Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1219 ze dne 26. července 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1219/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 201/2
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1219
      ze dne 26. července 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 499/96 ze dne 19. března 1996 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) a d) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Rozhodnutím Rady (EU) 2016/837 ze dne 21. dubna 2016 (2) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a prozatímní provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou.
               
      
                  (2)
               
                  Znění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (dále jen „dodatkový protokol“), které je připojeno k rozhodnutí Rady (EU) 2016/837, stanoví obnovení tří kvót s nulovou celní sazbou, jejichž platnost skončila dne 30. dubna 2014, a novou kvótu s nulovou celní sazbou za účelem propuštění do volného oběhu některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu v Evropské unii.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu s dodatkovým protokolem se objemy celních kvót na období od 1. května 2014 do dne, kdy prozatímní provádění dodatkového protokolu nabude účinnosti, úměrně přidělují a dávají k dispozici pro období od prvního dne prozatímního provádění dodatkového protokolu do 30. dubna 2021. Dodatkový protokol nestanoví převod zbývajících objemů celní kvóty na pozdější období pro podávání žádostí.
               
      
                  (4)
               
                  Je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 499/96 za účelem provedení celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu.
               
      
                  (5)
               
                  Celní kvóty by se měly použít ode dne, kdy prozatímní provádění dodatkového protokolu nabude účinnosti, do 30. dubna 2021. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního dne prozatímního provádění dodatkového protokolu podle článku 3 rozhodnutí Rady (EU) 2016/837.
               
      
                  (6)
               
                  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (3) bylo zrušeno nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (4) a ukončen režim referenčních cen pro produkty rybolovu. Je proto nutné zrušit podmínku stanovenou v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 499/96 o dodržování referenčních cen.
               
      
                  (7)
               
                  Protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce byl pozměněn rozhodnutím Smíšeného výboru EU a Islandu č. 1/2016 ze dne 17. února 2016 (5). Je proto nezbytné stanovit, že se použije pozměněný protokol č. 3.
               
      
                  (8)
               
                  Pravidla pro správu celních kvót jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (6), kterým se nahrazuje nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7) ode dne 1. května 2016. Článek 2 nařízení (ES) č. 499/96 by měl být změněn, aby se zohlednila nová pravidla.
               
      
                  (9)
               
                  Příloha nařízení (ES) č. 499/96 by měla být změněna tak, aby zohledňovala změny kódů kombinované nomenklatury (dále jen „kódy KN“) stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (8) a třídění podle systému Taric. V zájmu srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu nařízení (ES) č. 499/96 v celém rozsahu.
               
      
                  (10)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 499/96 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 1 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 2 se zrušuje,
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                              „3.   Použije se protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Islandu č. 1/2016 (*).
                              
                                 (*)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Islandu č. 1/2016 ze dne 17. února 2016 o změně protokolu č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 66).“"

                           
               
      
                  2)
               
                  Článek 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  Celní kvóty stanovené v tomto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (**).
                  
                     (**)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

               
      
                  3)
               
                  Článek 3 se zrušuje.
               
      
                  4)
               
                  Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. srpna 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. července 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 75, 23.3.1996, s. 8.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/837 ze dne 21. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22).
      
         (5)  Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 66.
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (7)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
               
                           Pořadové číslo
                        
                           Kód KN
                        
                           Třídění TARIC
                        
                           Popis zboží
                        
                           Kvótové období
                        
                           Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
                        
                           Clo v rámci kvóty (v %)
                        
                           09.0792
                        
                           ex 0303 51 00
                        
                           10
                           20
                        
                           Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazený, kromě jater, jiker a mlíčí, pro průmyslové zpracování (1)
                               (2)
                           
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           950
                        
                           0
                        
                           09.0812
                        
                           0303 51 00
                        
                            
                        
                           Sleď (Clupea harengus,
                              Clupea pallasii), zmrazený, kromě jater, jiker a mlíčí (2)
                           
                        
                           Od 1.8.2016 do 30.4.2017
                        
                           1 050
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           1 400
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           1 400
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           1 400
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           1 400
                        
                           09.0793
                        
                           0302 13 00
                           0302 14 00
                           0304 41 00
                           0304 81 00
                        
                            
                        
                           Ryby, čerstvé nebo chlazené (kromě jater, jiker a mlíčí) a čerstvé nebo chlazené či zmrazené filé z:
                           Lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), lososa obecného (Salmo salar) a hlavatky podunajské (Hucho hucho)
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           50
                        
                           0
                        
                           09.0794
                        
                            
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené:
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           250
                        
                           0
                        
                           0302 23 00
                        
                            
                        
                           Jazyky (Solea spp.)
                        
                           0302 24 00
                           0302 29
                        
                            
                        
                           Pakambala velká (Psetta maxima), pakambala (Lepidorhombus spp.) a jiné platýsovité ryby
                        
                           ex 0302 56 00
                        
                           10
                        
                           Treska modravá (Micromesistius poutassou)
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené:
                        
                           0303 32 00
                        
                            
                        
                           Platýs velký (Pleuronectes platessa)
                        
                           0303 55 30
                        
                            
                        
                           Kranas Murphyho (Trachurus murphyi)
                        
                           ex 0303 55 90
                        
                           90
                        
                           Ostatní ryby, kromě kranase obecného (Caranx trachurus)
                        
                           0303 56 00
                        
                            
                        
                           Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)
                        
                           0303 69 90
                           0303 89 90
                        
                            
                        
                           Ostatní ryby
                        
                           0303 82 00
                        
                            
                        
                           Rejnokovití (Rajidae)
                        
                           0303 83 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0303 84 90
                        
                            
                        
                           Mořčáci jiní než mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
                        
                           0303 89 55
                        
                            
                        
                           Mořan zlatý (Sparus aurata)
                        
                            
                        
                            
                        
                           Čerstvé nebo chlazené filé z:
                        
                           0304 31 00
                        
                            
                        
                           Tilápie (Oreochromis spp.)
                        
                           0304 32 00
                        
                            
                        
                           Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
                        
                           0304 33 00
                        
                            
                        
                           Robala nilského (Lates niloticus)
                        
                           0304 39 00
                        
                            
                        
                           Kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.) a hadohlavců (Channa spp.)
                        
                           0304 42 50
                        
                            
                        
                           Pstruha druhů Oncorhynchus apache nebo Oncorhynchus chrysogaster
                           
                        
                           0304 49 10
                        
                            
                        
                           Ostatních sladkovodních ryb
                        
                           0304 43 00
                        
                            
                        
                           Platýsovitých ryb (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmide a Citharidae)
                        
                           0304 44 30
                        
                            
                        
                           Tresky tmavé (Pollachius virens)
                        
                           0304 44 90
                        
                            
                        
                           Jiných ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryb druhů Boreogadus saida
                           
                        
                           0304 45 00
                        
                            
                        
                           Mečouna obecného (Xiphias gladius)
                        
                           0304 46 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0304 49 50
                        
                            
                        
                           Okouníka (Sebastes spp.)
                        
                           ex 0304 49 90
                        
                           30
                           40
                           50
                           60
                           70
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě sledě obecného a makrely obecné
                        
                            
                        
                            
                        
                           Rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené z:
                        
                           0304 53 00
                        
                            
                        
                           Ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae
                           
                        
                           0304 54 00
                        
                            
                        
                           Mečouna obecného (Xiphias gladius)
                        
                           0304 55 00
                        
                            
                        
                           Zubatky (Dissostichus spp.)
                        
                           0304 59 90
                        
                            
                        
                           Ostatních ryb, kromě sladkovodních ryb a řezů ze sleďů
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené filé z:
                        
                           0304 61 00
                        
                            
                        
                           Tilápie (Oreochromis spp.)
                        
                           0304 62 00
                        
                            
                        
                           Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
                        
                           0304 63 00
                        
                            
                        
                           Robala nilského (Lates niloticus)
                        
                           0304 69 00
                        
                            
                        
                           Kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.) a hadohlavců (Channa spp.)
                        
                           0304 82 50
                        
                            
                        
                           Pstruha druhů Oncorhynchus apache nebo Oncorhynchus chrysogaster
                           
                        
                           0304 89 10
                        
                            
                        
                           Ostatních sladkovodních ryb
                        
                            
                        
                            
                        
                           Zmrazené maso z:
                        
                           0304 95 21
                        
                            
                        
                           Tresky druhu Gadus macrocephalus
                           
                        
                           0304 95 25
                        
                            
                        
                           Tresky druhu Gadus morhua
                           
                        
                           0304 95 29
                        
                            
                        
                           Tresky druhu Gadus ogac a ryby druhu Boreogadus saida
                           
                        
                           0304 95 40
                        
                            
                        
                           Tresky tmavé (Pollachius virens)
                        
                           0304 95 50
                        
                            
                        
                           Štikozubců rodu Merluccius
                           
                        
                           0304 95 60
                        
                            
                        
                           Tresky modravé (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)
                        
                           ex 0304 95 90
                        
                           11
                           13
                           17
                           19
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě štikozubců rodu Urophycis spp.
                        
                           ex 0304 99 99
                        
                           20
                           25
                           30
                           40
                           50
                           65
                           69
                           70
                           90
                        
                           Ostatních ryb, kromě makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
                        
                           09.0811
                        
                           0304 49 50
                        
                            
                        
                           Filé z okouníka (Sebastes spp), čerstvé nebo chlazené
                        
                           Od 1.8.2016 do 30.4.2017
                        
                           2 211
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           2 948
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           2 948
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           2 948
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           2 948
                        
                           09.0795
                        
                           0305 61 00
                        
                            
                        
                           Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), solení, ne však sušení nebo uzení, a sledi ve slaném nálevu
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           1 750
                        
                           0
                        
                           09.0796
                        
                           0306 15 90
                        
                            
                        
                           Humr severský (Nephrops norvegicus), zmrazený, kromě uzeného humra severského
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           50
                        
                           0
                        
                           09.0810
                        
                           0306 15 90
                        
                            
                        
                           Humr severský (Nephrops norvegicus), zmrazený, kromě uzeného humra severského
                        
                           Od 1.8.2016 do 30.4.2017
                        
                           1 106
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           1 474
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           1 474
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           1 474
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           1 474
                        
                           09.0797
                        
                           1604 12 91
                           1604 12 99
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, vyjma drcených, kromě filé ze sleďů, syrového, jen obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého v oleji, zmrazeného
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           2 400
                        
                           0
                        
                           09.0798
                        
                           1604 17 00
                           1604 19 97
                        
                            
                        
                           Přípravky nebo konzervy z úhořů a ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech, vyjma drcených
                        
                           Od 1.1. do 31.12.
                        
                           50
                        
                           0
                        
                           ex 1604 20 90
                        
                           20
                           30
                           35
                           50
                           60
                           90
                        
                           Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, kromě sleďů a makrel
                        
                           09.0700
                        
                           1604 20 90
                        
                            
                        
                           Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb
                        
                           Od 1.8.2016 do 30.4.2017
                        
                           2 764
                        
                           0
                        
                           Od 1.5.2017 do 30.4.2018
                        
                           3 685
                        
                           Od 1.5.2018 do 30.4.2019
                        
                           3 685
                        
                           Od 1.5.2019 do 30.4.2020
                        
                           3 685
                        
                           Od 1.5.2020 do 30.4.2021
                        
                           3 685
                        
            
         
         
         
            (1)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie [viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)].
         
            (2)  Jelikož je od 15. února do 15. června celní sazba doložky nejvyšších výhod nulová, výhoda plynoucí z této celní kvóty u zboží přihlášeného k propuštění do volného oběhu během tohoto období se neudělí.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.