELE PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA ZREJME NEUZAVRELA MANŽELSTVO VO SVOJOM MENE PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) PO RAZPOLOŽLJIIVH PODATKIH ZADEVNA OSEBA NI V ZAKONSKI ZVEZI, KI BI JO SKLENILA V SVOJEM IMENU IN V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN NIMELLE EI OLE MERKITTY AVIOLIITTOA SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FÖREFALLER DEN BERÖRDA PERSONEN INTE HA INGÅTT ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.3
            (BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА ВСТЪПИ В БРАК СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO CONTRAIGA MATRIMONIO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA, ABY DOTYČNÁ OSOBA UZAVŘELA MANŽELSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR DEN PÅGÆLDENDE PERSONS INDGÅELSE AF ÆGTESKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS DER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASEL ISIKUL ABIELU SÕLMIDA/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT FOR THE PERSON CONCERNED TO MARRY UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR AN DUINE LENA mBAINEANN CHUN PÓSADH FAOIN DLÍ NÁISIÚNTA SA BHALLSTÁT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA NE BI MOGLA SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO DELLA PERSONA INTERESSATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI ATTIECĪGAJAI PERSONAI STĀTIES LAULĪBĀ SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMAM ASMENIUI SUDARYTI SANTUOKĄ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY HÁZASSÁGOT KÖSSÖN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦALL-PERSUNA KKONĊERNATA BIEX TIŻŻEWWEĠ TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR DE BETROKKENE OM TE HUWEN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, MAŁŻEŃSTWA NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE A PESSOA EM CAUSA CONTRAIA MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM-QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIA PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA PRE DOTKNUTÚ OSOBU UZAVRIEŤ MANŽELSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA NE BI MOGLA SKLENITI ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN AVIOLIITOLLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR DEN BERÖRDA PERSONEN ATT INGÅ ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.4
            (BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАК МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕЙНИЯ(НЕГОВАТА) БЪДЕЩ(А) СЪПРУГ(А) СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO CONTRAIGA MATRIMONIO CON SU FUTURO CÓNYUGE CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA MANŽELSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM SNOUBENCEM / JEJÍ SNOUBENKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE ÆGTEFÆLLE I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS EINER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON MIT IHREM KÜNFTIGEN EHEGATTEN NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ABIELU SÕLMIMIST ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE ABIKAASA VAHEL/ (EL) ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO IMPEDIMENT KNOWN TO A MARRIAGE BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED SPOUSE UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE AVEC SON FUTUR CONJOINT EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR PHÓSADH IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A C(H)ÉILE BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI BRAČNI DRUG NE BI MOGLI SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO CONIUGE A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI LAULĪBAS NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO LAULĀTO SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) SUTUOKTINIO (-ĖS) SANTUOKAI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ HÁZASTÁRSA EGYMÁSSAL
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            HÁZASSÁGOT KÖSSÖN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦAŻ-ŻWIEĠ BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U L-KONJUĠI FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE OS NUBENTES CONTRAIAM MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIA DINTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA UZAVRIEŤ MANŽELSTVO MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCOU MANŽELKOU ALEBO NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA IN NJEN PREDVIDENI ZAKONEC NE BI MOGLA SKLENITI ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN PUOLISONSA VÄLISELLE AVIOLIITOLLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR INGÅENDE AV ÄKTENSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE MAKE ELLER MAKA ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.5
            (BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАК МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕЙНИЯ(НЕГОВАТА) БЪДЕЩ(А) СЪПРУГ(А) СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY OPOSICIÓN CONOCIDA AL MATRIMONIO ENTRE EL INTERESADO Y SU FUTURO CÓNYUGE CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ NÁMITKA PROTI UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM SNOUBENCEM / JEJÍ SNOUBENKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE INDSIGELSER MOD INDGÅELSE AF ET ÆGTESKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE ÆGTEFÆLLE I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN EINWAND BEKANNT, DER EINER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON MIT DEM KÜNFTIGEN EHEGATTEN NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST VASTUSEISU, MIS TAKISTAKS ABIELU SÕLMIMIST ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE ABIKAASA VAHEL/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO OPPOSITION KNOWN TO A MARRIAGE BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED SPOUSE UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'OPPOSITION CONNUE AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE AVEC SON FUTUR CONJOINT EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON CHUR IN AGHAIDH AITHEANTA ANN AR PHÓSADH IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A C(H)ÉILE BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATOG PRIGOVORA ZBOG KOJEG DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI BRAČNI DRUG NE BI MOGLI SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO CONIUGE A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI IEBILDUMI LAULĪBAS NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO LAULĀTO SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ PRIEŠTARAVIMŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) SUTUOKTINIO (-ĖS) SANTUOKAI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NEM ISMERT OLYAN, A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI ELLENVETÉS, AMELYET AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ HÁZASTÁRSA ÁLTAL KÖTENDŐ HÁZASSÁGGAL SZEMBEN NYÚJTOTTAK BE/ (MT) MA HEMM L-EBDA OPPOŻIZZJONI MAGĦRUFA GĦAŻ-ŻWIEĠ BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U L-KONJUĠI FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN VERZET TEGEN EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ZGŁOSZONO SPRZECIWU WOBEC ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE OPOSIÇÃO CONHECIDA A QUE OS NUBENTES CONTRAIAM MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO OPOZIȚIE LA CĂSĂTORIA DINTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA NÁMIETKA VOČI UZAVRETIU MANŽELSTVA MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCOU MANŽELKOU ALEBO NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENEGA NASPROTOVANJA SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE MED ZADEVNO OSEBO IN NJENIM PREDVIDENIM ZAKONCEM V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN PUOLISONSA VÄLISTÄ AVIOLIITTOA EI OLE VASTUSTETTU SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA INVÄNDNINGAR MOT INGÅENDE AV ÄKTENSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE MAKE ELLER MAKA ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИЯ(АТА) СЪПРУГ(А) НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL FUTURO CÓNYUGE DEL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O SNOUBENCI / SNOUBENCE DOTYČNÉ OSOBY/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSONS KOMMENDE ÆGTEFÆLLE/ (DE) ANGABEN ZU DEM KÜNFTIGEN EHEGATTEN DER BETREFFENDEN PERSON/ (ET) TEAVE ISIKU KOHTA, KELLEGA ASJAOMANE ISIK SOOVIB ABIELU SÕLMIDA/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE INTENDED SPOUSE OF THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LE FUTUR CONJOINT DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LE CÉILE BEARTAITHE AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O BUDUĆEM BRAČNOM DRUGU DOTIČNE OSOBE/ (IT) INFORMAZIONI SUL FUTURO CONIUGE DELLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGĀS PERSONAS TOPOŠO LAULĀTO/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ SUTUOKTINĮ (-Ę)/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ HÁZASTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-KONJUĠI FUTUR TAL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) VAN DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, Z KTÓRĄ OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAMIERZA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE O FUTURO CÔNJUGE DA PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) AL (A) PERSOANEI VIZATE/ (SK) INFORMÁCIE O NASTÁVAJÚCOM MANŽELOVI/ NASTÁVAJÚCEJ MANŽELKE DOTKNUTEJ OSOBY/ (SL) INFORMACIJE O PREDVIDENEM ZAKONCU ZADEVNE OSEBE/ (FI) TIEDOT ASIANOMAISEN HENKILÖN TULEVASTA PUOLISOSTA/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONENS BLIVANDE MAKE ELLER MAKA
            7.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            7.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            7.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            7.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA VI
         
            
         
         Text obrazu
         
            RODINNÝ STAV
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Rodné/á příjmení
            4.2 Současné/á příjmení
            4.3 Příjmení před uzavřením manželství
            4.4 Příjmení po uzavření manželství
            4.5 Jméno (jména)
            4.6 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.7 Místo (1) a země (2) narození
            4.8 Pohlaví:
            4.8.1 Žena
            4.8.2 Muž
            4.8.3 Neurčeno
            4.9 Státní příslušnost
            5. NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO RODINNÝ STAV:
            5.1 Vdaná – ženatý/Datum (dd/mm/rrrr) uzavření manželství
            5.2 Nesezdaná – nesezdaný
            5.2.1 Svobodná – Svobodný
            5.2.2 Rozvedená – rozvedený/Datum (dd/mm/rrrr) rozvodu
            5.2.3 Vdova – vdovec/Datum (dd/mm/rrrr) úmrtí manžela/manželky
            5.3 Neurčeno
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6. POLE PRO PODPIS
            6.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            6.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            6.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            6.4 Podpis
            6.5 Pečeť nebo razítko
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (RODINNÝ STAV)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONEN-STANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN
            4.2
            (BG) НАСТОЯЩО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ACTUAL(ES)/ (CZ) SOUČASNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) NUVÆRENDE EFTERNAVN(E)/ (DE) DERZEITIGE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PRAEGUNE PEREKONNANIMI (PRAEGUSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΤΡΕΧΟΝ(-ΤΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) CURRENT SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) ACTUEL(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) REATHA/ (HR) SADAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I ATTUALE/I/ (LV) ESOŠAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) DABARTINĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) JELENLEGI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) ATTWALI/ (NL) HUIDIGE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) OBECNE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO OU APELIDOS ATUAIS/ (RO) NUMELE ACTUAL(E)/ (SK) SÚČASNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) SEDANJI PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) NYKYINEN SUKUNIMI (NYKYISET SUKUNIMET)/ (SV) NUVARANDE EFTERNAMN
            4.3
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) AVANT LE MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN bPÓSADH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DEL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SANTUOKĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL IŻ-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO CASAMENTO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN AVIOLIITTOA/ (SV) EFTERNAMN FÖRE ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.4
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DU MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN PHÓSTA/ (HR) PREZIME(NA) NAKON SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I DOPO IL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO SANTUOKOS/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁG-KÖTÉS UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA Ż-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) APÓS O CASAMENTO/ (RO) NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
            4.5
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.7
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.8
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.8.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.8.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.8.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.9
            (BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATS-ANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.
            (BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е, КАКТО СЛЕДВА/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL ESTADO CIVIL DEL INTERESADO ES EL SIGUIENTE:/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO RODINNÝ STAV/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, HAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON FØLGENDE ÆGTESKABELIGE STATUS/ (DE) FAMILIENSTAND DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, ON ASJAOMASEL ISIKUL JÄRGMINE PEREKONNASEIS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED HAS THE FOLLOWING MARITAL STATUS/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LA SITUATION MATRIMONIALE DE LA PERSONNE CONCERNÉE EST LA SUIVANTE/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, TÁ AN STÁDAS PÓSTA A LEANAS AG AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN BRAČNO STANJE DOTIČNE OSOBE JE SLJEDEĆE/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, LO STATO CIVILE DELLA PERSONA INTERESSATA È IL SEGUENTE/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGAJAI PERSONAI IR ŠĀDS ĢIMENES STĀVOKLIS/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, ATITINKAMO ASMENS SANTUOKINĖ PADĖTIS YRA TOKIA/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY CSALÁDI ÁLLAPOTA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-ISTAT ĊIVILI KIF ĠEJ/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, IS DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE BETROKKENE DE VOLGENDE/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA NASTĘPUJĄCY STAN CYWILNY/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, À DATA DA SUA EMISSÃO, O ESTADO CIVIL DA PESSOA EM CAUSA É/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTOAREA STARE CIVILĂ/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, SA DOTKNUTÁ OSOBA NACHÁDZA V TOMTO OSOBNOM STAVE/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, IMA ZADEVNA OSEBA NASLEDNJI ZAKONSKI STAN/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAISEN HENKILÖN SIVIILISÄÄTY ON SEURAAVA/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT ÄR DEN BERÖRDA PERSONENS CIVILSTÅND FÖLJANDE
            5.1
            (BG) СЪС СКЛЮЧЕН БРАК/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/ (ES) CASADO / FECHA (DD/MM/AAAA) DEL MATRIMONIO/ (CZ) VDANÁ – ŽENATÝ/DATUM (DD/MM/RRRR) UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) GIFT/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/ (DE) VERHEIRATET/TAG DER EHESCHLIESSUNG (TT/MM/JJJJ)/ (ET) ABIELUS / ABIELLUMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΑΜΟΥ/ (EN) MARRIED/DATE (DD/MM/YYYY) OF MARRIAGE/ (FR) MARIÉ(E)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU MARIAGE/ (GA) PÓSTA/DÁTA (LL/MM/BBBB) PÓSTA/ (HR) U BRAKU / DATUM (DD/MM/GGGG) SKLAPANJA BRAKA/ (IT) CONIUGATO/A - DATA DI MATRIMONIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) PRECĒJIES / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) SUSITUOKĘS (-USI) / SANTUOKOS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) HÁZAS/HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) MIŻŻEWWEĠ/MIŻŻEWĠA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) GEHUWD/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN HET HUWELIJK/ (PL) POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM/ DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/ (PT) CASADO(A)/DATA DO CASAMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) CĂSĂTORIT(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) CĂSĂTORIEI/ (SK) ŽENATÝ/VYDATÁ/DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) POROČEN/DATUM (DD/MM/LLLL) SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) NAIMISISSA/AVIOLIITON SOLMIMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) GIFT/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR ÄKTENSKAPETS INGÅENDE
            5.2
            (BG) БЕЗ СКЛЮЧЕН БРАК/ (ES) NO CASADO/ (CZ) NESEZDANÁ – NESEZDANÝ/ (DA) UGIFT/ (DE) UNVERHEIRATET/ (ET) EI OLE ABIELUS/ (EL) ΑΓΑΜΟΣ/-Η/ (EN) NOT MARRIED/ (FR) NON MARIÉ(E)/ (GA) GAN A BHEITH PÓSTA/ (HR) NIJE U BRAKU/ (IT) NON CONIUGATO/A/ (LV) NEPRECĒJIES/ (LT) NESUSITUOKĘS (-USI)/ (HU) EGYEDÜLÁLLÓ/ (MT) MHUX MIŻŻEWWEĠ/MHUX MIŻŻEWĠA/ (NL) ONGEHUWD/ (PL) NIE POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM/ (PT) NÃO CASADO(A)/ (RO) NECĂSĂTORIT(Ă)/ (SK) SLOBODNÝ/SLOBODNÁ/ (SL) NEPOROČEN/ (FI) EI NAIMISISSA/ (SV) OGIFT
            5.2.1
            (BG) НИКОГА НЕ Е СКЛЮЧВАЛО БРАК/ (ES) SOLTERO/ (CZ) SVOBODNÁ – SVOBODNÝ/ (DA) ALDRIG GIFT/ (DE) NIE VERHEIRATET/ (ET) EI OLE KUNAGI ABIELUS OLNUD/ (EL) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΓΑΜΟ/ (EN) NEVER MARRIED/ (FR) N'AYANT JAMAIS ÉTÉ MARIÉ(E)/ (GA) GAN A BHEITH PÓSTA RIAMH/ (HR) NIKADA NIJE BIO(-LA) U BRAKU/ (IT) CELIBE/NUBILE/ (LV) NEKAD NAV BIJIS PRECĒJIES/ (LT) NIEKADA NEBUVO SUSITUOKĘS (-USI)/ (HU) NŐTLEN / HAJADON/ (MT) ĠUVNI/XEBBA/ (NL) NOOIT GEHUWD/ (PL) NIGDY NIE ZAWARŁ(-A) ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/ (PT) SOLTEIRO/ (RO) NU A FOST CĂSĂTORIT(Ă) NICIODATĂ/ (SK) NIKDY SA NEOŽENIL/NEVYDALA/ (SL) NIKOLI POROČEN/ (FI) EI OLE KOSKAAN OLLUT NAIMISISSA/ (SV) HAR ALDRIG VARIT GIFT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.2.2
            (BG) С РАЗТРОГНАТ БРАК/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЗВОДА/ (ES) DIVORCIADO / FECHA (DD/MM/AAAA) DEL DIVORCIO/ (CZ) ROZVEDENÁ – ROZVEDENÝ/DATUM (DD/MM/RRRR) ROZVODU/ (DA) FRASKILT/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR SKILSMISSE/ (DE) GESCHIEDEN / DATUM (TT/MM/JJJJ) DER SCHEIDUNG/ (ET) LAHUTATUD / LAHUTAMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ/ (EN) DIVORCED/DATE (DD/MM/YYYY) OF DIVORCE/ (FR) DIVORCÉ(E)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DIVORCE/ (GA) COLSCARTHA/DÁTA (LL/MM/BBBB) COLSCARTHA/ (HR) RAZVEDEN(A)/DATUM (DD/MM/GGGG) RAZVODA/ (IT) DIVORZIATO/A - DATA DI DIVORZIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) ŠĶĪRIES / ŠĶIRŠANĀS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠSITUOKĘS (-USI) / SANTUOKOS NUTRAUKIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) ELVÁLT/A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DIVORZJAT(A) U DATA (JJ/XX/SSSS) TAD-DIVORZJU/ (NL) GESCHEIDEN/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN DE ECHTSCHEIDING/ (PL) ROZWIEDZIONY(-A) / DATA (DD/MM/RRRR) ROZWODU/ (PT) DIVORCIADO(A)/DATA DO DIVÓRCIO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DIVORȚAT(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) DIVORȚULUI/ (SK) ROZVEDENÝ/Á/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ROZVODU/ (SL) RAZVEZAN/DATUM (DD/MM/LLLL) RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) ERONNUT/AVIOERON PÄIVÄMÄÄRÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) SKILD/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR SKILSMÄSSA
            5.2.3
            (BG) С ПОЧИНАЛ(А) СЪПРУГ(А)/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА НА СЪПРУГА(АТА)/ (ES) VIUDO / FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE/ (CZ) VDOVA – VDOVEC/DATUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTÍ MANŽELA/MANŽELKY/ (DA) ENKESTAND/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR ÆGTEFÆLLES DØD/ (DE) VERWITWET / STERBEDATUM (TT/MM/JJJJ) DES EHEGATTEN/ (ET) LESK / ABIKAASA SURMA KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ/ (EN) WIDOWED/ DATE (DD/MM/YYYY) OF SPOUSE'S DEATH/ (FR) VEUF(VE)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS DU CONJOINT/ (GA) BAINTREACH/ DÁTA (LL/MM/BBBB) BÁIS AN CHÉILE/ (HR) UDOVAC(-ICA) / DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI BRAČNOGA DRUGA/ (IT) VEDOVO/A - DATA DI DECESSO DEL CONIUGE (GG/MM/AAAA)/ (LV) ATRAITNIS / LAULĀTĀ MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) NAŠLYS (-Ė) / SUTUOKTINIO (-ĖS) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) ÖZVEGY/A HÁZASTÁRS HALÁLÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) ARMEL/ARMLA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT TAL-KONJUĠI/ (NL) WEDUWE/WEDUWNAAR/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN VAN DE ECHTGENO(O)T(E)/ (PL) WDOWIEC, WDOWA / DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU MAŁŻONKA/ (PT) VIÚVO(A)/DATA DO ÓBITO DO CÔNJUGE (DD/MM/AAAA)/ (RO) VĂDUV(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI SOȚULUI (SOȚIEI)/ (SK) VDOVEC/VDOVA/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA MANŽELA/MANŽELKY/ (SL) OVDOVEL/DATUM (DD/MM/LLLL) SMRTI ZAKONCA/ (FI) LESKI/PUOLISON KUOLINPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) ÄNKLING ELLER ÄNKA/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR MAKENS ELLER MAKANS DÖD
            5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEUTVRĐENO/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) STAN NIEUSTALONY/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            6.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            6.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            6.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            6.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA VII
         
            
         
         Text obrazu
         
            REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
            4.1 Datum (dd/mm/rrrr) registrace partnerství
            4.2 Místo (1) a země (2) registrace partnerství
            5. PARTNER/PARTNERKA A
            5.1 Rodné/á příjmení
            5.2 Příjmení před uzavřením registrovaného partnerství
            5.3 Příjmení po uzavření registrovaného partnerství
            5.4 Jméno (jména)
            5.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            5.6 Pohlaví:
            5.6.1 Žena
            5.6.2 Muž
            5.6.3 Neurčeno
            (1) Slovy „místo registrace partnerství“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde byla tato registrace provedena.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6. PARTNER/PARTNERKA B
            5.1 Rodné/á příjmení
            5.2 Příjmení před uzavřením registrovaného partnerství
            5.3 Příjmení po uzavření registrovaného partnerství
            5.4 Jméno (jména)
            5.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            5.6 Pohlaví:
            5.6.1 Žena
            5.6.2 Muž
            5.6.3 Neurčeno
            7. POLE PRO PODPIS
            7.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            7.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            7.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            7.4 Podpis
            7.5 Pečeť nebo razítko
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) UNIÓN DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ/ (DA) REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD KOOSELU/ (EL) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ/ (EN) REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/ (HR) REGISTRIRANO PARTNERSTVO/ (IT) UNIONE REGISTRATA/ (LV) REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS/ (LT) REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ/ (HU) BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT/ (MT) SĦUBIJA RREĠISTRATA/ (NL) GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK PARTNERSKI/ (PT) PARCERIA REGISTADA/ (RO) PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) REGISTROVANÉ PARTNERSTVO/ (SL) REGISTRIRANA PARTNERSKA SKUPNOST/ (FI) REKISTERÖITY PARISUHDE/ (SV) REGISTRERAT PARTNERSKAP
            4.1
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РЕГИСТРИРАНЕ НА АКТА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) KOOSELU REGISTREERIMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF THE REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO (GG/MM/AAAA)/ (LV) PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĀCIJAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) PARTNERYSTĖS REGISTRACIJOS DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN DE REGISTRATIE VAN DE AKTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) REJESTRACJI ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) DATA DE REGISTO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) ÎNREGISTRĂRII ACTULUI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR REGISTRERING AV PARTNERSKAPET
            4.2
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РЕГИСТРИРАНЕ НА АКТА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) STED OG LAND FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) ORT UND LAND DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) KOOSELU REGISTREERIMISE KOHT JA RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF THE REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) LIEU ET PAYS D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) ÁIT AGUS TÍR CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) MJESTO I ZEMLJA REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) LUOGO E PAESE DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO/ (LV) PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĀCIJAS VIETA UN VALSTS/ (LT) PARTNERYSTĖS REGISTRACIJOS VIETA IR ŠALIS/ (HU) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSÉNEK HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) PLAATS EN LAND VAN DE REGISTRATIE VAN DE AKTE/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO REJESTRACJI ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / (PT) LOCAL E PAÍS DE REGISTO DA PARCERIA/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA ÎNREGISTRĂRII ACTULUI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR AKTEN REGISTRERADES
            5.
            (BG) ПАРТНЬОР А/ (ES) MIEMBRO A/ (CZ) PARTNER/PARTNERKA A/ (DA) PARTNER A/ (DE) PARTNER A/ (ET) PARTNER A/ (EL) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ Α/ (EN) PARTNER A/ (FR) PARTENAIRE A/ (GA) PÁIRTNÉIR A/ (HR) PARTNER A/ (IT) PARTNER A/ (LV) PARTNERIS A/ (LT) PARTNERIS A/ (HU) „A” HÁZASTÁRS/ (MT) SIEĦEB A/ (NL) PARTNER A/ (PL) PARTNER A/ (PT) PARCEIRO A/ (RO) PARTENERUL A/ (SK) PARTNER A/ (SL) PARTNER A/ (FI) KUMPPANI A/ (SV) PARTNER A
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN
            5.2
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ АКТА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE ACT/ (FR) NOM(S) AVANT L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN nGNÍOMH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DELL'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SUDARANT AKTĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED REJESTRACJĄ ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO ATO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN REKISTERÖINTIÄ/ (SV) EFTERNAMN FÖRE INGÅENDET
            5.3
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА АКТА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΏΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE ACT/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DE L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN GHNÍMH/ (HR) PREZIME(NA) NAKON REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I DOPO L'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO AKTO SUDARYMO/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PO REJESTRACJI ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) APÓS O ATO/ (RO) NUMELE DUPĂ ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER INGÅENDET
            5.4
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            5.5
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            5.6
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            5.6.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            5.6.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            5.6.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            6.
            (BG) ПАРТНЬОР B/ (ES) MIEMBRO B/ (CZ) PARTNER/PARTNERKA B/ (DA) PARTNER B/ (DE) PARTNER B/ (ET) PARTNER B / (EL) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/ (EN) PARTNER B/ (FR) PARTENAIRE B/ (GA) PÁIRTNÉIR B/ (HR) PARTNER B/ (IT) PARTNER B/ (LV) PARTNERIS B/ (LT) PARTNERIS B/ (HU) „B” ÉLETTÁRS/ (MT) SIEĦEB B/ (NL) PARTNER B/ (PL) PARTNER B/ (PT) PARCEIRO B/ (RO) PARTENERUL B/ (SK) PARTNER B/ (SL) PARTNER B/ (FI) KUMPPANI B/ (SV) PARTNER B
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            7.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            7.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            7.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            7.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA VIII
         
            
         
         Text obrazu
         
            ZPŮSOBILOST K UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            4.6 Státní příslušnost
            5. NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ, (3)
            5.1 Je dotyčná osoba způsobilá uzavřít registrované partnerství podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.2 Dotyčná osoba patrně neuzavřela pod svým jménem registrované partnerství podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.3 Neexistuje žádná známá překážka, aby dotyčná osoba uzavřela registrované partnerství podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.4 Neexistuje žádná známá překážka registrovaného partnerství mezi dotyčnou osobou a jejím budoucím partnerem / její budoucí partnerkou podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            5.5 Neexistuje žádná známá námitka proti uzavření registrovaného partnerství mezi dotyčnou osobou a jejím budoucím partnerem / její budoucí partnerkou podle vnitrostátního práva členského státu, v němž je veřejná listina vydána.
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
            (3) Lze zvolit více možností.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6. INFORMACE O BUDOUCÍM PARTNEROVI / BUDOUCÍ PARTNERCE DOTYČNÉ OSOBY
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            4.6 Státní příslušnost
            7. POLE PRO PODPIS
            7.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            7.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            7.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            7.4 Podpis
            7.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (ZPŮSOBILOST KE VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.5
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.5.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.5.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.6
            (BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP
            5.
            (BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO,/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ,/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            5.1
            (BG) СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ПРИТЕЖАВА ДЕЕСПОСОБНОСТ ДА ВСТЪПИ В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) EL INTERESADO TIENE CAPACIDAD PARA INSCRIBIRSE COMO MIEMBRO DE UNA UNIÓN DE HECHO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) JE DOTYČNÁ OSOBA ZPŮSOBILÁ UZAVŘÍT REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON HAR ADGANG TIL AT KUNNE INDGÅ REGISTRERET PARTNERSKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) HAT DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, DIE FÄHIGKEIT, EINE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT EINZUGEHEN/ (ET) ON ASJAOMASEL ISIKUL AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASELT REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUMISE VÕIME/ (EL) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED HAS THE CAPACITY TO ENTER INTO A REGISTERED PARTNERSHIP UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE PEUT CONCLURE UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) TÁ AN DUINE LENA mBAINEANN DEN CHUMAS DUL I mBUN PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) DOTIČNA OSOBA IMA SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) LA PERSONA INTERESSATA POSSIEDE LA CAPACITÀ DI SOTTOSCRIVERE UN'UNIONE REGISTRATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) ATTIECĪGĀ PERSONA SPĒJ STĀTIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO YRA VEIKSNUS SUDARYTI REGISTRUOTĄ PARTNERYSTĘ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTHET/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-KAPAĊITÀ LI TIDĦOL FI SĦUBIJA REĠISTRATA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE DE BEKWAAMHEID OM EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP AAN TE GAAN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) A PESSOA EM CAUSA POSSUI A CAPACIDADE DE ESTABELECER UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) PERSOANA VIZATĂ ARE CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA JE SPÔSOBILÁ UZAVRIEŤ REGISTROVANÉ PARTNERSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) JE ZADEVNA OSEBA SPOSOBNA ZA REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISELLA HENKILÖLLÄ ON KELPOISUUS REKISTERÖIDÄ PARISUHDE SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) HAR DEN BERÖRDA PERSONEN BEHÖRIGHET ATT INGÅ REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.2
            (BG) НЯМА ДАННИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е ВСТЪПИЛО В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO CONSTA EL REGISTRO DE NINGUNA UNIÓN DE HECHO A NOMBRE DEL INTERESADO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) DOTYČNÁ OSOBA PATRNĚ NEUZAVŘELA POD SVÝM JMÉNEM REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON SES IKKE AT HAVE NOGET REGISTRERET PARTNERSKAB OPFØRT UNDER SIT NAVN I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) BESTEHT KEIN HINWEIS, DASS DIE BETREFFENDE PERSON UNTER IHREM NAMEN EINE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, EINGEGANGEN IST/ (ET) EI OLE ASJAOMASE ISIKU NIMEL ÜHTEGI AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST REGISTREERITUD KOOSELU LEPINGUT/ (EL) ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED APPEARS TO HAVE NO REGISTERED PARTNERSHIP IN HIS OR HER NAME UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE NE SEMBLE PAS AVOIR CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN SON NOM EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍ DHEALRAÍONN SÉ GO BHFUIL AN DUINE LENA mBAINEANN PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NIJE POZNATO DA JE DOTIČNA OSOBA POD SVOJIM IMENOM SKLOPILA REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) A NOME DELLA PERSONA INTERESSATA NON RISULTA STIPULATA ALCUNA UNIONE REGISTRATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) UZ ATTIECĪGĀS PERSONAS VĀRDA NAV NOSLĒGTAS REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO SAVO VARDU NĖRA SUDARĘS REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYNEK A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT MEGÁLLAPÍTHATÓAN NINCS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA TIDHER LI MA GĦANDHIEX SĦUBIJA REĠISTRATA F'ISIMHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE GEEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP IN ZIJN OF HAAR NAAM OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, NIE POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO SE AFIGURA EXISTIR PARCERIA REGISTADA EM NOME DA PESSOA EM CAUSA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIUN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎNCHEIAT PE NUMELE PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA ZREJME NEUZAVRELA REGISTROVANÉ PARTNERSTVO VO SVOJOM MENE PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) PO RAZPOLOŽLJIVIH PODATKIH ZADEVNA OSEBA NI V PARTNERSKI SKUPNOSTI, KI BI JO REGISTRIRALA V SVOJEM IMENU IN V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN NIMELLE EI OLE MERKITTY REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FÖREFALLER DEN BERÖRDA PERSONEN INTE HA INGÅTT REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.3
            (BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА ВСТЪПИ В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO REGISTRE UNA UNIÓN DE HECHO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA, ABY DOTYČNÁ OSOBA UZAVŘELA REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR, AT DEN PÅGÆLDENDE PERSON KAN INDGÅ REGISTRERET PARTNERSKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS DEM EINGEHEN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT DURCH DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASEL ISIKUL REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUDA/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT FOR THE PERSON CONCERNED TO ENTER INTO A REGISTERED PARTNERSHIP UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU À LA CONCLUSION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR AN DUINE LENA mBAINEANN AG DUL I mBUN PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA NE BI MOGLA SKLOPITI REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN'UNIONE REGISTRATA DELLA PERSONA INTERESSATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI ATTIECĪGAJAI PERSONAI
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            STĀTIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMAM ASMENIUI SUDARYTI REGISTRUOTĄ PARTNERYSTĘ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTSEN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦALL-PERSUNA KKONĊERNATA BIEX TIDĦOL FI SĦUBIJA REĠISTRATA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR DE BETROKKEN PERSOON OM EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP AAN TE GAAN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE A PESSOA EM CAUSA ESTABELEÇA UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA PRE DOTKNUTÚ OSOBU UZAVRIEŤ REGISTROVANÉ PARTNERSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA NE BI MOGLA REGISTRIRATI PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN REKISTERÖIDYLLE PARISUHTEELLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR DEN BERÖRDA PERSONEN ATT INGÅ REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            5.4
            (BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕГОВИЯ БЪДЕЩ ПАРТНЬОР СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA EL REGISTRO DE UNA UNIÓN DE HECHO ENTRE EL INTERESADO Y SU FUTURA PAREJA DE HECHO REGISTRADA CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM BUDOUCÍM PARTNEREM / JEJÍ BUDOUCÍ PARTNERKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR ET REGISTRERET PARTNERSKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE PARTNER I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER BETREFFENDEN PERSON UND IHREM KÜNFTIGEN PARTNER NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE REGISTREERITUD ELUKAASLASE KOOSELLU ASTUMIST/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT TO A REGISTERED PARTNERSHIP BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED PARTNER UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU À LA CONCLUSION D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ ENTRE LA PERSONNE CONCERNÉE ET SON FUTUR PARTENAIRE EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR PHÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A P(H)ÁIRTNÉIR BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI PARTNER NE BI MOGLI SKLOPITI REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN'UNIONE REGISTRATA TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO PARTNER A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO PARTNERI SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) PARTNERIO (-ĖS) REGISTRUOTAI PARTNERYSTEI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ ÉLETTÁRSA EGYMÁSSAL BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTSEN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦAL SĦUBIJA REĠISTRATA BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U S-SIEĦEB JEW SIEĦBA FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE PARTNER OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKU-MENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ TAKI ZWIĄZEK, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE OPOSIÇÃO CONHECIDA A QUE A PESSOA EM CAUSA ESTABELEÇA COM O(A) FUTURO(A) PARCEIRO(A) UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO OPOZIȚIE LA ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎNTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL PARTENER (VIITOAREA PARTENERĂ) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA NÁMIETKA VOČI REGISTROVANÉMU PARTNERSTVU MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCIM PARTNEROM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENEGA NASPROTOVANJA, DA ZADEVNA OSEBA IN NJEN PREDVIDENI PARTNER NE BI MOGLA REGISTRIRATI PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN KUMPPANINSA VÄLISTÄ REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA EI OLE VASTUSTETTU SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA INVÄNDNINGAR MOT INGÅENDE AV REGISTRERAT PARTNERSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE PARTNER ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES
            6.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИЯ ПАРТНЬОР НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA FUTURA PAREJA DE HECHO REGISTRADA DEL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O BUDOUCÍM PARTNEROVI / BUDOUCÍ PARTNERCE DOTYČNÉ OSOBY/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSONS KOMMENDE PARTNER/ (DE) ANGABEN ZU DEM KÜNFTIGEN PARTNER DER BETREFFENDEN PERSON/ (ET) TEAVE ISIKU KOHTA, KELLEGA ASJAOMANE ISIK SOOVIB REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUDA/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE INTENDED PARTNER OF THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LE FUTUR PARTENAIRE DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LE PÁIRTNÉIR BEARTAITHE AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O BUDUĆEM PARTNERU DOTIČNE OSOBE/ (IT) INFORMAZIONI SUL FUTURO PARTNER DELLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGĀS PERSONAS TOPOŠO PARTNERI/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ PARTNERĮ (-Ę)/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ ÉLETTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IS-SIEĦEB JEW SIEĦBA FUTUR TAL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BEOOGDE PARTNER VAN DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, Z KTÓRĄ OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAMIERZA ZAWRZEĆ ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK PARTNERSKI/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE O(A) FUTURO(A) PARCEIRO(A)DA PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL PARTENER (VIITOAREA PARTENERĂ) AL (A) PERSOANEI VIZATE/ (SK) INFORMÁCIE O NASTÁVAJÚCOM PARTNEROVI DOTKNUTEJ OSOBY/ (SL) INFORMACIJE O PREDVIDENEM PARTNERJU ZADEVNE OSEBE/ (FI) TIEDOT ASIANOMAISEN HENKILÖN TULEVASTA KUMPPANISTA/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONENS BLIVANDE PARTNER
            7.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            7.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            7.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            7.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            7.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            7.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IX
         
            
         
         Text obrazu
         
            STATUS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Rodné/á příjmení
            4.2 Současné/á příjmení
            4.3 Příjmení před uzavřením registrovaného partnerství
            4.4 Příjmení po uzavření registrovaného partnerství
            4.5 Jméno (jména)
            4.6 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.7 Místo (1) a země (2) narození
            4.8 Pohlaví:
            4.8.1 Žena
            4.8.2 Muž
            4.8.3 Neurčeno
            4.9 Státní příslušnost
            5. NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO STATUS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ:
            5.1 Je v registrovaném partnerství / Datum (dd/mm/yyyy) registrace partnerství
            5.2 Není v registrovaném partnerství
            5.2.1 Nikdy nebyla v registrovaném partnerství
            5.2.2 Registrované partnerství bylo zrušeno / Datum (dd/mm/yyyy) zrušení partnerství
            5.2.3 Přeživší partner – partnerka / Datum (dd/mm/yyyy) úmrtí partnera – partnerky
            5.3 Neurčeno
            6. POLE PRO PODPIS
            6.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            6.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            6.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            6.4 Podpis
            6.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (STATUS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN
            4.2
            (BG) НАСТОЯЩО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ACTUAL(ES)/ (CZ) SOUČASNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) NUVÆRENDE EFTERNAVN(E)/ (DE) DERZEITIGE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PRAEGUNE PEREKONNANIMI (PRAEGUSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΤΡΕΧΟΝ(-ΤΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) CURRENT SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) ACTUEL(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) REATHA/ (HR) SADAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I ATTUALE/I/ (LV) ESOŠAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) DABARTINĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) JELENLEGI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) ATTWALI/ (NL) HUIDIGE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) OBECNE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO OU APELIDOS ATUAIS/ (RO) NUMELE ACTUAL(E)/ (SK) SÚČASNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) SEDANJI PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) NYKYINEN SUKUNIMI (NYKYISET SUKUNIMET)/ (SV) NUVARANDE EFTERNAMN
            4.3
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ АКТА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE ACT/ (FR) NOM(S) AVANT L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN nGNÍOMH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DELL'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SUDARANT AKTĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED REJESTRACJĄ ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO ATO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN REKISTERÖINTIÄ/ (SV) EFTERNAMN FÖRE INGÅENDET
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.4
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА АКТА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE ACT/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DE L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN GHNÍMH/ (HR) PREZIME(NA) NAKON REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I DOPO L'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO AKTO SUDARYMO/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PO REJESTRACJI ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) APÓS O ATO/ (RO) NUMELE DUPĂ ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER INGÅENDET
            4.5
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.7
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.8
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.8.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.8.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.8.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.9
            (BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.
            (BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е, КАКТО СЛЕДВА/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL ESTADO DEL INTERESADO EN LO QUE RESPECTA A SU CALIDAD DE MIEMBRO DE UNA UNIÓN DE HECHO REGISTRADA ES EL SIGUIENTE/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO STATUS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, HAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON FØLGENDE REGISTREREDE PARTNERSKABSSTATUS/ (DE) STATUS DER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, ON ASJAOMASEL ISIKUL JÄRGMINE REGISTREERITUD KOOSELUGA SEOTUD STAATUS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED HAS THE FOLLOWING REGISTERED PARTNERSHIP STATUS/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LE STATUT DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE EST LE SUIVANT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, TÁ AN STÁDAS PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE A LEANAS AG AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN STATUS REGISTRIRANOG PARTNERSTVA DOTIČNE OSOBE JE SLJEDEĆI/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, LO STATO DI UNIONE REGISTRATA DELLA PERSONA INTERESSATA È IL SEGUENTE/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGAJAI PERSONAI IR ŠĀDS REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU STATUSS/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, ATITINKAMO ASMENS REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PADĖTIS YRA TOKIA/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÁLLÁSA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-ISTATUS TA' SĦUBIJA REĠISTRATA KIF ĠEJ/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, IS DE STATUS VAN HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP VAN DE BETROKKENE DE VOLGENDE/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA NASTĘPUJĄCY STATUS ZWIĄZANY Z ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKIEM PARTNERSKIM/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, À DATA DA SUA EMISSÃO, O ESTATUTO DE PARCERIA REGISTADA DA PESSOA EM CAUSA É/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTORUL STATUT PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, MÁ DOTKNUTÁ OSOBA TENTO ŠTATÚT REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, JE STATUS REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI ZADEVNE OSEBE NASLEDNJI/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAISEN HENKILÖN REKISTERÖITYYN PARISUHTEESEEN LIITTYVÄ SIVIILISÄÄTY ON SEURAAVA/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT ÄR DEN BERÖRDA PERSONENS STATUS AVSEENDE REGISTRERAT PARTNERSKAP FÖLJANDE
            5.1
            (BG) С РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/ (ES) TIENE PAREJA DE HECHO REGISTRADA / FECHA (DD/MM/AAAA) DE REGISTRO DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) JE V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/DATUM (DD/MM/YYYY) REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) REGISTRERET PARTNER/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) EINGETRAGENER PARTNER/DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD ELUKAASLANE / KOOSELU REGISTREERIMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΈΝΟΣ(-Η) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) REGISTERED PARTNER/DATE (DD/MM/YYYY) OF REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) AYANT CONCLU UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ/DATE (JJ/MM/AAAA) D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) PÁIRTNÉIR CLÁRAITHE/DÁTA (LL/MM/BBBB) CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) REGISTRIRANI PARTNER / DATUM (DD/MM/GGGG) REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) PARTNER REGISTRATO/DATA DI REGISTRAZIONE DELL'UNIONE (GG/MM/AAAA)/ (LV) REĢISTRĒTAIS PARTNERIS / PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĒŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) REGISTRUOTAS (-A) PARTNERIS (-Ė) / PARTNERYSTĖS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) BEJEGYZETT ÉLETTÁRS/A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SIEĦEB(/SIEĦBA) REĠISTRAT(A) U DATA (JJ/XX/SSSS) TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) GEREGISTREERDE PARTNER/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP/ (PL) POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM / DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) PARCEIRO(A) REGISTADO(A)/DATA DO REGISTO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENER ÎNREGISTRAT/DATA (ZZ/LL/AAAA) ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI/ (SK) REGISTROVANÝ PARTNER/DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) REGISTRIRAN PARTNER/DATUM (DD/MM/LLLL) REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) REKISTERÖITY KUMPPANI/PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) REGISTRERAD PARTNER/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR REGISTRERING AV PARTNERSKAPET
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.2
            (BG) БЕЗ РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) NO TIENE PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) NENÍ V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/ (DA) IKKE I ET REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) NICHT IN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/ (ET) EI OLE KUNAGI REGISTREERITUD KOOSELUS/ (EL) ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) NOT IN A REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) N'AYANT PAS CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) NÍL AN DUINE PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/ (HR) NIJE U REGISTRIRANOM PARTNERSTVU/ (IT) NON IN UNIONE REGISTRATA/ (LV) NAV REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS/ (LT) NESUDARĘS (-IUSI) REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/ (HU) NINCS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) MHUX FI SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) NIET IN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) NIE POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM/ (PT) NÃO TEM UMA PARCERIA REGISTADA/ (RO) NU SE AFLĂ ÎNTR-UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) NEŽIJE V REGISTROVANOM PARTNERSTVE/ (SL) NI V REGISTRIRANI PARTNERSKI SKUPNOSTI/ (FI) EI REKISTERÖIDYSSÄ PARISUHTEESSA/ (SV) EJ I REGISTRERAT PARTNERSKAP
            5.2.1
            (BG) НИКОГА НЕ Е РЕГИСТРИРАЛО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) NO HA TENIDO NUNCA PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) NIKDY NEBYLA V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/ (DA) ALDRIG I ET REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) NIE IN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/ (ET) EI OLE REGISTREERITUD KOOSELUS OLNUD/ (EL) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) NEVER IN A REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) N'AYANT JAMAIS CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) NÍ RAIBH AN DUINE PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE RIAMH/ (HR) NIKADA NIJE BIO(-LA) U REGISTRIRANOM PARTNERSTVU/ (IT) MAI CONTRATTA UN'UNIONE REGISTRATA/ (LV) NEKAD NAV STĀJIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS/ (LT) NIEKADA NEBUVO SUDARĘS (-IUSI) REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/ (HU) SOSEM VOLT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) QATT MA KONT FI SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) NOOIT IN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) NIGDY NIE ZAWARŁ(-A) ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) NUNCA TEVE UMA PARCERIA REGISTADA/ (RO) NU S-A AFLAT NICIODATĂ ÎNTR-UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) NIKDY NEŽILA V REGISTROVANOM PARTNERSTVE/ (SL) NIKOLI NI BIL V REGISTRIRANI PARTNERSKI SKUPNOSTI/ (FI) EI OLE KOSKAAN OLLUT REKISTERÖIDYSSÄ PARISUHTEESSA/ (SV) HAR ALDRIG VARIT I ETT REGISTRERAT PARTNERSKAP
            5.2.2
            (BG) С РАЗТРОГНАТО РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЗТРОГВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/ (ES) HA CANCELADO EL REGISTRO DE UNA UNIÓN DE HECHO / FECHA (DD/MM/AAAA) DE LA CANCELACIÓN/ (CZ) REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ BYLO ZRUŠENO/DATUM (DD/MM/YYYY) ZRUŠENÍ PARTNERSTVÍ/ (DA) OPLØST REGISTRERET PARTNERSKAB/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR OPLØSNING AF PARTNERSKABET/ (DE) AUFGEHOBENE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/DATUM (TT/MM/JJJJ) DER AUFHEBUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD KOOSELU ON LÕPETATUD / KOOSELU LÕPETAMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΛΥΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) DISSOLVED REGISTERED PARTNERSHIP/DATE (DD/MM/YYYY) OF DISSOLUTION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) AYANT CONCLU UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ DISSOUS/DATE (JJ/MM/AAAA) DE DISSOLUTION DU PARTENARIAT/ (GA) PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE DHÍSCAOILTE/DÁTA (LL/MM/BBBB) DHÍSCAOILEADH NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) RAZVRGNUTO REGISTRIRANO PARTNERSTVO / DATUM (DD/MM/GGGG) RAZVRGNUĆA REGISTRIRANOG PARTNERSTVA/ (IT) UNIONE REGISTRATA SCIOLTA/DATA DI SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZBEIGUŠĀS REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS / REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANĀS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ NUTRAUKTA / PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) MEGSZŰNT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT/A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT MEGSZŰNÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SĦUBIJA REĠISTRATA XOLTA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAX-XOLJIMENT TAS-SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) ONTBONDEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN ONTBINDING VAN HET PARTNERSCHAP/ (PL) ROZWIĄZANIE ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA (DD/MM/RRRR) ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) PARCERIA REGISTADA DISSOLVIDA/DATA DA DISSOLUÇÃO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENERIAT ÎNREGISTRAT DIZOLVAT/DATA (ZZ/LL/AAAA) DIZOLVĂRII PARTENERIATULUI/ (SK) REGISTROVANÉ PARTNERSTVO BOLO ZRUŠENÉ/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) REGISTRIRANA PARTNERSKA SKUPNOST JE PRENEHALA/DATUM (DD/MM/LLLL) PRENEHANJA REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) REKISTERÖITY PARISUHDE PURETTU/PARISUHTEEN PURKAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) UPPLÖST REGISTRERAT PARTNERSKAP/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UPPLÖSNING AV PARTNERSKAPET
            5.2.3
            (BG) С ПОЧИНАЛ ПАРТНЬОР/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА НА ПАРТНЬОРА/ (ES) MIEMBRO SUPÉRSTITE DE UNA UNIÓN DE HECHO REGISTRADA / FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO DE LA PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) PŘEŽIVŠÍ PARTNER – PARTNERKA/DATUM (DD/MM/YYYY) ÚMRTÍ PARTNERA – PARTNERKY/ (DA) LÆNGSTLEVENDE PARTNER/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR PARTNERS DØD/ (DE) ÜBERLEBENDER PARTNER/STERBEDATUM (TT/MM/JJJJ) DES PARTNERS/ (ET) ÜLEELANUD REGISTREERITUD ELUKAASLANE / REGISTREERITUD ELUKAASLASE SURMA KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΕΠΙΖΩΝ(-ΣΑ) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ/ (EN) SURVIVING PARTNER/ DATE (DD/MM/YYYY) OF PARTNER'S DEATH/ (FR) PARTENAIRE SURVIVANT/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS DU PARTENAIRE/ (GA) PÁIRTNÉIR MARTHANACH/ DÁTA (LL/MM/BBBB) BÁIS AN PHÁIRTNÉARA/ (HR) NADŽIVJELI PARTNER / DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI PARTNERA/ (IT) PARTNER SUPERSTITE/DATA DI DECESSO DEL PARTNER (GG/MM/AAAA)/ (LV) PĀRDZĪVOJUŠAIS PARTNERIS / PARTNERA MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) PERGYVENĘS (-USI) PARTNERIS (-Ė) / PARTNERIO (-ĖS) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) TÚLÉLŐ ÉLETTÁRS/AZ ÉLETTÁRS HALÁLÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SIEĦEB(/SIEĦBA) SUPERSTITI U DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT TAS-SIEĦEB(/SIEĦBA)/ (NL) OVERLEVENDE PARTNER/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN VAN DE PARTNER/ (PL) PARTNER POZOSTAJĄCY PRZY ŻYCIU / DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU DRUGIEGO PARTNERA/ (PT) PARCEIRO(A) SOBREVIVO(A)/ DATA DO ÓBITO DO(A) PARCEIRO(A) (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENER SUPRAVIEȚUITOR/DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI PARTENERULUI/ (SK) POZOSTALÝ PARTNER/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA PARTNERA/ (SL) PREŽIVELI PARTNER/DATUM (DD/MM/LLLL) PARTNERJEVE SMRTI/ (FI) ELOONJÄÄNYT KUMPPANI/KUMPPANIN KUOLINPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) EFTERLEVANDE PARTNER/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR PARTNERNS DÖD
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEUTVRĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) NIEUSTALONY/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            6.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            6.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            6.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            6.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA X
         
            
         
         Text obrazu
         
            BYDLIŠTĚ nebo MÍSTO POBYTU
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1) (2)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (3)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (5)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Pro účely tohoto nařízení by pojmy „bydliště“ a „místo pobytu“ měly být vykládány v souladu s vnitrostátním právem.
            (3) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (5) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z matriky
            3.2.3 Výpis z registru obyvatel
            3.2.4 Opis matričních záznamů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ
            4.1 Příjmení
            4.2 Jméno (jména)
            4.3 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.4 Místo (1) a země (2) narození
            4.5 Pohlaví:
            4.5.1 Žena
            4.5.2 Muž
            4.5.3 Neurčeno
            5. SOUČASNÉ BYDLIŠTĚ NEBO MÍSTO POBYTU OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ
            5.1 Bydliště
            5.1.1 Adresa:
            5.1.1.1 Ulice a číslo domu / poštovní přihrádka
            5.1.1.2 Místo a poštovní směrovací číslo
            5.1.1.3 Země (1)
            5.2 Místo pobytu
            5.1.1 Adresa:
            5.1.1.1 Ulice a číslo domu / poštovní přihrádka
            5.1.1.2 Místo a poštovní směrovací číslo
            5.1.1.3 Země (2)
            6. POLE PRO PODPIS
            6.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            6.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            6.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            6.4 Podpis
            6.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (BYDLIŠTĚ nebo MÍSTO POBYTU)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN
            3.2.3
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER
            3.2.4
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ / (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM / (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK(PRIIMKI)/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ (-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIOS(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.4
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.5
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.5.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.5.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.5.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            5.
            (BG) НАСТОЯЩО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И/ИЛИ МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) DOMICILIO Y/O RESIDENCIA ACTUALES DE LA PERSONA A LA QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) SOUČASNÉ BYDLIŠTĚ NEBO MÍSTO POBYTU OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) NUVÆRENDE BOPÆL OG/ELLER OPHOLDSSTED FOR PERSONEN, DER ER BERØRT AF DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) AKTUELLER WOHNSITZ UND/ODER ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, NIMETATUD ISIKU PRAEGUNE ALALINE ASUKOHT JA/VÕI ELUKOHT/ (EL) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) CURRENT DOMICILE AND/OR RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) DOMICILE ET/OU RÉSIDENCE ACTUELS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) SAINCHÓNAÍ REATHA AGUS/NÓ GNÁTHCHÓNAÍ AN DUINE ATÁ AINMNITHE SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TRENUTNO PREBIVALIŠTE I/ILI BORAVIŠTE OSOBE NAVEDENE U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) DOMICILIO E/O RESIDENZA ATTUALE DELLA PERSONA INTERESSATA DAL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) ATTIECĪGĀS PERSONAS PAŠREIZĒJAIS DOMICILS UN/VAI UZTURĒŠANĀS VIETA, KAS MINĒTA PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, NURODYTO ASMENS DABARTINĖ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA IR (ARBA) GYVENAMOJI VIETA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY JELENLEGI LAKÓHELYE ÉS/VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE/ (MT) DOMIĊILJU U/JEW RESIDENZA ATTWALI TAL-PERSUNA MSEMMIJA FID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HI MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) HUIDIGE WOON- EN/OF VERBLIJFPLAATS VAN DE BETROKKENE OP GROND VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE POBYTU OSOBY WSKAZANEJ W DOMUMENCIE URZĘDOWYM, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) DOMICÍLIO E/OU RESIDÊNCIA ATUAL DA PESSOA DESIGNADA NO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) DOMICILIUL ȘI/SAU REȘEDINȚA ACTUAL(Ă) AL (A) PERSOANEI VIZATE DE DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) SÚČASNÉ BYDLISKO A/ALEBO POBYT OSOBY UVEDENEJ VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE PRIPOJENÝ TENTO FORMULÁR/ (SL) TRENUTNO STALNO PREBIVALIŠČE IN/ALI TRENUTNO PREBIVALIŠČE OSEBE, NA KATERO SE NANAŠA JAVNA LISTINA, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, TARKOITETUN HENKILÖN KOTI- JA/TAI ASUINPAIKKA/ (SV) NUVARANDE HEMVIST OCH/ELLER BOSTADSORT FÖR DEN PERSON SOM BERÖRS AV DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            5.1
            (BG) МЕСТОЖИВЕЕНЕ/ (ES) DOMICILIO/ (CZ) BYDLIŠTĚ/ (DA) BOPÆL/ (DE) WOHNSITZ/ (ET) ALALINE ASUKOHT/ (EL) ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ (EN) DOMICILE/ (FR) DOMICILE/ (GA) SAINCHÓNAÍ/ (HR) PREBIVALIŠTE/ (IT) DOMICILIO/ (LV) DOMICILS/ (LT) NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/ (HU) LAKÓHELY/ (MT) DOMIĊILJU/ (NL) WOONPLAATS/ (PL) MIEJSCE ZAMIESZKANIA/ (PT) DOMICÍLIO/ (RO) DOMICILIUL/ (SK) BYDLISKO/ (SL) STALNO PREBIVALIŠČE/ (FI) KOTIPAIKKA/ (SV) HEMVIST
            5.1.1
            (BG) АДРЕС/ (ES) DIRECCIÓN/ (CZ) ADRESA/ (DA) ADRESSE/ (DE) ANSCHRIFT/ (ET) AADRESS/ (EL) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ (EN) ADDRESS/ (FR) ADRESSE/ (GA) SEOLADH/ (HR) ADRESA/ (IT) INDIRIZZO/ (LV) ADRESE/ (LT) ADRESAS/ (HU) CÍME/ (MT) INDIRIZZ/ (NL) ADRES/ (PL) ADRES/ (PT) ENDEREÇO/ (RO) ADRESA/ (SK) ADRESA/ (SL) NASLOV/ (FI) OSOITE/ (SV) ADRESS
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.1.1.1
            (BG) УЛИЦА И НОМЕР/ПОЩЕНСКА КУТИЯ/ (ES) CALLE Y NÚMERO / APARTADO DE CORREOS/ (CZ) ULICE A ČÍSLO DOMU / POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA/ (DA) VEJ OG HUSNUMMER/POSTBOKS/ (DE) STRASSE UND HAUSNUMMER/POSTFACH/ (ET) TÄNAV JA MAJA NUMBER / POSTKAST/ (EL) ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ / Τ.Θ./ (EN) STREET AND NUMBER/PO BOX/ (FR) RUE ET NUMÉRO/BOÎTE POSTALE/ (GA) SRÁID AGUS UIMHIR/BOSCA POIST/ (HR) ULICA I BROJ / POŠTANSKI PRETINAC/ (IT) VIA E NUMERO/CASELLA POSTALE/ (LV) IELA UN MĀJAS NUMURS / PASTKASTE/ (LT) GATVĖ IR NAMO NUMERIS / PAŠTO DĖŽUTĖ/ (HU) UTCA ÉS HÁZSZÁM/POSTAFIÓK/ (MT) TRIQ U NUMRU/KAXXA POSTALI/ (NL) STRAAT EN NUMMER/POSTBUS/ (PL) ULICA I NUMER / SKRYTKA POCZTOWA/ (PT) RUA E NÚMERO/CAIXA POSTAL/ (RO) STRADA ȘI NUMĂRUL/CĂSUȚA POȘTALĂ/ (SK) ULICA A ČÍSLO/ POŠTOVÝ PRIEČINOK/ (SL) ULICA IN ŠTEVILKA/POŠTNI PREDAL/ (FI) LÄHIOSOITE/POSTILOKERO/ (SV) GATUADRESS/POSTBOX
            5.1.1.2
            (BG) НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПОЩЕНСКИ КОД/ (ES) LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL/ (CZ) MÍSTO A POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO/ (DA) BY OG POSTNUMMER/ (DE) PLZ UND ORT/ (ET) LINN VÕI ASULA JA SIHTNUMBER/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ (EN) PLACE AND POSTAL CODE/ (FR) LOCALITÉ ET CODE POSTAL/ (GA) ÁIT AGUS CÓD POIST/ (HR) MJESTO I POŠTANSKI BROJ/ (IT) LOCALITÀ E CAP/ (LV) VIETA UN PASTA INDEKSS/ (LT) VIETA IR PAŠTO KODAS/ (HU) HELYSÉG ÉS IRÁNYÍTÓSZÁM/ (MT) LOKALITÀ U KODIĊI POSTALI/ (NL) PLAATS EN POSTCODE/ (PL) MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY/ (PT) LOCALIDADE E CÓDIGO POSTAL/ (RO) LOCALITATEA ȘI CODUL POȘTAL/ (SK) MIESTO A POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO/ (SL) KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA/ (FI) POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA/ (SV) ORT OCH POSTNUMMER
            5.1.1.3
            (BG) ДЪРЖАВА/ (ES) PAÍS/ (CZ) ZEMĚ/ (DA) LAND/ (DE) LAND/ (ET) RIIK/ (EL) ΧΩΡΑ/ (EN) COUNTRY/ (FR) PAYS/ (GA) TÍR/ (HR) ZEMLJA/ (IT) PAESE/ (LV) VALSTS/ (LT) ŠALIS/ (HU) ORSZÁG/ (MT) PAJJIŻ/ (NL) LAND/ (PL) PAŃSTWO/ (PT) PAÍS/ (RO) ȚARA/ (SK) ŠTÁT/ (SL) DRŽAVA/ (FI) MAA/ (SV) LAND
            5.2
            (BG) МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/ (ES) RESIDENCIA/ (CZ) MÍSTO POBYTU/ (DA) OPHOLDSSTED/ (DE) ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFTENTHALTS/ (ET) ELUKOHT/ (EL) ΔΙΑΜΟΝΗ/ (EN) RESIDENCE/ (FR) RÉSIDENCE/ (GA) SAINCHÓNAÍ/ (HR) BORAVIŠTE/ (IT) RESIDENZA/ (LV) UZTURĒŠANĀS VIETA/ (LT) GYVENAMOJI VIETA/ (HU) TARTÓZKODÁSI HELY/ (MT) RESIDENZA/ (NL) VERBLIJFPLAATS/ (PL) MIEJSCE POBYTU/ (PT) RESIDÊNCIA/ (RO) REȘEDINȚA/ (SK) POBYT/ (SL) PREBIVALIŠČE/ (FI) ASUINPAIKKA/ (SV) BOSTADSORT
            6.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
            6.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            6.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            6.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
      
         PŘÍLOHA XI
         
            
         
         Text obrazu
         
            NEEXISTENCE ZÁZNAMU V REJSTŘÍKU TRESTŮ ČLENSKÉHO STÁTU, JEHOŽ JE DOTYČNÁ OSOBA STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM
            VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ – POMŮCKA PRO PŘEKLAD
            Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (1)
            Belgie (BE) Bulharsko (BG)
            Česká republika (CZ)
            Dánsko (DK) Německo (DE)
            Estonsko (EE) Irsko (IE)
            Řecko (EL) Španělsko (ES)
            Francie (FR) Chorvatsko (HR)
            Itálie (IT) Kypr (CY)
            Lotyšsko (LV) Litva (LT)
            Lucembursko (LU)
            Maďarsko (HU) Malta (MT)
            Nizozemsko (NL) Rakousko (AT)
            Polsko (PL) Portugalsko (PT)
            Rumunsko (RO) Slovinsko (SI)
            Slovensko (SK) Finsko (FI)
            Švédsko (SE) Spojené království (UK)
            DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
            Jediným účelem tohoto vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné listiny, k níž je přiložen. Tento formulář se mezi členskými státy nesmí pohybovat jako samostatný dokument.
            Tento formulář odráží obsah veřejné listiny, k níž je přiložen. Orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, však může v případech, kdy je to nezbytné pro účely zpracování veřejné listiny, požadovat překlad či přepis informací, které jsou ve formuláři uvedeny.
            UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN
            Uveďte pouze informace, které jsou uvedeny ve veřejné listině, k níž je přiložen tento formulář. (2)
            Pokud veřejná listina, k níž je přiložen tento formulář, neobsahuje určité údaje nebo informace, uveďte „–“.
            1. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (3)
            2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            1.1 Název (4)
            3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ
            3.1 Listina vydaná orgánem nebo úředníkem s vazbou na soudy daného členského státu
            3.1.1 Rozhodnutí soudu
            3.1.2 Listina vydaná státním zástupcem
            3.1.3 Listina vydaná vyšším soudním úředníkem
            3.1.4 Listina vydaná soudním vykonavatelem („huissier de justice“)
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            (1) Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1.
            (2) Při vyplňování rukou použijte hůlkové písmo.
            (3) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího formulář.
            (4) Slovo „název“ je třeba vykládat jako úřední název orgánu vydávajícího veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.2 Listina vydaná správním úřadem
            3.2.1 Osvědčení
            3.2.2 Výpis z rejstříku trestů
            3.2.3 Opis záznamu z rejstříku trestů
            3.1.5 Jiné (upřesněte)
            3.3 Notářská listina
            3.4 Úřední osvědčení, kterým byla opatřena listina podepsaná soukromou osobou
            3.5 Listina vyhotovená diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem členského státu v rámci výkonu jeho služebních povinností
            3.6 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            3.7 Referenční číslo veřejné listiny
            4. INFORMACE O TOTOŽNOSTI OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ
            4.1 Příjmení
            4.2 Předchozí příjmení
            4.3 Jméno (jména)
            4.4 Předchozí jméno (jména)
            4.5 Datum (dd/mm/rrrr) narození
            4.6 Místo (1) a země (2) narození
            4.7 Pohlaví:
            4.7.1 Žena
            4.7.2 Muž
            4.7.3 Neurčeno
            4.8 Státní příslušnost
            4.9 Identifikační číslo
            4.10 Druh a číslo identifikačního dokladu osoby:
            4.10.1 Vnitrostátní průkaz totožnosti / č.
            4.10.2 Pas / č.
            4.10.3 Řidičský průkaz / č.
            4.10.4 Jiné (upřesněte) /č.
            5. VEŘEJNÁ LISTINA, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, NEZMIŇUJE ŽÁDNÉ ODSOUZENÍ DOTYČNÉ OSOBY UVEDENÉ V REJSTŘÍKU TRESTŮ ČLENSKÉHO STÁTU, JEHOŽ JE TATO OSOBA STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM.
            6. POLE PRO PODPIS
            6.1 Příjmení a jméno (jména) úředníka, který vydal tento formulář
            6.2 Funkce úředníka, který vydal tento formulář
            6.3 Datum (dd/mm/rrrr) vydání
            6.4 Podpis
            6.5 Pečeť nebo razítko
            (1) Slovy „místo narození“ se rozumí název obce nebo města, okresu a kraje, kde se daná osoba narodila.
            (2) Název země a – pokud existuje – kód ISO dané země nebo možnost „Jiné (upřesněte)“ je třeba vybrat z rozbalovací nabídky ve vzorovém vícejazyčném standardním formuláři, který je k dispozici na portálu evropské e-justice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            VÍCEJAZYČNÝ GLOSÁŘ NÁZVŮ STANDARDNÍCH POLOŽEK
            (NEEXISTENCE ZÁZNAMU V REJSTŘÍKU TRESTŮ ČLENSKÉHO STÁTU, JEHOŽ JE DOTYČNÁ OSOBA STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM)
            1.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET
            1.1
            (BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN
            2.
            (BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            3.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT
            3.1.1
            (BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT
            3.1.2
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET
            3.1.3
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.1.4
            (BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH (“HUISSIER DE JUSTICE”)/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ („HUISSIER DE JUSTICE”) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC („HUISSIER DE JUSTICE”)/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ („HUISSIER DE JUSTICE“)/ (FI) HAASTEMIEHEN (”HUISSIER DE JUSTICE”) ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)
            3.1.5
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)
            3.2
            (BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING
            3.2.1
            (BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG
            3.2.2
            (BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES/ (CZ) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ/ (DA) UDDRAG FRA STRAFFEREGISTRET/ (DE) STRAFREGISTERAUSZUG/ (ET) KARISTUSREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CRIMINAL RECORD/ (FR) EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE/ (GA) SLIOCHT AS AN TAIFEAD COIRIÚIL/ (HR) IZVADAK IZ KAZNENE EVIDENCIJE/ (IT) ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE/ (LV) IZRAKSTS NO SODĀMĪBAS REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ NUOSPRENDŽIŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REKORD KRIMINALI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU KARNEGO/ (PT) CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL/ (RO) EXTRAS DIN CAZIERUL JUDICIAR/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV/ (SL) IZPISEK IZ KAZENSKE EVIDENCE/ (FI) RIKOSREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR KRIMINALREGISTRET
            3.2.3
            (BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ/ (ES) COPIA LITERAL DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES/ (CZ) OPIS ZÁZNAMU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF STRAFFEREGISTRET/ (DE) WÖRTLICHE ABSCHRIFT DES STRAFREGISTERS/ (ET) KARISTUSREGISTRI VÄLJAVÕTTE KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) VERBATIM COPY OF THE CRIMINAL RECORD/ (FR) COPIE INTÉGRALE DU CASIER JUDICIAIRE/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DEN TAIFEAD COIRIÚIL/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ KAZNENE EVIDENCIJE/ (IT) COPIA LETTERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE/ (LV) SODĀMĪBAS REĢISTRA AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) NUOSPRENDŽIŲ REGISTRO ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAR-REKORD KRIMINALI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN HET STRAFREGISTER/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY Z REJESTRU KARNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DO REGISTO CRIMINAL/ (RO) COPIE EXACTĂ A CAZIERULUI JUDICIAR/ (SK) DOSLOVNÝ ODPIS Z REGISTRA TRESTOV/ (SL) DOBESEDNI PREPIS IZ KAZENSKE EVIDENCE/ (FI) RIKOSREKISTERIOTTEEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV UPPGIFTER UR KRIMINALREGISTRET
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.3
            (BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING
            3.4
            (BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON
            3.5
            (BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            3.6
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            3.7
            (BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER
            4.
            (BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОЛИЧНОСТТА НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA A LA QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE O TOTOŽNOSTI OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) INFORMATION OM IDENTITETEN PÅ PERSONEN, SOM DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, ER UDSTEDT I/ (DE) ANGABEN ZUR IDENTITÄT DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE ISIKU ISIKUSAMASUSE KOHTA, KES ON NIMETATUD AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE PERSON NAMED IN THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS SUR L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS FAOI AITHEANTAS AN DUINE ATÁ AINMNITHE SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE O IDENTITETU OSOBE NAVEDENE U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ DELLA PERSONA INTERESSATA DAL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, MINĒTĀS PERSONAS IDENTITĀTI/ (LT) INFORMACIJA APIE ASMENS, NURODYTO VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, TAPATYBĘ/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR L-IDENTITÀ TAL-PERSUNA MSEMMIJA FID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HI MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE BETROKKENE OP GROND VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) DANE NA TEMAT TOŻSAMOŚCI OSOBY WSKAZANEJ W DOKUMENCIE URZĘDOWYM, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIDADE DA PESSOA DESIGNADA NO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA PERSOANEI VIZATE DE DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O TOTOŽNOSTI OSOBY UVEDENEJ VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE O ISTOVETNOSTI OSEBE, NA KATERO SE NANAŠA JAVNA LISTINA, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, TARKOITETUN HENKILÖN HENKILÖTIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM IDENTITETEN PÅ DEN PERSON SOM BERÖRS AV DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT
            4.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN
            4.2
            (BG) ПРЕДИШНО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ANTERIOR(ES)/ (CZ) PŘEDCHOZÍ PŘÍJMENÍ/ (DA) TIDLIGERE EFTERNAVN(E)/ (DE) FRÜHERE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) VARASEM PEREKONNANIMI (VARASEMAD PEREKONNANIMED)/ (EL) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ(-Α) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) PREVIOUS SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) PRÉCÉDENT(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMHE SEO/ (HR) PRIJAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I PRECEDENTE/I/ (LV) IEPRIEKŠĒJAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) ANKSTESNĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) ELŐZŐ CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) PREĊEDENTI/ (NL) VROEGERE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) POPRZEDNIE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S) ANTERIOR(ES)/ (RO) NUME ANTERIOR (NUME ANTERIOARE)/ (SK) PREDCHÁDZAJÚCE PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PREJŠNJI PRIIMEK/PRIIMKI / (FI) ENTINEN SUKUNIMI (ENTISET SUKUNIMET)/ (SV) TIDIGARE EFTERNAMN
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.3
            (BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN
            4.4
            (BG) ПРЕДИШНО(И) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S) ANTERIOR(ES)/ (CZ) PŘEDCHOZÍ JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) TIDLIGERE FORNAVN(E)/ (DE) FRÜHERE(R) VORNAME(N)/ (ET) VARASEM EESNIMI (VARASEMAD EESNIMED)/ (EL) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ(-Α) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) PREVIOUS FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S) PRÉCÉDENT(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) ROIMHE SEO/ (HR) PRIJAŠNJE(-A) IME(NA)/ (IT) NOME/I PRECEDENTE/I/ (LV) IEPRIEKŠĒJAIS(-IE) VĀRDS(-I)/ (LT) ANKSTESNIS (-I) VARDAS (-AI)/ (HU) ELŐZŐ UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM/ISMIJIET PREĊEDENTI/ (NL) VROEGERE VOORRNA(A)M(EN)/ (PL) POPRZEDNIE IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S) ANTERIOR(ES)/ (RO) PRENUME ANTERIOR (PRENUME ANTERIOARE)/ (SK) PREDCHÁDZAJÚCE MENO(-Á)/ (SL) PREJŠNJE IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) TIDIGARE FÖRNAMN
            4.5
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)
            4.6
            (BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND
            4.7
            (BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN
            4.7.1
            (BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA
            4.7.2
            (BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN
            4.7.3
            (BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT
            4.8
            (BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            4.9
            (BG) ГРАЖДАНСКИ НОМЕР/ (ES) NÚMERO DE IDENTIDAD/ (CZ) IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO/ (DA) IDENTIFIKATIONSNUMMER/ (DE) IDENTITÄTSNUMMER/ (ET) ISIKUKOOD/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ (EN) IDENTITY NUMBER/ (FR) NUMÉRO D'IDENTITÉ/ (GA) UIMHIR AITHEANTAIS/ (HR) IDENTIFIKACIJSKI BROJ/ (IT) NUMERO D'IDENTIFICAZIONE/ (LV) IDENTITĀTES NUMURS/ (LT) ASMENS KODAS/ (HU) SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁMA/ (MT) NUMRU TAL-IDENTITÀ/ (NL) IDENTITEITSNUMMER/ (PL) NUMER IDENTYFIKACYJNY/ (PT) NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO/ (RO) NUMĂRUL DE IDENTIFICARE/ (SK) IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO/ (SL) IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA/ (FI) HENKILÖTUNNUS/ (SV) IDENTITETSNUMMER
            4.10
            (BG) ВИД И НОМЕР НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЛИЦЕТО/ (ES) TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO/ (CZ) DRUH A ČÍSLO IDENTIFIKAČNÍHO DOKLADU OSOBY/ (DA) TYPEN OG NUMMERET PÅ PERSONENS IDENTIFIKATIONSDOKUMENT/ (DE) ART UND NUMMER DES IDENTITÄTSDOKUMENTS DER PERSON/ (ET) ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI LIIK JA NUMBER/ (EL) ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ (EN) TYPE AND NUMBER OF THE PERSON’S IDENTIFICATION DOCUMENT/ (FR) TYPE ET NUMÉRO DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) CINEÁL AGUS UIMHIR DHOICIMÉAD AITHEANTAIS AN DUINE/ (HR) VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE OSOBE/ (IT) TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA PERSONA/ (LV) PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTA VEIDS UN NUMURS/ (LT) ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO TIPAS IR NUMERIS/ (HU) A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA/ (MT) IT-TIP U N-NUMRU TAD-DOKUMENT TA' IDENTITÀ TAL-PERSUNA/ (NL) TYPE EN NUMMER VAN HET IDENTITEITSDOCUMENT VAN DE BETROKKENE/ (PL) RODZAJ I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI/ (PT) TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/ (RO) TIPUL ȘI NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE AL PERSOANEI/ (SK) TYP A ČÍSLO PREUKAZU TOTOŽNOSTI OSOBY/ (SL) VRSTA IN ŠTEVILKA IDENTIFIKACIJSKEGA DOKUMENTA OSEBE/ (FI) HENKILÖTODISTUKSEN TYYPPI JA NUMERO/ (SV) TYP OCH NUMMER PÅ PERSONENS IDENTITETSHANDLING
            4.10.1
            (BG) НАЦИОНАЛНА ЛИЧНА КАРТА/№/ (ES) DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD / NÚM./ (CZ) VNITROSTÁTNÍ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI / Č./ (DA) NATIONALT IDENTITETSKORT/-NUMMER/ (DE) NATIONALER PERSONALAUSWEIS/NR./ (ET) RIIKLIK ISIKUTUNNISTUS / NR/ (EL) ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΑΡΙΘ./ (EN) NATIONAL IDENTITY CARD/NO./ (FR) CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ/N°/ (GA) CÁRTA NÁISIÚNTA AITHEANTAIS/UIMH./ (HR) NACIONALNA OSOBNA ISKAZNICA / BR./ (IT) CARTA D'IDENTITÀ NAZIONALE/N./ (LV) VALSTS PERSONAS APLIECĪBA / NR./ (LT) NACIONALINĖ ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ / NR./ (HU) NEMZETI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY/SZÁMA/ (MT) KARTA TAL-IDENTITÀ NAZZJONALI/NRU/ (NL) NATIONALE IDENTITEITSKAART/NR./ (PL) KRAJOWY DOWÓD TOŻSAMOŚCI / NR/ (PT) N.o DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL/ (RO) CARTE DE IDENTITATE NAȚIONALĂ/NR./ (SK) NÁRODNÝ PREUKAZ TOTOŽNOSTI/č./ (SL) NACIONALNA OSEBNA IZKAZNICA/ŠT./ (FI) KANSALLINEN HENKILÖKORTTI/NRO/ (SV) NATIONELLT IDENTITETSKORT/NUMMER
            4.10.2
            (BG) ПАСПОРТ/№/ (ES) PASAPORTE / NÚM./ (CZ) PAS / Č./ (DA) PAS/NR./ (DE) REISEPASS/NR./ (ET) PASS/NR/ (EL) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΑΡΙΘ./ (EN) PASSPORT/NO./ (FR) PASSEPORT/N°/ (GA) PAS/UIMH./ (HR) PUTOVNICA / BR./ (IT) PASSAPORTO/N./ (LV) PASE/NR./ (LT) PASAS / NR./ (HU) ÚTLEVÉL/SZÁMA/ (MT) PASSAPORT/ NRU/ (NL) PASPOORT/NR./ (PL) PASZPORT / NR/ (PT) N.o DO PASSAPORTE/ (RO) PAȘAPORT/NR./ (SK) CESTOVNÝ PAS/č./ (SL) POTNI LIST/ŠT./ (FI) PASSI/NRO/ (SV) PASS/NUMMER
            4.10.3
            (BG) СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС/№/ (ES) PERMISO DE CONDUCCIÓN / NÚM./ (CZ) ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ / Č./ (DA) KØREKORT/NR./ (DE) FÜHRERSCHEIN/NR./ (ET) JUHILUBA/NR/ (EL) ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ / ΑΡΙΘ./ (EN) DRIVING LICENCE/NO./ (FR) PERMIS DE CONDUIRE/N°/ (GA) CEADÚNAS TIOMÁNA/UIMH./ (HR) VOZAČKA DOZVOLA / BR./ (IT) PATENTE DI GUIDA/N./ (LV) VADĪTĀJA APLIECĪBA / NR./ (LT) VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS / NR./ (HU) VEZETŐI ENGEDÉLY/SZÁMA/ (MT) LIĊENZJA TAS-SEWQAN/NRU/ (NL) RIJBEWIJS/NR./ (PL) PRAWO JAZDY / NR/ (PT) N.o DA CARTA DE CONDUÇÃO/ (RO) PERMIS DE CONDUCERE/NR./ (SK) VODIČSKÝ PREUKAZ/č./ (SL) VOZNIŠKO DOVOLJENJE/ŠT./ (FI) AJOKORTTI/NRO/ (SV) KÖRKORT/NUMMER
            4.10.4
            (BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ) … /№ …/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE) … / NÚM. …/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE) … / Č …/ (DA) ANDRE (ANGIVES) …/ NR. …/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN) …/NR …/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE) … / NR …/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ) … / Αριθ. …/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED) …/No. …/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER) …/N° …/ (GA) EILE (LE SONRÚ) … …/Uimh. …/ (HR) OSTALO (NAVESTI) … / br. …/ (IT) ALTRO (PRECISARE) …/N. …/ (LV) CITS (PRECIZĒT) … / NR. …/ (LT) KITA (NURODYTI) …/NR. …./ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI) …/Száma: …/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA) …/Nru …/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN) …/NR. …/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ) … / nr …/ (PT) N.o DE OUTRO DOCUMENTO (ESPECIFICAR) …/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA) … /NR. …/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ) …/č. …/ (SL) DRUGO (NAVESTI) …/št. …/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ) … /Nro …/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS) …/Nummer …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            5.
            (BG) В ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, НЕ СЕ ПОСОЧВА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е БИЛО ОСЪЖДАНО СЪГЛАСНО РЕГИСТРИТЕ ЗА СЪДИМОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, ЧИЙТО ГРАЖДАНИН Е ТОВА ЛИЦЕ/ (ES) EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO NO MENCIONA QUE CONSTE NINGÚN ANTECEDENTE PENAL DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES DEL ESTADO MIEMBRO DEL QUE TIENE LA NACIONALIDAD/ (CZ) VEŘEJNÁ LISTINA, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, NEZMIŇUJE ŽÁDNÉ ODSOUZENÍ DOTYČNÉ OSOBY ZAZNAMENANÉ V REJSTŘÍKU TRESTŮ ČLENSKÉHO STÁTU, JEHOŽ JE TATO OSOBA STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, NÆVNER INGEN DOM MED HENSYN TIL DEN PÅGÆLDENDE PERSON I STRAFFEREGISTRET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR PERSONEN ER STATSBORGER/ (DE) DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, ENTHÄLT KEINEN HINWEIS AUF EINE VERURTEILUNG DER BETREFFENDEN PERSON IM STRAFREGISTER DES MITGLIEDSTAATS IHRER STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, EI OLE MÄRGITUD ÜHTEGI SÜÜDIMÕISTVAT KOHTUOTSUST, MIS OLEKS TEHTUD ASJAOMASE ISIKU SUHTES JA KANTUD ASJAOMASE ISIKU KODAKONDSUSJÄRGSE LIIKMESRIIGI KARISTUSREGISTRISSE/ (EL) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ/ (EN) THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED DOES NOT MENTION ANY CONVICTION IN RESPECT OF THE PERSON CONCERNED IN THE CRIMINAL RECORD OF THE MEMBER STATE OF NATIONALITY OF THAT PERSON/ (FR) LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT NE MENTIONNE AUCUNE CONDAMNATION FIGURANT AU CASIER JUDICIAIRE DE LA PERSONNE CONCERNÉE DANS L'ÉTAT MEMBRE DONT CETTE PERSONNE A LA NATIONALITÉ/ (GA) SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, NÍL AON TRÁCHT AR AON CHIONTÚ I LEITH AN DUINE LENA mBAINEANN SA TAIFEAD COIRIÚIL I mBALLSTÁT NÁISIÚNTACHTA AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN NIJE NAVEDENA NIJEDNA OSUĐUJUĆA PRESUDA PROTIV DOTIČNE OSOBE U KAZNENOJ EVIDENCIJI DRŽAVE ČLANICE DRŽAVLJANSTVA TE OSOBE/ (IT) IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO NON RIPORTA ALCUNA CONDANNA RELATIVA ALLA PERSONA INTERESSATA PER QUANTO CONCERNE IL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLO STATO MEMBRO DI CITTADINANZA DI TALE PERSONA/ (LV) PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, PAR ATTIECĪGO PERSONU NAV MINĒTA NEVIENA NOTIESĀŠANA, KAS NORĀDĪTA MINĒTĀS PERSONAS VALSTSPIEDERĪBAS DALĪBVALSTS SODĀMĪBAS REĢISTRĀ/ (LT) VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, NENURODOMAS JOKS SU ATITINKAMU ASMENIU SUSIJĘS NUOSPRENDIS TO ASMENS PILIETYBĖS VALSTYBĖS NARĖS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRE/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT AZ ÉRINTETT SZEMÉLLYEL KAPCSOLATBAN NEM EMLÍT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLLAMPOLGÁRSÁGA SZERINTI TAGÁLLAM BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ELÍTÉLÉST/ (MT) ID-DOKUMENT PUBBLIKU MEHMUŻ MA' DIN IL-FORMOLA MA JSEMMI L-EBDA KUNDANNA FIR-RIGWARD TAL-PERSUNA KKONĊERNATA FIR-REKORD KRIMINALI TAL-ISTAT MEMBRU TAĊ-ĊITTADINANZA TA' DIK IL-PERSUNA/ (NL) HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, VERMELDT GEEN VEROORDELING VOOR DE BETROKKENE IN HET STRAFREGISTER VAN DE LIDSTAAT VAN NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENE/ (PL) DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, NIE ZAWIERA INFORMACJI O ISTNIENIU WYROKU SKAZUJĄCEGO WYDANEGO WOBEC OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, WPISANEGO DO REJESTRU KARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, KTÓREGO OSOBA TA JEST OBYWATELEM/ (PT) O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO NÃO REFERE QUALQUER CONDENAÇÃO DA PESSOA EM CAUSA NO REGISTO CRIMINAL DO ESTADO-MEMBRO DA NACIONALIDADE DESSA PESSOA/ (RO) DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR NU MENȚIONEAZĂ NICIO CONDAMNARE REFERITOARE LA PERSOANA VIZATĂ DE CAZIERUL JUDICIAR DIN STATUL MEMBRU AL CĂRUI CETĂȚEAN ESTE PERSOANA RESPECTIVĂ/ (SK) VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, SA NEUVÁDZA ŽIADNE ODSÚDENIE DOTKNUTEJ OSOBY V REGISTRI TRESTOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÉHO ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM JE DANÁ OSOBA/ (SL) V JAVNI LISTINI, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, NI NAVEDENA NOBENA OBSODBA V ZVEZI Z ZADEVNO OSEBO V KAZENSKI EVIDENCI DRŽAVE ČLANICE, KATERE DRŽAVLJANSTVO IMA TA OSEBA/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, EI OLE MAININTAA ASIANOMAISTA HENKILÖÄ KOSKEVISTA TUOMIOISTA SEN JÄSENVALTION RIKOSREKISTERISSÄ, JONKA KANSALAINEN HENKILÖ ON/ (SV) I DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT NÄMNS INGEN UPPGIFT OM DOM MOT DEN BERÖRDA PERSONEN I KRIMINALREGISTRET I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DENNA PERSON ÄR MEDBORGARE
            6.
            (BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            6.1
            (BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.2
            (BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING — DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D’EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR
            6.3
            (BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE
            6.4
            (BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING
            6.5
            (BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.