Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1212 ze dne 25. července 2016, kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1212/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 199/6
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1212
      ze dne 25. července 2016,
      kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 99e odst. 3 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány používají k tomu, aby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) podávaly informace, které se týkají sankcí a opatření, jež tyto orgány ukládají, podle článku 99e směrnice 2009/65/ES.
               
      
                  (2)
               
                  Aby mohl orgán ESMA správně identifikovat a evidovat informace o sankcích a opatřeních uložených v souladu s článkem 99 směrnice 2009/65/ES, je vhodné vyžadovat, aby mu příslušné orgány poskytly podrobné a harmonizované informace o oznámených sankcích a opatřeních.
               
      
                  (3)
               
                  Je nezbytné, aby se zamezilo možné dvojí evidenci údajů a negativním kompetenčním konfliktům způsobeným skutečností, že údaje jsou v rámci jednoho členského státu vykazovány několika orgány. Nejúčinnějším a nejméně omezujícím způsobem sledujícím takový cíl je určení jednoho kontaktního místa pro účely orgánu ESMA v každém členském státě.
               
      
                  (4)
               
                  S cílem zahrnout do výroční zprávy smysluplné informace týkající se sankcí a opatření, jež orgán ESMA zveřejní v souladu s čl. 99e odst. 1 směrnice 2009/65/ES, by příslušné orgány měly informace vykazovat na zvláštních formulářích, v nichž jasně uvedou, které články směrnice 2009/65/ES byly porušeny.
               
      
                  (5)
               
                  Při vykazování správních sankcí a opatření zveřejněných v souladu s čl. 99e odst. 2 směrnice 2009/65/ES by měly být sankce a opatření uvedeny jasně a podrobně. Je proto vhodné stanovit formulář, který příslušné orgány pro tento účel použijí.
               
      
                  (6)
               
                  Toto nařízení je založeno na předloze prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
               
      
                  (7)
               
                  V souvislosti s předlohou prováděcích technických norem, z kterých toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu. Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Kontaktní místa
      1.   Pro každý členský stát určí příslušné orgány jedno kontaktní místo pro zasílání informací uvedených v článcích 2 a 3 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se podávání těchto informací.
      2.   Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) kontaktní místo uvedené v odstavci 1.
      3.   Orgán ESMA určí kontaktní místo pro přijímání informací uvedených v článku 2 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se přijímání informací uvedených v článcích 2 a 3.
      4.   Orgán ESMA zveřejní kontaktní místo uvedené v odstavci 3 na své internetové stránce.
      Článek 2
      Každoroční podávání souhrnných informací
      Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 99e odst. 1 směrnice 2009/65/ES, a to vyplněním formuláře stanoveného v příloze I tohoto nařízení.
      Tyto informace se týkají všech sankcí a opatření uložených v předchozím kalendářním roce.
      Formulář se vyplňuje elektronicky a orgánu ESMA se zasílá e-mailem prostřednictvím kontaktního místa uvedeného v čl. 1 odst. 3 nejpozději do 31. března každého roku.
      Článek 3
      Postupy a formuláře pro vykazování informací
      1.   Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA správní sankce a opatření uvedené v čl. 99e odst. 2 směrnice 2009/65/ES za použití stávajících rozhraní systému informačních technologií a související databáze, které orgán ESMA zřídil za účelem přijímání, uchovávání a zveřejňování informací o uvedených správních sankcích a opatřeních v souladu s článkem 99e směrnice 2009/65/ES.
      2.   Správní sankce a opatření se orgánu ESMA předloží formou zprávy ve formátu stanoveném v příloze II.
      Článek 4
      Zneplatnění a aktualizace zpráv
      1.   Pokud si příslušný orgán přeje zneplatnit zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 3 předložil, zruší tuto zprávu a zašle zprávu novou.
      2.   Pokud si příslušný orgán přeje aktualizovat zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 3 předložil, předloží aktualizovanou zprávu.
      Článek 5
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 25. července 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář pro každoroční podávání souhrnných informací týkajících se všech uložených sankcí a opatření
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Souhrnné informace týkající se všech sankcí a opatření uložených
            [název příslušného orgánu] v [roce]
            PODAVATEL:
            Členský stát
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní osoba)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
            (Kontaktní osoba)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno]
            V souladu s čl. 99e odst. 1 směrnice 2009/65/ES si Vám dovoluji poskytnout souhrnné informace týkající se všech sankcí a opatření uložených [název příslušného orgánu].
            Sankce:
            Článek směrnice 2009/65/ES provedené vnitrostátními předpisy, které byly porušeny
            Počet uložených sankcí ve vykazovaném období
            Částka uložených sankcí ve vykazovaném období
            [číslo článku, odstavec, pododstavec]
            [počet sankcí]
            [částka sankcí] (*)
            Sankce celkem
            [celkový počet sankcí (†)]
            [celková částka sankcí (†)]
            (*) Uveďte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušné sankce vztahují nejen k porušení příslušného článku směrnice 2009/65/ES, nýbrž i k dalším ustanovením, uveďte ke každé hodnotě text „AGGREGATED FIGURE“ (souhrnná částka).
            (†) Jelikož se uložené sankce mohou vztahovat na více než jedno legislativní ustanovení, nemusí výsledný součet jednotlivých položek (počet/částka sankcí) odpovídat celkovému počtu/celkové částce uložených sankcí.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Opatření:
            Článek směrnice 2009/65/ES provedené vnitrostátními předpisy, které byly porušeny
            Počet opatření uložených ve vykazovaném období
            [číslo článku, odstavec, pododstavec]
            [počet opatření]
            Opatření celkem
            [celkový počet opatření (†)]
            (†) Jelikož se uložená opatření mohou vztahovat na více než jedno legislativní ustanovení, nemusí výsledný součet jednotlivých opatření odpovídat celkovému počtu uložených opatření.
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formulář pro vykazování zveřejněných správních sankcí nebo opatření
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Kolonka
            Popis
            Druh
            Právní rámec
            Zkratka legislativního aktu Unie, podle nějž byly uloženy správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Členský stát
            Zkratka příslušného orgánu členského státu, který podává správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Identifikační kód subjektu
            Identifikační kód, který jednoznačně identifikuje právní subjekt, jemuž byly uloženy správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Identifikační klíč orgánu
            Identifikační kód příslušného orgánu, který podává správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Právní rámec subjektu
            Zkratka legislativního aktu Unie, který se vztahuje na subjekt, jemuž byly uloženy správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Úplný název subjektu
            Úplný název subjektu, jemuž byly uloženy správní sankce nebo opatření.
            Nepovinný údaj
            Celé jméno osoby
            Celé jméno osob, jimž byly uloženy správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj (pouze pro fyzické osoby)
            Vnitrostátní příslušný orgán, který ukládá sankce
            Zkratka příslušného orgánu, který uložil správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Volný text
            Znění správní sankce nebo opatření v původním jazyce
            Povinný údaj
            Volný text
            Znění správní sankce nebo opatření v jiném jazyce (*)
            Nepovinný údaj
            Datum
            Datum, kdy příslušný orgán uložil správní sankce nebo opatření.
            Povinný údaj
            Datum ukončení platnosti
            Datum, ke kterému končí platnost správní sankce nebo opatření.
            Nepovinný údaj
            (*) Dalším jazykem může být buď jazyk obvykle používaný v oblasti mezinárodních financí, nebo další úřední jazyk členského státu.
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.