Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1226/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 202/5
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1226
   ze dne 4. května 2016,
   kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 86 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto vlastností. Tyto metody a mezní hodnoty vlastností olejů jsou pravidelně aktualizovány, aby vzaly v úvahu pokrok v oblasti vědy a techniky v souladu s činností probíhající v rámci Mezinárodní rady pro olivy.
            
   
               (2)
            
               Dne 26. listopadu 2015 přijala Mezinárodní rada pro olivy novou metodu pro organoleptické hodnocení panenského olivového oleje, která mění nepovinnou terminologii pro účely označování.
            
   
               (3)
            
               Nepovinné vyhrazené údaje jsou uvedeny v příloze IX nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
   
               (4)
            
               Příloha IX nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IX nařízení (EU) č. 1308/2013 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA IX
            
               NEPOVINNÉ VYHRAZENÉ ÚDAJE
            
            
                        Kategorie produktu
                        (odkaz na zařazení podle kombinované nomenklatury)
                     
                        Nepovinný vyhrazený údaj
                     
                        drůbeží maso
                        (kódy KN 0207  a 0210 )
                     
                        krmena … % (čím)
                        husa krmená ovsem
                        extenzivní v hale
                        volný výběh
                        tradiční volný výběh
                        volný výběh – úplná volnost
                        věk při porážce
                        délka výkrmu
                     
                        vejce
                        (kód KN 0407 )
                     
                        čerstvá
                        extra nebo extra čerstvá
                        označení způsobu krmení nosnic
                     
                        olivový olej
                        (kód KN 1509 )
                     
                        první lisování za studena
                        lisování za studena
                        obsah kyselin
                        štiplavý
                        ovocná chuť: zralé nebo nezralé ovoce
                        hořký
                        robustní
                        střední
                        delikátní
                        vyvážený
                        jemný olej“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.