Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/1192 ze dne 6. července 2016 o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1192/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 200/137
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2016/1192
   ze dne 6. července 2016
   o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 256 odst. 1, čl. 257 první a druhý pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na žádost Soudního dvora,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropské komise (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 48 Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 (3), stanoví, že Tribunál, skládající se ze 40 soudců od 25. prosince 2015, se má skládat ze 47 soudců od 1. září 2016 a ze dvou soudců na každý členský stát od 1. září 2019.
            
   
               (2)
            
               Jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění nařízení (EU, Euratom) 2015/2422, zvýšení počtu soudců Tribunálu o sedm ke dni 1. září 2016 by mělo být doprovázeno přenesením pravomoci pro rozhodování v prvním stupni ve věcech sporů mezi Unií a jejími zaměstnanci podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) na Tribunál. Toto přenesení pravomoci předpokládá, v souladu s čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, rozpuštění Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (dále jen „Soud pro veřejnou službu“).
            
   
               (3)
            
               Pravomoc rozhodovat v prvním stupni spory mezi všemi orgány, institucemi nebo subjekty na jedné straně a jejich zaměstnanci na straně druhé, které spadají do pravomoci Soudního dvora Evropské unie, by tedy měla být svěřena Tribunálu.
            
   
               (4)
            
               Je proto nezbytné zrušit rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 (5), jakož i změnit Protokol č. 3.
            
   
               (5)
            
               Tribunál by se měl při projednávání věcí veřejné služby Evropské unie snažit zohlednit zvláštní povahu sporů v této oblasti, a to i zkoumáním možnosti smírného narovnání v každém stádiu řízení.
            
   
               (6)
            
               Dále by, s cílem zaručit efektivní průběh řízení v případech projednávaných u Soudu pro veřejnou službu ke dni přenesení pravomoci a stanovit pravidla platná pro opravné prostředky, projednávané k tomuto dni nebo podané následně, proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu, měla být stanovena vhodná přechodná ustanovení týkající se přenesení pravomoci ve věcech veřejné služby Evropské unie na Tribunál,
            
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2004/752/ES, Euratom a nařízení (EU, Euratom) č. 979/2012 se zrušují.
   Článek 2
   Protokol č. 3 se mění takto:
   
               1)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 50a
               1.   Tribunál má pravomoc rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně sporů mezi orgány, institucemi nebo subjekty na jedné straně a jejich zaměstnanci na straně druhé, které spadají do pravomoci Soudního dvora Evropské unie.
               2.   V každém stadiu řízení, včetně podávání návrhu, může Tribunál zkoumat možnosti smírného narovnání a může se pokusit o jeho usnadnění.“
            
   
               2)
            
               Článek 62c se nahrazuje tímto:
               „Článek 62c
               Ustanovení o pravomocích, složení a organizaci specializovaných soudů zřízených podle článku 257 Smlouvy o fungování Evropské unie a o řízení před nimi jsou obsažena v příloze tohoto statutu.“
            
   
               3)
            
               Příloha I se zrušuje.
            
   Článek 3
   Věci projednávané před Soudem pro veřejnou službu ke dni 31. srpnu 2016 se předávají Tribunálu. Tribunál pokračuje v projednávání těchto věcí ve stavu, v němž se nacházejí k uvedenému dni, a v souladu se svým jednacím řádem. V případě, že je věc Tribunálu předána po skončení ústní části řízení, bude tato část řízení znovuotevřena.
   Článek 4
   Bez ohledu na čl. 2 bod 3 tohoto nařízení budou články 9 až 12 přílohy I Protokolu č. 3 i nadále použitelné na opravné prostředky, které Tribunál projednává ke dni 31. srpna 2016 nebo které budou po uvedeném dni podány proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu. Zruší-li Tribunál rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu s tím, že stav řízení nedovoluje, aby bylo ve věci rozhodnuto, předá věc jinému senátu, než který rozhodoval o opravném prostředku.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. září 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 6. července 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 22. února 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2016.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 7).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 979/2012 ze dne 25. října 2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 83).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.